Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 663
Прийняття: 23.06.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 червня 2021 р. № 663
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2021 р. № 663

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827; 2019 р., № 57, ст. 1967; 2020 р., № 44, ст. 1414; 2021 р., № 44, ст. 2684):

1) у пункті 31:

підпункт 2 після слова “права” доповнити словами “, похідного від права власності”;

доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) номер відомостей про оренду земельної ділянки чи про право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) (у разі державної реєстрації суборенди земельної ділянки чи державної реєстрації оренди земельної ділянки, набутої на підставі договору, укладеного з емфітевтом);”;

2) пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. До Державного реєстру прав вносяться такі відомості про обтяження речового права:

1) про обтяжувача (крім випадків, передбачених цим пунктом):

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідному контролюючому органу, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) вид обтяження;

3) предмет обтяження (нерухоме майно, майнові права чи речові права на нерухоме майно, похідні від права власності).

Якщо предметом обтяження є речове право на нерухоме майно, похідне від права власності, додатково зазначається номер відомостей про таке речове право в Державному реєстрі прав);

4) зміст обтяження (за наявності);

5) строк дії обтяження (за наявності);

6) підстава для державної реєстрації обтяження:

тип документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

Підстава для державної реєстрації обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві.

У разі коли відомості про обтяження речового права вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про нерухоме майно та власника такого майна, передбачені пунктом 29 і підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку.

У разі державної реєстрації іпотеки додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про боржника, який є відмінним від іпотекодавця (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку); розмір основного зобов’язання; реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі коли іпотечним договором передбачено видачу заставної).

У разі державної реєстрації вимоги нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про власника нерухомого майна, яким встановлено таку заборону (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

У разі державної реєстрації заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про відповідного емфітевта (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

У разі державної реєстрації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про особу, якій передано на підставі письмового договору переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

У разі державної реєстрації наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про власника нерухомого майна, який має намір продажу (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).”.

2. У Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 100, ст. 3069; 2020 р., № 23, ст. 858, № 44, ст. 1414; 2021 р., № 44, ст. 2684):

1) у пункті 48:

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“5) письмова згода суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у випадках, передбачених законом.

Справжність підписів на документах, передбачених підпунктами 2, 4 та 5 цього пункту, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”.”;

2) в абзаці першому пункту 60 після слів “податковій заставі” доповнити словами “, державної реєстрації дострокового припинення права оренди земельної ділянки, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) чи права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), що перебуває в іпотеці”, а слова “такого майна” замінити словами “нерухомого майна, на припинення відповідного речового права на земельну ділянку”;

3) в абзаці першому пункту 61 слова “реєстрації права власності” замінити словами “реєстрації прав”, а після слів “предмет іпотеки” доповнити словами “, набуття права оренди земельної ділянки, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) чи права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)”;

4) в абзаці другому пункту 67 слова “, крім випадку, коли право власності відчужувача на таке майно було зареєстроване в Державному реєстрі прав” виключити;

5) у назві розділу “Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки” слово “речових” виключити;

6) доповнити Порядок пунктами 81-5-81-9 такого змісту:

“81-5. Для державної реєстрації права оренди земельної ділянки, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) чи права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), набутого у результаті відчуження такого права її користувачем, заставодержателем (іпотекодержателем) у випадках, передбачених законом, а також набутого на підставі рішення суду, у результаті примусового звернення стягнення на таке право користування чи у результаті спадкування, подаються відповідні документи, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

81-6. У разі коли договором користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) встановлено заборону щодо передачі емфітевтом відповідної земельної ділянки в оренду, державна реєстрація заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію обтяження одночасно з державною реєстрацією права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Державна реєстрація припинення заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

81-7. Державна реєстрація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення проводиться державним реєстратором виключно щодо переважного права, переданого за письмовим договором між суб’єктом переважного права та особою, якій передається таке право, та за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці та державної реєстрації права оренди на таку земельну ділянку.

Державна реєстрація припинення переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, зареєстрованого в Державному реєстрі прав, проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за суб’єктом переважного права чи з державною реєстрацією припинення права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

81-8. Державна реєстрація наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки проводиться виключно з поданням власником такої земельної ділянки проекту відповідного договору та за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці.

Державна реєстрація припинення наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією набуття новим власником права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення чи з державною реєстрацією нового наміру такого власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки.

81-9. Державна реєстрація права комунальної власності на земельні ділянки державної власності, що розташовані за межами населених пунктів і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі прав, у випадках, передбачених пунктом 24 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України, проводиться на підставі Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.”.

3. У Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 47; 2020 р., № 3, ст. 134; 2021 р., № 9, ст. 407):

1) у пункті 8:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“реєстр (реєстри), у якому (яких) необхідно провести спеціальну перевірку діяльності державного реєстратора.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дев’ятнадцятим;

в абзаці дев’ятому слова “відповідним суб’єктом державної реєстрації” виключити;

2) у пункті 13 слова “посадовій особі” виключити;

3) у першому реченні абзацу другого пункту 13-1 слова “виявлення фактів” замінити словом “наявності”;

4) у пункті 14 слова “виявлення фактів” замінити словом “наявності”;

5) у першому реченні абзацу другого пункту 17 слово “застосовується” замінити словами “може застосовуватися”;

6) у пункті 22:

в абзаці п’ятому слова “, зокрема для отримання інформації про результати тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації” виключити;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“сфера державної реєстрації для проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

в абзаці сьомому слова “відповідним суб’єктом державної реєстрації” виключити;

7) у пункті 22-1:

в абзаці першому слова “п’ятнадцяти робочих днів” замінити словом “місяця”;

у першому реченні абзацу другого слово “невідкладно” замінити словами “у строк, визначений абзацом першим цього пункту,”;

8) у пункті 24 друге речення виключити;

9) пункт 33 викласти в такій редакції:

“33. Інформація про результати тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту та надсилається Мін’юстом до технічного адміністратора реєстрів не пізніше п’яти робочих днів після завершення відповідного тестування.”;

10) в абзаці другому пункту 34 слова “, камеральної перевірки” виключити.