Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3269-VI
Прийняття: 21.04.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.458 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) статтю 115 виключити;

2) перше речення частини другої статті 284 доповнити словами "крім об'єктів оренди державної та комунальної власності, оцінка яких здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 287:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) державні (комунальні) підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб'єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди";

4) у статті 289:

частину другу виключити;

частину четверту після слів "цілісних майнових комплексів" доповнити словами "нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92 ( 26-92 ) "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96; 2004 р., N 19, ст. 253).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом орендні підприємства повинні бути перетворені в юридичні особи інших організаційно-правових форм.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