Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1420-IV
Прийняття: 03.02.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 3, ст.76 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194):

1) у частині першій "Військова присяга" слова "і військову" виключити;

2) статті 1-4 викласти в такій редакції:

"1. Збройні Сили України - військове формування, на яке відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

2. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

3. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, є державною службою особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються законами України, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

4. Повсякденне життя і службова діяльність військовослужбовців регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами";

3) у статті 9 слово "військовими" виключити;

4) у статті 11:

в абзаці першому слова "завдань міжнародних зобов'язань" замінити словами "завдань, визначених міжнародними зобов'язаннями України";

в абзаці дев'ятому слова "та військову" виключити;

5) статтю 14 викласти в такій редакції:

"14. Із службових та особистих питань військовослужбовець повинен звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо він не може їх вирішити - до наступного прямого начальника";

6) у статті 19 слово "закону" замінити словами "законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";

7) статтю 20 викласти в такій редакції:

"20. Військовослужбовці під час виконання службових обов'язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а також носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в порядку, встановленому законодавством";

8) статтю 21 доповнити новою частиною першою такого змісту:

"21. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим".

У зв'язку із цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;

9) абзац перший статті 22 після слова "застосовувати" доповнити словами "спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та";

10) статтю 24 викласти в такій редакції:

"24. Про застосування фізичної сили та спеціальних засобів військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові (начальникові).

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї військовослужбовець зобов'язаний негайно і письмово повідомити свого командира (начальника), а командир (начальник) військової частини негайно доповідає безпосередньому командирові (начальникові), а також повідомляє військового прокурора та начальника органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) в гарнізоні.

Повідомлення начальника органу управління Служби правопорядку про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї здійснюється в разі їх застосування військовослужбовцями Збройних Сил України";

11) у статті 26 слова "цивільно-правову" замінити словами "матеріальну, цивільно-правову";

12) в абзаці четвертому статті 32 слова "для сержантів" замінити словами "для сержантів, прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини";

13) статтю 33 доповнити частиною третьою такого змісту:

"На військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання у виді арешту на гауптвахті Служби правопорядку, не поширюється дія частини другої цієї статті і статті 32 цього Статуту. Зазначені військовослужбовці зобов'язані виконувати команди та розпорядження військових службових осіб та військовослужбовців чергових змін Служби правопорядку";

14) частину третю статті 37 викласти в такій редакції:

"Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець зобов'язаний доповісти командирові (начальникові), який віддав наказ, і своєму безпосередньому командирові (начальникові), а також вказати причини невиконання наказу або його несвоєчасного (неповного) виконання. Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов'язаний доповісти вищезазначеним особам негайно";

15) у статті 39:

у частині першій після слова "розташуванню" доповнити словом "військової", а слова "та його заступників" замінити словами "начальника Генерального штабу Збройних Сил України та заступників Міністра оборони України";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Під час зустрічі цих осіб командир (начальник) військової частини подає команду "Струнко" і рапортує їм. Наприклад: "Товаришу* генерал-майоре. Перший механізований полк - на заняттях (навчанні, обслуговуванні техніки, прийманні їжі, відпочиває). Командир полку полковник Лісогор".

Отримавши команду "Вільно", командир (начальник) військової частини повторює її та має бути готовим доповісти за кожний підрозділ полку і далі діє за розпорядженням особи, що прибула;

_______________
* Для звернення військовослужбовців у Збройних Силах України
вживається "товаришу". У випадках участі у спільних з іноземними
контингентами військових навчаннях, миротворчих та інших подібних
операціях, що здійснюються на підставі міжнародних договорів
України, звертання до осіб, які входять до складу військових
контингентів інших держав, має відповідати статутним правилам цих
держав";

16) частину першу статті 58 після слів "довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу)" доповнити словами "за забезпечення охорони державної таємниці";

17) у статті 59:

в абзаці другому слова "збереження державної та військової таємниці" замінити словами "охорони державної таємниці, забезпечення прихованого управління військами";

абзац п'ятнадцятий після слова "(підрозділу)" доповнити словами "та інших осіб";

18) у статті 63:

частину першу після слів "командири підрозділів" доповнити словом "(начальники)";

частини другу і третю після слів "командира підрозділу" та "командир підрозділу" доповнити відповідно словами "(начальника)" та "(начальник)";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"При прийманні та здаванні посади командиром підрозділу (начальником) обов'язково проводиться інвентаризація майна і техніки підрозділу (служби). За результатами проведеної інвентаризації складаються інвентаризаційні відомості та акт".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

частину шосту доповнити словами "головою та членами внутрішньої перевірочної комісії. До акта додаються інвентаризаційні відомості про майно та техніку підрозділу (служби)";

19) у статті 67:

в абзаці одинадцятому слова "та військової" виключити;

абзац шістнадцятий доповнити словами "при виявленні фактів нестач (втрати), надлишків, псування, розкрадання майна призначати розслідування";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"знати справжній стан військової дисципліни в полку, вживати заходів для запобігання злочинам та іншим правопорушенням, негайно доповідати старшому командирові (начальникові) про злочини, корупційні діяння та надзвичайні події в полку і повідомляти про них військового прокурора (у разі належності полку до Збройних Сил України повідомляти також начальника відповідного органу управління Служби правопорядку), особисто з'ясовувати причини катастрофи та інших випадків, пов'язаних із загибеллю людей чи з іншими тяжкими наслідками";

доповнити статтю після абзацу двадцять шостого новим абзацом такого змісту:

"організувати бухгалтерський облік військового майна (у тому числі непорушного запасу) та знати вартість утримання військової частини".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять третій вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять четвертим;

20) у частині першій статті 68:

слова "та військової" виключити;

доповнити словами "за стан пожежної безпеки штабу";

21) у статті 69:

в абзаці п'ятому слова "та військової" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"організовувати зв'язок у полку, приховане управління військами, захист інформації від несанкціонованого доступу та протидію технічним засобам розвідки";

в абзаці тринадцятому слова "тримання заарештованих на гауптвахті" виключити;

22) абзац п'ятнадцятий статті 77 доповнити словами "та пожежної сигналізації";

23) статтю 83 доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"вживати заходів щодо охорони державної таємниці".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцятим;

24) частину другу статті 88 доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечувати дотримання в полку єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни фінансової звітності;

організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку в підрозділах полку та у військових частинах, матеріальне та фінансове забезпечення яких здійснюється відповідними службами полку";

25) в абзаці третьому частини другої статті 91 слово "керування" замінити словом "управління";

26) назву глави "Начальник метрологічної служби полку" викласти в такій редакції:

"Начальник служби метрології та стандартизації (метролог) полку";

27) у статті 92:

у частині першій слова "Начальник метрологічної служби полку" замінити словами "Начальник служби метрології та стандартизації (метролог) полку", а слова "контрольно-перевірочного пункту (пункту вимірювальної техніки)" - словами "військової калібрувальної лабораторії";

у частині другій:

в абзаці першому слова "начальник метрологічної служби полку" замінити словами "начальник служби метрології та стандартизації (метролог) полку";

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

"планувати, організовувати та здійснювати заходи з метрологічного забезпечення полку в мирний та воєнний час;

організовувати та проводити метрологічний нагляд у підрозділах полку".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

28) назву глави "Юрисконсульт полку" викласти в такій редакції:

"Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку);

29) у статті 99:

у тексті статті слова "Юрисконсульт" та "юрисконсульт" замінити відповідно словами "Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку)" та "помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку)";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Юридичний радник командира полку під час збройного конфлікту надає консультації командуванню щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права, правил застосування сили та щодо проведення інструктажу особового складу з їх виконання";

30) статтю 100 викласти в такій редакції:

"100. Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку) зобов'язаний:

організовувати правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання вимог законодавства в полку, надавати командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення питань правового забезпечення діяльності полку;

перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інших документів правового характеру, що подаються на підпис командирові полку, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;

надавати письмовий висновок командирові полку з роз'ясненням та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа правового характеру вимогам законодавства;

здійснювати правове забезпечення господарської діяльності полку, брати участь у підготовці, укладенні та здійсненні контролю за виконанням господарських договорів, організовувати претензійну роботу, готувати позови та скарги до суду;

за дорученням командира полку представляти інтереси полку в судах та інших органах;

аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів та справ у судах і подавати командирові полку пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності полку;

надавати висновки щодо законності списання матеріальних цінностей та давати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків, надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими фактами;

сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників полку;

давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни в полку;

надавати правову допомогу службовим особам полку в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників полку;

брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу полку, інформувати особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати консультації з питань, пов'язаних з діяльністю полку;

організовувати зберігання текстів законів та інших нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, наказів командира полку і його прямих начальників";

31) в абзаці п'ятому статті 128 слова "та військову" виключити;

32) частину другу статті 199 викласти в такій редакції:

"Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів (слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів, військових частин) встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для військовослужбовців строкової військової служби і курсантів (слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів, військових частин встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Тривалість робочого тижня встановлюється законом";

33) у частині другій статті 202 слово "усього" замінити словами "необхідної кількості";

34) у частині другій статті 203 слова "прапорщикам, військовослужбовцям-жінкам" замінити словами "військовослужбовцям військової служби за контрактом";

35) у частині п'ятій статті 256:

у першому реченні слова "прапорщики та військовослужбовці, які проходять службу за контрактом" замінити словами "та військовослужбовці військової служби за контрактом";

друге речення доповнити словами "та видає довідки про стан здоров'я";

36) у статті 257:

у першому реченні частини першої слова "прапорщиків та військовослужбовців, що проходять службу за контрактом" замінити словами "та військовослужбовців військової служби за контрактом";

у другому реченні частини другої слова "прапорщиків та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на підставі їх рапорту" замінити словами "і військовослужбовців військової служби за контрактом на підставі довідки лікаря (фельдшера)";

37) у другому реченні статті 269 слова "чи черговим штабу" замінити словами "черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним жіночого гуртожитку";

38) друге речення статті 283 замінити реченням такого змісту:

"Офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом надається час для відпочинку та підготовки до наряду";

39) у частині першій статті 286:

після слів "у встановлений час" доповнити словами "напередодні або в день заступання в наряд";

слово "посадовою" замінити словом "службовою";

доповнити реченням такого змісту:

"З офіцерами, військовослужбовцями військової служби за контрактом, які заступають у наряд у вихідні, святкові та неробочі дні, інструктаж (заняття) проводиться в передостанній робочий день тижня напередодні заступання в наряд";

40) статтю 291 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Про всі події, що сталися під час несення служби, а також обставини, які викликали зміни в порядку несення служби, військовослужбовці добового наряду повинні негайно доповідати черговому військової частини та своїм командирам (начальникам)";

41) у частині другій статті 294 слова "прапорщикам та військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом" замінити словами "та військовослужбовцям військової служби за контрактом";

42) абзац вісімнадцятий статті 298 викласти в такій редакції:

"контролювати підтримання чистоти і порядку в казармах та на закріплених територіях у розташуванні військової частини";

43) частину першу статті 321 після слів "в приміщенні штабу" доповнити словами "збереження майна штабу";

44) у статті 322:

в абзаці шостому слова "прапорщиків та військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом" замінити словами "та військовослужбовців військової служби за контрактом";

доповнити після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"перевіряти наявність майна штабу військової частини, забороняти його винесення без дозволу начальника штабу військової частини".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

в абзаці одинадцятому після слова "командира" доповнити словом "військової", а слова "генералів, адміралів" замінити словами "вищих офіцерів";

45) частину третю статті 332 після слова "Силах" доповнити словами "Збройних Сил";

46) у статті 334 слово "командувачів" замінити словом "головнокомандувачів";

47) статтю 350 доповнити частиною другою такого змісту:

"Як виняток, за рішенням командира військової частини, погодженим з начальником гарнізону, охорона парку може здійснюватися силами добового наряду по парку шляхом патрулювання";

48) статтю 351 викласти в такій редакції:

"351. Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків (мічманів), а в окремому батальйоні - з прапорщиків (мічманів) або сержантів (старшин). Він відповідає за внутрішній порядок у парку і несення служби нарядом по парку, збереження зданих під охорону наряду сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках. Черговий парку підпорядковується черговому військової частини, а щодо внутрішньої служби в парку - заступникові командира військової частини з озброєння (начальникові технічної частини). Йому підпорядковуються днювальні парку та механіки-водії (водії) чергових тягачів";

49) абзац вісімнадцятий частини першої статті 353 доповнити словами "збереження сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках, які здані йому під охорону";

50) друге речення статті 357 доповнити словами "збереження сховищ, техніки на відкритих майданчиках, майна парку, які здані йому під охорону";

51) у тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" та "товаришу (пане)" замінити відповідно словом "Товаришу" та "товаришу".

