Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 259
Прийняття: 12.04.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2017 р. № 259
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400; 2009 р., № 59, ст. 2073; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 912; 2013 р., № 19, ст. 652) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 259

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983

1. У пункті 2 Порядку формування квоти імміграції, затвердженого зазначеною постановою:

1) в абзаці четвертому слова і цифри “не менш як 100 тис. доларів США” замінити словами і цифрами “не менше 100 (ста) тис. доларів США”;

2) доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Міноборони - стосовно осіб, які прослужили у Збройних Силах три і більше років;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим.

2. У Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац третій підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

“особами, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США;”;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) видають іноземцеві або особі без громадянства довідку про надходження іноземної інвестиції в економіку України, яка містить інформацію про надходження на інвестиційний рахунок таких іноземця або особи іноземної інвестиції у вигляді іноземної конвертованої валюти, внесеної іноземцем або особою без громадянства, на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США та її використання для здійснення іноземної інвестиції в економіку України. Довідка підписується керівником банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), містить дату видачі, номер, завіряється печаткою та діє протягом шести місяців з дати видачі.”;

3) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. МВС, органи Національної поліції, СБУ та її регіональні органи, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу, Держприкордонслужба відповідно до компетенції вживають у місячний строк за зверненням ДМС, її територіальних органів та територіальних підрозділів заходів:”;

4) у пункті 14:

абзац перший після слів “надсилають відповідні запити до” доповнити словами “МВС, органів Національної поліції,”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“МВС, органи Національної поліції, регіональні органи СБУ, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу та Держприкордонслужба проводять відповідно до компетенції у місячний строк після надходження таких запитів перевірку з метою виявлення осіб, яким дозвіл на імміграцію не надається. Про результати перевірки інформується орган, який надіслав запит.”;

5) у пункті 17:

абзац перший після слів “надсилає запит до” доповнити словами “МВС, органів Національної поліції,”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“МВС, Національна поліція, СБУ, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу та Держприкордонслужба проводять відповідно до компетенції у місячний строк після надходження таких запитів перевірку з метою виявлення осіб, яким дозвіл на імміграцію не надається. Інформація про результати перевірки надсилається ДМС.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У день прийняття рішення щодо надання дозволу на імміграцію особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України у вигляді іноземної конвертованої валюти на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, ДМС перевіряє в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту якої подана іноземним інвестором, актуальні на дату прийняття рішення.”;

6) абзац перший пункту 20 після слів “про надання дозволу на імміграцію” доповнити словами “або про відмову у наданні такого дозволу”;

7) у пункті 21:

в абзаці першому слова “за місцем його видачі” замінити словами “, який прийняв рішення про надання такого дозволу”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Питання щодо скасування дозволу мають право порушувати ДМС, її територіальні органи та територіальні підрозділи, МВС, органи Національної поліції, регіональні органи СБУ, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу та Держприкордонслужба або органи, які у межах наданих повноважень забезпечують виконання законодавства про імміграцію, якщо стало відомо про існування підстав для скасування дозволу на імміграцію.”;

8) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Для прийняття рішення про скасування дозволу на імміграцію у разі, коли ініціатором такого скасування є ДМС, її територіальні органи або територіальні підрозділи, ними складається обґрунтований висновок із зазначенням підстав для скасування дозволу, визначених статтею 12 Закону України “Про імміграцію”, що надсилається до органу ДМС, який прийняв рішення про надання такого дозволу.

У разі коли ініціатором скасування дозволу на імміграцію є інший орган, зазначений в абзаці другому пункту 21 цього Порядку, для прийняття відповідного рішення цим органом складається обґрунтоване подання із зазначенням підстав для скасування дозволу, визначених статтею 12 Закону України “Про імміграцію”, що надсилається до органу ДМС, який прийняв рішення про надання такого дозволу.”;

9) абзац другий пункту 26 викласти в такій редакції:

“ведуть облік осіб, які звернулися за наданням дозволу на імміграцію, яким надано такий дозвіл та видано посвідку на постійне проживання, відмовлено у видачі такого дозволу або скасовано дозвіл на імміграцію та визнано недійсною видану на його підставі посвідку на постійне проживання. Облік ведеться у паперовому або електронному вигляді;”.