Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 4851-VI
Прийняття: 24.05.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89}

Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.148)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5406-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551
№ 663-VII від 24.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.781
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883
№ 183-VIII від 11.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст.109
№ 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414}

{У тексті Закону слова "державних коштів" в усіх відмінках замінено словами "бюджетних коштів" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014}

Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, визначених цим Законом.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) замовники - юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній із таких ознак:

{Абзаци перший - третій пункту 1 частини першої статті 1 замінено абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування належить частка у статутному капіталі суб’єкта господарювання у розмірі більш ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб’єкта господарювання;

наявність спеціальних або ексклюзивних прав;

2) спеціальні або ексклюзивні права - права, надані в межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, які обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними;

{Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом  № 679-VIII від 15.09.2015}

3) афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання.

{Частину першу статті 1 доповнено пунктом 3 згідно із Законом  № 679-VIII від 15.09.2015}

{Частина перша статті 1 в редакції Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у таких сферах:

{Абзац перший частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014}

забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії та централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України;

{Абзац третій частини першої статті 2 в редакції Закону № 663-VII від 24.10.2013}

забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення;

надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;

надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

надання послуг поштового зв’язку;

геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих;

забезпечення функціонування ринку електричної енергії, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також надання послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

надання допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу замовника за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку;

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік.

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

2. Замовники здійснюють закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Замовники здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів, коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених цим Законом (далі - власні кошти).

{Абзац другий частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які:

{Абзац перший частини третьої статті 2 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015}

повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон 500 тисяч гривень;

{Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

{Частина третя статті 2 в редакції Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 3. Оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю

1. Оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю здійснюється у порядку та строки, встановлені Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, передбачених частиною другою цієї статті.

2. Річний план та зміни до нього (у разі наявності) обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Замовники не зобов’язані надсилати річний план та зміни до нього до Уповноваженого органу, Державної казначейської служби України.

Замовник зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (безоплатно) звіт про результати здійснення закупівель протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

{Частину другу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014}

Звіт за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4, затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

{Частину другу статті 3 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014}

Форма річного плану закупівель та форма звіту про результати здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, затверджуються Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

{Частину другу статті 3 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014}

Стаття 4. Здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом

1. Без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом, замовник здійснює закупівлі:

1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:

їх афілійованими підприємствами;

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику;

підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів;

підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;

2) паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів);

3) товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб’єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;

4) вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов’язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;

5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - не перевищує 1 мільйон 500 тисяч гривень;

{Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону № 1197-VII від 10.04.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - не перевищує 5 мільйонів гривень;

{Пункт 6 частини першої статті 4 в редакції Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

7) товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;

8) товарів, робіт та послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються у порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах;

9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012}

10) товарів та послуг на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

{Частину другу статті 4 виключено на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

{Частину третю статті 4 виключено на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

3. Замовник зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту про результати здійснення закупівель затверджується Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

{У статтю 4 включено частину третю згідно із Законом № 183-VIII від 11.02.2015 - зміну виключено, додатково див. пункт 4 розділу I Закону № 679-VIII від 15.09.2015}

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Процедури закупівлі, розпочаті до дня набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

3. Внести зміни до таких законів України:

{Підпункт 1 пункту 3 розділу III втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

2) частину третю статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2007 р., № 9, ст. 67; 2011 р., № 34, ст. 343) виключити;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу III втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
№ 4851-VI