Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 514
Прийняття: 19.05.2023
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 травня 2023 р. № 514
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581; 2016 р., № 3, ст. 171; 2017 р., № 24, с. 685; 2019 р., № 12, ст. 416; 2022 р., № 70, ст. 4223) і від 31 травня 2012 р. № 512 “Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1700; 2016 р., № 3, ст. 171; 2017 р., № 24, ст. 685; 2019 р., № 12, ст. 416) зміни, що додаються.

2. Установити, що бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, отримані суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів до набрання чинності цією постановою, використовуються до їх повного витрачання.

3. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 514

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137:

1) у Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягах перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) виконавець - суб’єкт господарювання (його філії, представництва або відокремлені підрозділи), який надає послуги з обов’язкового технічного контролю транспортних засобів у пункті технічного контролю та визначений як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, інформацію про якого згідно із цим Порядком внесено до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю;”;

у підпункті 4 слова “, екологічного рівня” виключити, а після слів “номерних знаків” доповнити словами “, екологічного рівня”;

у підпункті 5 слово “істотна” замінити словом “значна”;

підпункт 10 після слів “що характеризується наявністю недоліку, який” доповнити словами “не має значного впливу на безпеку транспортного засобу або впливу на навколишнє природне середовище,”;

у підпункті 11-1 слово “документ” замінити словами “електронний документ”;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) пункт технічного контролю - місце, в межах однієї або декількох суміжних земельних ділянок, із необхідною матеріально-технічною базою відповідно до вимог законодавства для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;”;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

“15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб (зокрема службовий легковий автомобіль), що експлуатується юридичними особами, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності, фізичними особами під час виконання цивільно-правових договорів з метою отримання прибутку;”;

пункти 5-7 викласти в такій редакції:

“5. Суб’єкт господарювання надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу виконавця вимогам до проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - повідомлення) згідно з додатком 1 у письмовій або електронній формі, підписане керівником суб’єкта господарювання, до якого додаються такі документи:

1) копія виданого згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” атестата про акредитацію власної випробувальної лабораторії або власного органу з інспектування для проведення перевірки та випробувань транспортних засобів в обсягах, передбачених законодавством для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, стосовно яких він повідомляє про свою компетентність і які охоплені сферою акредитації органу з оцінки відповідності, вимоги до якої затверджуються Мінінфраструктури за погодженням із МВС;

2) паспорт випробувальної лабораторії або паспорт органу з інспектування, що містить інформацію про обладнання, підписаний керівником суб’єкта господарювання;

3) копії документів на право володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою та будівлями (частинами внутрішнього об’єму будівель) або тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності (частинами внутрішнього об’єму таких тимчасових споруд);

4) заява про те, що виконавець не залежить від замовника послуг із проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також про забезпечення конфіденційності інформації, підписана керівником суб’єкта господарювання.

6. Мінінфраструктури протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в повідомленні та документах, доданих до нього, інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам цього Порядку, Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі - Вимоги до перевірки), Технологічним вимогам до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, та в разі підтвердження такої відповідності надсилає повідомлення та додані до нього документи до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення невідповідностей у повідомленні та доданих до нього документах вимогам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, Мінінфраструктури протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення інформує в письмовій та електронній формі суб’єкта господарювання про виявлені невідповідності із обов’язковим їх зазначенням.

Після усунення такої невідповідності суб’єкт господарювання має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.

7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів із дати надходження повідомлення та доданих до нього документів від Мінінфраструктури вносить дані про виконавця, пункт технічного контролю, його матеріально-технічну базу, обладнання та персонал із зазначенням категорії та призначення транспортних засобів, щодо яких проводиться обов’язковий технічний контроль, адреси місця проведення обов’язкового технічного контролю, номер і строк дії атестата акредитації до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю та інформує виконавця про внесення відомостей про нього до зазначеного реєстру. Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю затверджується МВС.

У разі зміни відомостей про категорії та призначення транспортних засобів в атестаті про акредитацію або зміни місця (адреси) розташування пункту технічного контролю виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець інформує Головний сервісний центр МВС листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбулися зміни.

Головний сервісний центр МВС виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю в разі:

скасування Національним органом з акредитації дії атестата про акредитацію виконавця;

надходження до Головного сервісного центру МВС повідомлення виконавця про припинення діяльності із проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

рішення суду про припинення діяльності виконавця;

встановлення під час проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю факту видачі виконавцем протягом 12 місяців 10 і більше протоколів, складених із порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки;

закінчення строку дії атестата про акредитацію та непоновлення його протягом дев’яти місяців;

перевірки технічного стану транспортних засобів у пункті технічного контролю, який належить на праві володіння чи користування іншому виконавцю.”;

у пункті 8:

абзац перший після слів “шляхом розміщення на” доповнити словами “власному веб-сайті та”;

абзац другий після слова “право” доповнити словами “, відомості про які містяться в реєстрі проведення обов’язкового технічного контролю”;

абзац третій після слова “місцезнаходження” доповнити словами “та контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти)”;

в абзаці сьомому слова “, місце зберігання книги скарг і пропозицій” виключити;

абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:

“реєстраційний документ на транспортний засіб.”;

абзац другий пункту 12 доповнити реченням такого змісту: “Замовнику видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу (додаток 4).”;

пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, і Вимогами до перевірки.

Обладнання, необхідне для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, не може використовуватися двома і більше виконавцями.

Період між двома послідовними калібруваннями обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, не може перевищувати:

24 місяці для - вимірювання ваги, тиску та рівня звуку;

24 місяці для - вимірювання сили;

12 місяців для - вимірювання газоподібних викидів;

36 місяців для - шаблонів для перевірки автобусів.

Виконавець проводить фото- та відеофіксацію процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Положення щодо проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу не застосовуються під час воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Фотофіксація процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу проводиться виконавцем із фіксацією:

передньої та лівої або правої частин транспортного засобу, крім причепів і напівпричепів, де фотофіксація проводиться із сторони, з якої чітко видно номерний знак;

перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності);

перевірки гальмівної системи методом стендових випробувань і загального вигляду транспортного засобу на гальмівному стенді, номерного знака та увімкнених сигналів гальмування;

панелі приладів транспортного засобу із фіксацією показника одометра;

результатів випробування гальмівної системи транспортного засобу, зафіксованої на гальмівному стенді;

результатів перевірки вмісту у спалинах оксиду вуглецю і вуглеводнів та димності спалин, зафіксованих на відповідних засобах вимірювальної техніки.

У разі проведення обов’язкового технічного контролю учбових транспортних засобів додатково проводиться фотофіксація додаткових педалей зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркала або дзеркал заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.

У разі проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів категорій М2 і М3 додатково проводиться фотофіксація салону транспортного засобу із фіксацією місць для сидіння без урахування місця водія.

Матеріали фото- та відеофіксації мають забезпечувати можливість чітко визначати марку, колір, номерний знак транспортного засобу, обов’язково зазначається дата фото- та відеофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Результат фотофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмівної системи методом стендових випробувань із фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (крім категорій O1 і O2, не обладнаних інерційною системою гальмування, і категорії L).

Відеофіксація проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу.

Порядок відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу визначається МВС.”;

пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Перевірка конструкцій та технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.

У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу виконавець складає протокол перевірки технічного стану транспортного засобу. Паперова копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу видається замовнику (водію). На вимогу замовника (водія) паперова копія виготовляється та видається на бланку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

У разі негативного результату або невідповідності даних у реєстраційних документах на транспортний засіб даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4, який видається замовнику (водію). У разі встановлення незначної невідповідності технічного стану транспортного засобу дозволяється експлуатація транспортного засобу протягом трьох робочих днів з дати видачі акта невідповідності технічного стану транспортного засобу.

Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки його невідповідності наведено в додатку 5.

У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також призначення транспортного засобу в разі проведення додаткової перевірки транспортного засобу згідно з обсягами перевірки для автобуса, призначеного для перевезення школярів або осіб з інвалідністю, автомобіля таксі, спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, великогабаритного та великовагового транспортного засобу, транспортного засобу, що використовується для перевезення небезпечних вантажів, або учбового транспортного засобу.

Протокол, який видано з порушенням цього Порядку, Вимог до перевірки або містить неповну та/або недостовірну інформацію, є недійсним. Зазначення виконавцем неповної та/або недостовірної інформації в протоколі є порушенням.”;

абзаци перший - четвертий пункту 19 виключити;

у пункті 20:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слово “істотною” замінити словом “значною”;

пункти 22 і 23 викласти в такій редакції:

“22. Передача виконавцем інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється в день проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.

Інформація про результати перевірки технічного стану транспортного засобу формується виконавцем у вигляді електронного документа у відповідному форматі та засвідчується кваліфікованим електронним підписом та/або печаткою.

23. Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фото- та відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.”;

у додатках до Порядку:

додатки 1 і 2 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 514)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу виконавця вимогам до проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів


Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 514)

ПЕРЕЛІК
обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

1. Пристрої для підйому транспортного засобу, його складових частин та/або оглядова канава, та/або естакада.

2. Роликовий гальмівний стенд для контролю функціонування гальмівних систем із датчиками контролю тиску для пневматичних гальмівних систем (із фіксацією результатів випробувань).

3. Деселерометр (пристрій для визначення сповільнення та гальмівного шляху транспортного засобу) та відповідна ділянка дороги для проведення дорожніх випробувань гальмівних систем (у разі застосування методу дорожніх випробувань).

4. Обладнання для вимірювання тиску повітря у пневматичних гальмівних системах.

5. Обладнання для вимірювання тиску у пневматичних шинах.

6. Обладнання для визначення вагового навантаження на вісь за умови інтеграції в програмне забезпечення стенда для контролю характеристик гальмівних систем, якщо таке обладнання не є складовою стенда для контролю характеристик гальмівних систем.

7. Обладнання для контролю підвіски (детектор люфта коліс) без підіймання осі (у разі відсутності підйомних пристроїв транспортного засобу, його складових частин), яке відповідає таким вимогам:

пристрій повинен бути обладнаний щонайменше двома тяговими елементами, що виконують зворотно-поступальний рух у двох напрямках - поздовжньому і поперечному;

рух цих елементів повинен контролюватися оператором із місця виконання випробовувань.

8. Шумомір не нижче 2 класу.

9. Багатоканальний газоаналізатор для двигунів із іскровим запалюванням (із фіксацією результатів випробувань).

10. Димомір для двигунів із запалюванням від стиснення (із фіксацією результатів випробувань).

11. Обладнання для вимірювання коефіцієнта світлопропускання скла.

12. Обладнання для вимірювання кутів нахилу променів, світлорозподілу, сили світла фар.

13. Обладнання для вимірювання висоти рисунка протектора шин.

14. Обладнання для сканування системи бортової діагностики колісних транспортних засобів (OBD).

15. Обладнання для виявлення витоку газів (за умови перевірки відповідних транспортних засобів).

16. Обладнання для контролю лінійних розмірів відповідно до застосовуваних методів контролю.

17. Обладнання для вимірювання частоти обертання колінчастого вала двигуна (із можливістю визначення обертів бензинових і дизельних двигунів без демонтажу комплектуючих).