2. Статтю 3 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" ( 475/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 40, ст. 263; 1999 р., N 22-23, ст. 197) виключити.

3. У Законі України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2002 р., N 2, ст. 6):

1) статтю 2 виключити;

2) у Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому зазначеним Законом ( 551-14 ):

у частині третій преамбули слова "чи запас" замінити словами "або у запас";

у статті 5:

у частині першій слова "дотримання від підлеглих" замінити словами "додержання від підлеглих";

після частини першої доповнити двома частинами такого змісту:

"Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі), закладі, установі та організації визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання, морально-психологічним станом особового складу, спроможністю командирів (начальників) підтримувати на належному рівні військову дисципліну.

Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов'язаний прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

у частині четвертій слова "військових статутів" замінити словами "статутів Збройних Сил України";

у статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"12. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, заступники Міністра оборони України, головнокомандувачі видів Збройних Сил України щодо підлеглих військовослужбовців користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування, а начальники управлінь Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України - дисциплінарною владою командувача корпусу";

частину другу після слів "Міністр оборони України" доповнити словами "Головнокомандувач Збройних Сил України";

частину третю викласти в такій редакції:

"Керівники центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України, а їх заступники та командувачі відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади, - дисциплінарною владою головнокомандувача виду Збройних Сил України";

у статті 15:

у пункті "є" слова "військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого" замінити словами "військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого";

у пункті "и" після слова "прізвища" доповнити словом "військовослужбовця";

у статті 20 слова "в пунктах "д" - "з" замінити словами "в пунктах "г" - "з";

у пункті "є" статті 21 слова "військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого" замінити словами "військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого";

у статті 22, абзацах перших статей 25, 30 слово "корпусу" замінити словами "командувач корпусу";

у статті 26 слова "щодо підлеглих прапорщиків та мічманів користується правом застосовувати заохочення" замінити словами "користується правом застосовувати заохочення щодо підлеглих прапорщиків та мічманів";

у пунктах "е" статей 23 і 27 слово "Міністра" замінити словом "Міністерства";

пункт "є" статті 27 виключити;

у назві глав "Заохочення, які застосовують до офіцерів, генералів (адміралів)", "Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих офіцерів, генералів (адміралів)", абзаці першому статті 27 та в статті 79 слова "генералів (адміралів)" та "генералів та адміралів" виключити;

у статті 28 слова "заносяться на Дошку пошани прізвища слухачів" замінити словами "застосовується занесення на Дошку пошани прізвищ";

у пункті "г" статті 30 слова "прізвище до Книги" замінити словами "прізвища військовослужбовця до Книги";

у третьому реченні частини першої статті 32 слово "Одноразово" замінити словом "Одночасно";

у статті 38 слова "строкової служби" замінити словами "строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів";

перше речення статті 40 викласти в такій редакції:

"Нагородження військовослужбовця особистою фотокарткою, на якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини, застосовується до військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів";

статті 43 і 44 викласти в такій редакції:

"43. Заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України нагороджуються військовослужбовці та інші особи за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

44. Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагороджує Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Міністр оборони України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, створені відповідно до законів України, нагороджують відомчими відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя". Це - почесна державна нагорода та відомчі заохочувальні відзнаки за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть";

у статті 45:

частину першу після слів "У разі" доповнити словами "невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов'язків";

друге речення частини другої доповнити словами "та Кодексом України про адміністративні правопорушення" ( 80731-10, 80732-10 );

у частині першій статті 46:

в абзаці першому слова "стягнення правопорушення" замінити словами "стягнення за порушення";

в абзаці другому слово "солдатів" замінити словом "рядових";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера, правопорушення якого обговорюють";

статтю 47 викласти в такій редакції:

"47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником) та оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення командиром (начальником), які визначені цим Статутом.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Командир, який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність";

у статті 48:

абзац перший після слова "строкової" доповнити словом "військової";

пункт "е" виключити;

у статті 49:

в абзаці першому слова "які проходять службу" замінити словами "військової служби";

пункт "е" виключити;

у пункті "ж" статті 49 і пункті "и" статті 51 слова "невиконання умов контракту чи" виключити;

у статті 50:

абзац перший після слова "строкової" доповнити словом "військової";

пункт "д" виключити;

пункт "е" викласти в такій редакції:

"е) пониження в посаді";

у статті 51:

в абзаці першому слова "які проходять службу" замінити словами "військової служби";

пункт "д" виключити;

пункт "е" викласти в такій редакції:

"е) пониження в посаді";

статтю 52 викласти в такій редакції:

"52. До військовослужбовців-жінок застосовуються дисциплінарні стягнення відповідно до їх військових звань (статті 48-51, 62, 68, 69 цього Статуту)";

у статтях 57-59:

пункт "б" після слова "строкової" доповнити словом "військової";

пункт "г" виключити;

пункт "ж" статті 59 викласти в такій редакції:

"ж) звільняти з військової служби за контрактом рядових (матросів), сержантів (старшин) за службовою невідповідністю";

у статті 60:

пункт "а" виключити;

пункт "г" викласти в такій редакції:

"г) звільняти з військової служби за контрактом старшин (головних корабельних старшин) за службовою невідповідністю";

у статтях 61, 67 і 72 слова "командир" замінити словом "командувач";

в абзаці першому статей 62 і 68 слова "може бути накладено" замінити словами "можуть бути накладені";

пункт "д" статей 62 і 68 викласти в такій редакції:

"д) пониження в посаді";

у назвах глав "Дисциплінарні стягнення, які накладають на офіцерів, генералів (адміралів)", "Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів, генералів (адміралів)" слова "генералів (адміралів)" виключити;

в абзаці першому статті 68 слова "На офіцерів" замінити словами "На молодших та старших офіцерів";

абзац перший статті 69 викласти в такій редакції:

"69. На вищих офіцерів можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення";

у частині першій статті 70 слова "батальйону (корабля 3 рангу) має право робити щодо підлеглих офіцерів" замінити словами "батальйону (корабля 3 рангу) щодо підлеглих офіцерів користується правом робити";

у статті 72 слово "генералів" замінити словами "вищих офіцерів";

у статті 74 слова "Заступники Міністра оборони України" замінити словами "Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, заступники Міністра оборони України, головнокомандувачі видів Збройних Сил України", а слова "командувача виду Збройних Сил України" виключити;

у статті 75:

в абзаці першому слова "військові коменданти гарнізонів" замінити словами "начальники органів управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служби правопорядку) в гарнізонах";

у пункті "в" слова "на гарнізонній гауптвахті" замінити словами "на гауптвахті Служби правопорядку";

у статті 77:

в абзаці третьому слова "військові коменданти гарнізонів" замінити словами "начальники органів управління Служби правопорядку в гарнізонах", а слова "для займаної ними посади" замінити словами "для посади, яку вони обіймають";

абзац четвертий виключити;

у статті 82:

у тексті слова "військовий комендант" та "гауптвахті" замінити відповідно словами "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні" та "гауптвахті Служби правопорядку";

у частині другій слова "вживає заходів до встановлення особи" замінити словами "вживає заходів щодо встановлення особи";

частину третю доповнити словами "начальника гарнізону і відповідного органу управління Служби правопорядку";

у статті 85:

у частині другій слово "заінтересованим" замінити словом "зацікавленим";

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення командиром (начальником). У необхідних випадках цей термін може бути продовжено командиром (начальником), який призначив службове розслідування, або старшим командиром (начальником), але не більш як на один місяць.

Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини вживає заходів у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) порядку";

статтю 87 викласти в такій редакції:

"87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування - протягом місяця від дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого";

у статті 88 слова і цифри "протягом 10 діб" замінити словами "протягом місяця", а після слів "до суду" доповнити словами "у визначений законом строк";

у статті 91 слова "а також накладати дисциплінарне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті без визначення строку" виключити;

у статті 95 слова "до запобігання" замінити словами "щодо запобігання";

статтю 96 викласти в такій редакції:

"96. Дисциплінарне стягнення виконується, як правило, негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за три місяці від дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення не виконується, а лише заноситься до службової картки військовослужбовця.

Особи, з вини яких не було виконане стягнення, несуть дисциплінарну відповідальність.

У разі подання скарги старшому начальникові виконання дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього розпорядження про скасування цього стягнення";

абзаци четвертий і п'ятий частини першої статті 97 замінити одним абзацом такого змісту:

"офіцерському складу та військовослужбовцям військової служби за контрактом - особисто, у письмовому розпорядженні, на нараді чи перед строєм військовослужбовців, які мають військові звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) військовослужбовця, що вчинив правопорушення";

у статті 100 слова "Посадове пониження" замінити словами "Пониження в посаді";

статтю 103 виключити;

частину першу статті 106 після слів "дисциплінарні стягнення" доповнити словами "(крім зауваження)";

в абзаці першому статті 110 слово "направляти" замінити словом "надсилати";

абзац перший статті 110 і статтю 115 після слів "органів військового управління" доповнити словами "органів управління Служби правопорядку", а слова "попереднє (досудове)" замінити словом "досудове";

додаток 2 до Дисциплінарного статуту виключити.

4. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 15, ст. 108, N 27, ст. 209):

1) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України";

2) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

у частині п'ятій слова "проводити з начальниками і військовими комендантами гарнізонів" замінити словами "проводити з начальниками гарнізонів";

3) статтю 5 викласти в такій редакції:

"5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об'єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань";

4) у статті 6:

частину першу після слів "Збройних Сил України" доповнити словами "та підрозділи Служби правопорядку";

у частині четвертій слова "позаштатні помічники військового коменданта гарнізону" замінити словами "позаштатні помічники начальника гарнізону";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у порядку, визначеному Міністром оборони України, до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об'єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в інших громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову службову особу Служби правопорядку";

5) назву розділу 1 частини I викласти в такій редакції:

"Розділ 1 ВІЙСЬКОВІ СЛУЖБОВІ ОСОБИ ГАРНІЗОНУ, НАЧАЛЬНИК ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ В ГАРНІЗОНІ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ";

6) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"У гарнізонах, де розташовані військові частини Військово-Морських Сил Збройних Сил України, наказом Головнокомандувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначається старший морський начальник";

7) у статті 8:

у частині першій:

в абзаці першому слова "посадових осіб" замінити словами "військових службових осіб";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"заступник начальника гарнізону".

