Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1196
Прийняття: 16.12.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1196
Київ

Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України “Про екологічну мережу України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1196

ПОРЯДОК
включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

1. Цей Порядок визначає процедуру формування переліків територій та об’єктів екологічної мережі (далі - переліки).

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про екологічну мережу України” та “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”.

2. Переліки складаються Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі - природоохоронні органи) за формою згідно з додатком.

3. Включення територій та об’єктів екологічної мережі (далі - екомережа) до відповідних переліків здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

4. Території та об’єкти природно-заповідного фонду і водно-болотні угіддя міжнародного значення включаються до переліків відповідними природоохоронними органами без додаткового узгодження з власниками та користувачами земельних ділянок і прийняття окремого рішення.

5. З метою включення територій та об’єктів екомережі до переліків органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадяни та їх об’єднання подають природоохоронним органам клопотання про включення території чи об’єкта екомережі до переліку.

У клопотанні зазначаються назва, місце розташування, орієнтовна площа території чи об’єкта екомережі, що пропонується включити до переліку, із зазначенням можливої належності до ключової, сполучної, буферної або відновлюваної території та значення (загальнодержавне чи місцеве), стисла характеристика природоохоронної цінності з точки зору збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і забезпечення просторової цілісності екомережі.

6. Природоохоронні органи:

1) надають у місячний строк за результатами розгляду клопотання обґрунтовану відповідь щодо доцільності включення території чи об’єкта екомережі до переліку або вмотивовану відмову в такому включенні;

2) отримують письмову згоду власників та користувачів земельних ділянок на включення території чи об’єкта екомережі до переліку у формі рішення чи витягу з рішень органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування або листа-погодження, або підпису на клопотанні, що засвідчує згоду власників та користувачів на включення території чи об’єкта до переліку;

3) забезпечують відповідно до затверджених планів роботи підготовку обґрунтування включення території чи об’єкта екомережі до переліку, яке повинно містити:

інформацію про назву території чи об’єкта екомережі (із зазначенням структурного елемента - ключова, сполучна, буферна або відновлювана територія, значення (загальнодержавне чи місцеве), місце розташування (область, район, населений пункт, у разі потреби - назва вулиці), загальну площу (гектарів), кадастровий номер земельної ділянки, просторові координати (описи меж), фізико-географічні, гідрологічні особливості;

перелік власників та користувачів земельних ділянок у межах території чи об’єкта екомережі;

картографічні матеріали (межі території чи об’єкта екомережі позначаються на картографічних матеріалах у масштабі, який дає змогу чітко визначити межі територій та об’єктів екомережі), для земельних лісових ділянок - матеріали державного обліку лісів та лісовпорядкування.

Відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, викопіювання з містобудівної документації, матеріалів державного обліку лісів та лісовпорядкування надаються безоплатно протягом 15 днів з моменту звернення природоохоронних органів відповідно територіальними органами Держгеокадастру, Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з будівництва та архітектури, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Держлісагентством та його територіальними органами;

інформацію про природоохоронну цінність з точки зору збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і забезпечення просторової цілісності екомережі: опис природних екосистем та середовищ існування, характеристика флори та фауни (найбільш поширені, ендемічні, рідкісні та зникаючі види, у тому числі ті, що занесені до Червоної книги України та міжнародних переліків, їх ареали; поширені та занесені до Зеленої книги України рослинні угруповання), природні шляхи міграції, значення для забезпечення цілісності та нерозривності екомережі, інформація про об’єкти культурної спадщини, стан рекреації та туризму на даній території; загрози, ризики несприятливого впливу, бібліографічні посилання на джерела.

Природоохоронні органи подають зазначеним у пункті 3 цього Порядку органам клопотання про включення території чи об’єкта екомережі до переліку, до якого додаються обґрунтування включення території чи об’єкта екомережі до переліку та письмова згода власників і користувачів земельних ділянок на включення території чи об’єкта до переліку.

7. На підставі прийнятого рішення про включення території чи об’єкта екомережі до переліку природоохоронні органи вносять у місячний строк території та об’єкти до переліків і подають Міндовкіллю, територіальним органам Держгеокадастру, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з будівництва та архітектури, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад копію рішення про включення території чи об’єкта екомережі до переліку та витягу з переліку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

8. Включені до переліків території та об’єкти екомережі вносяться в Державний земельний кадастр разом з природоохоронними обмеженнями у використанні земель відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр” та містобудівний кадастр, відображаються в кадастрових планах, документації із землеустрою, наведеній у статті 25 Закону України “Про землеустрій”, містобудівній документації (Генеральній схемі планування території України, генеральних планах населених пунктів, детальних планах та планах зонування територій, схемах планування територій на регіональному рівні), матеріалах державного обліку лісів та лісовпорядкування під час розроблення цієї документації або внесення змін до неї.

9. Міндовкілля та природоохоронні органи забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах переліків та рішень про включення до переліків нових територій та об’єктів екомережі.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
територій та об’єктів екологічної мережі

________________________________________________
(найменування регіону)

Порядковий номер

Серійний номер*

Назва

Назва органу, дата прийняття та номер рішення про включення території та об’єкта до переліку

Місце розташування

Площа, гектарів

Обліковий/кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки

Власник (користувач) земельної ділянки

Стисла характеристика природоохоронної цінності

I. Загальнодержавного значення

Ключові

Буферні

Сполучні

Відновлювані


II. Місцевого значення

Ключові

Буферні

Сполучні

Відновлювані

__________

*Серійний номер складається з цифрової частини (застосовуються арабські та римські цифри) та абревіатури:

арабська цифра у першій позиції відповідає порядковому номеру, під яким територія чи об’єкт вноситься до переліку;

перша літера у другій позиції - перша літера назви структурного елемента екологічної мережі відповідного переліку: “к” - ключова, “с” - сполучна, “б” - буферна, “в” - відновлювана територія;

друга літера у другій позиції - перша літера назви рівня - загальнодержавного чи місцевого значення, території чи об’єкта, який вноситься до відповідного переліку: “з” - загальнодержавного, “м” - місцевого значення;

цифра у третій позиції відповідає нумерації природних коридорів загальнодержавного значення (I - Поліський, II - Галицько-Слобожанський, III - Південноукраїнський, IV - Прибережно-морський, V - Дністровський, VI - Бузький, VII - Дніпровський, VIII - Сіверсько-Донецький, 0 - поза межами природного коридору загальнодержавного значення);

останні дві літери у четвертій позиції відповідають місцю розташування території чи об’єкта згідно з адміністративно-територіальним устроєм України:

АР

Автономна Республіка Крим

ОД

Одеська область

ВН

Вінницька область

ПЛ

Полтавська область

ВЛ

Волинська область

РВ

Рівненська область

ДП

Дніпропетровська область

СМ

Сумська область

ДН

Донецька область

ТР

Тернопільська область

ЖТ

Житомирська область

ХА

Харківська область

ЗК

Закарпатська область

ХР

Херсонська область

ЗП

Запорізька область

ХМ

Хмельницька область

ІФ

Івано-Франківська область

ЧК

Черкаська область

КО

Київська область

ЧН

Чернівецька область

КР

Кіровоградська область

ЧР

Чернігівська область

ЛГ

Луганська область

КВ

м. Київ

ЛВ

Львівська область

СВ

м. Севастополь

МК

Миколаївська областьНаприклад, серійний номер “2-к/з - II-ХМ” означає, що територія чи об’єкт внесений до переліку під другим номером, є ключовою територією загальнодержавного значення, входить до Галицько-Слобожанського природного коридору загальнодержавного значення та розташований в межах Хмельницької області.