Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1220
Прийняття: 28.10.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2022 р. № 1220
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2022 р. № 1220

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

1. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1188; 2017 р., № 2, ст. 38; 2018 р., № 18, ст. 609; 2022 р., № 31, ст. 1648):

1) підпункт 1 пункту 6 після слів “за кордон” доповнити словами “(у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)”;

2) підпункт 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

“2) особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, у тому числі осіб, уповноважених відповідно до законодавства інших держав на представлення інтересів дитини щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон (далі - законні представники);”;

3) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

“22. У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).”;

4) пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі необхідності ДМС може визначити інший територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, до якого передається заява-анкета та скановані документи (у тому числі біометричні дані, параметри) із застосуванням засобів Реєстру, ніж територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, що обслуговує відповідного уповноваженого суб’єкта, який приймав документи від заявника, або безпосередньо приймав документи від заявника.”;

5) у пункті 35:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у тому числі документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, який підтверджує повноваження особи на представлення інтересів дитини щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;”;

у підпункті 5 слова і цифри “Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, який подає документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон, крім випадку подання документів представником дитячого закладу або патронатним вихователем, у письмовій заяві, поданій у довільній формі, може визначити іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта для виїзду за кордон особи, на ім’я якої він оформлювався.”;

6) у пункті 52:

абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

“У разі коли особі не оформлювався документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або надає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, за умови оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (за винятком випадків, коли батьки особи на момент її народження були громадянами України);”;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у тому числі документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, який підтверджує повноваження особи на представлення інтересів дитини щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;”;

у підпункті 6 слова і цифри “Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, який подає документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон, крім випадку подання документів представником дитячого закладу або патронатним вихователем, у письмовій заяві, поданій у довільній формі, може визначити іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта для виїзду за кордон особи, на ім’я якої він оформлювався.”;

7) в абзаці першому пункту 54 слова і цифри “передбачені підпунктами 2-6 пункту 52 цього Порядку” замінити словами і цифрами “передбачені абзацами четвертим - дев’ятим пункту 52 цього Порядку”;

8) пункт 69 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі коли рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.

У разі коли рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон приймалося закордонною дипломатичною установою, яка припинила діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до іншої визначеної МЗС закордонної дипломатичної установи для організації видачі.”;

9) у пунктах 70 і 71 слово “експрес-відправленням” замінити словами “поштовим відправленням”;

10) абзаци другий і третій пункту 75 виключити;

11) пункти 76-78 викласти в такій редакції:

“76. Видача особі паспорта для виїзду за кордон, який оформлено на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто, здійснюється після проведення процедури верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі.

У разі відсутності технічної можливості проведення автоматизованого порівняння верифікація здійснюється шляхом візуального порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі.

У разі виїзду працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта для організації видачі паспорта для виїзду за кордон за місцем проживання або проходження лікування особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється після візуальної перевірки персональних даних (параметрів), внесених до паспорта для виїзду за кордон. Відомості про видачу такого паспорта вносяться до заяви-анкети працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта засобами Реєстру.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон законним представником або особою, зазначеною в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, або особі, зазначеній в абзаці сьомому пункту 35 та абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, або особі, зазначеній в абзаці сьомому пункту 35 та абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Для отримання нового паспорта заявник або особа, зазначена в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, здає паспорт, який подавався для обміну у випадку, зазначеному в пункті 22 цього Порядку. Такий паспорт анулюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта шляхом пробивання двох отворів наскрізь на кожному аркуші, обкладинці документа у формі книжечки.

Під час видачі паспорта для виїзду за кордон заявник візуально перевіряє персональні дані, внесені до паспорта.

77. До заяви-анкети вносяться:

відомості про те, що заявник здав паспорт, із зазначенням реквізитів паспорта (у випадку, зазначеному в пункті 22 цього Порядку);

прізвище та ініціали працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу паспорта для виїзду за кордон;

дата отримання паспорта для виїзду за кордон, прізвище та ініціали, підпис заявника або особи, зазначеної в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку (із зазначенням дати). Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом факт отримання паспорта, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі паспорта для виїзду за кордон та засвідчує факт видачі власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

Відомості, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, результати проведення процедури верифікації або отримання паспорта для виїзду за кордон законним представником або особою, зазначеною в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності), дати народження, реквізитів документів, що посвідчують особу, вносяться до відомчих інформаційних систем.

У разі коли видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється уповноваженим суб’єктом, після видачі паспорта для виїзду за кордон заява-анкета та долучені до неї документи передаються згідно з актом приймання-передачі не пізніше робочого дня, що настає за днем видачі, територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який його оформив.