У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"начальник фінансово-економічної служби гарнізону";

частину третю викласти в такій редакції:

"Усі військові службові особи гарнізону виконують свої обов'язки за сумісництвом";

у частині четвертій слово "посадових" замінити словами "військових службових";

перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції: "Керівництво гарнізонною і вартовою службами в гарнізонах, більшість яких складається з військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України, здійснює Головнокомандувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України";

8) у статті 9:

у частині першій слова "пожежного захисту" замінити словами "пожежної безпеки";

у частині п'ятій:

в абзаці другому слово "посадових" замінити словами "військових службових";

в абзаці четвертому слова "гарнізонними патрулями і постами військової інспекції безпеки дорожнього руху, законність і порядок тримання заарештованих на гарнізонній (військовій) гауптвахті" виключити;

абзац дев'ятий після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та";

абзац десятий виключити;

абзац дванадцятий після слова "щоквартально" доповнити словами "із залученням відповідного начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні", а слова "та військової" виключити;

абзац двадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

"проводити особисто службове розслідування надзвичайних подій та правопорушень, які вчинили в межах гарнізону військовослужбовці, а в разі виявлення ознак злочину негайно повідомляти відповідного військового прокурора, начальника органу управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове слідство, і передавати останньому всі матеріали;

сприяти військовим службовим особам Служби правопорядку у виконанні ними своїх завдань щодо виявлення причин, умов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах і на військових об'єктах гарнізону".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять п'ятим;

9) статтю 10 викласти в такій редакції:

"10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі цих осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів Збройних Сил України, оперативних командувань. Крім того, він зустрічає начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступників Міністра оборони України, головнокомандувачів видів Збройних Сил України та всіх своїх прямих начальників";

10) у статті 11:

у частині першій слова "офіцерів (генералів, адміралів)" та "офіцерам (генералам, адміралам)" замінити відповідно словами "вищих офіцерів" та "вищим офіцерам";

у частині другій слова "на особу, яка тимчасово виконує його обов'язки" замінити словами "на заступника начальника гарнізону";

11) після статті 11 доповнити новою главою такого змісту:

"Заступник начальника гарнізону

11-1. Заступник начальника гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і несення гарнізонної служби та служби гарнізонними вартами, за виконання заходів бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону.

Заступник начальника гарнізону зобов'язаний:

розробляти плани проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону, приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об'єктів;

складати розклад гарнізонних варт, відомість гарнізонного наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції начальникам варт та їх помічникам, черговому варт та його помічникові, а також складати графік перевірки варт військовими службовими особами гарнізону і подавати їх на затвердження начальникові гарнізону та здійснювати контроль за їх виконанням;

організовувати та контролювати охорону військових містечок, окремих приміщень військових частин;

призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних варт від військових частин, організовувати ритуали поховань померлих та загиблих військовослужбовців й інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт;

вести облік військових цвинтарів, братських могил і військових пам'ятників, що знаходяться в межах гарнізону, стежити за їх доглядом.

За тимчасової відсутності начальника гарнізону заступник начальника гарнізону виконує його обов'язки";

12) в абзаці тринадцятому частини другої статті 12 слова "тримання заарештованих на гарнізонній (військовій) гауптвахті" і слова "та із заарештованими" виключити;

13) частину другу статті 13 доповнити абзацом такого змісту:

"розміщувати військові підрозділи (команди), які прибувають на територію гарнізону, окремих військовослужбовців, а також варти, що супроводжують транспорт з військовими вантажами, та забезпечувати їх харчуванням";

14) в абзаці п'ятому частини другої статті 14 слова "їх тримання на гарнізонній (військовій) гауптвахті" виключити;

15) абзац восьмий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

"здійснювати заходи щодо забезпечення та обслуговування засобів зв'язку органів управління та підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні, гарнізонних варт, своєчасно організовувати ремонт наявних засобів зв'язку";

16) главу "Начальник військової інспекції безпеки дорожнього руху гарнізону" викласти в такій редакції:

"Начальник фінансово-економічної служби гарнізону

17. Начальник фінансово-економічної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію фінансово-економічної роботи в гарнізоні.

Начальник фінансово-економічної служби гарнізону зобов'язаний:

вести облік військових частин гарнізону, які фінансуються з Державного бюджету України і обслуговуються в органах Державного казначейства України;

організовувати взаємодію з органами Державного казначейства України;

своєчасно та якісно виконувати розпорядження старших начальників стосовно збирання, узагальнення та надання необхідної фінансово-економічної інформації, здійснення перевірок діяльності фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;

оперативно доводити до фінансово-економічних органів військових частин розпорядження відповідного управління Державного казначейства України, давати роз'яснення щодо їх застосування, сприяти командирам та начальникам фінансово-економічних органів військових частин гарнізону у взаємодії з органами Державного казначейства України;

у разі необхідності узгоджувати з органами Державного казначейства України і банками графіки отримання готівки;

мати інформацію про залишки коштів на реєстраційних рахунках військових частин гарнізону за кодами програмної та економічної класифікації видатків, а також причини їх виникнення;

інформувати відповідних старших за підлеглістю начальників про суми коштів, які своєчасно не використовуються;

мати інформацію з питань взаємодії фінансово-економічних органів військових частин гарнізону з органами Державного казначейства України; про неможливість вирішення окремих питань негайно інформувати старших начальників за підлеглістю;

планувати, організовувати та проводити спеціальну підготовку з особовим складом фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;

мати інформацію, контролювати та вживати заходів щодо своєчасного подання військовими частинами до органів Державного казначейства України фінансово-планових документів, звітів, внесення змін до показників кошторисів доходів і видатків та планів асигнувань із загального фонду бюджету, до єдиної бази даних та мережі розпорядників бюджетних коштів;

виконувати інші завдання, покладені на нього наказами, розпорядженнями та дорученнями начальника гарнізону, інших старших начальників.

Положення цієї статті поширюються тільки на Збройні Сили України";

17) у частині другій статті 18:

абзац сьомий після слова "організовувати" доповнити словом "щотижневі", а слова "гарнізонній (військовій) гауптвахті" замінити словами "гауптвахті Служби правопорядку";

в абзаці двадцять другому слова "військовому комендантові гарнізону" замінити словами "начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

18) в абзаці п'ятнадцятому частини другої статті 19 слова "військовому комендантові гарнізону" замінити словами "начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

19) у статті 21:

у другому реченні частини першої слова "пожежної охорони гарнізону" замінити словами "пожежної безпеки в гарнізоні";

частину другу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"узгоджувати плани пожежної безпеки військових частин гарнізону".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

в абзаці дев'ятому слова "військовому комендантові гарнізону" замінити словами "начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

в абзаці десятому слова "в пожежній охороні гарнізону" замінити словами "пожежної безпеки в гарнізоні";

20) назву глави "Військовий комендант гарнізону" та статтю 23 викласти в такій редакції:

"Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні

23. Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні підпорядковується начальникові відповідного органу управління Служби правопорядку. Він відповідає за забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України в місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій гарнізону, у військових містечках, на вулицях і в громадських місцях, за організацію діяльності підрозділів Служби правопорядку щодо запобігання злочинам, іншим правопорушенням серед військовослужбовців Збройних Сил України, їх розкриття і припинення, а також за забезпечення захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил України, захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, участь у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах.

Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні зобов'язаний:

організовувати несення служби підрозділами охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, дізнання та спеціального призначення Служби правопорядку;

вимагати від військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів та від інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також дій, що перешкоджають здійсненню завдань і функцій Служби правопорядку, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати відповідні заходи примусу, передбачені Законом України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 );

приймати та реєструвати заяви і повідомлення про злочини та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків, своєчасно приймати стосовно них обґрунтовані і законні рішення;

виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України, вживати заходів щодо їх усунення, брати участь у правовому вихованні військовослужбовців, працівників Збройних Сил України;

вести облік злочинів та інших правопорушень, вчинених військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України у зоні відповідальності органу управління Служби правопорядку, та проводити щомісячні періодичні звірки з даними відповідних військових прокуратур;

подавати начальникові гарнізону пропозиції щодо підтримання правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у місцях дислокації військових частин гарнізону, щоквартально брати участь у підведенні підсумків роботи військових службових осіб гарнізону;

провадити в установленому законом порядку дізнання у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах;

у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, що віднесені Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) до компетенції Служби правопорядку;

передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, на розгляд їх командирів (начальників);

брати участь у проведенні профілактичної роботи серед військовослужбовців, схильних до вчинення правопорушень, сприяти органам військового управління, військовому командуванню в забезпеченні військової дисципліни серед військовослужбовців;

забезпечувати в передбачених законом випадках виконання кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або до кримінального покарання у вигляді арешту;

виконувати в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції доручення прокурора, слідчого, ухвали суду та постанови суддів;

сприяти у межах своєї компетенції органам дізнання, органам досудового слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків;

взаємодіяти з військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, у тому числі обмінюватися з ними інформацією для швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень;

надавати у межах своєї компетенції допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління та їх представникам, громадським організаціям у провадженні їх законної діяльності в разі протидії їм або небезпеки з боку правопорушників - військовослужбовців Збройних Сил України;

повідомляти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування, органи військового управління, громадськість за місцем служби або роботи особи, в тому числі цивільних громадян, які незаконно перебували на території військової частини або військового об'єкта і вчинили протиправні дії, про вчинення ними правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції Служби правопорядку;

забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих та заарештованих осіб, які перебувають на гауптвахті, документів, речей, цінностей та іншого майна, а також передавати органам внутрішніх справ документи і речі цивільних осіб, затриманих на території військових частин (військових об'єктів);

забезпечувати охорону та конвоювання затриманих чи взятих під варту військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також тих, що відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні;

повідомляти командирів (начальників) військових частин не пізніше ніж у триденний строк, а військового прокурора та начальника гарнізону - негайно про вчинення військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів злочинів та інших правопорушень;

вносити в межах своєї компетенції відповідним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління, громадським організаціям або посадовим особам підприємств, установ та організацій подання щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють. Не пізніш як у місячний строк щодо подання має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка його надіслала;

проводити розшук вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, вибухових речовин, які викрадені або втрачені у військових частинах гарнізону;

організовувати розшук і затримання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які самовільно залишили військові частини чи місця служби або не з'явилися в строк без поважних причин на військову службу, а також тих, які переховуються від органів дізнання, досудового слідства або суду, чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання;

здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім рухом військових транспортних засобів, контроль за виконанням у Збройних Силах України вимог законодавства з питань забезпечення безаварійного використання техніки; вести облік та розподіл номерних знаків, реєстрацію транспортних засобів Збройних Сил України;

погоджувати в установленому законодавством порядку з відповідними органами перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів транспортними засобами Збройних Сил України, забезпечувати їх супроводження та контроль за дотриманням особливих умов, правил, норм і стандартів з організації перевезення зазначених вантажів;

запобігати диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах;

забезпечувати зберігання, правила носіння та застосовування зброї, спеціальних засобів військовослужбовцями Служби правопорядку у встановленому законом порядку. Не рідше одного разу на місяць перевіряти наявність та стан зброї і боєприпасів, спеціальних засобів у місцях зберігання зброї Служби правопорядку;

разом з начальником гарнізону зустрічати осіб, зазначених у статті 10 цього Статуту;

вести облік військових частин гарнізону, окремих підрозділів, команд, а також військовослужбовців, які прибувають у відрядження та відпустки (додаток 2 до цього Статуту), здійснювати контроль за своєчасним їх відбуттям до місця служби;

вести облік і організовувати збереження зброї та боєприпасів;

складати відомість наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому зміни) та його помічникові, графік перевірки чергових змін і подавати їх на затвердження безпосередньому начальникові органу управління Служби правопорядку;

не рідше одного разу на тиждень перевіряти додержання законності та правил нагляду за заарештованими на гауптвахті Служби правопорядку, давати начальникові гауптвахти письмове розпорядження про направлення заарештованих до лазні, на роботи, а хворих - до лікувальної установи;

надавати допомогу начальникові гарнізону щодо підготовки військ гарнізону до парадів і забезпечувати за узгодженням з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування порядок під час підготовки і проведення парадів та інших гарнізонних заходів з участю військ;

складати інструкції особовому складу добового наряду Служби правопорядку, проводити з ними інструктаж, вручати йому необхідні документи для несення служби та здійснювати контроль за несенням служби добового наряду;

призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних варт від військових частин, організації ритуалів поховань померлих та загиблих військовослужбовців, інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт;

здійснювати керівництво черговим підрозділом гарнізонного наряду під час залучення до виконання окремих завдань щодо забезпечення правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного стану начальник органу управління Служби правопорядку зобов'язаний:

залучати підрозділи Служби правопорядку до участі у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

організовувати супроводження, охорону та тримання військовополонених;

забезпечувати дотримання комендантської години в гарнізоні;

організувати охорону військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяти його евакуації;

вживати заходів щодо відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах;

здійснювати контроль за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів Збройних Сил України.

