Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2042-IX
Прийняття: 15.02.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2134-IX від 15.03.2022
№ 2218-IX від 21.04.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) бюджетна пропозиція - документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції до Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для досягнення цілей державної (регіональної) політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показників їх досягнення, на підставі відповідних орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період";

пункт 9 після слів "що містить пропозиції" доповнити словами "до проекту бюджету на плановий бюджетний період";

у пункті 12-1 слова "випуску і розміщення" замінити словами "розміщення (емісії)";

у пункті 13 слова "здійснення програм та заходів" замінити словами "виконання бюджетних програм", а слова "компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій" виключити;

у пункті 33 слова "обласного чи міського бюджету" замінити словами "обласного бюджету чи бюджету міської територіальної громади";

у пункті 41-1 слово "випуску" замінити словами "розміщення (емісії)".

2. У частині десятій статті 13 слова "Планові і звітні показники щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість" замінити словами "Звітні показники щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість, планові і звітні показники щодо".

3. У статті 16:

1) в абзаці третьому частини першої слова "випусків і порядок розміщення" замінити словами "розміщення (емісії)";

2) в абзаці першому частини дев’ятої слова "випуску та обігу" і "Про цінні папери та фондовий ринок" замінити відповідно словами "розміщення (емісії)" і "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

4. У статті 17:

1) абзац дев’ятий частини третьої після слів "Пеня нараховується" доповнити словами і цифрами "у разі прострочення відшкодування зазначених витрат більше ніж 30 календарних днів з дня виникнення такого прострочення та";

2) частину восьму доповнити абзацами третім - восьмим такого змісту:

"Обов’язковою умовою договору, укладеного із суб’єктом господарювання або іншим позичальником про надання кредитів (позик), залучених державою, мають бути зобов’язання суб’єкта господарювання або іншого позичальника:

забезпечити своєчасне обслуговування та погашення кредитів (позик);

внести плату за надання кредитів (позик);

надати майнове або інше забезпечення виконання своїх зобов’язань;

сплатити пеню за прострочення виконання своїх зобов’язань. Пеня нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення кредитів (позик), залучених державою, більше ніж 30 календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

надати державі як кредитору права на договірне списання банком коштів з рахунків суб’єкта господарювання або іншого позичальника на користь кредитора".

5. В абзаці другому частини четвертої статті 18 слово "випуску" замінити словами "розміщення (емісії)".

6. У частині третій статті 20 слова "підготовки пропозицій до Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та складання бюджетного запиту" замінити словами "складання Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та проекту бюджету на плановий бюджетний період".

7. У частині п’ятій статті 22:

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) організовує та забезпечує складання бюджетної пропозиції з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), схваленої (схваленого) у попередньому бюджетному періоді, і подає її Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу)";

у пункті 2 слова "проекту кошторису та" виключити, а слово "їх" замінити словом "його".

8. У статті 24-1:

1) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період";

2) абзац перший частини другої замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними регіональними стратегіями розвитку, у таких пропорціях:

30 відсотків - на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку;

70 відсотків - на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами заходів з їх реалізації".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

9. У пункті 5 частини першої статті 26 слова "держави" і "державної власності" замінити відповідно словами "держави і територіальних громад" і "державної та комунальної власності".

10. У частині п’ятій статті 28:

у другому реченні абзацу другого слово "публікується" замінити словом "оприлюднюється";

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"звіти про огляди витрат державного бюджету - протягом трьох робочих днів після подання таких звітів до Кабінету Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим;

у другому реченні абзацу одинадцятого слово "публікується" замінити словом "оприлюднюється".

11. У статті 29:

1) у частині другій:

доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) особливі види мита та сезонне мито";

пункт 16-3 виключити;

пункт 24 після слова і цифр "статті 64" доповнити словами і цифрами "та пунктом 14 частини першої статті 64-1";

у пункті 25 слова і цифри "пунктами 21-24, 27, 28, 28-1 і 43-1" замінити словами і цифрами "пунктом 5-1 частини третьої статті 29, пунктами 21-24, 27, 28, 28-1, 43-1 і 43-2";

у пункті 26 слова "та плата за одержання контрольних марок" виключити;

пункт 56 доповнити словами та цифрами "10 відсотків коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України";

2) у частині третій:

доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей (крім плати, визначеної пунктами 43-1 і 43-2 частини першої статті 64 цього Кодексу)";

у пункті 6-3 слова "абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим" замінити словами "абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим";

включити пункт 9 такого змісту:

"9) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження";

у пункті 13-5 цифри "50" замінити цифрами "40".