18. Обладнання для регульованого натиску на механізм управління інерційною гальмівною системою причепа (за умови перевірки відповідних транспортних засобів).

19. Обладнання для вимірювання сумарного кутового проміжку рульового керування.

20. Шаблони для перевірки автобусів, зокрема:

відстані між сидіннями;

доступу до аварійних дверей;

аварійного люка.

Умови застосування необхідного контрольно-вимірювального обладнання для проведення обов’язкового технічного контролю для категорій транспортних засобів наведені в таблиці.

Таблиця

Категорія транспортних засобів

Номери позицій обладнання, яке зазначене в переліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Транспортні засоби, які мають два, три або чотири колеса (мотоколісні засоби)

L1 або L1e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
L2 або L2e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
L3 або L3e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
L4 або L4e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
L5 або L5e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
L6 або L6e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
L7 або L7e

x

xx

x


x

x

x


x

x


x

x

x
Транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення пасажирів та їх багажу

M1

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


M2

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

M3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

Спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення пасажирів та їх багажу

M1

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


M2

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

M3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

Транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення вантажів

N1

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


N2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


N3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


Спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення вантажів

N1

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


N2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


N3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


Причіпні транспортні засоби, призначені та сконструйовані для перевезення вантажів або людей, а також для використання як житлових приміщень

O1

x

x

x


x

x

x


xx


xO2

x

x

x


x

x

x


xx


xO3

x

x

x

x

x

x

x


xx

O4

x

x

x

x

x

x

x


xx

__________
Примітки:1. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу повинен проводитися відповідно до рекомендованих методів, визначених у додатку 5 до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137, та із використанням відповідного обладнання.
2. Необхідне контрольно-вимірювальне обладнання повинно бути придатним для категорій транспортних засобів, охоплених перевірками, відповідно до таблиці цього додатка.
3. Обладнання, необхідне для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, зазначене в цьому додатку, може бути об’єднане в єдиний комплекс за умови, що це не впливає на точність кожного пристрою.
4. Технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту транспортного засобу затверджені наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106.”;

додатки 4 і 5 викласти в такій редакції:


“Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 514)

АКТ
невідповідності технічного стану транспортного засобу
№ ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ


Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 514)

ОБСЯГИ
перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки його невідповідності

Об’єкт і предмет перевірки

Метод перевірки

Критерій визнання технічного стану незадовільним

Код невідповідності

Недоліки

незначні

значні

небезпечні

01. Номерний знак

органолептичний контроль

невідповідність встановлюється за однієї або декількома з таких умов:

номерний знак не відповідає встановленим вимогам або закріплений не в установленому місці, закритий іншими предметами чи пошкоджений, що унеможливлює чітке визначення символів номерного знака із відстані 20 м, перевернутий;

0.1.1


Х


номерний знак відсутній або його закріплення несе загрозу відпадання;

0.1.2


Х


номерний знак не відповідає документам на транспортний засіб;

0.1.3Х

неправомірне позначення на знаку символів “UA” або на знаку наявні символи, які означають країну реєстрації іншу, ніж Україна

0.1.4Х

0.2. Ідентифікаційний номер транспортного засобу/серійний номер шасі/транспортного засобу

органолептичний контроль

невідповідність встановлюється за однієї або декількома з таких умов:

відсутній ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) або номер кузова (шасі/рами) чи неможливо його знайти;

0.2.1Х

ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) або номер кузова (шасі/рами) неповний, неможливо його прочитати, явно підроблений або не відповідає документам на транспортний засіб;

0.2.2Х

ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) або номер кузова (шасі/рами) (зокрема зазначений на табличці виробника) не відповідає фактичному;

0.2.3Х

табличка виробника відсутня або неможливо прочитати інформацію, зазначену на ній;

0.2.4


Х


інформація, зазначена на табличці виробника, не відповідає фактичному стану;

0.2.5


Х


невідповідність технічних показників транспортного засобу технічним вимогам, наведеним в нормативно-правових актах із питань обов’язкового технічного контролю

0.2.6


Х


1. Гальмівна система1.1. Механічний стан та функціонування1.1.1. Хід педалі робочого гальмівного механізму/рукоятки ручного гальмівного механізму

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи (транспортний засіб, що має гальмівні системи із підсилювачами, перевіряють із вимкненим двигуном)

надмірно тугий хід

1.1.1.1


X


надмірний знос або люфт

1.1.1.2


X


1.1.2. Стан педалі (рукоятки) та вільний хід пристрою управління гальмами

органолептичний контроль

вільний хід надмірний або тугий

1.1.2.1

Xскладників гальмівної системи (транспортні засоби із допоміжними гальмівними системами перевіряють із вимкненим двигуном)

неможливо урухомити гальмівний механізм або він заблокований

1.1.2.1.1


X


педаль (рукоятка) гальма не звільняється (послаблюється) належним чином

1.1.2.2

Xвпливає на функціональність

1.1.2.2.1


X


протиковзке покриття на педалі гальма відсутнє, нещільно закріплене або зношене

1.1.2.3


X


1.1.3. Вакуумний насос або компресор і ресивери

органолептичний контроль за нормального робочого тиску (перевіряють, скільки часу потрібно для того, щоб розріджений або атмосферний тиск досягнув безпечних робочих значень і функціонування попереджувального пристрою, захисного клапана багатоконтурної системи та клапана регулювання тиску)

недостатній/надмірний тиск у системі для принаймні чотирикратного загальмовування після подачі попереджувального сигналу (або аварійних показів приладу)

1.1.3.1


X


принаймні двічі слід діяти на гальма після сигналу попереджувального пристрою (або коли манометр показує недостатній рівень тиску)

1.1.3.1.1X

час, потрібний для досягнення безпечних робочих значень тиску/розрідження повітря, значно перевищує наведений у вимогах

1.1.3.2


X


захисний клапан багатоконтурної системи або клапан регулювання тиску не функціонує

1.1.3.3


X


витік повітря із системи, що спричиняє помітне падіння тиску, або витік повітря з відчутним звуком

1.1.3.4


X


зовнішнє пошкодження, що може зашкодити функціонуванню гальмівної системи

1.1.3.5


X


аварійна гальмівна система функціонує невідповідним чином

1.1.3.5.1X

1.1.4. Манометр або індикатор попередження падіння тиску

перевірка функціонування

несправність або функціонує невідповідним чином манометр чи датчик або покажчик

1.1.4.1

Xіндикатор попередження про низький тиск не функціонує

1.1.4.2


X


1.1.5. Ручний кран стоянкового гальма (пневматична гальмівна система)

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи

орган управління зламаний, пошкоджений або надмірно зношений

1.1.5.1


X


орган управління ненадійно закріплений на крані або кран ненадійно закріплений

1.1.5.2


X


з’єднання системи незатягнуті

1.1.5.3


X


незадовільне функціонування

1.1.5.4


X


1.1.6. Урухомник стоянкового гальма, рукоятка управління, храповий механізм стоянкового гальма, стоянкове гальмо з електронним управлінням

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи

храповий механізм не блокується

1.1.6.1


X


знос рукоятки або храпового механізму

1.1.6.2

Xнадмірний знос

1.1.6.2.1


X


надмірний рух рукоятки, що свідчить про неправильне регулювання

1.1.6.3


X


урухомник відсутній, пошкоджений або не функціонує

1.1.6.4


X


функціонує невідповідним чином, індикатор попередження інформує про відмову

1.1.6.5


X


1.1.7. Гальмівні клапани (зворотні, розвантажувальні, регулюючі)

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи

клапан пошкоджений або надмірний витік повітря

1.1.7.1


X


впливає на функціональність

1.1.7.1.1X

надмірна втрата оливи з компресора

1.1.7.2

Xклапан небезпечно або невідповідним чином змонтований

1.1.7.3


X


втрата або витік гальмівної рідини

1.1.7.4


X


впливає на функціональність

1.1.7.4.1X

1.1.8. З’єднання з гальмівними системами причепа (електричні та пневматичні)

роз’єднання та повторне з’єднання між тягачем і причепом

кран або самозапірний вентиль має дефект

1.1.8.1

Xвпливає на функціональність

1.1.8.1.1


X


кран або вентиль небезпечно або невідповідним чином змонтований

1.1.8.2

Xвпливає на функціональність

1.1.8.2.1


X


надмірний витік

1.1.8.3


X


впливає на функціональність

1.1.8.3.1X

неправильне функціонування

1.1.8.4


X


впливає на функціональність

1.1.8.4.1X

1.1.9. Ресивер стисненого повітря

органолептичний контроль

ресивер пошкоджений або має незначні сліди корозії

1.1.9.1

Xресивер пошкоджений, має надмірну корозію або негерметичний

1.1.9.1.1


X


пристрій зливу конденсату функціонує невідповідним чином

1.1.9.2

Xпристрій зливу конденсату не функціонує

1.1.9.2.1


X


ресивер ненадійно або невідповідним чином закріплений

1.1.9.3


X


1.1.10. Підсилювачі гальмівної системи, головний циліндр (гідравлічної системи)

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи у процесі роботи (у разі можливості)

підсилювач гальмівної системи пошкоджений або не функціонує

1.1.10.1


X


підсилювач не функціонує

1.1.10.1.1X

головний циліндр пошкоджений, але гальмо функціонує

1.1.10.2


X


головний циліндр несправний або протікає

1.1.10.2.1X

закріплення головного циліндра неправильне, але гальмівний механізм функціонує

1.1.10.3


X


закріплення головного циліндра невідповідним чином, гальмівний механізм не функціонує

1.1.10.3.1X

рівень гальмівної рідини недостатній, нижче позначки мінімального рівня

1.1.10.4

Xрівень гальмівної рідини набагато нижче позначки мінімального рівня

1.1.10.4.1


X


немає гальмівної рідини

1.1.10.4.2X

кришка бачка головного циліндра відсутня

1.1.10.5

Xсигналізатор попередження про рівень гальмівної рідини горить або несправний

1.1.10.6

Xнеправильне функціонування сигналізатора попередження про рівень гальмівної рідини

1.1.10.7

X1.1.11. Жорсткі трубопроводи гальмівної системи

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи (у разі можливості)

значний ризик аварії або розриву трубопроводів

1.1.11.1X

трубопроводи або з’єднання мають витік (пневматична гальмівна система)

1.1.11.2

X


трубопроводи або з’єднання мають витік (гідравлічна гальмівна система)

1.1.11.2.1X

трубопроводи пошкоджені або мають надмірну корозію

1.1.11.3


X


вплив на гальмівну систему через блокування або неминучий ризик витоку

1.1.11.3.1X

трубопроводи переплутані

1.1.11.4

Xризик пошкодження

1.1.11.4.1


X


1.1.12. Еластичні шланги гальмівної системи

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи (у разі можливості)

ризик розриву або тріщини значний

1.1.12.1X

шланги пошкоджені, зношені, сплутані або короткі

1.1.12.2

Xшланги пошкоджені або зношені

1.1.12.2.1


X


шланги або їх з’єднання протікають (пневматична гальмівна система)

1.1.12.3


X


шланги або їх з’єднання протікають (гідравлічна гальмівна система)

1.1.12.3.1X

надмірне здуття шлангів під тиском

1.1.12.4


X


пошкоджена тканина корду

1.1.12.4.1X

шланги мають надмірну пористість

1.1.12.5


X


1.1.13. Гальмівні накладки та колодки

органолептичний контроль

накладки надмірно зношені (досягнуто знака обмеження зносу)

