Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 466
Прийняття: 05.06.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 466
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2009 р., № 68, ст. 2346; 2010 р., № 98, ст. 3488; 2013 р., № 62, ст. 2222; 2019 р., № 32, ст. 1158) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 466

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70

1. Абзац четвертий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.”.

2. Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2017 р. № 70
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 466)

ПОРЯДОК
зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

1. Цей Порядок визначає процедуру зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі їх господарських об’єднаннях, та у фізичних осіб, які використовують найману працю.

2. Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній частиною першою статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичною особою, яка використовує найману працю, осіб з інвалідністю, для яких таке місце роботи є основним.

3. Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за звітний період також може бути забезпечене шляхом виконання однієї з таких умов:

загальна чисельність працевлаштованих з урахуванням вимог пункту 2 цього Порядку осіб з інвалідністю на підприємствах, що входять до складу господарського об’єднання, є не меншою, ніж сума нормативів для кожного з таких підприємств;

кількість працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю за основним місцем роботи, що перевищує 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, що входить до складу господарського об’єднання, є більшою, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на всіх інших підприємствах, що входять до складу відповідного господарського об’єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;

розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке не входить до складу господарського об’єднання, або на підприємстві із чисельністю зайнятих осіб з інвалідністю за основним місцем роботи, що становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо виготовляються такими підприємствами, за умови, що сума річних витрат на оплату праці осіб з інвалідністю на підприємстві, на якому розміщено замовлення, перевищує суму адміністративно-господарських санкцій, які підприємство повинне сплатити у разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

4. Розгляд питання щодо зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць за звітний період підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, та господарським об’єднанням, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, здійснюється територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) протягом 30 календарних днів після подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

У разі наявності розбіжностей показників у звітах про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю відділення Фонду протягом десяти календарних днів після виявлення розбіжностей повідомляє письмово підприємство, установу, організацію, фізичну особу, яка використовує найману працю, та господарське об’єднання, до складу якого входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, територіальний орган Держпраці, про незарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць за звітний період.

5. Подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до інструкції, затвердженої Мінсоцполітики.”.

3. У Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзацах першому і другому підпункту 1 слово “дітей-інвалідів” замінити словами “дітей з інвалідністю”;

в абзаці другому підпункту 4, абзацах шостому і дванадцятому підпункту 5 слова “центри професійної реабілітації” у всіх відмінках замінити словами “центри комплексної реабілітації” у відповідному відмінку;

у підпункті 7 слова “центрів професійної реабілітації” та “дітей-інвалідів” замінити відповідно словами “центрів комплексної реабілітації” та “дітей з інвалідністю”;

2) в абзаці четвертому пункту 7 та пункті 9 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.

4. Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2017 р. № 70
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 466)

ПОРЯДОК
проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держпраці, іі територіальними органами планових та позапланових перевірок підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - суб’єкти господарювання), щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (далі - Закон).

2. Предметом проведення перевірки є:

реєстрація суб’єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду);

подання суб’єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

3. Планові та позапланові перевірки проводяться Держпраці та її територіальними органами за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні Держпраці чи її територіального органу у випадках, передбачених законом.

Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами його внутрішнього трудового розпорядку, за період, що минув після останньої планової або позапланової перевірки.

4. Планові чи позапланові перевірки щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи повинні проводитися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Планові чи позапланові перевірки щодо фізичної особи - підприємця повинні проводитися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

5. Перед початком проведення планової чи позапланової перевірки суб’єкта господарювання посадова особа Держпраці, її територіального органу вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання.

6. Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, що затверджуються Держпраці не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові перевірки щодо такого суб’єкта господарювання можуть проводитися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку проведення перевірки.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Держпраці оприлюднює критерії із зазначенням періодичності проведення планових перевірок суб’єктів господарювання шляхом їх розміщення на власному офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодавством.

7. Держпраці, її територіальні органи не пізніше ніж за десять днів до дня початку проведення планової перевірки письмово повідомляють суб’єкта господарювання про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і дати її закінчення; найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких проводиться планова перевірка; найменування органу державного контролю.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом за рахунок коштів Держпраці, її територіальних органів або вручається особисто під розписку суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі.

8. Строк проведення планової перевірки становить не більш як десять робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів мікро-, малого підприємництва - не більш як п’ять робочих днів.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

Сумарна тривалість усіх планових перевірок, що проводяться Держпраці, її територіальними органами протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів.

У разі наявності у роботодавця відокремлених підрозділів та розміщення їх в інших регіонах Держпраці або її територіальні органи, що проводять перевірку, за погодженням із Держпраці можуть ініціювати їх перевірки територіальними органами в межах адміністративно-територіальних одиниць, в яких вони розташовані. У такому разі вибірково проводяться планові перевірки відокремлених підрозділів.

9. Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок:

за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до Держпраці, її територіального органу про проведення позапланової перевірки за його бажанням;

для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці чи її територіального органу;

за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінсоцполітики;

за інформацією відділення Фонду щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду;

за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

10. Строк проведення позапланової перевірки не перевищує десяти робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємництва, - двох робочих днів.

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

11. Для проведення планової або позапланової перевірки Держпраці або її територіальні органи видають наказ, який повинен містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого проводитиметься перевірка, та інформацію про предмет перевірки.

На підставі наказу Держпраці, її територіальних органів оформляється направлення на проведення планової чи позапланової перевірки, яке підписується керівником або його заступником із зазначенням прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою.

У направленні на перевірку зазначаються:

найменування Держпраці, її територіального органу;

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

форма заходу;

підстави для проведення перевірки;

предмет проведення перевірки;

інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки і строк її проведення).

Перед початком проведення планової або позапланової перевірки уповноважені посадові особи Держпраці, її територіального органу:

зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання направлення та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб Держпраці, її територіального органу, і подати суб’єкту господарювання копію направлення;

отримують від відділення Фонду інформацію про реєстрацію суб’єкта господарювання та показники звітності про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

12. Суб’єкт господарювання зобов’язаний надавати посадовій особі Держпраці, її територіального органу для ознайомлення і перевірки такі документи:

перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання;

витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації;

штатний розпис;

особові картки, трудові книжки осіб з інвалідністю, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання;

зведений звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю для господарського об’єднання та окремі звіти об’єднання та підприємств;

звіти з праці (форма № 1-ПВ);

копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;

накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору, про відрядження, про відпустки осіб з інвалідністю тощо;

трудові договори (контракти), укладені суб’єктом господарювання з особами з інвалідністю (у разі їх укладення в письмовій формі);

табель обліку використання робочого часу;

розрахунково-платіжні відомості працівників і розрахунково-платіжні відомості (зведені);

договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);

платіжні доручення за такими договорами, розрахунки витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до зазначених витрат заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють на відповідному підприємстві.

13. До проведення перевірок підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у разі необхідності залучаються представники організацій громадських організацій осіб з інвалідністю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділень Фонду.

14. Суб’єкт господарювання під час проведення планової чи позапланової перевірки має право не допускати посадових осіб Держпраці, її територіального органу до проведення планової чи позапланової перевірки, якщо:

перевірка проводиться з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких перевірок;

посадові особи Держпраці, її територіального органу не надали копію повідомлення про проведення перевірки або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом;

посадова особа не внесла запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання;

посадові особи Держпраці, її територіального органу не пред’явили направлення, службові посвідчення та не надали копію направлення на проведення перевірки;

тривалість планової перевірки або сумарна тривалість планових перевірок перевищує граничну тривалість, встановлену законом, або тривалість позапланової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;

Держпраці, її територіальний орган проводить повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведення позапланової перевірки;

Держпраці не затверджено та не оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта перевірки, в якому передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;

у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження Мінсоцполітики на проведення позапланової перевірки.

15. За результатами проведення планової або позапланової перевірки посадові особи Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, складають акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Посадові особи Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, зазначають в акті перевірки інформацію про стан дотримання суб’єктом господарювання законодавства, а у разі його недотримання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.

Крім того, в акті перевірки зазначається розрахунок виконання/невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю за період, за який проводиться перевірка.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа не погоджується з актом перевірки, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання щодо проведення перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки Держпраці чи її територіального органу.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова особа Держпраці чи її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі в останній день перевірки, а другий - зберігається в органі, який проводив перевірку.

У разі неможливості особистого вручення акта перевірки або відмови в його одержанні посадова особа Держпраці чи її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис, після чого примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

На підставі акта, складеного за результатами перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення виявлених порушень.

Припис видається та підписується посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, яка проводила перевірку, за формою та у порядку, що затверджені Мінсоцполітики.

Припис щодо усунення виявлених порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки подається суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається у Держпраці, її територіальному органі.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису щодо усунення порушень вимог законодавства такий припис надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в Держпраці чи її територіальному органі, проставляються відповідний вихідний номер і дата надсилання.

Приписи можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання чи уповноваженою ним особою в установленому законодавством порядку.

16. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

17. У разі виявлення порушень вимог законодавства посадова особа, яка проводила перевірку, не пізніше 15 календарних днів після закінчення перевірки надсилає копію акта перевірки відділенню Фонду.”.