12. У частині четвертій статті 30:

доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) реалізацію програм та заходів на охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну культуру і спорт, наукову і науково-технічну діяльність за бюджетними програмами, визначеними законом про Державний бюджет України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу)";

включити пункт 8 такого змісту:

"8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 частини третьої статті 29 цього Кодексу)";

у пункті 21 цифри "40" замінити цифрами "50".

13. У статті 33:

1) у частині четвертій:

в абзаці першому слова "(включаючи обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону)" виключити;

абзац другий виключити;

2) у частині п’ятій:

в абзацах першому, другому і четвертому слова "пропозицій до Бюджетної декларації" замінити словами "бюджетних пропозицій";

в абзаці третьому:

слова "готують пропозиції до Бюджетної декларації" замінити словами "складають бюджетні пропозиції";

доповнити реченням такого змісту: "Головні розпорядники коштів державного бюджету забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних пропозицій, які мають містити всю інформацію, необхідну для їх аналізу, згідно з вимогами Міністерства фінансів України";

в абзаці п’ятому слово "пропозицій" замінити словами "бюджетних пропозицій";

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Міністерство фінансів України подає Раді національної безпеки і оборони України інформацію щодо включення видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону до Бюджетної декларації".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

14. У пункті 9-1 частини першої статті 38 слова "(подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету)" виключити.

15. У статті 45:

1) в абзаці першому частини другої слова "перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій" виключити;

2) частину восьму викласти в такій редакції:

"8. У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду".

16. У статті 64:

1) у частині першій:

пункт 16 доповнити словами "(з урахуванням положень частини третьої цієї статті)";

доповнити пунктами 37-2, 38-1 і 43-2 такого змісту:

"37-2) 10 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що зараховуються за місцем фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів - приладів контролю";

"38-1) адміністративні штрафи, що накладаються органами електротранспорту (тролейбус, трамвай), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил користування електротранспортом";

"43-2) 50 відсотків плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино і за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного закладу";

2) у частині другій:

в абзаці першому слова "абзацом п’ятим" замінити словами "абзацами п’ятим і шостим";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам - платникам податку, сплачується таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок";

3) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зараховується до бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються щомісячно, як співвідношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на відповідній території за звітний місяць до загальної вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за звітний місяць в цілому по Україні.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначає частки для зарахування цього акцизного податку до бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднює такі частки на своєму офіційному сайті та надає їх Казначейству України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Казначейство України здійснює розподіл цього акцизного податку між відповідними бюджетами місцевого самоврядування не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, Казначейство України у разі недотримання вимог цієї частини статті несуть відповідальність відповідно до закону".

17. Пункт 6 частини першої статті 71 доповнити цифрами і словами "90 відсотків коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України".

18. У статті 74:

1) в абзаці другому частини першої слова "міських бюджетів" замінити словами "бюджетів міських територіальних громад";

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати у поточному бюджетному періоді нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушено графік платежів, що призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій, до погашення такої простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних санкцій.

Якщо протягом поточного та наступного бюджетних періодів після погашення простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних санкцій відповідно до абзацу першого цієї частини статті допущено повторне порушення графіка платежів у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, що призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних бюджетних періодів".

19. Частину третю статті 75 викласти в такій редакції:

"3. Організаційно-методологічні засади складання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів (включаючи типову форму бюджетного запиту) визначаються Міністерством фінансів України.

Місцеві фінансові органи з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів".

20. У статті 75-1:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"Організаційно-методологічні засади складання бюджетних пропозицій та прогнозу місцевого бюджету (включаючи форму бюджетної пропозиції та типову форму прогнозу місцевого бюджету) визначаються Міністерством фінансів України";

2) у частині четвертій:

в абзацах першому і другому слова "пропозицій до прогнозу місцевого бюджету" замінити словами "бюджетних пропозицій";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевому фінансовому органу бюджетних пропозицій, які мають містити всю інформацію, необхідну для їх аналізу, відповідно до вимог місцевого фінансового органу".

