Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 20
Прийняття: 18.01.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2017 р. № 20
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 20

СКЛАД
Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, голова Координаційної ради

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, заступник голови Координаційної ради

Представник Міндовкілля, секретар Координаційної ради

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра розвитку громад та територій України

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови Держлісагентства

Заступник Голови Держводагентства

Заступник Голови Держгеокадастру

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДКА

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)

Представник Національної академії аграрних наук (за згодою)

Представники інших державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановвами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 20

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

1. Координаційна рада з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним на період до 2025 року для координації діяльності з формування та реалізації державної політики з питань сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності формування і реалізації державної політики з питань сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух та забезпечення наукового супроводження;

3) сприяння впровадженню Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (далі - Конвенція), та досягненню відповідних цілей сталого розвитку на період до 2030 року, визначених документом “Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року”, затвердженим резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1;

4) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо співробітництва з міжнародними організаціями, програмами і фондами з питань сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух, залучення та використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

5) інші завдання у відповідній сфері, передбачені законодавством.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі формування та реалізації державної політики з питань сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух, виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271, інших планів та програм у відповідній сфері;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух;

3) розглядає матеріали та звітні документи щодо реалізації Конвенції, визначення шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та інших цілей і завдань сталого розвитку на період до 2030 року у відповідній сфері;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, суб’єктів господарювання та громадськості (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, затверджувати їх склад;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськістю.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України, а її персональний склад - голова Координаційної ради.

Голова Координаційної ради забезпечує проведення її засідань, організацію контролю за виконанням прийнятих рішень.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться один раз на рік або у разі потреби.

Засідання Координаційної ради веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Секретар Координаційної ради:

організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

забезпечує ведення протоколів засідань Координаційної ради;

проводить моніторинг виконання рішень.

9. За результатами засідань Координаційна рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і надсилається всім членам Координаційної ради та Кабінету Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Міндовкілля.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}