Відомості, внесені до заяви-анкети та долучені до неї скановані документи, результати перевірок зберігаються у відомчих інформаційних системах.

78. У разі неотримання паспорта для виїзду за кордон протягом місяця з дня його надходження до уповноваженого суб’єкта паспорт для виїзду за кордон разом із заявою-анкетою та долученими до неї документами повертаються згідно з актом приймання-передачі відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС на зберігання.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом року з дня його оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом двох років з дня його оформлення, а в закордонній дипломатичній установі - з дня його надходження.

Строк зберігання паспорта для виїзду за кордон становить два роки з дня його оформлення. У зазначений строк не зараховується строк дії воєнного стану в Україні або установленого на території України Кабінетом Міністрів України карантину.

За письмовим зверненням заявника строк зберігання паспорта для виїзду за кордон може бути продовжений до трьох років з дня його оформлення.

У разі неотримання паспорта для виїзду за кордон після закінчення строку зберігання такий паспорт знищується відповідно до пунктів 92-95 цього Порядку.”;

12) доповнити Порядок розділом такого змісту:

“Особливості видачі паспорта для виїзду за кордон у період дії воєнного стану або на період карантину

78-1. У разі коли рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який тимчасово не здійснює свої повноваження або надсилання персоналізованих бланків до якого неможливе у зв’язку з веденням бойових дій або тимчасовою окупацією території України, персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.

78-2. Заявник може звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи або до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, із письмовою заявою, поданою особисто у довільній формі (у тому числі під час подання документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон) щодо визначення іншого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або закордонної дипломатичної установи, якою буде здійснюватися видача паспорта для виїзду за кордон.

Для організації видачі паспорта для виїзду за кордон іншим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, закордонною дипломатичною установою, розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, уповноважений суб’єкт передає паспорт для виїзду за кордон разом із заявою-анкетою та долученими документами територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон, на підставі акта приймання-передачі.

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон, надсилає його територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, яким буде здійснюватися видача паспорта для виїзду за кордон, разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом-приймання передачі (у двох примірниках) та надає доступ до заяви-анкети у відомчій інформаційній системі ДМС для проведення процедури верифікації. Другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон.

У разі необхідності організації видачі паспорта для виїзду за кордон у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі (філії, представництві) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, паспорт для виїзду за кордон разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом-приймання передачі (у двох примірниках) передається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон, до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, який здійснює доставку таких паспортів до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС. Паспорт для виїзду за кордон за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника може бути надісланий державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, міжнародним поштовим відправленням до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС. Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон.

Для організації видачі закордонною дипломатичною установою паспорта для виїзду за кордон, оформленого територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає МЗС паспорт для виїзду за кордон разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках), а МЗС забезпечує їх передачу закордонній дипломатичній установі, якою буде здійснюватися видача паспорта для виїзду за кордон. Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається через МЗС до територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

Для організації видачі паспорта для виїзду за кордон іншою закордонною дипломатичною установою, ніж та, що здійснювала оформлення паспорта для виїзду за кордон, закордонна дипломатична установа надсилає відповідній закордонній дипломатичній установі паспорт для виїзду за кордон разом з копією звернення, заявою-анкетою та актом-приймання передачі (у двох примірниках). Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається супровідним листом до закордонної дипломатичної установи, яка оформила паспорт для виїзду за кордон.

Для організації видачі паспорта для виїзду за кордон, оформленого у закордонній дипломатичній установі, у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС, який буде здійснювати його видачу, закордонна дипломатична установа через МЗС надсилає відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС паспорт для виїзду за кордон разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках). Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається МЗС, яке забезпечує їх передачу до закордонної дипломатичної установи, яка здійснювала оформлення паспорта для виїзду за кордон.

Паспорт для виїзду за кордон може бути надісланий МЗС за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника міжнародним поштовим відправленням до іншої закордонної дипломатичної установи, територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

78-3. Відомості про заявника, дату отримання ним паспорта для виїзду за кордон, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонну дипломатичну установу, відокремлений підрозділ (філію, представництво) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, який розміщено за межами України і який видав паспорт для виїзду за кордон, вносяться до заяви-анкети та відомчих інформаційних систем.”;

13) пункти 79-81 виключити;

14) у пункті 89:

абзац другий після слів “за кордон” доповнити словами “(у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“9) неотримання його заявником протягом двох років, а у випадку, визначеному абзацом четвертим пункту 78 цього Порядку, - протягом трьох років.”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“У разі подання заявником у строки, встановлені законодавством, документів для обміну паспорта для виїзду за кордон у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України), такий паспорт визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.”;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