1.1.13.1


X


накладки надмірно зношені (не видно знака обмеження зносу)

1.1.13.1.1X

накладки забруднені (олива, мастило тощо)

1.1.13.2


X


впливає на функціонування гальмівного механізму

1.1.13.2.1X

накладки відсутні або неправильно змонтовані

1.1.13.3X

1.1.14. Гальмівні барабани, диски

органолептичний контроль

барабан або диск надмірно зношений

1.1.14.1


X


барабан або диск надмірно зношений, надмірно пошкоджений, тріснутий, погано закріплений або подряпаний

1.1.14.1.1X

барабан або диск забруднений (олива, мастило тощо)

1.1.14.2X

впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.14.2.1


X


барабан або диск відсутній

1.1.14.3X

опорний диск ненадійно закріплений

1.1.14.4X

1.1.15. Гальмівні троси, тяги, важелі, з’єднання

органолептичний контроль складників задіяної гальмівної системи

трос пошкоджений або переплутаний

1.1.15.1


X


впливає на функціонування гальмівного механізму

1.1.15.1.1X

надмірний знос або корозійні ушкодження складників гальмівної системи

1.1.15.2


X


впливає на функціонування гальма

1.1.15.2.1X

ненадійні троси, тяги або їх закріплення

1.1.15.3


X


напрямний трос пошкоджений

1.1.15.4


X


обмежено вільний рух складників гальмівної системи

1.1.15.5


X


ускладнений рух важеля/важільних механізмів, що свідчить про неправильне регулювання або надмірний знос

1.1.15.6


X


1.1.16. Підсилювачі гальмівних механізмів (зокрема, пружинні гальма або колісні гідравлічні циліндри)

органолептичний контроль під час роботи (у разі можливості)

підсилювач тріснутий або пошкоджений

1.1.16.1


X


впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.16.1.1X

підсилювач має витік

1.1.16.2


X


впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.16.2.1X

підсилювач ненадійно або невідповідним чином встановлений

1.1.16.3


X


впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.16.3.1X

підсилювач має надмірну корозію

1.1.16.4


X


імовірність появи тріщин

1.1.16.4.1X

хід поршневого механізму або діафрагми надто малий або надто великий

1.1.16.5


X


недостатній неробочий хід впливає на функціонування гальмівного механізму

1.1.16.5.1X

пильовик пошкоджений

1.1.16.6

Xпильовик відсутній або надмірно пошкоджений

1.1.16.6.1


X


1.1.17. Регулятор гальмівних сил

органолептичний контроль під час роботи (у разі можливості)

з’єднання мають дефекти

1.1.17.1


X


з’єднання налаштовані невідповідним чином

1.1.17.2


X


регулятор заклинив або не функціонує (АВС працює)

1.1.17.3


X


регулятор заклинив або не функціонує (АВС не працює)

1.1.17.3.1X

регулятор відсутній (якщо він передбачений)

1.1.17.4X

відсутня табличка з технічними даними щодо регулювання

1.1.17.5

Xтехнічні дані нерозбірливі або не відповідають вимогам

1.1.17.6

X1.1.18. Механізми автоматичного регулювання та індикатори зазору

органолептичний контроль

регулятор пошкоджений, затирання або неправильний рух, надмірний знос або він складений невідповідним чином

1.1.18.1


X


неправильне функціонування регулятора зазору

1.1.18.1


X


неправильна установка або заміна

1.1.18.1


X


1.1.19. Система сповільнення тривалої дії (якщо встановлена або обов’язкова)

органолептичний контроль

з’єднання або закріплення ненадійні

1.1.19.1

Xнегативно впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.19.1.1


X


система явно несправна або відсутня

1.1.19.2


X


1.1.20. Автоматичність функціонування гальм причепа

роз’єднання урухомника гальмівного механізму між тягачем та причепом

гальмо причепа не вмикається автоматично після від’єднання причепа

1.1.20.1


X


1.1.21. Гальмівна система в цілому

органолептичний контроль

інші складники гальмівної системи (наприклад, система проти замерзання, осушувач повітря тощо) небезпечно пошкоджені або мають надмірну корозію, що має певний негативний вплив на функціонування гальмівної системи

1.1.21.1


X


негативно впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.21.1.1X

надмірний витік повітря або рідини

1.1.21.2

Xнегативно впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.21.2.1


X


будь-який складник гальмівної системи ненадійно або невідповідним чином змонтований

1.1.21.3


X


ремонт не відповідає вимогам або зміна конструкції будь-якого складника гальмівної системи

1.1.21.4


X


негативно впливає на функціонування гальмівних механізмів

1.1.21.4.1X

1.1.22. Клапани контрольного виводу (якщо встановлені або обов’язкові)

органолептичний контроль

відсутні

1.1.22.1


X


пошкоджені

1.1.22.2

Xнесправні або нещільні

1.1.22.2.1


X


1.1.23. Інерційне гальмо

органолептичний контроль та підтвердження випробуванням

недостатня ефективність

1.1.23.1


X


1.2. Функціонування та ефективність робочої гальмівної системи1.2.1. Функціонування робочої гальмівної системи

під час перевірки на гальмівному стенді або, якщо це неможливо, під час перевірки на дорозі поступово задіюють гальма до досягнення максимального гальмівного зусилля із застосуванням деселерометра із записом даних

неправильне гальмівне зусилля щонайменше на одному колесі

1.2.1.1


X


немає гальмівного зусилля щонайменше на одному колесі

1.2.1.1.1X

гальмівне зусилля на будь-якому з коліс менше ніж 70 відсотків максимального гальмівного зусилля, зафіксованого на іншому колесі на тій самій осі, або в разі перевірки на дорозі транспортний засіб надмірно відхиляється від прямої лінії

1.2.1.2


X


сила гальмування на одному колесі становить менше ніж 50 відсотків максимального гальмівного зусилля на іншому колесі тієї самої осі (у разі керованих осей)

1.2.1.2.1X

відсутня поступова зміна гальмівного зусилля (рух із ривками)

1.2.1.3


X


затримка у функціонуванні гальмівного механізму не відповідає вимогам на будь-якому колесі

1.2.1.4


X


надмірні коливання значень гальмівних сил під час кожного повного оберту колеса

1.2.1.5


X


1.2.2. Ефективність робочої гальмівної системи

під час перевірки на гальмівному стенді або, якщо це неможливо, під час перевірки на дорозі поступово задіюють гальма до досягнення максимального зусилля із застосуванням деселерометра (автомобіль або причіп, максимальна дозволена маса яких перевищує 3 500 кг, перевіряють відповідно до ДСТУ 3649:2010 або еквівалентними методами; перевірку на дорозі проводять у сухих умовах на рівній прямій ділянці)

ефективність робочої гальмівної системи не відповідає вимогам

1.2.2.1Х

1.3. Функціонування системи аварійного гальма та її ефективність (якщо це окрема система)1.3.1. Функціонування аварійного гальма

у разі коли система аварійного гальма відокремлена від робочої гальмівної системи, перевіряють на гальмівному стенді або, якщо це неможливо, під час перевірки на дорозі поступово задіюють гальма до досягнення максимального зусилля із застосуванням деселерометра

гальмівне зусилля на одному або кількох колесах не відповідає вимогам

1.3.1.1


X


відсутнє гальмівне зусилля на одному або кількох колесах

1.3.1.1.1X

гальмівне зусилля на будь-якому колесі менше 70 відсотків максимального зусилля, зафіксованого для іншого колеса на тій самій осі, або в разі перевірки на дорозі транспортний засіб надмірно відхиляється від прямої лінії

1.3.1.2


X


гальмівне зусилля на одному колесі становить менше ніж 50 відсотків максимального зусилля, зафіксованого для іншого колеса на тій самій осі (у разі керованих осей)

1.3.1.2.1X

відсутня поступова зміна гальмівного зусилля (рух із ривками)

1.3.1.3


X


1.3.2. Ефективність аварійного гальма

у разі коли система аварійного гальма відокремлена від робочої гальмівної системи, перевіряють на гальмівному стенді або, якщо це неможливо, під час перевірки на дорозі поступово задіюють гальма до досягнення максимального зусилля із застосуванням деселерометра (автомобіль або причіп, максимальна дозволена маса яких перевищує 3 500 кг, перевіряють відповідно до ДСТУ 3649:2010 або еквівалентними методами; перевірку на дорозі проводять у сухих умовах на рівній прямій ділянці)

ефективність не відповідає вимогам

1.3.2.1


X


1.4. Функціонування та ефективність стоянкової гальмівної системи1.4.1. Функціонування стоянкової гальмівної системи

гальмівні механізми вводять у дію під час випробування на гальмівному стенді

з одного боку транспортного засобу гальмівні механізми не функціонують або в разі перевірки на дорозі транспортний засіб надмірно відхиляється від прямої лінії

1.4.1.1


X


під час випробувань досягається менше ніж 50 відсотків значення гальмівного зусилля, про яке йдеться в пункті 1.4.2, відповідно до маси транспортного засобу

1.4.1.2X

1.4.2. Ефективність стоянкової гальмівної системи

перевіряють на гальмівному стенді або, якщо це неможливо, перевіряють на дорозі із застосуванням деселерометра із записом даних або із встановленням транспортного засобу на схилі з відомим похилом

для транспортних засобів усіх категорій коефіцієнт гальмування менше 16 відсотків - у разі максимально допустимої маси або менше 12 відсотків - для механічних транспортних засобів у разі максимально допустимої повної маси транспортних засобів залежно від того, який коефіцієнт вищий

1.4.2.1


X


під час випробувань досягається менше ніж 50 відсотків зазначених вище значень гальмівного зусилля відповідно до повної маси транспортного засобу

1.4.2.2X

1.5. Функціонування гальмівної системи тривалої дії

органолептичний контроль та в разі можливості перевірка функцій гальмівної системи тривалої дії

відсутня поступова зміна гальмівної ефективності (не застосовують до системи уповільнення у випускній системі двигуна)

1.5.1


X


система не функціонує

1.5.2


X


1.6. Антиблокувальна гальмівна система (ABS)

органолептичний контроль та перевірка системи самодіагностування за допомогою електронного інтерфейсу управління транспортного засобу

сигнальний пристрій не функціонує

1.6.1


X


сигнальний пристрій показує, що система несправна

1.6.2


X


давачі швидкості коліс відсутні або пошкоджені

1.6.3


X


електромережа пошкоджена

1.6.4


X


інші складники антиблокувальної гальмівної системи (ABS) відсутні або пошкоджені

1.6.5


X


система показує несправність на електронному інтерфейсі управління транспортного засобу

1.6.6


X


1.7. Електронна гальмівна система (EBS)

органолептичний контроль та перевірка системи самодіагностування за допомогою електронного інтерфейсу управління транспортного засобу

сигнальний пристрій не функціонує

1.7.1


X


сигнальний пристрій показує, що система несправна

1.7.2


X


система показує несправність на електронному інтерфейсі управління транспортного засобу

