Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 327
Прийняття: 13.08.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. № 327
Київ

Деякі питання емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 310 від 20.05.2015
№ 284 від 31.03.2021}

Відповідно до статті 19 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 284 від 31.03.2021}

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок погодження використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій;

Порядок надання дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України.

2. Міністерству закордонних справ забезпечити складення переліку міжнародних фінансових організацій та довести його до відома Міністерства фінансів та Національного банку.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 327

ПОРЯДОК
погодження використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій

{У тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 284 від 31.03.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм погодження Кабінетом Міністрів України напрямів використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій (далі - кошти), у разі, коли Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України.

2. Для погодження Кабінетом Міністрів України напрямів використання коштів міжнародна фінансова організація надсилає одночасно Мінекономіки, Мінфіну та Національному банку лист, у якому зазначаються:

1) загальна сума, яку заплановано отримати від розміщення облігацій;

2) строки обігу облігацій;

3) напрями використання коштів у розрізі галузей, суб’єктів господарювання, а також інші відомості щодо напрямів використання коштів.

3. Мінфін та Національний банк подають протягом 10 робочих днів Мінекономіки висновки щодо запропонованих міжнародною фінансовою організацією напрямів використання коштів.

4. Мінекономіки має право залучати у разі потреби до розгляду запропонованих міжнародною фінансовою організацією напрямів використання коштів заінтересовані державні органи, які подають зазначеному Міністерству відповідну інформацію у встановлений ним строк.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 284 від 31.03.2021}

5. Мінекономіки готує узагальнений висновок щодо напрямів використання коштів, на підставі якого вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект рішення. У разі непогодження Кабінетом Міністрів України напрямів використання коштів Мінекономіки надсилає міжнародній фінансовій організації аргументовану відмову у погодженні запропонованих нею напрямів використання коштів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 327

ПОРЯДОК
надання дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України

1. Цей Порядок визначає механізм надання Мінфіном дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України (далі - дозвіл).

2. Міжнародна фінансова організація для надання дозволу подає Мінфіну:

1) заяву про надання дозволу;

{Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

2) інформацію про міжнародну фінансову організацію, яка містить:

повне і скорочене найменування міжнародної фінансової організації та її місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти;

відомості про рівень рейтингової оцінки міжнародної фінансової організації, найменування рейтингового агентства, яке її проводило, дату визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення;

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

3) інформацію про облігації (максимальна загальна вартість випуску облігацій та максимальний строк обігу облігацій);

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

4) копію рішення Кабінету Міністрів України про погодження напрямів використання коштів, отриманих від розміщення облігацій міжнародної фінансової організації, у разі, коли Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України;

5) погодження Національного банку здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій.

3. Документи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, викладаються державною мовою та засвідчуються підписом уповноваженої особи (посадової особи уповноваженого органу) міжнародної фінансової організації.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

Документи, що містять більше ніж один аркуш, пронумеровуються та прошнуровуються.

4. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання дозволу, покладається на міжнародну фінансову організацію.

5. Датою подачі заяви про надання дозволу є дата її реєстрації в Мінфіні.

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

6. Мінфін надсилає протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви про надання дозволу міжнародній фінансовій організації лист про його надання із зазначенням загальної номінальної вартості облігацій або аргументовану відмову у наданні дозволу.

7. Підставами для відмови у наданні дозволу є:

1) недостовірність даних, зазначених у заяві та документах, поданих для надання дозволу;

2) подання таких документів не в повному обсязі.

8. Надання дозволу є підставою для звернення міжнародної фінансової організації до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій.