Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2134-IX
Прийняття: 15.03.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України

У зв’язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У пункті 22:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:

абзац третій частини другої статті 4;

частина сьома статті 13;

частина десята статті 16;

стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету відповідної місцевої ради) про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень, а також норми закону про Державний бюджет України в частині обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішень Кабінету Міністрів України;

частина третя статті 24;

частина третя статті 27;

частина п’ята статті 28;

стаття 33 та пов’язані з нею норми щодо Бюджетної декларації;

частина перша статті 52;

частина друга статті 54;

стаття 55;

статті 59 і 60 у частині дотримання термінів подання місячної і квартальної звітності про виконання Державного бюджету України;

частина перша статті 61 у частині дотримання терміну подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; 

стаття 75-1 та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів;

частини сьома і восьма статті 78 у частині обмежень у прийнятті рішень Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою про внесення змін до місцевих бюджетів; 

стаття 80 у частині дотримання термінів подання звітності про виконання місцевих бюджетів;

частина шоста статті 108 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішень Кабінету Міністрів України про розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами";

2) у підпункті 2:

в абзаці другому слова "(до початку роботи Верховної Ради України)" виключити;

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного бюджету".

2. У пункті 22-1:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) не застосовуються норми цього Кодексу, зазначені у підпункті 1 пункту 22 цього розділу";

2) підпункт 2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного бюджету".

3. Пункт 22-2 доповнити словами і цифрами "а також, як виняток з положень частини четвертої статті 103-2 і частини четвертої статті 103-3 цього Кодексу та пункту 11 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану".

4. Доповнити пунктами 22-3 і 22-4 такого змісту:

"22-3. Установити, що на період дії воєнного стану або здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, встановлені пунктами 2-4 частини першої статті 117 цього Кодексу, не застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів сектору національної безпеки і оборони, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

22-4. Установити, що у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування у разі виникнення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою), залученим державою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету пеня та інші штрафні санкції не нараховуються".

5. У пункті 52 цифри і слово "52. Зупинити" замінити цифрами і словом "53. Зупинити".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) розділ 9 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 34, ст. 1173; 2020 р., № 43, ст. 371; 2021 р., № 49, ст. 390) доповнити пунктом 5-2 такого змісту:

"5-2. Установити, що у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування:

норми цього Закону та інші норми законодавства, що випливають із цього Закону, не застосовуються;

уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допустимою;

надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу";

2) у розділі  II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" від 15 лютого 2022 року № 2042-IX:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"абзацу другого підпункту 1 і підпункту 3 пункту 16 та пункту 29, які вводяться в дію з 1 січня 2023 року";

у пункті 3 слова "у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону" замінити словами і цифрами "до 15 грудня 2022 року".

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2134-IX