Повноваження начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні стосовно обліку та розподілу номерних знаків та реєстрації транспортних засобів поширюються тільки на Збройні Сили України";

21) у статті 24 слова "військовий комендант" замінити словами "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні", а слова "негайно доповісти начальникові гарнізону" виключити;

22) у статті 25:

частину першу виключити;

у частині другій слова "військовим комендантам" замінити словами "начальникам органів управління Служби правопорядку в гарнізоні, військовим комендантам на транспорті";

у частині третій:

слова "військовий комендант гарнізону" замінити словами "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

після слів "або приписі" доповнити словами "записці про звільнення";

слова "доповідає начальникові гарнізону" замінити словами "повідомляє начальникові гарнізону";

у частині четвертій слова "військовий комендант гарнізону" замінити словами "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні", а слово "доповідає" замінити словом "повідомляє";

у частині п'ятій слова "у військовій комендатурі гарнізону" замінити словами "у відповідних органах управління Служби правопорядку в гарнізоні", а слова "(додаток 6 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 12 до цього Статуту)";

у частинах шостій і сьомій слова "військовий комендант гарнізону" та "військовий комендант" замінити відповідно словами "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

частину восьму викласти в такій редакції:

"Про час відбуття військовослужбовця до місця відпустки або відрядження та причину його затримання начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні робить позначку в документах військовослужбовця та в книзі обліку військовослужбовців, які перебувають у відпустці або у відрядженні (додаток 2 до цього Статуту)";

23) у статті 26:

слова "військової комендатури гарнізону" замінити словами "відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

частину третю викласти в такій редакції:

"Приблизне розміщення та обладнання будинку (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначено в додатку 1 до цього Статуту";

частину четверту виключити;

24) главу "Заступник (помічник) військового коменданта гарнізону" викласти в такій редакції:

"Заступник (помічник) начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні

27. Заступник (помічник) начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні підпорядкований начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні і в службовій діяльності керується його вказівками, інструкцією, яка затверджується начальником відповідного органу управління Служби правопорядку, і цим Статутом.

За тимчасової відсутності начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні заступник (помічник) начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні виконує його обов'язки";

25) назву глави "Начальник гарнізонної гауптвахти" викласти в такій редакції:

"Начальник гауптвахти Служби правопорядку";

26) у статті 28:

частину першу викласти в такій редакції:

"28. Начальник гауптвахти Служби правопорядку підпорядкований начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. Він відповідає за підтримання порядку на гауптвахті, за додержання законності та порядку тримання заарештованих, а також за збереження майна й обладнання гауптвахти. Йому підпорядкований командир підрозділу, який здійснює охорону гауптвахти, та військовослужбовці, які на ній утримуються";

у частині другій:

в абзаці першому слова "гарнізонної гауптвахти" замінити словами "гауптвахти Служби правопорядку";

абзац третій викласти в такій редакції:

"забезпечувати збереження відповідних документів про арешт та речей і документів заарештованих";

в абзаці четвертому слово "варти" замінити словами "чергової зміни";

в абзаці сьомому слово "варти" замінити словами "чергової зміни", а слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

в абзаці десятому слова "вартового приміщення та постів" замінити словами "приміщення чергової зміни Служби правопорядку та постів";

в абзаці тринадцятому слово "вартою" замінити словами "черговою зміною";

в абзаці чотирнадцятому слова "військовому комендантові гарнізону" замінити словами "начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

27) у частині другій статті 29:

в абзаці сьомому слова "у військову комендатуру гарнізону" замінити словами "у відповідний орган Служби правопорядку";

в абзаці десятому слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

доповнити абзацом такого змісту:

"сприяти військовослужбовцям Служби правопорядку під час службових відряджень у бронюванні та позачерговому придбанні квитків на всі види транспорту";

28) статтю 31 викласти в такій редакції:

"31. Гарнізонний наряд призначається для охорони та оборони гарнізонних об'єктів та для виконання інших завдань гарнізонної служби.

У складі гарнізонного наряду передбачається наявність:

чергового варт;

помічника чергового варт;

чергового підрозділу;

гарнізонних варт";

29) у статті 34:

у частині першій слова "Військовий комендант разом із начальником військової інспекції безпеки дорожнього руху" замінити словами "Заступник начальника", а слова "(додаток 5б до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 6 до цього Статуту)";

у частині третій слова "військовий комендант" замінити словами "заступник начальника";

30) у статті 35 слова "військовий комендант" замінити словами "заступник начальника";

31) статтю 36 викласти в такій редакції:

"36. Черговий варт і його помічник повинні бути в установленій формі одягу, на лівому боці грудей мати нагрудний знак з відповідним написом";

32) у статті 38:

у першому реченні частини першої слова "та військовому комендантові гарнізону" замінити словами "та його заступникові";

в абзаці третьому частини другої слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "заступника начальника гарнізону";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"У разі відсутності в гарнізоні гарнізонних варт право перевіряти готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у разі тривоги або виклику надається черговому частини, від якої призначений черговий підрозділ";

33) у статті 39:

у частині другій прізвище "Марков" замінити на прізвище "Марчук";

у частинах другій і третій слова "військовому комендантові" замінити словами "заступникові начальника";

34) у статті 40:

у частині першій слова "військового коменданта гарнізону" виключити, а слова "та їх начальників" замінити словами "та його прямих начальників";

у частині другій слово "посадової" замінити словами "військової службової";

35) статтю 41 викласти в такій редакції:

"41. У разі надзвичайної події в гарнізонній варті черговий варт негайно доповідає про це начальникові гарнізону та його заступникові, начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, повідомляє командира військової частини, від якої віднаряджено варту, та відбуває на місце події. У разі потреби з дозволу начальника гарнізону викликає черговий підрозділ або його частину, а під час виникнення пожежі - пожежну команду. Про уточнені наслідки події та вжиті заходи доповідає начальникові гарнізону та повідомляє командирові військової частини, від якої віднаряджено варту";

36) у другому реченні статті 42 слова "військовому комендантові гарнізону" замінити словами "начальникові гарнізону та його заступникові";

37) в абзаці другому частини другої статті 43 слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "заступника начальника гарнізону";

38) статтю 44 викласти в такій редакції:

"44. Місце несення служби черговим варт та його помічником визначається наказом начальника гарнізону. Забезпечення цих військових службових осіб транспортом здійснюється військовою частиною, від якої вони віднаряджені";

39) у статті 46 слова "начальника гарнізону" замінити словами "начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

40) статті 47-51 викласти в такій редакції:

"47. Патрулі віднаряджаються із складу підрозділів Служби правопорядку. Несення патрульної служби є внутрішнім нарядом військовослужбовців Служби правопорядку в гарнізоні. Порядок виконання завдань патрулювання визначається наказами та інструкціями відповідного начальника органу управління Служби правопорядку.

У разі потреби рішенням начальника гарнізону (старшого військового містечка) може призначатися патруль для несення служби на території військового містечка.

48. Патрулювання проводиться пішим ходом чи на автотранспорті протягом доби або на певний час дня чи ночі.

Патруль, призначений на добу, несе службу протягом 4 годин із двогодинним відпочинком у розташуванні підрозділу, звідки він був призначений, або в іншому місці, визначеному начальником гарнізону (старшим військового містечка).

49. Озброєння особового складу патрулів Служби правопорядку (патрулів військових частин) визначається наказом начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (начальником гарнізону), а форма одягу - наказом начальника гарнізону. Начальники патрулів із числа офіцерів, прапорщиків, як правило, озброюються пістолетами з двома магазинами, спорядженими набоями, а інший особовий склад залежно від умов може бути без зброї або із зброєю (автомати, багнети). За додатковою командою начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні особовий склад патрулів озброюється спеціальними засобами.

Начальник патруля в разі потреби забезпечується переносною радіостанцією для зв'язку з іншими патрулями, супроводжується міліцією та відповідним черговим органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини).

50. Патрулі підпорядковуються начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, своєму командирові підрозділу та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Патруль, який віднаряджається від військової частини для несення служби на території військового містечка, підпорядковується старшому військового містечка (командирові військової частини), черговому військової частини, звідки він був призначений.

51. Патруль Служби правопорядку, віднаряджений для несення служби на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах та аеропортах, організовує взаємодію з військовими комендантами на транспорті та міліцією. Військовими комендантами на транспорті для відпочинку патрулів виділяються спеціально обладнані кімнати";

41) у статті 52:

частину першу викласти в такій редакції:

"52. Схема патрулювання та інструкції для патрулів від Служби правопорядку складається начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (у військовій частині - начальником штабу) і погоджується (затверджується) начальником гарнізону (старшим військового містечка, командиром військової частини)";

у частині другій слова "з військовою комендатурою" замінити словами "з органом управління Служби правопорядку в гарнізоні";

у частині третій слова "з військовою комендатурою гарнізону" замінити словами "з черговим органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини)";

42) у частині другій статті 53:

в абзаці другому слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (начальника штабу військової частини)";

в абзаці шостому слова "військовою комендатурою гарнізону" замінити словами "відповідним органом управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини)";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"доповідати начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини) про результати патрулювання";

43) у статті 57:

друге речення викласти в такій редакції: "Якщо це не виконується, начальник патруля затримує його, про що негайно доповідає начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини) та діє за їх вказівкою";

у третьому реченні слова "у супроводі патрульного до військової комендатури або повернути до їх військової частини для вжиття заходів" замінити словами "до чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (чергового військової частини) або повернути до їх військової частини (підрозділу) для вжиття заходів";

четверте речення викласти в такій редакції: "Затримуються і відправляються до чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні також військовослужбовці, які прибули за записками про звільнення з іншого гарнізону";

44) у статті 58:

слова "здає військовому комендантові гарнізону або його помічникові (черговому варт)" замінити словами "здає їх начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини)";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Черговий військової частини про затриманого доповідає командирові військової частини та за його рішенням повідомляє відповідний орган управління Служби правопорядку в гарнізоні";

45) у статті 59 слова "черговий помічник військового коменданта (черговий варт)" замінити словами "черговий органу управління Служби правопорядку в гарнізоні", а слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

46) статті 60-63 викласти в такій редакції:

"60. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї - крайній захід, який допускається у виняткових випадках і в порядку, визначеному в цьому Статуті та Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ).