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

в абзаці четвертому слова "пропозицій до прогнозу місцевого бюджету" замінити словами "бюджетних пропозицій";

в абзаці п’ятому слово "пропозицій" замінити словами "бюджетних пропозицій".

21. Частину п’яту статті 78 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

22. Пункт 8 частини першої статті 87 доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) державні програми та заходи у сфері охорони здоров’я, що здійснюються державними установами, державними науковими установами охорони здоров’я, які належать відповідно до сфери управління Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, державними закладами охорони здоров’я, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціальної політики, у разі, якщо такі заклади не уклали з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення".

23. У частині першій статті 89:

1) в абзаці другому підпункту "б" пункту 2 слова і цифри "міська рада з населенням більше 50 тисяч" замінити словами "міська, селищна, сільська рада";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади, бібліотеки, театри, музеї, виставки, центри культурних послуг, мистецькі школи, студії, інші заклади культури, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус академічних, національних), зоопарки комунальної власності".

24. Пункт 8 частини першої статті 91 доповнити словами "включаючи заходи із залучення населення до фізичної активності та занять спортом".

25. У частині першій статті 100:

абзац третій виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період, у тому числі у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням, повинна бути підтверджена органами стягнення".

26. В абзаці першому частини першої статті 103-1 слова "спеціального фонду державного бюджету" замінити словами "державного дорожнього фонду".

27. У частині першій статті 116:

пункт 1 після слів "даних до" доповнити словами "бюджетних пропозицій та";

пункт 2 після слів "термінів подання" доповнити словами "бюджетних пропозицій та";

пункт 11 доповнити словами "та термінів";

пункт 16-1 доповнити словами "(включаючи порядки та умови надання субвенцій)".

28. Частину другу статті 120 після слова "днів" доповнити словами "або до усунення порушення бюджетного законодавства".

29. Пункт 2 частини першої статті 123 викласти в такій редакції:

"2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів та недотримання автоматичного режиму зарахування акцизного податку до бюджетів місцевого самоврядування, визначеного пунктом 16-3 частини першої статті 64 цього Кодексу, у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та пені у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, який стягується з рахунку органу, що здійснив порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 10-1 частини першої статті 116 цього Кодексу, до відповідного бюджету місцевого самоврядування".

30. Частину першу статті 124 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Рішення, прийняте територіальним органом Казначейства України, може бути оскаржено також у Казначействі України протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини статті. За результатами оскарження Казначейство України має право скасовувати рішення територіальних органів Казначейства України про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства".

31. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктами 3-7, 17-4 і 52 такого змісту:

"3-7. Установити, що до 31 грудня 2024 року положення частини третьої статті 18 та частини першої статті 74 цього Кодексу не застосовуються при здійсненні Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними та міськими радами місцевих внутрішніх запозичень для термомодернізації будівель на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати місцеві запозичення для термомодернізації будівель на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, відповідно до порядку здійснення місцевих запозичень, передбаченого цим Кодексом для обласних рад";

"17-4. Установити, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період (березень 2022 року), податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 березня 2022 року включно з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну зараховуються (здійснюються) до/з відповідного місцевого бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 квітня 2022 року";

"52. Установити, що абзац другий частини першої та частина друга статті 24-1 цього Кодексу застосовуються з 1 січня 2023 року та у зв’язку з цим з 1 січня 2022 року під час складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу другого підпункту 1 і підпункту 3 пункту 16 та пункту 29 цього Закону, які вводяться в дію з 1 травня 2022 року;

{Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Законів № 2134-IX від 15.03.2022, № 2218-IX від 21.04.2022}

абзацу четвертого підпункту 1 та абзаців п’ятого і шостого підпункту 2 пункту 11, абзаців четвертого і п’ятого пункту 12 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2023 року.

2. Частину другу статті 21 Закону України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540) після слів "багатосторонніх міжнародних договорів України" доповнити словами "та двосторонніх міжнародних договорів України з міжнародними фінансовими організаціями".

3. Кабінету Міністрів України до 30 квітня 2022 року визначити порядок реалізації частини третьої статті 64 Бюджетного кодексу України.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законами № 2134-IX від 15.03.2022, № 2218-IX від 21.04.2022}

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 лютого 2022 року
№ 2042-IX