1.7.3


X


1.8. Гальмівна рідина

органолептичний контроль

гальмівна рідина забруднена або з осадом

1.8.1


X


безпосередній ризик аварії

1.8.2X

2. Система кермування2.1. Технічний стан2.1.1. Стан кермового механізму

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача, ходові колеса підняти над поверхнею або розташувати на обертальних столах, повертати кермо з одного крайнього положення в інше; візуальна перевірка функціонування кермового механізму)

важкий хід механізму

2.1.1.1


X


скручений вал керма або знос зубчастого сектора вала

2.1.1.2


X


впливає на функціональність

2.1.1.2.1X

надмірний знос зубчастого сектора вала

2.1.1.3


X


впливає на функціональність

2.1.1.3.1X

надмірний люфт на шліцах вала

2.1.1.4


X


впливає на функціональність

2.1.1.4.1X

підтікання

2.1.1.5

Xкраплепадіння

2.1.1.5.1


X


2.1.2. Стан закріплення механізму системи кермування

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача так, щоб маса транспортного засобу передавалася ходовими колесами на опорну поверхню, повертати кермо за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки або застосувати детектор люфту керма; візуальна перевірка закріплення корпусу кермового механізму до шасі)

закріплення корпусу кермового механізму невідповідним чином

2.1.2.1


X


закріплення небезпечно рухається або видиме переміщення (відносно шасі/ кузова)

2.1.2.1.1X

отвори для закріплення на шасі витягнуті

2.1.2.2


X


вплив на надійність закріплення значний

2.1.2.2.1X

болти для закріплення відсутні або зламані

2.1.2.3


X


значний вплив на надійність закріплення

2.1.2.3.1X

корпус механізму керма має тріщини

2.1.2.4


X


вплив на стабільність роботи чи закріплення корпусу

2.1.2.4.1X

2.1.3. Стан механізму системи кермування

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача так, щоб маса транспортного засобу передавалася ходовими колесами на опорну поверхню, повертати кермо за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки або застосувати детектор люфту керма; візуальна перевірка складників системи кермування на наявність зносу, тріщин та безпечність)

рух між складниками механізму керування, які повинні бути закріплені, відносний

2.1.3.1


X


переміщення складників системи кермування або імовірність роз’єднання надмірні

2.1.3.1.1X

знос на стиках надмірний

2.1.3.2


X


імовірність роз’єднання значна

2.1.3.2.1X

тріщини або деформація будь-якого складника системи кермування

2.1.3.3


X


впливає на функціональність

2.1.3.3.1X

відсутність пристроїв, що обмежують повертання

2.1.3.4


X


зміщення складників системи кермування (наприклад поперечної кермової тяги або поздовжньої кермової тяги)

2.1.3.5


X


зміна конструкції небезпечна

2.1.3.6


X


вплив на функціональність

2.1.3.6.1X

пиловик пошкоджений або зношений

2.1.3.7

Xпиловик відсутній або істотно зношений

2.1.3.7.1


X


2.1.4. Функціонування складників системи кермування

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача так, щоб маса транспортного засобу передавалася ходовими колесами на опорну поверхню, увімкнути двигун (кермування із підсилювачем), повертати кермо за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки або застосувати детектор люфту керма; візуальна перевірка складників системи кермування на наявність зносу, тріщин та безпечність)

складники системи кермування торкаються закріплених частин шасі

2.1.4.1


X


обмежувачі кута повороту коліс не функціонують або відсутні

2.1.4.2


X


2.1.5. Підсилювач системи кермування

органолептичний контроль (перевірити систему кермування щодо витоку та рівня гідравлічної рідини в резервуарі (якщо видимий). Ходові колеса розташувати на опорній поверхні, увімкнути двигун, перевірити, чи функціонує система кермування із підсилювачем)

витік рідини або функціонує невідповідним чином

2.1.5.1


X


рідини недостатньо (рівень нижчий, ніж зазначений)

2.1.5.2

Xоб’єм робочої рідини недостатній

2.1.5.2.1


X


механізм підсилення не функціонує

2.1.5.3


X


негативно впливає на систему кермування

2.1.5.3.1X

тріщини або ненадійне закріплення

2.1.5.4


X


негативно впливає на систему кермування

2.1.5.4.1X

зміщення або забруднення складників підсилювача системи кермування

2.1.5.5


X


негативно впливає на систему кермування

2.1.5.5.1X

небезпечна зміна конструкції

2.1.5.6


X


негативно впливає на систему кермування

2.1.5.6.1X

кабелі/шланги пошкоджені, мають надмірну корозію

2.1.5.7


X


негативно впливає на систему кермування

2.1.5.7.1X

2.2. Кермо та кермова колонка2.2.1. Стан керма

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача так, щоб маса транспортного засобу передавалася ходовими колесами на опорну поверхню, штовхати назад і вперед кермо по одній прямій із колонкою, штовхати кермо в різних напрямках під прямим кутом до осі колонки/вилки; візуальна перевірка люфту, а також стану еластичних або універсальних з’єднань)

відносний рух між кермом та колонкою, що свідчить про погане закріплення, надмірний

2.2.1.1


X


імовірність роз’єднання велика

2.2.1.1.1X

відсутність стопорного пристрою на маточині керма

2.2.1.2


X


імовірність роз’єднання велика

2.2.1.2.1X

розрив або люфт маточини керма, ободу або шпиць

2.2.1.3


X


імовірність роз’єднання велика

2.2.1.3.1X

2.2.2. Кермова колонка/вилка та ярмо, а також амортизатори керма

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача так, щоб маса транспортного засобу передавалася ходовими колесами на опорну поверхню, штовхати назад і вперед кермо по одній прямій із колонкою, штовхати кермо в різних напрямках під прямим кутом до колонки/вилки; візуальна перевірка люфту, а також стану еластичних або універсальних з’єднань)

рух центру керма вгору або вниз надмірний

2.2.2.1


X


рух верхньої частини колонки радіально від осі колонки надмірний

2.2.2.2


X


знос еластичних з’єднань

2.2.2.3


X


закріплення пошкоджене

2.2.2.4


X


імовірність роз’єднання велика

2.2.2.4.1X

зміна конструкції небезпечна

2.2.2.5X

2.3. Сумарний люфт керма

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою підіймача так, щоб маса транспортного засобу передавалася ходовими колесами на опорну поверхню, увімкнути двигун, якщо це можливо, для транспортних засобів із підсилювачем керма, поставити колеса прямо вперед, легко повертати кермо за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки, наскільки це можливо без повертання коліс; візуально перевірити, чи рух вільний)

вільний люфт керма (наприклад, рух точки на ободі перевищує одну п’яту діаметра керма або не відповідає вимогам) надмірний

2.3.1


X


впливає на безпечність кермування

2.3.1.1X

2.4. Кути уставлення коліс

перевірити відповідність уставлення керованих коліс за допомогою відповідного устатковання

кути уставлення коліс не відповідають даним виробника транспортного засобу або вимогам

2.4.1

Xвпливає на рух прямо вперед; погіршення курсової стійкості

2.4.1.1


X


2.5. Поворотний круг керованої осі причепа

органолептичний контроль або перевірка із застосуванням спеціально адаптованого детектора люфту коліс

елемент поворотного круга керованої осі причепа легко пошкоджений

2.5.1


X


складник поворотного круга керованої осі причепа істотно пошкоджений або тріснутий (розірваний)

2.5.1.1X

люфт надто великий

2.5.2


X


впливає на рух прямо вперед; погіршує курсову стійкість

2.5.2.1X

дефекти закріплення

2.5.3


X


значні дефекти закріплення

2.5.3.1X

2.6. Електронна система кермування з підсилювачем (EPS)

органолептичний контроль та перевірка відповідності між кутом керма та кутом повороту коліс у разі ввімкнення/вимкнення двигуна

індикатор недоліків EPS (MIL EPS) показує будь-яку несправність системи

2.6.1


X


невідповідність між кутом повороту керма та кутом повороту коліс

2.6.2


X


впливає на експлуатаційні властивості системи кермування

2.6.2.1X

підсилювач не функціонує

2.6.3


X


система показує несправність на електронному інтерфейсі транспортного засобу

2.6.4


X


3. Оглядовість3.1. Поле огляду

органолептичний контроль з місця водія

перешкода в межах поля огляду водія, що фізично заважає огляду спереду або з боків (поза зоною, де діють склоочисники вітрового скла)

3.1.1

Xобмеження оглядовості в зоні, де діють склоочисники вітрового скла, або через зовнішні дзеркала

3.1.2


X


3.2. Стан скла

органолептичний контроль

тріщини або зміна забарвлення вітрового скла чи пластику (якщо це дозволено) (поза зоною, де діють склоочисники)

3.2.1

Xзниження можливості огляду в зоні вітрового скла, де діють склоочисники, або відсутня видимість зовнішніх дзеркал

3.2.1.1


X


скляне або пластикове вітрове скло (зокрема із світловідбивною плівкою або тоноване) не відповідає вимогам (поза зоною, де діють склоочисники)

3.2.2

Xзниження можливості огляду в зоні вітрового скла, де діють склоочисники, або відсутня видимість зовнішніх дзеркал

3.2.2.1


X


неприпустимий технічний стан скляного або пластикового вітрового скла

3.2.3


X


значне зниження видимості в зоні, де діють склоочисники

3.2.3.1X

3.3. Дзеркала або пристрої заднього виду

органолептичний контроль

дзеркало або пристрій відсутній чи не закріплений відповідно до вимог (за наявності принаймні двох пристроїв заднього виду)

3.3.1


X


наявно менше двох пристроїв заднього виду

3.3.1.1


X


дзеркало або пристрій легко пошкоджений чи не закріплений

3.3.2

Xдзеркало або пристрій не функціонує, дуже пошкоджений, не закріплений або ненадійно закріплений

3.3.2.1


X


належне поле огляду не забезпечено

3.3.3


X


3.4. Склоочисники вітрового скла

органолептичний контроль та перевірка функціонування

склоочисник або пристрій відсутній чи не закріплений відповідно до вимог

3.4.1


X


щітка склоочисника пошкоджена

3.4.2

Xщітка склоочисника відсутня або значно пошкоджена

3.4.2.1


X


3.5. Омивачі вітрового скла

органолептичний контроль та перевірка функціонування

омивачі не функціонують належним чином (омивач без рідини, але насос функціонує або неправильно спрямований потік)

3.5.1

Xомивач не функціонує

3.5.1.1


X


3.6. Система протизапотівання скла

органолептичний контроль та перевірка функціонування

система не функціонує або має явно видимий дефект

3.6.1

X4. Фари, світловідбивачі, електрообладнання4.1. Фари дальнього і ближнього світла4.1.1. Стан та функціонування фар дальнього і ближнього світла

органолептичний контроль та перевірка функціонування

світло/джерело світла (комплексне світло/джерело світла) відсутнє; у ліхтарях із світлодіодами не функціонує більше третини світлодіодів

4.1.1.1

Xвидимість однієї фари/джерела світла частково погіршена; у світлодіодів значно погіршена видимість

4.1.1.1.1


X


проекційна система (рефлектор та оптичні елементи) має незначні пошкодження

4.1.1.2

Xпроекційна система (рефлектор та оптичні елементи) має значні пошкодження

4.1.1.2.1


X


ненадійне закріплення джерела світла

4.1.1.3


X


4.1.2. Регулювання фар дальнього і ближнього світла

визначити рівень фокуса кожної фари в режимі ближнього світла, застосовуючи пристрій або екран для фокусування фар, або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

напрям фари поза граничними значеннями, установленими у вимогах виробника

4.1.2.1


X


система показує несправність на електронному інтерфейсі транспортного засобу

4.1.2.2


X


4.1.3. Перемикання фар дальнього і ближнього світла

органолептичний контроль та перевірка функціонування або перевірка за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу, перевірка за допомогою інструментального контролю

перемикач не функціонує відповідно до вимог (кількість фар, увімкнених одночасно)

4.1.3.1

Xмаксимально допустима сила світла фар дальнього світла перевищена

4.1.3.1.1


X


робота перемикача неправильна

4.1.3.2


X


система показує несправність на електронному інтерфейсі транспортного засобу

4.1.3.3


X


4.1.4. Відповідність вимогам фар дальнього і ближнього світла

органолептичний контроль та перевірка функціонування

ліхтар, колір світла, місце установки або маркування не відповідають вимогам

4.1.4.1


X


наявне покриття на оптичних елементах або джерелі світла помітно знижує силу світла або змінює його колір

4.1.4.2


X


джерело світла та фара не відповідають одне одному

4.1.4.3


X


4.1.5. Пристрої для регулювання кута нахилу фар (якщо вони обов’язкові)

органолептичний контроль та перевірка функціонування або перевірка за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

пристрій не функціонує

4.1.5.1


X


ручний пристрій не можна задіяти з місця водія

4.1.5.2


X


система показує несправність на електронному інтерфейсі транспортного засобу

4.1.5.3


X


4.1.6. Пристрій очищення фар ближнього і дальнього світла (якщо обов’язковий)

органолептичний контроль та перевірка функціонування (у разі можливості)

пристрій не функціонує

4.1.6.1

Xпристрій не функціонує в разі встановлених газорозрядних ламп

4.1.6.1.1


X


4.2. Передні, бокові, задні габаритні та контурні ліхтарі4.2.1. Стан та функціонування передніх, бокових, задніх габаритних та контурних ліхтарів

органолептичний контроль та перевірка функціонування

джерело світла має дефект

4.2.1.1


X


оптичні елементи мають дефект

4.2.1.2


X


фара закріплена ненадійно

4.2.1.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.2.1.3.1


X


4.2.2. Перемикання передніх, бокових, задніх габаритних та контурних ліхтарів

органолептичний контроль та перевірка функціонування

перемикач не функціонує відповідно до вимог

4.2.2.1


X


задні габаритні вогні і бічні габаритні вогні можуть бути вимкнені, коли фари включені

4.2.2.1.1


X


неправильне функціонування перемикача

4.2.2.2


X


4.2.3. Відповідність вимогам передніх, бокових, задніх габаритних та контурних ліхтарів

органолептичний контроль та перевірка функціонування

ліхтар, колір світла, місце установки або маркування не відповідають вимогам

4.2.3.1

Xчервоне світло видно спереду або біле заднє світло видно ззаду; значно знижена сила світла

4.2.3.1.1


X


наявне на оптичних елементах або джерелі світла покриття знижує силу світла або змінює його колір

4.2.3.2

Xчервоне світло видно спереду або біле заднє світло видно ззаду; значно знижена сила світла

4.2.3.2.1


X


4.3. Сигнал гальмування4.3.1. Стан та функціонування сигнала гальмування

перевірка візуальна та перевірка функціонування

джерело світла пошкоджене (у ліхтарях із світлодіодами не функціонує більше третини світлодіодів)

4.3.1.1

Xєдине джерело світла (у ліхтарях із світлодіодами) функціонує менше ніж на дві третини

4.3.1.1.1


X


усі джерела світла не функціонують

4.3.1.1.2X

пошкодження ліхтаря (не впливає на випромінюване світло) незначне

4.3.1.2

Xпошкодження ліхтаря (впливає на випромінюване світло) істотне

4.3.1.2.1


X


закріплення ліхтаря ненадійне

4.3.1.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.3.1.3.1


X


4.3.2. Перемикання сигнала гальмування

перевірка візуальна та перевірка функціонування або перевірка за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

функціонування перемикача не відповідає вимогам

4.3.2.1

Xспрацьовує із запізненням

4.3.2.1.1


X


перемикач не функціонує

4.3.2.1.2X

4.3.3. Відповідність вимогам сигнала гальмування

перевірка візуальна та перевірка функціонування

ліхтар, колір світла, місце установки, сила світла або маркування не відповідають вимогам

4.3.3.1

Xвидно біле світло ззаду; знижена сила світла

4.3.3.1.1


X


4.4. Покажчики поворотів та аварійна сигналізація4.4.1. Стан і функціонування покажчиків поворотів та аварійної сигналізації

органолептичний контроль та перевірка функціонування

джерело світла пошкоджене (у ліхтарях із світлодіодами не функціонує більше третини світлодіодів)

4.4.1.1

Xєдине джерело світла (у ліхтарях із світлодіодами) функціонує менше ніж на дві третини

4.4.1.1.1


X


пошкодження ліхтаря (не впливає на випромінюване світло) незначне

4.4.1.2

Xпошкодження ліхтаря (впливає на випромінюване світло) істотне

4.4.1.2.1


X


закріплення ліхтаря ненадійне

4.4.1.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.4.1.3.1


X


4.4.2. Перемикання покажчиків поворотів та аварійної сигналізації

органолептичний контроль та перевірка функціонування

перемикач не функціонує згідно з вимогами

4.4.2.1

Xперемикач не функціонує

4.4.2.1.1


X


4.4.3. Відповідність вимогам покажчиків поворотів та аварійної сигналізації

органолептичний контроль та перевірка функціонування

тип, колір світла, місце установки, сила світла або маркування не відповідають вимогам

4.4.3.1


X


4.4.4. Частота миготіння покажчиків поворотів та аварійної сигналізації

органолептичний контроль та перевірка функціонування

частота миготіння не відповідає вимогам (відхилення понад 25 відсотків)

4.4.4.1

X4.5. Передні протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі4.5.1. Стан та функціонування передніх протитуманних фар та задніх протитуманних ліхтарів

органолептичний контроль та перевірка функціонування

джерело світла пошкоджене (у ліхтарях із світлодіодами не функціонує більше третини світлодіодів)

4.5.1.1

Xдія джерел світла розрізнена (у ліхтарях із світлодіодами функціонує менше ніж дві третини світлодіодів)

4.5.1.1.1


X


пошкодження ліхтаря (не впливає на випромінюване світло) незначне

4.5.1.2

Xпошкодження ліхтаря (впливає на випромінюване світло) істотне

4.5.1.2.1


X


закріплення ліхтаря ненадійне

4.5.1.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.5.1.3.1


X


4.5.2. Установлення передніх протитуманних фар та задніх протитуманних ліхтарів

перевірка функціонування та перевірка із застосуванням пристрою для визначення світлорозподілу фар

світлорозподіл передніх протитуманних фар у горизонтальній площині встановлений неправильно (світлотіньова межа надто низька)

4.5.2.1

Xмежа тіні вище норми для ближнього світла

4.5.2.2


X


4.5.3. Перемикання передніх протитуманних фар та задніх протитуманних ліхтарів

органолептичний контроль та перевірка функціонування

перемикач не функціонує відповідно до вимог

4.5.3.1

Xперемикач не функціонує

4.5.3.2


X


4.5.4. Відповідність вимогам передніх протитуманних фар та задніх протитуманних ліхтарів

органолептичний контроль та перевірка функціонування

ліхтар, колір світла, місце установки, сила світла або маркування не відповідають вимогам

4.5.4.1


X


система не функціонує відповідно до вимог

4.5.4.2


X


4.6. Ліхтарі заднього ходу4.6.1. Стан та функціонування ліхтарів заднього ходу

органолептичний контроль та перевірка функціонування

джерело світла має дефект

4.6.1.1

Xоптичні елементи мають дефект

4.6.1.2

Xзакріплення ліхтаря небезпечне

4.6.1.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.6.1.3.1


X


4.6.2. Відповідність вимогам ліхтарів заднього ходу

органолептичний контроль та перевірка функціонування

ліхтар, колір світла, місце установки, сила світла або маркування не відповідають вимогам

4.6.2.1


X


система не функціонує відповідно до вимог

4.6.2.2


X


4.6.3. Перемикання ліхтарів заднього ходу

органолептичний контроль та перевірка функціонування

перемикач не функціонує відповідно до вимог

4.6.3.1

Xсвітло заднього ходу може бути увімкнене при включеній передачі, іншій, ніж передача заднього ходу

4.6.3.2


X


4.7. Ліхтар освітлення заднього номерного знака4.7.1. Стан та функціонування ліхтаря освітлення заднього номерного знака

органолептичний контроль та перевірка функціонування

ліхтар світить прямо назад або біле світло видно ззаду

4.7.1.1

Xджерело світла пошкоджене (комплекс джерел світла)

4.7.1.2

Xджерело світла пошкоджене (окреме джерело світла)

4.7.1.2.1


X


закріплення ліхтаря небезпечне

4.7.1.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.7.1.3.1


X


4.7.2. Відповідність вимогам ліхтаря освітлення заднього номерного знака

органолептичний контроль та перевірка функціонування

система не функціонує відповідно до вимог

4.7.2.1

X4.8. Світловідбивачі, елементи з покращеними світловідбивними характеристиками та задні маркувальні таблички4.8.1. Стан світловідбивачів, елементів з покращеними світловідбивними характеристиками та задніх маркувальних табличок

перевірка візуальна

світловідбивний пристрій має дефекти або пошкоджений

4.8.1.1

Xвпливає на відблискові функції

4.8.1.1.1


X


закріплення світловідбивача небезпечне

4.8.1.2

Xризик втрати (відпадання) імовірний

4.8.1.2.1


X


4.8.2. Відповідність відбивачів, елементів з покращеними світловідбивними характеристиками та задніх маркувальних табличок вимогам

перевірка візуальна

пристрій, колір, що відбивається, або місце встановлення не відповідає вимогам

4.8.2.1

Xпристрій відсутній або відбивання червоного світла вперед чи білого світла назад

4.8.2.2


X


4.9. Сигнали, обов’язкові для освітлювального обладнання4.9.1. Стан та функціонування сигналів, обов’язкових для освітлювального обладнання

органолептичний контроль та перевірка функціонування

не функціонують

4.9.1.1

Xне функціонують для головного світла фар або заднього протитуманного ліхтаря

4.9.1.2


X


4.9.2. Відповідність вимогам сигналів, обов’язкових для освітлювального обладнання

органолептичний контроль та перевірка функціонування

не відповідають вимогам

4.9.2.1

X4.10. Електричні джгути між тягачем та причепом або напівпричепом

перевірка візуальна, у разі можливості перевірити електропровідність джгутів

нерухомі елементи ненадійно закріплені

4.10.1

Xелектричний роз’єм вільний

4.10.1.1


X


ізоляція пошкоджена або зношена

4.10.2

Xможе спричинити коротке замикання

4.10.2.1


X


робота електричних з’єднань з причепом або тягачем неправильна

4.10.3

Xгальмівні ліхтарі не функціонують

4.10.3.1


X


4.11. Електрична мережа

органолептичний контроль транспортного засобу на оглядовій канаві чи підіймачі, зокрема, відсіку двигуна (у разі можливості)