Начальник патруля має право особисто застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби або зброю чи віддати патрульним наказ застосовувати їх лише за таких обставин:

для захисту військовослужбовців, а в разі потреби й цивільних осіб, від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров'ю, якщо іншими способами захистити їх неможливо;

для відбиття групового або збройного нападу на патруль, якщо життю або здоров'ю начальника патруля чи патрульних загрожує безпосередня небезпека;

під час затримання особи, яка чинить збройний опір, або озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, небезпечних для життя і здоров'я, або особи, яка намагається втекти з-під варти, якщо іншого способу затримати їх немає.

61. У разі якщо дозволяють обставини, начальник патруля перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї повинен голосом чи пострілом угору попередити про це особу, проти якої мають бути застосовані ці заходи. Про застосування зброї начальник патруля негайно доповідає начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини).

Особовому складу патруля в усіх випадках категорично заборонено застосовувати спеціальні засоби та зброю на багатолюдних вулицях, площах і в громадських місцях, а також якщо від цього можуть постраждати сторонні люди.

62. Чергова зміна підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні призначається для забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів у гарнізоні та запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

У наказі начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначається склад чергової зміни із числа військовослужбовців підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку та порядок несення нею служби.

Чергова зміна підпорядковується начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Військовослужбовці, призначені для несення служби у складі чергової зміни, розподіляються за контрольними постами, спеціально обладнаними автомобілями підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні і за визначенням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні можуть виконувати завдання спільно з військовослужбовцями чергової зміни патрульно-постової служби методом чергування на окремих ділянках місцевості на спеціально обладнаних автомобілях.

63. Інспектори підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні під час виконання завдань мають право:

зупиняти військові транспортні засоби Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам;

проводити технічний огляд транспортних засобів Збройних Сил України;

регулювати дорожній рух на автомобільних дорогах і вулицях під час проходження колон військових транспортних засобів, організовувати і забезпечувати супровід цих колон і транспортних засобів спеціального призначення;

направляти в разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів;

затримувати та відсторонювати від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування чи користування транспортними засобами, вживати до водіїв інші заходи, передбачені законодавством;

використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти використання військово-транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

перевіряти у військових частинах виконання контрольних і профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв транспортних засобів Збройних Сил України, осіб, які керували транспортними засобами Збройних Сил України під час вчинення дорожньо-транспортної пригоди;

сприяти командирам військових частин в усуненні порушень правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах, якщо при цьому не виконуються вимоги правил дорожнього руху.

Виходячи з умов дислокації військ, стану справ щодо дотримання водіями військових транспортних засобів правил дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів, на чергову зміну підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні покладаються додаткові завдання, які визначаються в Інструкції, що затверджується начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та погоджується з начальником гарнізону";

47) частину першу статті 64 викласти в такій редакції:

"64. Черговий підрозділ гарнізону призначається наказом начальника гарнізону для посилення гарнізонних варт, чергових змін Служби правопорядку або термінового виклику на випадок пожежі, стихійного лиха й інших надзвичайних подій у гарнізоні, а також в окремих випадках, визначених начальником гарнізону, - для виконання завдань Служби правопорядку";

48) статтю 65 викласти в такій редакції:

"65. Черговий підрозділ призначається на кожну добу, як правило, від однієї військової частини та підпорядковується начальникові гарнізону, його заступникові, черговому варт (у гарнізонах, де є гарнізонні варти). Виклик чергового підрозділу здійснюється тільки зазначеними військовими службовими особами";

49) у третьому реченні статті 66 слова "або військового коменданта гарнізону" виключити;

50) у статті 69 слова "військового коменданта гарнізону, чергового варт" замінити словами "військової службової особи, яка його викликала";

51) у статті 77 слова "та військовому комендантові гарнізону" замінити словами "та заступникові начальника гарнізону";

52) статтю 82 викласти в такій редакції:

"82. Почесний ескорт віднаряджується в разі поховання військовослужбовців та громадян України, які померли під час проходження військової служби або внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії), отриманих під час проходження військової служби, померлих вищих та старших офіцерів, звільнених з військової служби з правом носіння військової форми одягу, ветеранів військової служби, а також померлих або загиблих:

Героїв України;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв Соціалістичної Праці;

повних кавалерів ордена Слави, ордена Трудової Слави, ордена "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР";

осіб, нагороджених чотирма і більше державними нагородами України або СРСР, чотирма і більше медалями "За відвагу", удостоєних цих державних нагород (звання) в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років або за участь у бойових діях;

учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни;

учасників бойових дій на території інших держав.

Почесний ескорт також віднаряджується в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України, а також у разі поховання на території України померлих (загиблих) військовослужбовців держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Перевезення в разі потреби тіла військовослужбовця, який загинув у мирний час під час виконання військового (громадянського) обов'язку або помер від загальних захворювань, до місць поховання (перепоховання) здійснюється на кошти держави за рішенням командувача військ оперативного командування, а військовослужбовця, який помер або загинув за межами України, - за рішенням Міністра оборони України";

53) у статті 84 слова "додатку 12 до цього Статуту" замінити словами "додатку 18 до цього Статуту";

54) у другому реченні частини першої статті 88 слова "військовий комендант гарнізону або" виключити;

55) у статті 91 слова "та військовий комендант гарнізону" замінити словами "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

56) у другому реченні статті 95 слова "військовому комендантові" виключити;

57) частини першу - третю статті 99 замінити чотирма частинами такого змісту:

"99. Варти можуть бути внутрішніми (корабельними) або гарнізонними, постійними або тимчасовими.

У внутрішні (корабельні) варти для охорони та оборони об'єктів призначаються військовослужбовці від однієї військової частини гарнізону (корабля).

У гарнізонні варти для охорони та оборони об'єктів призначаються по черзі військовослужбовці двох або більше військових частин гарнізону. Гарнізонні варти призначаються, як правило, для охорони та оборони в гарнізоні військових об'єктів, які не мають своїх підрозділів охорони.

Для охорони осіб, яких тримають на гауптвахтах Служби правопорядку, призначаються чергові зміни охорони і конвоювання (далі - чергові зміни), які відряджаються від підрозділів Служби правопорядку. Ці чергові зміни є внутрішніми нарядами підрозділів Служби правопорядку. Організація несення служби черговими змінами визначається наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку. Чергові зміни підпорядковуються черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, начальникові гауптвахти Служби правопорядку та начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

58) частину першу статті 100 викласти в такій редакції:

"100. Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, черговому варт та його помічникові";

59) статтю 102 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні несе особисту відповідальність за стан вартового приміщення (приміщення чергової зміни), обладнання постів Служби правопорядку в гарнізонах та інших підпорядкованих об'єктів, а також за організацію служби черговими змінами, які віднаряджені від підрозділів Служби правопорядку, взаємодії їх з черговим підрозділом, тримання заарештованих військовослужбовців на гауптвахті Служби правопорядку";

60) у частині другій статті 103 слова "(додаток 5в до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 7 до цього Статуту)";

61) у частині першій статті 104 слова "(додаток 11 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 17 до цього Статуту)";

62) у частині першій статті 107 слова "(додаток 8 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 14 до цього Статуту)";

63) частину першу статті 108 викласти в такій редакції:

"108. Розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини, начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні - для чергових змін Служби правопорядку) у вартовому приміщенні (приміщенні чергової зміни) створюється запас набоїв з розрахунку: на кожний автомат або карабін - по 150 набоїв, на пістолет - по 16 набоїв, які зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому ящику. У такому ж ящику зберігаються також індивідуальні перев'язувальні пакети для всього особового складу варти (чергової зміни)";

64) у статті 109 слова "(додаток 5е до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 10 до цього Статуту)";

65) статтю 110 викласти в такій редакції:

"110. Начальник варти несе особисту відповідальність за збереження ящиків з боєприпасами. Ключі від ящиків, запечатані сургучевою печаткою заступника начальника гарнізону (начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, начальника штабу військової частини), та зразок зліпка з печатки зберігаються у сейфі (шухляді стола, яка замикається на ключ) начальника варти. Передавати ключі іншим особам забороняється. Ящики включаються до опису майна та інвентаря варти";

66) у статті 113:

частину першу після слів "для начальника варти" доповнити словами "(чергової зміни)", а після слів "що варта" доповнити словами "(чергова зміна)";

у частині другій слова "військового коменданта" замінити словами "та його заступника", а після слів "(військової частини)" доповнити словами "начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або чергового органу управління Служби правопорядку (для чергових змін, віднаряджених від підрозділів Служби правопорядку)";

67) у частині першій статті 114 слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "заступником начальника гарнізону", а після слів "начальником штабу" доповнити словом "військової";

68) у статті 115:

у частині першій слова "військовий комендант гарнізону (начальник штабу частини)" замінити словами і цифрами "військова службова особа, зазначена в частині першій статті 114 цього Статуту";

у частині другій слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "заступника начальника гарнізону";

69) у статті 116:

у частині першій слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "заступником начальника гарнізону";

частину другу після слів "у разі потреби" доповнити словами "під час розводу";

70) у першому реченні статті 118 слова "військовому комендантові" замінити словами "заступникові начальника гарнізону";

71) у статті 119:

у частині першій слова "(додаток 5а до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 5 до цього Статуту)";

у першому реченні частини третьої слова "військовий комендант гарнізону" замінити словами "заступник начальника гарнізону";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Розклад внутрішніх варт вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів подається на затвердження начальникові вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, а розклад внутрішніх варт військових частин - командирові з'єднання";

72) у статті 120 слова "(додаток 5б до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 6 до цього Статуту)";

73) у статті 121:

у частині першій слова "(додаток 5в до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 7 до цього Статуту)";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Документація на випадок оголошення тривоги містить: табель постів та схему розміщення постів з урахуванням нового складу варти і можливого її озброєння, інструкцію для начальника варти, бланк постової відомості та пароль для зміни варти (останні два документи - якщо варта змінюється). Документація визначає порядок охорони та оборони доручених варті об'єктів з урахуванням дій військових частин гарнізону (військової частини) за планом бойової і мобілізаційної готовності та у разі загрози здійснення противником диверсійних актів, повітряних ударів, застосування ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї. У начальника варти повинен окремо зберігатися план посилення охорони об'єктів варти черговим або спеціально призначеним підрозділом з пояснювальною запискою, який застосовується в разі загрози або здійснення нападу на варту чи об'єкти, які вона охороняє";

доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:

"Документація начальника варти на випадок оголошення тривоги зберігається в начальника варти в пакеті, який знаходиться на інвентарному обліку і запечатується печаткою для пакетів діловодства службовою особою відповідного штабу військової частини. План посилення охорони об'єктів варт черговим або спеціально призначеним підрозділом з пояснювальною запискою знаходяться на інвентарному обліку та зберігаються в начальника варти в папці. Пакет і папка зберігаються в замкненій на ключ шухляді стола або сейфі начальника варти.

Другий примірник зазначених документів зберігається в заступника начальника гарнізону. План посилення охорони об'єктів варт видається під розпис відповідним службовим особам для проведення теоретичних занять з особовим складом варти напередодні дня заступання в наряд, проведення на місцевості спільних занять особового складу, який призначається до несення служби у складі варти, з черговим або спеціально призначеним підрозділом для посилення охорони об'єктів варт";

74) у статті 122:

у частині першій слова "(додаток 5б до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 6 до цього Статуту)";

у частинах першій і четвертій слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "заступником начальника гарнізону";

у частині другій слова "(додаток 5в до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 7 до цього Статуту)";

частину п'яту виключити;

75) друге речення частини другої статті 123 викласти в такій редакції: "У вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів начальником варти незалежно від кількості постів можуть призначатися курсанти старших курсів";

76) у статті 125 слова "(додаток 11 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 17 до цього Статуту)";

77) у частині другій статті 131 слова "одна година" замінити словами "дві години";

78) у статті 133 слова "(додаток 5г до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 8 до цього Статуту)";

79) друге речення частини шостої статті 157 після слів "встановлюються в документації" доповнити словами "начальника варти";

80) у частині дев'ятій статті 160 слова "(додаток 8 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 14 до цього Статуту)";

81) частину першу статті 178 доповнити словами "а у разі потреби - також обладнується місце стоянки транспортних засобів варти";

82) у статті 181 слова "(додаток 5д до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 9 до цього Статуту)";

83) у статті 182 слова "(додаток 5є до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 11 до цього Статуту)";

84) у частині другій статті 185 слова "військовий комендант гарнізону" замінити словами "заступник начальника гарнізону";

85) абзац третій частини першої статті 209 викласти в такій редакції:

"заступника начальника гарнізону";

86) у назві глави "Особливі обов'язки начальника варти на гауптвахті" слово "варти" замінити словами "чергової зміни";

87) у частині першій статті 218:

в абзаці першому слово "варти" замінити словами "чергової зміни", а слова "(додаток 6 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 12 до цього Статуту)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"приймати за вказівкою начальника гауптвахти (чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) заарештованих під охорону на підставі ухвали чи вироку військового суду, постанови прокурора або командира військової частини під час проведення дізнання, постанови слідчого";

в абзаці третьому слова "військового коменданта (чергового варт, чергового військової частини)" замінити словами "начальника (чергового) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

в абзаці четвертому слова "(черговим військової частини)" виключити;

в абзаці дванадцятому слова "(черговому військової частини)" виключити;

в абзаці тринадцятому слова "черговому варт (військової частини)" замінити словами "черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

у частині другій слова "начальник варти викликає варту" замінити словами "начальник чергової зміни викликає чергову зміну", а слова "черговому варт (військової частини)" замінити словами "черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

88) у частині третій статті 220 слова "(додаток 6 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 12 до цього Статуту)";

89) у частині першій статті 234 слова "(додаток 7 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 13 до цього Статуту)";

90) в абзаці п'ятому частини першої статті 241 слово "варти" замінити словами "чергової зміни";

91) у частині третій статті 245 слова "додатку 6 до цього Статуту" замінити словами "додатку 12 до цього Статуту";

92) у статті 250:

у першому реченні частини першої слова "у військовій комендатурі (штабі військової частини)" замінити словами "заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової частини)";

у частині другій слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "заступником начальника гарнізону";

93) у статті 251 слова "(додаток 9 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 15 до цього Статуту)";

94) у статті 261 слова "(додаток 10 до цього Статуту)" замінити словами "(додаток 16 до цього Статуту)";

95) у тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" замінити словом "Товаришу";

96) додатки 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5є, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 до Статуту вважати відповідно додатками 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

97) додаток 1 до Статуту викласти в такій редакції:

"Додаток 1 до Статуту гарнізонної та вартової служб (статті 26, 59)

ПРИБЛИЗНЕ РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ БУДИНКУ (ПРИМІЩЕННЯ) ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ В ГАРНІЗОНІ

1. Для розміщення органу управління Служби правопорядку в гарнізоні відводиться, як правило, окремий будинок (приміщення) з окремими входом і запасним виходом. У цьому будинку (приміщенні) може також розміщатися територіальне управління (зональний відділ або відділення) Служби правопорядку. Для розміщення поста Служби правопорядку у військовій частині (установі), від якої призначено начальника гарнізону, відводять спеціальне приміщення з окремим входом.

2. Будинок або приміщення повинні мати:

кімнати для розміщення військових службових осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізоні;

кімнату для чергового та його помічника;

кімнату для зберігання зброї;

загальну кімнату (попередньої зміни);

кімнати для чергової зміни таких підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні: охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, дізнання та спеціального призначення;

кімнату для побутового обслуговування;

кімнату для зміни, яка відпочиває;

кімнату (місце) для технічних засобів охорони та спостереження;

кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців, окремо для офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин), рядових (матросів) та інших осіб, одягнених у військову форму одягу;

кімнату для приймання їжі.

3. У кімнаті для чергового та його помічника повинні бути:

пульт керування з робочими місцями чергового та його помічника, обладнаний персональним комп'ютером, засобами зв'язку, пристроями для приймання сигналів та оповіщення органів управління, підрозділів Служби правопорядку та чергового підрозділу гарнізону, контролю за їх виходом до місця збору та за прибуттям у разі оголошення тривоги офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом та контролю за замиканням кімнати для зберігання зброї, а також сейф (металева шафа) для зберігання документів;

прилади радіаційної та хімічної розвідки;

джерело аварійного живлення системи оповіщення;

комплект ключів від вхідних і запасних дверей;

термометри (внутрішній та зовнішній);

годинник;

ключі від камер гауптвахти Служби правопорядку та кімнат для тимчасово затриманих військовослужбовців та інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння;

стенд із документацією чергових змін (інструкціями, схемами розміщення постів, патрулювання, зразками зліпків з печаток, допусків тощо);

опис документів, які приймає черговий;

опис обладнання, інвентарю та майна;

документація, необхідна під час чергування;

книга обліку (список) затриманих військовослужбовців у гарнізоні;

книга реєстрації військовослужбовців, які прибувають до гарнізону;

статути Збройних Сил України;

графин для води та склянки;

акумуляторний ліхтар;

протипожежне обладнання;

аптечка;

шафа для верхнього одягу;

урна для сміття.

Для відпочинку чергового та його помічника обладнується окреме приміщення чи місце в кімнаті чергового.

У цьому приміщенні (місці в кімнаті чергового) повинні бути:

стіл і стільці;

напівм'яка кушетка;

шафа для верхнього одягу.

4. Кімната для зберігання зброї обладнується згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України (статті 144-154) ( 548-14 ).

5. У загальній кімнаті (попередньої зміни) повинні бути:

стіл і стільці для особового складу змін, вільного від несення служби на постах;

вішалка для верхнього і постового одягу;

телевізор, радіоприймач, газети, журнали, шахи і шашки;

плакати із зображенням і описом порядку несення служби; витяги з Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) про відповідальність за порушення правил несення служби;

статути Збройних Сил України;

акумуляторні ліхтарі за кількістю старших груп (розвідних);

аптечка та індивідуальні пакети;

урна для сміття.

6. У кімнаті для чергової зміни підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні повинні бути:

стіл і стільці для особового складу зміни;

графин для води та склянки;

плакати із зображенням і описом порядку несення служби; витяги з Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) про відповідальність за порушення правил несення служби;

статути Збройних Сил України;

ставниця із зброєю із сигналізацією, виведеною на пульт оперативного чергового;

урна для сміття.

7. Кімната для побутового обслуговування обладнується згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України (стаття 157) ( 548-14 ).

8. У кімнаті для зміни, яка відпочиває, мають бути напівм'які кушетки для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволочками для всього складу зміни.

9. У кімнаті (місці) для технічних засобів охорони та спостереження (далі - ТЗО та С) повинні бути:

пульт управління ТЗО та С;

радіостанція;

засоби електроживлення апаратури та аварійне освітлення;

інструкції для оператора ТЗО та С;

схема розміщення постів з ТЗО та С;

комплекти запасних частин до ТЗО та С;

перевірені діелектричні рукавиці;

годинник;

необхідна документація;

напівм'яка кушетка для відпочинку;

вуглекислотний вогнегасник;

урна для сміття.

10. У кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців, інших осіб, одягнених у військову форму одягу, повинні бути індивідуальні спальні місця, заґратовані вікна.

11. У кімнаті для приймання їжі повинні бути:

столи і стільці з розрахунку на дві третини складу чергових змін;

шафи для посуду та харчів;

комплект посуду і столових приборів для всього особового складу чергових змін;

бак для питної води;

електрична або газова плита для підігрівання їжі;

кип'ятильник або електричний чайник, заварний чайник;

мийка для посуду;

холодильник.

12. Будинок (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні обладнується запасним виходом, що замикається із середини, та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння.

13. Спеціальний майданчик (стоянка) для тимчасового тримання військових транспортних засобів обладнується на території, що прилягає до дільниці, він повинний мати огорожу висотою не менше ніж два метри, периметрові засоби охорони та засоби спостереження, виведені на пульт чергового зміни та оператора ТЗО та С.

14. Порядок господарського забезпечення та обслуговування будинку (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначає начальник гарнізону.

15. Дані про затриманих військовослужбовців записують до книги обліку.

Книга
обліку (список) затриманих військовослужбовців
у гарнізоні міста _____________
(назва міста)
------------------------------------------------------------------
 N |В/звання|  П.І.Б.  |   N в/ч, її  | Час і  | Вжиті
п/п|    |      | поштова адреса, | причина  | заходи
  |    |      |підпорядкованість |затримання |
---+--------+------------+------------------+-----------+---------
---+--------+------------+------------------+-----------+---------
------------------------------------------------------------------

Примітка. Записи в книзі обліку затриманих наприкінці дня підписує черговий органу управління Служби правопорядку";

98) у пунктах 1, 2, 4 додатка 2 до Статуту слова "військова комендатура" у всіх відмінках замінити словами "відповідний орган управління Служби правопорядку в гарнізоні" у відповідному відмінку;

99) у додатках 5-11 до Статуту слова "військовий комендант" у всіх відмінках замінити словами "заступник начальника" у відповідному відмінку;

100) у додатку 10 до Статуту слово "патронів" замінити словом "набоїв";

101) у додатку 12 до Статуту:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Для утримання військовослужбовців, які відбувають покарання у вигляді арешту, обладнується спеціальне приміщення - гауптвахта";

у пункті 2:

абзац перший, третій і четвертий викласти в такій редакції:

"2. На гауптвахті, крім військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього додатка, можуть тримати";

"військовослужбовців Збройних Сил України та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також військовослужбовців інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, для яких як запобіжний захід обрано взяття під варту;

засуджених військовослужбовців Збройних Сил України та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також військовослужбовців інших військових формувань, які відбувають покарання у вигляді арешту та тримаються в умовах ізоляції строком від одного до шести місяців";

у пункті 3:

у першому реченні абзацу першого слова "і створення військової гауптвахти недоцільне" виключити;

абзац другий виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Військовослужбовців, підданих арешту як тимчасовому запобіжному заходові, засуджених військовим судом, відправляють для відбуття арешту на гауптвахту з вмотивованим рішенням суду, а затриманих за підозрою у вчиненні злочину - з постановою відповідного органу в десятиденний строк після одержання такого рішення.

Про відправлення засуджених до арешту військовослужбовців до місця відбування покарання командування військової частини (начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) зобов'язано (зобов'язаний) в десятиденний строк повідомити його сім'ю або близьких родичів про те, ким, коли і куди він відправлений. З цією метою засудженому, який відбуває покарання, видається поштовий конверт, де засуджений заповнює адресу, прізвище, ім'я та по батькові адресата. За дорученням командира військової частини (начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) відповідною військовою службовою особою в конверт вміщується повідомлення про те, хто, коли і куди (адреса органу управління Служби правопорядку (гауптвахти) вибув для відбування покарання";

у пункті 5:

абзац перший після слова "затриманих" доповнити словами "Службою правопорядку або іншими";

абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:

"Для супроводу засуджених до арешту військовослужбовців із числа офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) призначається відповідно офіцерський конвой або конвой із числа прапорщиків (мічманів). Для супроводу до місця відбування покарання військовослужбовців-жінок призначається конвой із числа військовослужбовців-жінок від гауптвахти Служби правопорядку за попередньою заявкою головних штабів видів Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, управлінь центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та штабів інших військових формувань.

Склад конвою, його обов'язки, порядок конвоювання визначає начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні в кожному випадку окремо".