“У разі неподання заявником протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів для його обміну паспорт для виїзду за кордон, який підлягає обміну, визнається недійсним засобами Реєстру.”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188; 2016 р., № 87, ст. 2829; 2018 р., № 80, ст. 2669; 2021 р., № 86, ст. 5479; 2022 р., № 12, ст. 662):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“У період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України Кабінетом Міністрів України, Міністерству закордонних справ, державному підприємству, що належить до сфери управління Державної міграційної служби дозволяється пересилати у міжнародних поштових відправленнях паспорт громадянина України.”;

2) у Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) зміни інформації, внесеної до паспорта, у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (крім додаткової змінної інформації);”;

пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі необхідності ДМС може визначити інший територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, до якого передається заява-анкета та скановані документи (у тому числі отримані біометричні дані, параметри) із застосуванням засобів Реєстру, ніж територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, що обслуговує відповідного уповноваженого суб’єкта, який приймав документи від заявника, або безпосередньо приймав документи від заявника.”;

підпункт 2 пункту 35 доповнити абзацом такого змісту:

“у випадках, коли у заявника з поважних причин (тривалий час не проживає з батьками, місце перебування батьків невідомо або вони померли, зв’язок з ними втрачено або вони позбавлені батьківських прав, про що зазначається у письмовому поясненні заявника) відсутня можливість подати документи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, перевірка факту належності заявника до громадянства України здійснюється за обліками ДМС, інших державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, що перебувають у власності держави;”;

у підпункті 10 пункту 35 слова “цього Порядку;” замінити словами “цього Порядку. Працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС здійснюється перевірка відомостей та документів, поданих свідками за наявними обліками ДМС, іншими державними та єдиними реєстрами, іншими інформаційними базами, що перебувають у власності держави;”;

пункт 36 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Працівник територіального підрозділу ДМС під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається в присутності особи/її законного представника, представника установи/закладу, у якому особа отримує соціальні послуги, а у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікаря, який проводить лікування. В акті зазначається інформація щодо місця, дати та часу відвідування, відомості про працівника територіального підрозділу ДМС та присутніх осіб, підстави відвідування, підтвердження/непідтвердження стану здоров’я та тотожності особи. Акт підписується працівником територіального підрозділу ДМС, особою/її законним представником, представником установи/закладу, у якому особа отримує соціальні послуги, а у разі перебування особи у закладі охорони здоров’я - також лікарем, який проводить лікування.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій пункту 43 викласти в такій редакції:

“У разі відсутності документів з фотокарткою/відцифрованим образом обличчя особи, отриманих з державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи шляхом опитування свідків, які були зазначені заявником. Свідками можуть бути дієздатні один із членів сім’ї особи (у тому числі колишня дружина/чоловік), близька особа або сусід, які досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу, які підлягають обов’язковому пред’явленню. Для підтвердження того, що особа є членом сім’ї або близькою особою, подаються документи, що посвідчують відповідні факти (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, рішення суду та інші документи). У разі відсутності зазначених документів такі відомості перевіряються за наявними даними державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій. Для підтвердження зареєстрованого місця проживання сусіди особи подають довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації в установленому законодавством порядку, або витяг з реєстру територіальної громади, а в разі їх відсутності такі відомості перевіряються за наявними даними відомчої інформаційної системи ДМС або за відомостями, внесеними до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус. За результатами опитування свідків складається акт встановлення особи за формою, визначеною МВС. У разі встановлення працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС факту невідповідності відомостей, що містяться в документах, поданих заявником та/або свідками, відомостям, що містяться в наявних обліках ДМС, інших державних та єдиних реєстрах, інших інформаційних базах, що перебувають у власності держави, процедура встановлення особи не проводиться.”;

пункт 87 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли рішення про оформлення паспорта приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, персоналізований бланк паспорта надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.”;

пункт 92 викласти в такій редакції:

“92. Видача особі паспорта, який оформлено на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто, здійснюється після проведення процедури верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі.

У разі відсутності технічної можливості проведення автоматизованого порівняння верифікація здійснюється шляхом візуального порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі.

У разі виїзду працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта для організації видачі паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за місцем її проживання, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, у якому особа отримує соціальні послуги, видача паспорта здійснюється після візуальної перевірки персональних даних (параметрів), внесених до паспорта. Відомості про видачу такого паспорта вносяться до заяви-анкети працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта засобами Реєстру.

Під час видачі паспорта заявник візуально перевіряє персональні дані, внесені до паспорта.

У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою такою особою подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, або документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус.

