Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 50
Прийняття: 27.01.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 50
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 58 від 08.02.2017
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 50
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 826)

СКЛАД
Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, співголова Координаційної ради

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, співголова Координаційної ради

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник співголови Координаційної ради

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, заступник співголови Координаційної ради

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Голова Держводагентства та його заступники

Голова Держгеокадастру

Голова Фонду державного майна

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я (за згодою)

Начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (за згодою)

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (за згодою)

Начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (за згодою)

Представник Світового банку (за згодою)

Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (за згодою)

Директор Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” (за згодою)

Директор Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук (за згодою)

{Склад в редакції Постанови КМ № 58 від 08.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019, в редакції Постанови КМ № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 50

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем

1. Координаційна рада з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вивчення проблемних питань щодо відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем та розроблення проекту Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем (далі - проект Стратегії).

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань агропромислового комплексу з питань підготовки пропозицій щодо відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем із залученням представників Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо визначення шляхів та механізму вирішення питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем;

3) сприяння використанню позитивного досвіду інших держав, зокрема європейських, під час підготовки проекту Стратегії;

4) виконання інших завдань, передбачених актами Кабінету Міністрів України.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем в процесі реалізації державної політики з питань зрошення;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань зрошення;

3) готує пропозиції щодо участі у співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами з питань зрошення, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

4) розглядає та узагальнює пропозиції, що надійшли від робочих груп до проекту Стратегії;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, зокрема Світового банку (за згодою) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові консультативні, експертні та робочі групи, затверджувати їх склад;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів;

5) залучати до роботи інших суб’єктів господарювання.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Раду очолюють співголови.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 58 від 08.02.2017}

Співголови Координаційної ради затверджують її персональний склад та у разі потреби вносять до нього зміни.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 58 від 08.02.2017}

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться відповідно до планів її діяльності та домовленостей з представниками Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за рішенням співголів Ради, а за їх відсутності - одного із заступників співголів, але не рідше одного разу на квартал.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 58 від 08.02.2017}

Засідання Координаційної ради проводяться її співголовами, а за їх відсутності - одним із заступників співголів.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 58 від 08.02.2017}

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. За результатами засідань Координаційна рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і надсилається всім членам Координаційної ради та Кабінету Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Мінагрополітики із залученням представників Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).