У зв'язку з цим абзац четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Конвой може застосовувати зброю та спеціальні засоби згідно з правилами, визначеними статтею 241 цього Статуту, та іншими нормативно-правовими актами";

в абзаці першому пункту 7, пункті 20, абзацах перших пунктів 22 і 27 слова "(начальник штабу військової частини)" у відповідних відмінках виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Прийняття заарештованих на гауптвахту Служби правопорядку здійснює начальник гауптвахти, а за його відсутності - начальник чергової зміни.

Прийняття військовослужбовців, засуджених до арешту, на гауптвахту Служби правопорядку здійснює начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або його заступник спільно з начальником гауптвахти Служби правопорядку на гауптвахті у спеціально обладнаній кімнаті.

Усі військовослужбовці, засуджені до арешту, які прибули на гауптвахту, підлягають обов'язковому медичному огляду. Організація медичного огляду та надання медичної допомоги покладається на начальника медичної служби гарнізону.

Засуджений до арешту військовослужбовець передається безпосередньо начальником конвою разом з документами, особистими речами начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (у разі його відсутності - його заступнику) у присутності начальника гауптвахти Служби правопорядку. На засудженого до арешту військовослужбовця командиром військової частини через начальника конвою надсилаються начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, у підпорядкуванні якого знаходиться гауптвахта Служби правопорядку, де буде відбувати кримінальне покарання засуджений, такі документи:

супровідний лист;

копія вироку військового суду, а в разі зміни вироку - копія постанови чи ухвали відповідного суду;

особова справа (для військовослужбовців строкової військової служби - обліково-послужна картка);

службова картка;

медична книжка;

посвідчення офіцера, військовослужбовця військової служби за контрактом, для військовослужбовців строкової військової служби - військовий квиток;

продовольчий, речовий та грошовий атестати (розрахункову книжку);

опис особистих речей засудженого (у двох примірниках), підписаний командиром військової частини та засудженим.

Після прийняття засудженого до арешту військовослужбовця другий примірник опису особистих речей засудженого, завірений гербовою печаткою органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, надсилається через начальника конвою начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, з якого прибув конвой, з наступною передачею командиру військової частини, де проходив службу засуджений.

До опису включаються предмети першої потреби, які дозволяється утримувати засудженому протягом усього строку покарання у спеціальній кімнаті для зберігання особистих речей повсякденного користування.

Час та порядок отримання предметів першої потреби засудженими визначається внутрішнім розпорядком гауптвахти Служби правопорядку.

До предметів першої потреби належать:

бритва електрична (механічна) або безпечна з касетними головками разового користування;

запальничка (для тих, хто палить) - дві штуки;

цигарки - не більше одного блока;

предмети туалету (мило, зубна паста та щітка, гребінець, креми для гоління і дезинфекції, шампунь) та пластмасові футляри для їх утримання - один комплект;

туалетний папір - вісім рулонів;

рушники вафельні - два;

щітки для одягу та взуття, крем для взуття - один комплект;

кашне, носові хустинки, нитки (чорного, зеленого та білого кольорів) та голки;

письмовий папір, ручка, конверти, марки.

До предметів першої потреби для жінок, крім перелічених вище, належать також халат, хустка, рейтузи, бюстгальтери, гігієнічні пакети, шпильки, вата, губна помада, пудра.

Продовольчі, речові та грошові атестати (розрахункові книжки) засуджених начальник конвою здає начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, який у свою чергу передає їх у відповідні служби для зарахування зазначених військовослужбовців на відповідне забезпечення";

у примітці до пункту 9, пунктах 10, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 30, 35 і 37 слово "варти" замінити словами "чергової зміни";

у пунктах 9, 10, 11, 21 і 28 слова "(черговий військової частини)", "(черговому військової частини)" виключити;

пункт 9 доповнити чотирма абзацами такого змісту:

"Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (у разі його відсутності - його заступник) у присутності начальника гауптвахти Служби правопорядку, який приймає засудженого до арешту військовослужбовця, повинен:

прийняти від начальника конвою засудженого до арешту військовослужбовця, зробити запис у другому примірнику опису документів і предметів особистих речей засудженого та завірити його гербовою печаткою;

прийняти за відомістю на тимчасове зберігання зброю та боєприпаси конвою, забезпечити їх зберігання в кімнаті для зберігання зброї в будинку (приміщенні) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, організувати розміщення та відпочинок особового складу конвою, а за потреби - миття в лазні із заміною натільної білизни;

повідомити (у день прийняття) начальника Служби правопорядку - начальника Головного управління Служби правопорядку, командира військової частини, з якої прибув засуджений до арешту військовослужбовець, та командира підрозділу Служби правопорядку, з якого прибув конвой, про прийняття зазначеного військовослужбовця та про вибуття конвою в зворотному напрямку";

абзац другий пункту 10 виключити;

назву розділу "Тримання на гауптвахті заарештованих у дисциплінарному порядку" виключити;

в абзаці другому пункту 12 слово "солдатів" замінити словом "рядових";

у другому реченні абзацу першого пункту 13 слова "додаткові покарання" замінити словами "дисциплінарні стягнення";

у пункті 14:

абзаци перший - третій замінити двома абзацами такого змісту:

"14. Розпорядок дня на гауптвахті Служби правопорядку встановлює начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Рядових (матросів), які утримуються на гауптвахті в загальних камерах, залучають до занять із стройової підготовки, до вивчення статутів Збройних Сил України і до робіт на військових об'єктах у межах гарнізону, визначених начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. Тривалість робіт - до 8 годин на добу".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

у першому реченні абзацу шостого слова і цифру "7 годин на добу" замінити словами і цифрою "8 годин на добу в нічний час";

абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Замки для всіх камер повинні бути однаковими та замикатись одним ключем. Два такі ключі повинні зберігатися в чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, начальника чергової зміни й один - у начальника гауптвахти";

третє речення пункту 16 викласти в такій редакції: "На час сну заарештованим видаються матраци, простирадла, ковдри та подушки з верхніми наволочками";

у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"18. Військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті (крім тих, хто залучався до робіт та занять на свіжому повітрі не менше однієї години), виводять на прогулянку на свіже повітря один раз на добу тривалістю одна година в супроводі вивідних";

в абзаці другому слово "солдатів" замінити словом "рядових";

у пункті 19:

в абзаці другому слова "в дисциплінарному порядку" і "всередині військової частини" виключити;

в абзаці третьому слова "в дисциплінарному порядку" і "в розташуванні військової частини" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Для відправлення заарештованих за межі гауптвахти Служби правопорядку за наказом начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні виділяється транспортний засіб";

абзац другий пункту 22 викласти в такій редакції:

"Хворі заарештовані, відправлені до лікувальних закладів, після одужання в разі не закінчення строку арешту повертаються в супроводі конвою до гауптвахти Служби правопорядку";

в абзаці першому пункту 25 слова "грати в будь-які ігри" виключити;

у пункті 26:

в абзаці першому слова "затриманих правоохоронними органами" виключити, а слова "заарештованих у дисциплінарному порядку" замінити словами "затриманих правоохоронними органами";

перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "На час сну заарештованим видають матраци, простирадла, ковдри та подушки з верхніми наволочками";

після пункту 27 доповнити новим розділом такого змісту:

"Тримання на гауптвахті Служби правопорядку військовослужбовців, які за обвинувальним вироком засуджені до арешту з відбуттям кримінального покарання на гауптвахті

28. Підставою для тримання на гауптвахті Служби правопорядку засуджених до арешту військовослужбовців є обвинувальний вирок військового суду, який набрав законної сили.

Контроль за додержанням законності та порядку утримання засуджених до арешту військовослужбовців здійснює начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. Начальником чергової зміни на гауптвахті Служби правопорядку, де утримуються засуджені військовослужбовці, призначається офіцер (прапорщик).

Засуджені військовослужбовці відбувають строк покарання на одній гауптвахті Служби правопорядку. Переведення засудженого з однієї гауптвахти (камери) Служби правопорядку до іншої допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в даній гауптвахті (камері). Переведення засуджених у межах однієї гауптвахти Служби правопорядку здійснюється за письмовим розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, переведення до іншої гауптвахти Служби правопорядку - за рішенням начальника Служби правопорядку - начальника Головного управління Служби правопорядку за поданням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Супровід, конвоювання та охорона засуджених під час прогулянки, приймання їжі, ранкових та вечірніх заходів, медичного огляду, миття в лазні здійснюється вивідними в присутності начальника чергової зміни або його помічника.

29. Засуджені військовослужбовці несуть відповідальність і користуються правами, встановленими законодавством, з обмеженнями, що передбачені для цієї категорії засуджених, а також випливають з вироку суду та встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для відбування покарання даного виду.

30. Засуджені військовослужбовці мають право:

на щоденну прогулянку тривалістю одна година;

на восьмигодинний сон у нічний час;

мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі, перелік яких визначено інструкцією та правилами внутрішнього порядку на гауптвахті Служби правопорядку;

одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості;

в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди, користуватися релігійною літературою;

звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також до посадових осіб;

користуватися настільними іграми;

слухати радіо;

користуватися книгами, журналами і газетами, які є в наявності на гауптвахті Служби правопорядку;

на побачення із захисником для одержання правової допомоги в установленому законодавством порядку.

У разі виникнення надзвичайних обставин (за наявності технічних можливостей та дозволу начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) засудженим військовослужбовцям може бути надано право платної телефонної розмови з близькими родичами.

31. Засуджені військовослужбовці зобов'язані:

бути ввічливими у стосунках між собою та з військовими службовими особами Служби правопорядку і чергової зміни;

додержуватися розпорядку, встановленого на гауптвахті Служби правопорядку, виконувати законні вимоги начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, військових службових осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та чергової зміни;

дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, підтримувати чистоту в камерах, чергувати в них згідно з графіком;

дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого державного майна;

на прогулянці дотримуватися встановлених на цей час правил поведінки;

при відвідуванні приміщень, де утримуються засуджені, посадовими особами правоохоронних органів, Служби правопорядку, начальником чергової зміни та його помічником додержуватися правил поведінки, військового вітання та ввічливості, визначених для військовослужбовців.

32. Засудженим військовослужбовцям забороняється:

установлювати зв'язки з особами, які утримуються в інших камерах;

зберігати та користуватися засобами мобільного зв'язку;

придбавати, виготовляти, вживати і зберігати предмети, вироби і речовини, зберігання яких не визначене відповідними інструкціями;

продавати, дарувати чи відчужувати іншим шляхом предмети, вироби і речовини, що перебувають в особистому користуванні;

грати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної або іншої користі;

наносити собі або іншим військовослужбовцям татуювання;

завішувати чи міняти спальні місця без дозволу військових службових осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та варти, затуляти оглядове віконце;

одержувати грошові перекази, а також посилки (передачі) і бандеролі, за винятком посилок (передач), що містять предмети форми одягу за сезоном, туалету, письмове приладдя та необхідні для лікування медичні препарати.

33. Засуджених розміщують у камерах з дотриманням таких умов:

військовослужбовці-жінки - окремо від військовослужбовців-чоловіків;

засуджені військовослужбовці із числа офіцерського складу - окремо від інших категорій військовослужбовців;

засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин), - окремо від військовослужбовців рядового складу;

засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, - окремо від засуджених військовослужбовців, які проходять службу за контрактом;

засуджені військовослужбовці, яких уперше притягнуто до кримінальної відповідальності, - окремо від засуджених, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності;

засуджені військовослужбовці, які раніше працювали в правоохоронних органах (правоохоронному формуванні), органах юстиції та суді, - окремо від інших засуджених військовослужбовців.