захист проводів (джгутів) ненадійний або недостатній

4.11.1

Xзакріплення вільні, джгути торкаються гострих країв, відключення роз’ємів вільне

4.11.1.1


X


кабелі (джгути) можуть торкатися гарячих деталей, деталей, які обертаються, або “маси”; з’єднання, необхідні для гальмування, кермування, від’єднані

4.11.1.2X

незначні пошкодження ізоляції

4.11.2

Xзначні пошкодження ізоляції

4.11.2.1


X


гранична зношеність провідників (джгутів) відповідних частин, що стосуються гальмівної системи, системи кермування

4.11.2.2X

пошкоджена або зношена ізоляція

4.11.3

Xімовірність короткого замикання

4.11.3.1


X


безпосередня загроза займання, іскроутворення

4.11.3.2X

4.12. Додаткові ліхтарі та світловідбивачі

органолептичний контроль та перевірка функціонування

ліхтар/світловідбивач установлений не відповідно до вимог

4.12.1

Xвипромінює/відбиває червоне світло вперед чи біле світло назад

4.12.1.1


X


функціонування ліхтарів не відповідає вимогам

4.12.2

Xкількість передніх фар, що працюють одночасно, перевищує встановлену яскравість світла; видно червоне світло спереду чи біле світло ззаду

4.12.2.2


X


закріплення ліхтарів або світловідбивачів ненадійне

4.12.3

Xризик втрати (відпадання) істотний

4.12.3.1


X


4.13. Акумулятор (акумулятори)

органолептичний контроль

ненадійне закріплення

4.13.1

Xзакріплення не передбачене, може спричинити коротке замикання

4.13.1.1


X


витік

4.13.2

Xвитік небезпечних речовин

4.13.2.1


X


вимикач акумулятора (якщо вимагається) пошкоджений

4.13.3


X


запобіжник акумулятора (якщо вимагається) пошкоджений

4.13.4


X


стан системи вентиляції (якщо вимагається) недопустимий

4.13.5


X


5. Осі, колеса, шини та підвіска5.1. Осі5.1.1. Осі

органолептичний контроль (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, застосувати детектори люфту коліс, а для транспортних засобів з повною масою більше ніж 3,5 тонни їх рекомендовано застосовувати)

вісь розколота або деформована

5.1.1.0.1Х

небезпечно закріплена до транспортного засобу

5.1.1.0.2


Х


знижує стабільність, негативно впливає на функціональність: надмірний рух відносно точки закріплення

5.1.1.0.2.1Х

зміна конструкції небезпечна

5.1.1.0.3


Х


впливає на стабільність закріплення, надто мала відстань від інших частин транспортного засобу або опорної поверхні

5.1.1.0.3.1Х

5.1.2. Цапфа колеса

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, застосувати детектори люфту коліс, а для транспортних засобів з повною масою більше ніж 3,5 тонни їх рекомендовано застосовувати, прикладати вертикальне або горизонтальне зусилля до кожного колеса та занотовувати сумарний рух між балкою моста та цапфою колеса)

цапфа має тріщини

5.1.2.0.1Х

знос з’єднувального шворня та/або втулок надмірний

5.1.2.0.2


Х


імовірне ослаблення; погіршення курсової стійкості

5.1.2.0.2.1Х

вертикальний хід цапфи відносно балки осі надмірний

5.1.2.0.3


Х


імовірне ослаблення; погіршення курсової стійкості

5.1.2.0.3.1Х

люфт шворня в отворі балки осі

5.1.2.0.4


Х


імовірне ослаблення; погіршення курсової стійкості

5.1.2.0.4.1Х

5.1.3. Підшипники колеса

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, застосувати детектори люфту коліс, а для транспортних засобів з повною масою більше ніж 3,5 тонни їх рекомендовано застосовувати, крутити колесо або прикладати горизонтальне зусилля до кожного колеса та занотовувати рух колеса вгору відносно цапфи колеса)

істотний люфт підшипників колеса

5.1.3.0.1


Х


погіршення курсової стійкості; небезпечність руйнування

5.1.3.0.1.1Х

підшипник колеса надто тугий, заклинений

5.1.3.0.2


Х


небезпечність перегріву; небезпечність руйнування

5.1.3.0.2.1Х

5.2. Колеса та шини5.2.1. Маточина ходового колеса

візуальна перевірка

будь-які гайки або шпильки відсутні або послаблені

5.2.1.0.1


X


закріплення колеса відсутнє або ослаблене настільки, що має дуже серйозний вплив на безпеку дорожнього руху

5.2.1.0.1.1X

маточина зношена або пошкоджена

5.2.1.0.2


X


знос або пошкодження маточини такі, що впливають на безпечне закріплення коліс

5.2.1.0.2.1X

5.2.2. Колеса

перевірка візуальна з обох боків кожного колеса (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі)

будь-які сколи або дефект зварювання

5.2.2.0.1X

закріплення стопорних кілець не відповідним чином

5.2.2.0.2


X


імовірність розбортування

5.2.2.0.2.1X

колесо дуже деформоване або зношене

5.2.2.0.3


X


впливає на надійність закріплення на маточині; на надійність закріплення шини

5.2.2.0.3.1X

розмір, конструкція, сумісність або тип колеса не відповідають вимогам та шкодять безпеці дорожнього руху

5.2.2.0.4


X


5.2.3. Пневматичні шини

перевірка візуальна всієї шини шляхом повертання ходового колеса, піднятого над землею (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі чи прокатуванням транспортного засобу вперед і назад над канавою)

розмір, індекс навантаження, символ категорії швидкості або марковина затвердження типу не відповідають вимогам та шкодять безпеці дорожнього руху

5.2.3.0.1


X


недостатній рівень індексу навантаження або символу категорії швидкості відносно фактичного використання, шина торкається нерухомих частин транспортного засобу

5.2.3.0.1.1X

шини на одній осі або на здвоєних колесах різних розмірів

5.2.3.0.2


X


шини на одній осі різної конструкції (радіальна/діагональна)

5.2.3.0.3


X


будь-яке серйозне пошкодження або прокол шини

5.2.3.0.4


X


корд шини видимий або пошкоджений

5.2.3.0.4.1X

протектор зношений до індикаторів зносу

5.2.3.0.5


X


глибина рисунку протектора не відповідає вимогам

5.2.3.0.5.1X

шину перетирає інший елемент (еластичний бризковик)

5.2.3.0.6

Xшина затирає інші елементи (без впливу на безпечність)

5.2.3.0.6.1


X


шина з відновленим рисунком протектора не відповідає вимогам

5.2.3.0.7


X


впливає на захисний шар корду

5.2.3.0.7.1X

система відстежування тиску повітря не функціонує або шина явно не докачана

5.2.3.0.8


X


очевидно не може функціонувати

5.2.3.0.8.1X

шини не відповідають сезону

5.2.3.0.9


X


шина має вичерпаний призначений ресурс

5.2.3.0.10


X


5.3. Система підвіски5.3.1. Ресорні пружини та стабілізатори

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, застосовувати детектори люфту коліс, а для транспортнихт засобів з повною масою більше ніж 3,5 тонни їх застосовувати рекомендовано)

небезпечне закріплення пружин до шасі або осей

5.3.1.0.1


X


видимі зміщення, закріплено з істотним люфтом

5.3.1.0.1.1X

пошкоджено або зруйновано складник пружини

5.3.1.0.2


X


головна ресора (лист ресори) або підресорники істотно пошкоджені

5.3.1.0.2.1X

пружина відсутня

5.3.1.0.3


X


істотний вплив на роботу основної ресори (пружини) або листів додаткової ресори

5.3.1.0.3.1X

зміна конструкції не відповідає вимогам

5.3.1.0.4


X


надто мала відстань від інших частин транспортного засобу; система пружин не функціонує

5.3.1.0.4.1X

5.3.2. Амортизатори

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі чи застосувати спеціальне устатковання у разі доступності)

ненадійне закріплення амортизатора до шасі або осі

5.3.2.0.1

Xістотний люфт у закріпленні амортизатора

5.3.2.0.1.1


X


амортизатор істотно пошкоджений, функціонує невідповідним чином

5.3.2.0.2


X


5.3.2.1. Випробування ефективності гасіння коливань

застосувати спеціальне устатковання та порівняти відмінності лівих/правих амортизаторів та/або абсолютні значення, надані виробником

істотна відмінність характеристик лівого і правого амортизатора

5.3.2.0.2.1


X


не забезпечує мінімальні значення гасіння коливань

5.3.2.0.2.2


X


5.3.3. Торсіони, штовхальні штанги, поперечні важелі та важелі підвіски

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, застосувати детектори люфту коліс, а для транспортних засобів з повною масою більше ніж 3,5 тонни їх рекомендовано застосовувати)

ненадійне закріплення до підвіски або осі

5.3.3.0.1


X


імовірний люфт погіршує курсову стійкість транспортного засобу

5.3.3.0.1.1X

ушкодження або надмірна корозія елементів

5.3.3.0.2


X


впливає на стабільність функціонування складників торсіонів, штовхальних штанг, поперечних важелів та важелів підвіски, може призвести до тріщин

5.3.3.0.2.1X

небезпечна зміна конструкції

5.3.3.0.3


X


надто мала відстань від інших частин транспортного засобу, система не функціонує

5.3.3.0.3.1X

5.3.4. Осі балансира підвіски

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, застосувати детектори люфту коліс, а для транспортних засобів з повною масою більше ніж 3,5 тонни їх рекомендовано застосовувати)

надмірний знос втулки, підшипника або осі балансира

5.3.4.0.1


X


імовірний люфт; погіршення курсової стійкості

5.3.4.0.1.1X

пиловик відсутній або надмірно зношений

5.3.4.0.2

Xнемає або розірваний гумовий покрив

5.3.4.0.2.1


X


5.3.5. Пневматична підвіска

перевірка візуальна

система не функціонує

5.3.5.0.1X

будь-який елемент підвіски пошкоджений, модифікований або зношений таким чином, що може негативно вплинути на функціонування системи

5.3.5.0.2


X


істотно впливає на функціонування системи

5.3.5.0.2.1X

чути (на слух) витік із системи

5.3.5.0.3


X


6. Шасі та елементи закріплення на шасі6.1. Шасі або рама та елементи закріплення на них6.1.1. Стан загальний шасі або рами та елементів закріплення на них

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі)

невеликі сколи чи деформації лонжеронів або поперечин

6.1.1.0.1


X


значні сколи, деформації лонжеронів або поперечин

6.1.1.0.1.1X

небезпечність підсилювальних пластин або елементів закріплення

6.1.1.0.2


X


люфт більшості закріплень; недостатня міцність шасі або рами та елементів закріплення на них

6.1.1.0.2.1X

надмірна корозія, що шкодить жорсткості шасі або рами та елементів закріплення на них

6.1.1.0.3


X


недостатня міцність шасі або рами та елементів закріплення на них

6.1.1.0.3.1X

6.1.2. Випускні трубопроводи спалин та глушники

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати на оглядовій канаві або підіймачі)