Під час видачі паспорта, до якого не внесено дані про РНОКПП, у випадку, визначеному пунктом 7-1 цього Порядку, працівник територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта роздруковує та видає заявнику повідомлення ДПС про необхідність звернення до контролюючого органу.”;

пункти 94-97 викласти в такій редакції:

“94. У разі оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку, до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вносяться засоби кваліфікованого електронного підпису та засоби шифрування в установленому законодавством порядку.

95. До заяви-анкети вносяться:

відомості про те, що заявник здав паспорт, із зазначенням реквізитів паспорта (у випадках, передбачених пунктом 22 цього Порядку);

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта. Якщо заявник через стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення з урахуванням фізичної можливості не може підтвердити власним підписом факт отримання паспорта, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі паспорта та засвідчує факт видачі власним підписом;

прізвище та ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з видачі паспорта.

Паспорт, оформлений на ім’я особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, разом із заявою-анкетою передається уповноваженій особі під розписку.

Уповноважена особа протягом трьох робочих днів після передачі їй паспорта і заяви-анкети забезпечує проставлення особою, на ім’я якої оформлено паспорт, підпису про отримання паспорта в заяві-анкеті та повернення її до відповідного територіального підрозділу ДМС.

У разі переведення особи в іншу установу виконання покарань, місце попереднього ув’язнення, у заклад МОЗ закритого типу або звільнення/виписки з них за зверненням адміністрації установи, місця попереднього ув’язнення або закладу, або зазначеної особи територіальний підрозділ ДМС, який оформив паспорт, надсилає його разом із заявою-анкетою територіальному підрозділу ДМС за місцем розташування відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу, або територіальному підрозділу ДМС, до якого особа звернулася після звільнення/виписки.

Територіальний підрозділ ДМС, який отримав паспорт, передає його разом із заявою-анкетою уповноваженій особі під розписку.

Уповноважена особа протягом трьох робочих днів після передачі їй паспорта і заяви-анкети забезпечує проставлення особою, на ім’я якої оформлено паспорт, у заяві-анкеті підпису про отримання паспорта та повернення її відповідному територіальному підрозділу ДМС для подальшого надсилання територіальному підрозділу ДМС, який здійснив оформлення паспорта.

У разі ненадходження після закінчення зазначеного строку від уповноваженої особи заяви-анкети з відміткою про видачу паспорта територіальний підрозділ ДМС надсилає до відповідної установи виконання покарань, місця попереднього ув’язнення чи закладу МОЗ закритого типу запит про повернення заяви-анкети або про повернення заяви-анкети та паспорта, якщо видати його особі неможливо у зв’язку з її переведенням/випискою.

Після видачі оформленого паспорта у випадку, передбаченому пунктом 7-1 цього Порядку, внесені до паспорта відомості про унікальний номер запису в Реєстрі, номер паспорта, до якого внесено інформацію про РНОКПП, орган, що його видав, та дату видачі паспорта передаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків не пізніше ніж протягом робочого дня, що настає за днем видачі паспорта заявнику.

Відомості, внесені до заяви-анкети та долучені до неї скановані документи, результати перевірок зберігаються в електронній формі у відомчій інформаційній системі ДМС.

96. У разі коли видача паспорта здійснюється уповноваженим суб’єктом, заява-анкета та додані до неї документи не пізніше наступного робочого дня після дня видачі паспорта передаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який його оформив.

97. У разі неотримання паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до уповноваженого суб’єкта паспорт разом із заявою-анкетою та долученими документами повертаються на підставі акта приймання-передачі відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС для зберігання.

Якщо заявник не отримав паспорт протягом року з дня його оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом двох років з дня оформлення. У разі неотримання протягом двох років паспорт знищується відповідно до пунктів 110-113 цього Порядку.

Строк зберігання паспорта становить два роки з дня його оформлення. У зазначений строк не зараховується строк дії воєнного стану в Україні або установленого на території України Кабінетом Міністрів України карантину.

За письмовим зверненням заявника строк зберігання паспорта може бути продовжений до трьох років з дня його оформлення.”;

доповнити Порядок розділом такого змісту:

“Особливості встановлення особи та видачі паспорта в період дії воєнного стану або на період карантину

97-1. Процедура встановлення особи, передбачена абзацом третім пункту 43 цього Порядку, у разі відсутності можливості особистої присутності членів сім’ї особи (у тому числі колишньої дружини/чоловіка), близької особи під час її проведення, може здійснюватися у режимі відеоконференцзв’язку.

Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус члена сім’ї (у тому числі колишньої дружини/чоловіка), близької особи, та документи, що підтверджують факт того, що ця особа є членом сім’ї (у тому числі колишньою дружиною/чоловіком) або близькою особою особи, стосовно якої проводиться процедура встановлення особи, пред’являються під час проведення відеоконференцзв’язку.