У разі потреби та з метою захисту засудженого військовослужбовця від можливих посягань на його життя з боку іншого засудженого чи запобігання вчиненню ним нового злочину або за наявності медичного висновку за мотивованим рішенням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні його можуть тримати в одиночній камері.

Під час розміщення засуджених у камерах враховуються рекомендації заступника начальника гарнізону з виховної роботи.

34. Засуджені тримаються на гауптвахтах Служби правопорядку в окремих камерах по 2-5 осіб у кожній за категоріями військовослужбовців, при цьому на одного засудженого відводиться площа з розрахунку не менш як 2,5 кв. м, об'єм повітря має бути 9-12 куб. м на одну особу. Вікна камер на гауптвахті Служби правопорядку повинні бути завширшки 0,5 м і заввишки 0,9 м та обладнані зсередини металевими ґратами, звареними між собою, які унеможливлюють доступ до скла. Температура в камерах повинна бути не нижче 18 градусів.

Підлога в камерах будується на бетонній основі та покривається дошками, стіни штукатуряться цементною сумішшю і біляться.

Двері камер повинні бути завтовшки не менш як 6 см, зсередини оббиватися металом і укріплюватися металевими кутиками по всьому периметру. Для нагляду за засудженими в центрі дверей на висоті 1,4-1,5 м обладнується отвір. Для передачі засудженим їжі, книжок тощо в середній частині дверей на висоті 95 см від підлоги обладнується кватирка розміром 18 см на 22 см. Дверцята кватирки повинні відкриватися в бік коридору та забезпечуються замком.

Усі вікна та двері камер обладнуються автономною сигналізацією, яка виводиться на пульт начальника чергової зміни. Двері камер забезпечуються механічними та електромеханічними замками.

Електропроводка в камерах монтується таким чином, щоб унеможливити доступ до неї засуджених. Електролампочки загального освітлення встановлюються в нішах на стелі, а нічного освітлення - у нішах над дверима. Світильники захищаються від можливого їх пошкодження ґратами. Вимикачі освітлення камер установлюються поза камерою в коридорі.

Камери, де утримуються засуджені військовослужбовці, радіофікуються.

Час радіотрансляції визначається розпорядком дня на гауптвахті.

35. Із числа засуджених призначають старших камер - відповідальних за чистоту і порядок. Вони зобов'язані шикувати засуджених для ранкового огляду, для перерахування під час зміни чергової зміни, для вечірньої перевірки, а також стежити, щоб засуджені вчасно лягали спати, не псували приміщення, не робили написів на стінах та індивідуальних спальних місцях, не вимикали освітлення.

36. Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні має право залучати засуджених військовослужбовців до робіт з господарського обслуговування та благоустрою будинку (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні не більш як на дві години на день.

Засуджені військовослужбовці виводяться на роботу за категоріями під наглядом вивідного, який під час роботи забезпечує ізоляцію від контакту з іншими засудженими військовослужбовцями.

37. Військовослужбовці отримують для відбування покарання польову форму одягу, а саме:

кашкет камуфльований літній - один;

шапку-вушанку - одну;

костюм камуфльований польовий - один комплект;

куртку утеплену камуфльовану - одну;

білизну натільну (за сезоном) - два комплекти;

білизну теплу - два комплекти;

шкарпетки літні (або онучі) - три пари;

шкарпетки зимові (або онучі) - дві пари;

черевики з високими берцями - одну пару;

тапочки - одну пару;

ремінь до штанів - один;

ремінь поясний - один.

Строк носіння обмундирування (крім польового та білизни) призупиняється від дня набрання законної сили вироком суду.

Засудженим військовослужбовцям надається індивідуальне спальне місце (ліжко або нари, що не відкидаються та не замикаються на ключ) і видаються:

матрац ватяний - один;

ковдра - одна;

подушка ватяна - одна;

простирадло - два;

наволочка - одна;

рушники для обличчя та ніг - по одному.

Спати та лежати вдень засудженим забороняється (у виняткових випадках дозволяється за рішенням начальника гауптвахти).

Після підйому ліжко охайно заправляється.

Миття в лазні засуджених військовослужбовців і прання білизни здійснюється щотижня з одночасною заміною комплекту натільної і постільної білизни за рахунок коштів Міністерства оборони України.

Мило для туалетних потреб видається безкоштовно згідно з діючими нормами.

38. Засуджені військовослужбовці утримуються в польовій формі одягу протягом усього строку покарання. Заміна і прання форми здійснюються за потребою.

39. Засуджені військовослужбовці забезпечуються триразовим гарячим харчуванням за нормами, що визначає Кабінет Міністрів України.

Засуджені військовослужбовці приймають їжу в камерах або в їдальні при гауптвахті. В їдальні їжа видається в різний час: окремо для рядових (матросів), окремо для сержантів (старшин) і окремо для прапорщиків (мічманів) та офіцерів.

Засуджені військовослужбовці, які утримуються в одиночній камері, одержують їжу в камері.

40. Для ранкового і вечірнього туалету засуджених військовослужбовців виводять з камер у супроводі вивідних та начальника чергової зміни (його помічника): тих, хто утримується в загальних камерах, - у складі всієї камери, а тих, хто перебуває в одиночних камерах, - по одному, почергово. Для справляння природних потреб заарештованих виводять у супроводі вивідного та начальника чергової зміни (його помічника) по одному або групами до 5 осіб, а тих, хто перебуває в одиночних камерах, - по одному. Виклик вивідного та начальника чергової зміни (його помічника) здійснюється через чатового.

41. Медичне обслуговування здійснюється в порядку, встановленому для осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

42. Соціально-психологічна робота із засудженими військовослужбовцями спрямована на усвідомлення ними провини за вчинений злочин, формування і збереження навичок військової служби, нейтралізацію негативного впливу на них умов ізоляції, профілактику та відвернення агресивної поведінки щодо військових службових осіб Служби правопорядку та чергової зміни, інших засуджених військовослужбовців та себе.

Основними формами соціально-психологічної та виховної роботи із засудженими військовослужбовцями є:

індивідуальна робота;

гуманітарна та культурно-виховна робота;

правове виховання.

Індивідуальна робота проводиться військовими службовими особами органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та офіцерами з виховної роботи гарнізону на підставі вивчення особи кожного засудженого з урахуванням вчиненого ним злочину, посади, військового звання, сімейного стану, фаху та інших обставин, що характеризують засудженого.

Гуманітарна та культурно-виховна робота проводиться два рази на тиждень у час, відведений розкладом занять, з метою формування високих морально-психологічних якостей, уміння розбиратися в політичній ситуації, участі у житті держави та її Збройних Сил.

Правове виховання є однією із форм виховної роботи з боку військових службових осіб Служби правопорядку, спрямованої на формування у засуджених правової культури, поваги до закону і прагнення до його точного і неухильного виконання.

Організація соціально-психологічної та виховної роботи із засудженими військовослужбовцями безпосередньо покладається на заступника начальника гарнізону з виховної роботи.

43. Засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту виплачується оклад за військове звання. Фінансовий орган, який забезпечує діяльність гауптвахти Служби правопорядку, зараховує ці кошти на особистий рахунок засудженого і на його прохання переводить поштовим переказом його родині.

44. За сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених військовослужбовців можуть застосовуватися заходи заохочення у вигляді подяки, дострокового зняття раніше накладеного стягнення чи зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби повністю або частково.

Під час відбування кримінального покарання засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з військової служби, крім випадку визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.

За порушення порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть застосовуватися заходи впливу у вигляді догани чи переведення в одиночну камеру на строк до десяти діб.

Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби користується за поданням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де відбував кримінальне покарання військовослужбовець, начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де проходить службу військовослужбовець. Правом застосування інших заходів заохочення і стягнення користується начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де відбуває кримінальне покарання військовослужбовець, та начальник гарнізону, з якого прибув військовослужбовець.

45. Засуджені військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність за завдані ними збитки відповідно до законодавства.

46. Фізичний вплив, спеціальні засоби та зброя застосовуються до засуджених військовослужбовців особовим складом чергової зміни та військовими службовими особами органу управління Служби правопорядку в гарнізоні відповідно до законодавства, про що начальник чергової зміни і військові службові особи органу управління Служби правопорядку в гарнізоні негайно доповідають начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та повідомляють військового прокурора. При втечі військовослужбовців-жінок зброя не застосовується".

У зв'язку з цим пункти 28-38 вважати відповідно пунктами 47-57;

абзац другий пункту 47 виключити;

пункт 48 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовців, які за обвинувальним вироком суду засуджені до арешту з відбуттям кримінального покарання на гауптвахті Служби правопорядку, звільняє начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або його заступник у присутності начальника гауптвахти Служби правопорядку. Після отримання від начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні посвідчення про відрядження, військових перевізних документів, коштів на проїзд та харчування військовослужбовці у визначений строк повертаються до своїх військових частин. Про дату повернення військовослужбовця до військової частини командир (начальник) сповіщає телеграмою начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де відбував покарання військовослужбовець".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 49:

в абзаці першому слова "(військової гауптвахти)" виключити;

слова "начальник варти" у всіх відмінках замінити словами "начальник чергової зміни" у відповідному відмінку;

пункт 50 викласти в такій редакції:

"50. Гауптвахта Служби правопорядку має приміщення для перебування заарештованих рядових (матросів), сержантів (старшин) і окремі приміщення в органі управління Служби правопорядку в гарнізоні. У разі розміщення гауптвахти в одному будинку із черговою зміною підрозділу охорони Служби правопорядку прохід заарештованих через приміщення Служби правопорядку не допускається";

у пункті 51:

в абзаці другому слово "солдатів" замінити словом "рядових";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"камери для військовослужбовців, які за обвинувальним вироком засуджені до арешту з відбуттям кримінального покарання на гауптвахті Служби правопорядку".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

абзац восьмий після слова "замок" доповнити словом "стіл";

абзац третій пункту 52 викласти в такій редакції:

"приміщення чергової зміни охорони (якщо воно не розташоване в будинку (приміщенні) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні)";

у тексті додатка слова "гарнізонна гауптвахта" та "військовий комендант гарнізону" в усіх відмінках замінити відповідно словами "гауптвахта Служби правопорядку" та "начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні" у відповідному відмінку, а слова "(начальник штабу військової частини)" виключити.

5. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195):

1) у статті 82:

абзац четвертий частини першої виключити;

доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"Під час роботи на пунктах управління при прибутті старшого начальника командир (начальник) або старший за військовим званням подає команду "Увага на командному пункті" і рапортує начальникові, який прибув. Наприклад: "Товаришу генерал-майоре. В управлінні першого механізованого полку уточнюється план приведення полку в бойову готовність. Командир полку полковник Кравченко".

Військовослужбовці, безпосередньо не задіяні в роботі з використання засобів зв'язку і автоматизованих систем управління, повертаються обличчям до старшого (прибулого) начальника і приймають положення "Струнко".

Командир (начальник), отримавши команду "Продовжувати виконання завдання", повторює її і діє за розпорядженням особи, яка прибула";

2) у другому реченні частини першої статті 229 слова "військового коменданта гарнізону" замінити словами "заступника начальника гарнізону";

3) перше речення частини першої статті 250 після слів "Міністра оборони України" доповнити словами "Головнокомандувача Збройних Сил України";

4) у тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" та "товаришу (пане)" в усіх відмінках і числах замінити словом "Товаришу" та "товаришу" у відповідному відмінку і числі.

6. У Законі України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225):

1) в абзаці дев'ятому частини першої статті 3 слова "дисциплінарних стягнень у вигляді арешту з триманням на гауптвахті та інших" виключити;

2) у пункті 8 статті 8 слова "дисциплінарних стягнень у вигляді арешту з триманням на гауптвахті та" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1420-IV