випускна система нещільна або ненадійно закріплена

6.1.2.0.1


X


дим потрапляє в кабіну або пасажирський відсік

6.1.2.0.2


X


загрожує здоров’ю осіб, які перебувають в автомобілі

6.1.2.0.2.1X

6.1.3. Паливний бак та трубопроводи (включаючи трубопроводи підігрівача паливного бака)

перевірка візуальна (транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або на підіймачі, у разі встановлення системи газобалонного обладнання застосовувати пристрої для виявлення витоку)

ненадійне закріплення паливного бака і трубопроводів

6.1.3.0.1X

наявний витік пального або кришка заливної горловини відсутня чи неефективна

6.1.3.0.2


X


є ризик виникнення пожежі

6.1.3.0.2.1X

трубопроводи зношені

6.1.3.0.3

Xтрубопроводи пошкоджені

6.1.3.0.3.1


X


запірний кран пального не відповідає вимогам (якщо передбачений)

6.1.3.0.4


X


небезпека загоряння через витік пального, невідповідний захист паливного бака або випускної системи, стан відсіку двигуна

6.1.3.0.5X

система газобалонного обладнання не відповідає вимогам, будь-яка з паливних систем має дефекти

6.1.3.0.6X

відсутні знаки небезпеки на транспортному засобі із газобалонним обладнанням; немає ідентифікаційних табличок транспортного засобу категорій М2 і М3 з газобалонним обладнанням

6.1.3.0.7

Х6.1.4. Бампери, боковий захист і задні захисні пристрої

перевірка візуальна

закріплені з люфтом або пошкоджені елементи бамперів, бокових захисних і задніх захисних пристроїв, що можуть спричинити травмування через дотик чи зіткнення

6.1.4.0.1


X


елементи бамперів, бокових захисних і задніх захисних пристроїв можуть відпасти; значно погіршені виконувані функції

6.1.4.0.1.1X

пристрій очевидно не відповідає вимогам

6.1.4.0.2


X


немає заднього захисного пристрою, конструкцію самовільно змінено, не закріплено відповідно до вимог

6.1.4.0.3


Х


немає бокового захисного пристрою або через пошкодження втрачено його енергопоглинальні властивості, конструкцію самовільно змінено

6.1.4.0.4


Х


6.1.5. Закріплення запасного колеса (у разі встановлення)

перевірка візуальна

кронштейн колеса в незадовільному стані

6.1.5.0.1

Xкронштейн із тріщинами або ненадійно закріплений

6.1.5.0.2


X


запасне колесо не залишається в утримувачі

6.1.5.0.3


X


істотний ризик відпадання

6.1.5.0.3.1X

6.1.6. Буксирне обладнання та механізми з’єднання

перевірка візуальна щодо зносу та правильності функціонування (особливу увагу приділити будь-яким установленим убезпечувальним пристроям та/або застосуванню засобів вимірювальної техніки)

елементи буксирного обладнання та механізмів з’єднання (які не використовуються) ушкоджені, функціонують не відповідним чином або мають тріщини

6.1.6.0.1


X


елементи буксирного обладнання та механізмів з’єднання (які використовуються) ушкоджені, функціонують невідповідним чином або мають тріщини

6.1.6.0.1.1X

елементи буксирного обладнання та механізмів з’єднання надмірно зношені

6.1.6.0.2


X


знос нижче граничного

6.1.6.0.2.1X

закріплення пошкоджене

6.1.6.0.3


X


люфт у закріпленні із значним ризиком відпадання пристрою

6.1.6.0.3.1X

будь-який убезпечувальний пристрій відсутній або функціонує не відповідним чином

6.1.6.0.4


X


будь-який індикатор не функціонує

6.1.6.0.5


X


перекриває номерний знак або будь-який ліхтар, коли обладнання не використовується

6.1.6.0.6

Xне зчитується номерний знак, коли обладнання не використовується

6.1.6.0.6.1


X


небезпечна зміна конструкції (другорядних складників елементів буксирного обладнання та механізмів з’єднання)

6.1.6.0.7


X


небезпечна зміна конструкції (основних складників елементів буксирного обладнання та механізмів з’єднання)

6.1.6.0.7.1X

з’єднувальне обладнання не відповідає вимогам

6.1.6.0.8


X


6.1.7. Силова передача

перевірка візуальна

силові болти закріплені з люфтом або відсутні

6.1.7.0.1


X


силові болти закріплені з люфтом такого ступеня, що загрожують безпеці руху

6.1.7.0.1.1X

надмірний знос у підшипнику вала силової передачі

6.1.7.0.2


X


істотний ризик ослаблення або руйнування

6.1.7.0.2.1X

надмірний знос шарнірів карданного вала або ланцюгів/ремінних передач

6.1.7.0.3


X


ризик ослаблення або руйнування істотний

6.1.7.0.3.1X

еластичні з’єднання пошкоджено

6.1.7.0.4


X


ризик ослаблення або руйнування істотний

6.1.7.0.4.1X

вал пошкоджений або викривлений

6.1.7.0.5


X


корпус підшипника із тріщиною або пошкоджений

6.1.7.0.6


X


ризик ослаблення або руйнування істотний

6.1.7.0.6.1X

пиловик істотно зношений

6.1.7.0.7

Xпиловик відсутній або руйнований

6.1.7.0.7.1


X


зміна конструкції силової передачі невідповідним чином

6.1.7.0.8


X


6.1.8. Закріплення двигуна

перевірка візуальна (використання оглядової канави чи підіймача необов’язкове)

деталі закріплення зношені, істотно пошкоджені

6.1.8.0.1


X


деталі закріплення ослаблені або з тріщинами

6.1.8.0.1.1X

6.1.9. Функціонування двигуна

візуальна перевірка (без або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

перепрограмування блока управління, що впливає на безпеку або навколишнє природне середовище

6.1.9.0.1


X


зміна конструкції двигуна, що впливає на безпеку навколишнього природного середовища

6.1.9.0.2X

6.2. Кабіна і кузов6.2.1. Технічний стан кабіни і кузова

перевірка візуальна

незакріплена або пошкоджена панель чи частина, що може травмувати

6.2.1.0.1


X


загроза втрати (відпадання)

6.2.1.0.1.1X

стояк кузова ненадійно закріплений

6.2.1.0.2


X


погіршена стійкість

6.2.1.0.2.1X

усередину проникає дим з випускної системи або двигуна

6.2.1.0.3


X


загрожує здоров’ю осіб, що перебувають усередині

6.2.1.0.3.1X

небезпечна зміна конструкції

6.2.1.0.4


X


недостатній зазор із обертовими і рухомими частинами та дорожнім покриттям

6.2.1.0.4.1X

6.2.2. Закріплення кабіни і кузова

перевірка візуальна із використанням оглядової канави або підіймача

закріплення кузова або кабіни небезпечне

6.2.2.0.1


X


погіршена надійність

6.2.2.0.1.1X

очевидне зміщення кабіни/кузова відносно шасі

6.2.2.0.2


X


точки закріплення кузова/кабіни до шасі або поперечних симетричних елементів рами/шасі ненадійні чи відсутні

6.2.2.0.3


X


точки закріплення кузова/кабіни до шасі ненадійні чи відсутні або поперечні елементи рами в такому стані, що загрожують безпеці дорожнього руху

6.2.2.0.3.1X

надмірна корозія в точках закріплення кузова

6.2.2.0.4


X


погіршена надійність

6.2.2.0.4.1X

6.2.3. Двері і замки кабіни і кузова

перевірка візуальна

двері важко відчиняються або зачиняються

6.2.3.0.1


X


зсувні двері можуть самовільно відчинитися або залишитися незачиненими

6.2.3.0.2


X


двері на завісах можуть самовільно відчинитися або залишитися незачиненими

6.2.3.0.2.1X

пошкоджено двері, завіси, замки, стояки дверей

6.2.3.0.3

Xвідсутні, розбиті двері, завіси замки, стояки дверей

6.2.3.0.3.1


X


6.2.4. Підлога (днище) кабіни і кузова

перевірка візуальна із використанням оглядової канави або підіймача

підлога небезпечно закріплена або її технічний стан незадовільний

6.2.4.0.1


X


недостатня стабільність (стійкість)

6.2.4.0.2X

6.2.5. Сидіння водія

перевірка візуальна

конструкція сидіння пошкоджена

6.2.5.0.1


X


закріплення сидіння ослаблене

6.2.5.0.1.1X

механізм регулювання сидіння функціонує невідповідним чином

6.2.5.0.2


X


переміщення сидіння або його спинки неможливо заблокувати

6.2.5.0.2.1X

6.2.6. Інші сидіння

перевірка візуальна

сидіння пошкоджені або ненадійно закріплені (другорядні частини)

6.2.6.0.1

Xсидіння пошкоджені або ненадійно закріплені (головні частини)

6.2.6.0.1.1


X


сидіння не встановлені відповідно до вимог

6.2.6.0.2

Xперевищена допустима кількість місць; сидіння встановлені в місцях, що не відповідають затвердженому типу

6.2.6.0.2.1


X


6.2.7. Органи управління

перевірка візуальна та перевірка функціонування

неправильна робота (несправність) принаймні одного покажчика або приладу, необхідного для безпечної експлуатації транспортного засобу

6.2.7.0.1


X


впливає на безпечну експлуатацію

6.2.7.0.2X

6.2.8. Сходи кабіни

перевірка візуальна

ненадійне закріплення сходинок або поручня

6.2.8.0.1

Xнедостатня стабільність

6.2.8.0.1.1


X


сходинки або поручні у стані, що загрожує безпеці дорожнього руху

6.2.8.0.2


X


6.2.9. Інші зовнішні і внутрішні пристрої та обладнання

перевірка візуальна

пошкоджено закріплення додаткових аксесуарів або обладнання

6.2.9.0.1


X


додаткові аксесуари або обладнання не відповідають вимогам

6.2.9.0.2

Xзакріплені частини можуть поранити, впливають на безпеку їх використання

6.2.9.0.2.1


X


витік із гідравлічних систем

6.2.9.0.3

Xнадмірний витік небезпечних матеріалів

6.2.9.0.3.1


X


6.2.10. Бризковики (крила), пристрої гасіння бризок

перевірка візуальна

відсутнє або ослаблене закріплення чи значно пошкоджені його частини

6.2.10.0.1

Xможуть стати причиною травм; небезпека відпадання

6.2.10.0.1.1


X


недостатня відстань від шини/колеса (фартухи бризковиків)

6.2.10.0.2

Xнедостатня відстань від шини/колеса (бризковик)

6.2.10.0.2.1


X


не відповідає вимогам

6.2.10.0.3

Xпокриття на всю ширину шини недостатнє

6.2.10.0.3.1


X


6.2.11. Підпорка (стояк)

перевірка візуальна

відсутнє або ослаблене закріплення чи значно пошкоджені частини

6.2.11.0.1


X


не відповідає вимогам

6.2.11.0.2


X


ризик розкладання під час руху

6.2.11.0.3X

6.2.12. Ручки і підніжки

перевірка візуальна

відсутнє або ослаблене закріплення чи значно пошкоджені частини

6.2.12.0.1


X


не відповідають вимогам

6.2.12.0.2


X


7. Інше обладнання7.1. Ремені безпеки, їх фіксатори та обмежувальні системи7.1.1. Безпечність закріплення ременів безпеки/їх фіксаторів