Копії таких документів надсилаються членом сім’ї (у тому числі колишньою дружиною/чоловіком), близькою особою на електронну адресу відомчої електронної пошти територіального органу/територіального підрозділу ДМС, яким проводиться відеоконференцзв’язок.

Під час відеоконференцзв’язку працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС ведеться відеозапис, який зберігається та долучається із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети.

В акті встановлення особи працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС зазначає, що встановлення особи здійснювалося з використанням відеоконференцзв’язку та в присутності особи, стосовно якої проводилася така процедура.

Результати впізнання особи членом її сім’ї (у тому числі колишньою дружиною/чоловіком), близькою особою письмово фіксуються в акті встановлення особи працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС у вигляді пояснення, що підписується особою, стосовно якої проводилася процедура встановлення особи.

97-2. У разі коли рішення про оформлення паспорта приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який тимчасово не здійснює свої повноваження або надсилання персоналізованих бланків до якого неможливе у зв’язку з веденням бойових дій або тимчасовою окупацією території України, персоналізований бланк паспорта надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.

Заявник може звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи або до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, із письмовою заявою, поданою особисто у довільній формі (у тому числі під час подання документів для оформлення паспорта), щодо визначення іншого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або закордонної дипломатичної установи, якою буде здійснюватися видача паспорта.

Для організації видачі паспорта іншим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, закордонною дипломатичною установою, відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, уповноважений суб’єкт надсилає паспорт разом із заявою-анкетою та долученими документами територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який оформив паспорт, на підставі акта приймання-передачі.

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, який оформив паспорт, надсилає його територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, яким буде здійснюватися видача паспорта, разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках) та надає доступ до заяви-анкети у відомчій інформаційній системі ДМС для проведення процедури верифікації. Другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який оформив паспорт.

У разі необхідності організації видачі паспорта у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі (філії, представництві) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, паспорт разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом-приймання передачі (у двох примірниках) передається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який оформив паспорт, до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, яке здійснює доставку таких паспортів до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) такого державного підприємства. Паспорт за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника може бути надісланий державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, міжнародним поштовим відправленням до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) такого державного підприємства. Для проведення процедури верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі, надається доступ до заяви-анкети у відомчій інформаційній системі ДМС. Після видачі паспорта другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який оформив такий паспорт.

Для організації видачі паспорта в закордонній дипломатичній установі копія заяви супровідним листом надсилається закордонною дипломатичною установою до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснив його оформлення.

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає паспорт разом з копією заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках) МЗС, яке забезпечує його надсилання до відповідної закордонної дипломатичної установи. Надсилання паспорта може здійснюватися МЗС за рахунок коштів заявника міжнародним поштовим відправленням. Після видачі паспорта другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта надсилається через МЗС до територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

Відомості про заявника, дату отримання ним паспорта, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонну дипломатичну установу, відокремлений підрозділ (філію, представництво) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, який розміщено за межами України і який видав паспорт, вносяться до заяви-анкети та відомчої інформаційної системи ДМС.”;

пункти 98 і 99 виключити;

у пункті 108:

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) якщо він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта, у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (крім додаткової змінної інформації);”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“9) неотримання його заявником протягом двох років, а у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 97 цього Порядку, - протягом трьох років.”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“У разі подання особою у строки, встановлені законодавством, документів для обміну паспорта у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта, у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (крім додаткової змінної інформації), виявленням помилки в інформації, внесеній до паспорта, або в разі його непридатності для подальшого використання паспорт, що підлягає обміну, визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі неподання заявником протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів для його обміну паспорт, який підлягає обміну, визнається недійсним засобами Реєстру.”.

3. У Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 911 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 71, ст. 4498):

1) абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) за зверненням особи, на ім’я якої оформлено паспорт громадянина України у формі картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), у тому числі не отриманий нею.

Особа, яка досягла 14-річного віку і на ім’я якої в установленому законодавством порядку оформлено паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, може використовувати е-паспорт та/або е-паспорт для виїзду за кордон у передбачених законом випадках.”;

2) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. У е-паспорті відображається така інформація (українською мовою та латинськими літерами відповідно до написання, що міститься у паспорті громадянина України):”;

у підпункті 3 слова “українською мовою та латинськими літерами” виключити;

3) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“6. У е-паспорті для виїзду за кордон відображається така інформація (українською мовою та латинськими літерами відповідно до написання, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон):”;

у підпункті 5 слова “українською мовою та латинськими літерами” виключити.