перевірка візуальна

у точках закріплення ременів є значні пошкодження

7.1.1.0.1


X


впливає на стабільність

7.1.1.0.1.1X

ослаблення в точках закріплення

7.1.1.0.2


X


7.1.2. Загальний стан ременів безпеки/їх фіксаторів

перевірка візуальна та перевірка функціонування

відсутній обов’язковий ремінь безпеки або він не закріплений

7.1.2.0.1


X


пошкодження ременів безпеки

7.1.2.0.2

Xнадрізи або ознаки розтягнення

7.1.2.0.2.1


X


ремінь безпеки не відповідає вимогам

7.1.2.0.3


X


пошкодження або функціонування ременя безпеки не відповідним чином

7.1.2.0.4


X


пошкодження або функціонування втягувача ременя безпеки не відповідним чином

7.1.2.0.5


X


7.1.3. Обмежувач натягу ременя безпеки

перевірка візуальна, без або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

обмежувач відсутній або не відповідає типу транспортного засобу

7.1.3.0.1


X


система сигналізує про відмову на електронному інтерфейсі транспортного засобу

7.1.3.0.2X

7.1.4. Попередній натяг ременів безпеки

перевірка візуальна, без або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

натягувач відсутній або не відповідає типу транспортного засобу

7.1.4.0.1


X


система сигналізує про відмову на електронному інтерфейсі транспортного засобу

7.1.4.0.2X

7.1.5. Подушки безпеки

перевірка візуальна, без або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

подушки безпеки відсутні або не відповідають типу транспортного засобу

7.1.5.0.1


X


система сигналізує про відмову на електронному інтерфейсі транспортного засобу

7.1.5.0.2X

подушка безпеки непридатна до використання

7.1.5.0.3


X


7.1.6. Система пасивної безпеки (SRS) (пневмоподушки)

перевірка візуальна індикатором самодіагностики, без або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

індикатор самодіагностики SRS сигналізує про будь-який вид відмови в системі

7.1.6.0.1


X


система сигналізує про будь-який вид відмови на електронному інтерфейсі транспортного засобу

7.1.6.0.2X

7.2. Вогнегасник

перевірка візуальна

відсутній

7.2.1


X


не відповідає вимогам

7.2.2

X7.3. Замки і пристрої проти викрадення

перевірка візуальна та перевірка функціонування

пристрій, що унеможливлює рух транспортного засобу, не функціонує

7.3.1

Хпошкоджено

7.3.2


Х


самовільне зачинення або блокування дверей

7.3.2.0.1Х

7.4. Трикутний знак аварійної зупинки (якщо обов’язковий)

перевірка візуальна

трикутний знак відсутній або некомплектний

7.4.1

Хне відповідає вимогам

7.4.2

Х7.5. Аптечка першої допомоги (якщо обов’язкова)

перевірка візуальна

відсутня, некомплектна або не відповідає вимогам

7.5.1

Х7.6. Противідкотні упори (якщо обов’язкові)

перевірка візуальна

відсутні або в неналежному стані, недостатня міцність або розміри

7.6.1


Х


7.7. Попереджувальний звуковий сигнал

перевірка візуальна та перевірка функціонування

функціонує невідповідним чином

7.7.1

Хне функціонує

7.7.1.0.1


Х


ненадійне функціонування натискного елемента сигналу

7.7.2

Хне відповідає вимогам

7.7.3

Хзвучання звукового сигналу сприймається як сигнал спеціальних транспортних засобів

7.7.3.0.1


Х


7.8. Вимірювач швидкості (спідометр)

перевірка візуальна або перевірка функціонування під час перевірки на дорозі чи за допомогою електронних засобів

установлення не відповідає вимогам

7.8.1

Хнемає (якщо обов’язковий)

7.8.1.0.1


Х


функціонує невідповідним чином

7.8.2

Хне функціонує

7.8.2.0.1


Х


відсутність достатнього освітлення

7.8.3

Хповна відсутність освітлення

7.8.3.0.1


Х


7.9. Тахограф (якщо встановлений/ обов’язковий)

перевірка візуальна

установлення не відповідає вимогам

7.9.1


Х


не функціонує

7.9.2


Х


пломби відсутні або пошкоджені

7.9.3


Х


очевидні ознаки маніпуляцій або фальсифікаційних дій

7.9.4


Х


розмір пневматичних шин не відповідає параметрам калібрування

7.9.5


Х


відсутність періодичної повірки

7.9.6


х


7.10. Обмежувач швидкості (якщо встановлений/ обов’язковий)

перевірка візуальна та перевірка функціонування у разі наявності обладнання

установлення не відповідає вимогам

7.10.1


Х


не функціонує

7.10.2


Х


установлено занадто велику швидкість (якщо перевірено)

7.10.3


Х


пломби відсутні або пошкоджені

7.10.4


Х


відсутні написи чи маркування щодо налаштування обмеження швидкості або вони нерозбірливі

7.10.5


Х


розмір пневматичних шин не відповідає параметрам калібрування

7.10.6


Х


7.11. Одометр (якщо наявний)

перевірка візуальна або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

явні ознаки маніпуляцій (шахрайства) для зниження чи фальсифікації даних про пробіг транспортного засобу

7.11.1


Х


не функціонує

7.11.2


Х


показник одометра менший, ніж показник одометра, зафіксований під час попереднього обов’язкового технічного контролю, проведеного суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

7.11.3


Х


7.12. Електронна система контролю курсової стійкості (ESC) (якщо встановлена/ обов’язкова)

перевірка візуальна або за допомогою електронного інтерфейсу транспортного засобу

давачі частоти обертання коліс відсутні або пошкоджені

7.12.1


Х


пошкодження провідників електромережі

7.12.2


Х


інші елементи відсутні або пошкоджені

7.12.3


Х


пошкодження або несправність вимикача

7.12.4


Х


індикатор несправності ESC вказує на будь-який вид відмови в системі

7.12.5


Х


система вказує на будь-який вид відмови на електронному інтерфейсі транспортного засобу

7.12.6


Х


8. Викиди8.1. Шум8.1.1. Система зниження шуму

суб’єктивна оцінка (за винятком випадків, коли інспектор вважає, що рівень шуму є наближеним до граничного, у цьому випадку може проводитися вимірювання шуму нерухомого транспортного засобу за допомогою шумоміра)

рівень шуму перевищує допустимий рівень, установлений вимогами

8.1.1.0.1


Х


будь-яка частина системи зниження шуму ослаблена, пошкоджена, неправильно встановлена, відсутня або очевидно модифікована таким чином, що негативно вплине на рівень шуму

8.1.1.0.2


Х


ризик відпадання системи зниження шуму

8.1.1.0.2.1Х

8.2. Викиди з відпрацьованими газами8.2.1. Викиди двигунів із іскровим запалюванням8.2.1.1. Обладнання для регулювання та обмеження викидів

органолептичний контроль

обладнання для регулювання та обмеження (далі - обмеження) викидів, установлене виробником, відсутнє, модифіковане або явно є несправним

8.2.1.0.1.1


Х


витік, що може вплинути на результати вимірювань викидів

8.2.1.0.1.2


Х


8.2.1.2. Вміст газоподібних забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

вимірювання газоаналізатором відпрацьованих газів (для транспортних засобів, які на момент виготовлення відповідали екологічним нормам не вище рівня “Євро-5”;

вимірювання газоаналізатором відпрацьованих газів або зчитування інформації з OBD відповідно до рекомендацій виробника та інших вимог (для транспортних засобів, які на момент виготовлення відповідали екологічним нормам не нижче рівня “Євро-6”)

вміст оксиду вуглецю (СО) та/або вуглеводнів (НС) у відпрацьованих газах перевищує встановлені виробником граничні межі або не відповідає вимогам

8.2.1.0.2.1


Х


8.2.2. Викиди дизелів8.2.2.1. Обладнання для обмеження викидів

органолептичний контроль

обладнання для обмеження викидів, установлене виробником, відсутнє або явно є несправним

8.2.2.0.1.1


Х


витік, що може вплинути на результати вимірювань викидів

8.2.2.0.1.2


Х


8.2.2.2. Димність відпрацьованих газів (вимоги не поширюються на транспортні засоби, виготовлені або вперше зареєстровані в Україні або іншій країні (що раніше) до 31 грудня 1979 р. включно)

вимірювання димоміром у режимі вільного прискорення димності відпрацьованих газів (для транспортних засобів, які на момент виготовлення відповідали екологічним нормам не вище рівня “Євро-5”);

вимірювання димоміром у режимі вільного прискорення або зчитування інформації з OBD відповідно до рекомендацій виробника та інших вимог димності відпрацьованих газів (для транспортних засобів, які на момент виготовлення відповідали екологічним нормам не нижче рівня “Євро-6”)

димність відпрацьованих газів за натуральним показником поглинання перевищує граничне значення (скориговане значення натурального показника поглинання), встановлене виробником, або не відповідає вимогам

8.2.2.0.2.1


Х


8.3. Заглушення електромагнітних завад, вплив радіочастот


невідповідність будь-якій з вимог

8.3.1

Х8.4. Інше, пов’язане з охороною довкілля8.4.1. Витік експлуатаційних рідин


будь-який надмірний витік рідин, крім води, що може завдати шкоди навколишньому природному середовищу або створити загрозу безпеці інших учасників дорожнього руху

8.4.1.0.1


Х


стійке утворення крапель, що становить дуже серйозний ризик

8.4.1.0.2Х

9. Додаткові випробування транспортних засобів категорій М2 і М3 для перевезення пасажирів9.1. Двері9.1.1. Двері вхідні - вихідні

перевірка візуальна та перевірка функціонування

неправильно функціонує

9.1.1.0.1


Х


незадовільний технічний стан

9.1.1.0.2

Хімовірне спричинення травм

9.1.1.0.2.1


Х


пошкодження механізму аварійного відчинення дверей

9.1.1.0.3


Х


пошкодження обладнання для дистанційного управління дверима або попереджувальними пристроями

9.1.1.0.4


Х


не відповідають вимогам

9.1.1.0.5

Хнедостатня ширина та висота дверей

9.1.1.0.5.1


Х


9.1.2. Аварійні виходи

перевірка візуальна та перевірка функціонування (у разі можливості)

функціонують невідповідним чином

9.1.2.0.1


Х


нерозбірливі написи або інформаційні таблички аварійного виходу

9.1.2.0.2

Хнемає написів або інформаційних табличок аварійного виходу

9.1.2.0.2.1


Х


відсутній молоток для розбивання стекол або інше устатковання для видалення стекол

9.1.2.0.3

Хне відповідають вимогам

9.1.2.0.4

Хнедостатня ширина, висота виходу або вихід заблокований

9.1.2.0.4.1


Х


9.2. Системи протизапотівання і обмерзання вікон

перевірка візуальна та перевірка функціонування

функціонує невідповідним чином

9.2.1

Хвпливає на безпечну експлуатацію транспортного засобу

9.2.1.0.1


Х


всмоктування або впуск токсичних газів усередину кабіни водія та салону

9.2.2


Х


ризик для здоров’я людини

9.2.2.0.1Х

пошкодження системи протиобмерзання стекол (якщо така система передбачена конструкцією)

9.2.3


Х