Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 1138/2000
Прийняття: 17.10.2000
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011 }

Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) від 24.12.2001 N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 N 62/2003 ( 62/2003 ) від 03.02.2003 N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 N 283/2004 ( 283/2004 ) від 05.03.2004 }

{ Положення про Міністерство внутрішніх справ України додатково див. в Постанові КМ N 1383 ( 1383-2006-п ) від 04.10.2006 }

1. Затвердити Положення про Міністерство внутрішніх справ України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Розпорядження Президента України від 7 жовтня 1992 року N 157 ( 157/92-рп ) "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України";

пункт 1 Розпорядження Президента України від 19 серпня 1994 року N 107 ( 107/94-рп ) "Про внесення доповнень і змін до окремих актів Президента України";

пункт 5 Змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

Указ Президента України від 11 грудня 1999 року N 1542 ( 1542/99 ) "Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

Президент України                     Л.КУЧМА
м. Київ, 17 жовтня 2000 року
N 1138/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138/2000

ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство внутрішніх справ України

1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 283/2004 ( 283/2004 ) від 05.03.2004 )

2. МВС України у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень МВС України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.

МВС України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями МВС України є:

організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;

забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів;

забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;

забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи;

організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху; ( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності;

визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;

забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, працівників і військовослужбовців системи Міністерства;

підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для інтеграції України до Європейського Союзу.

4. МВС України відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю;

2) визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;

3) організовує роботу органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на ці органи;

4) організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і попереднього (досудового) слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на ці органи;

5) здійснює у випадках, передбачених законодавством України, спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

6) виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;

7) забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;

8) бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробленні на основі їх результатів державних програм боротьби із злочинністю і охорони громадського порядку;

9) вживає разом з іншими державними органами заходів щодо запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;

10) організовує і проводить розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;

11) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, у межах своїх повноважень складає державну статистичну звітність;

12) організовує проведення усіх видів експертизи у кримінальних справах та криміналістичних досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих діях, організовує проведення на договірних засадах відповідних видів експертизи і досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб;

13) бере участь у ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

14) забезпечує функціонування дозвільної системи, здійснює контроль за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, за відкриттям і функціонуванням об'єктів, де вони використовуються;

15) організовує роботу Державної автомобільної інспекції, забезпечує реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, разом з іншими державними органами вживає заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху; контролює проведення іншими центральними органами виконавчої влади і транспортними організаціями роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

( Підпункт 16 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

( Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

18) організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм власності, охороняє та обороняє особливо важливі державні об'єкти, разом із заінтересованими державними органами проводить роботу для підвищення надійності охорони цих об'єктів;

19) забезпечує охорону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України;

20) здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб без громадянства;

21) організовує здійснення заходів щодо рятування людей, охорони їх безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;

22) забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повноважень у здійсненні заходів щодо охорони довкілля;

23) забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, бере відповідно до законодавства участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;

24) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

25) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом ( 998_012 ), іншими міжнародними договорами України, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

26) розробляє і організовує виконання програм кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вживає заходів до додержання дисципліни і законності в їх діяльності; організовує роботу навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;

27) вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

27-1) виконує відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 27-1 згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

28) організовує в установленому порядку матеріально-технічне забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів;

29) організовує в системі МВС України роботу з питань фінансування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійної діяльності;

30) вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо будівництва об'єктів адміністративного, виробничого, соціально-побутового, військового призначення та житла для забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим будівництвом;

31) бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;

31-1) організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв'язку; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 31-1 згідно з Указом Президента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) від 24.12.2001 )

32) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

33) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери його управління;

34) організовує діяльність закладів охорони здоров'я, що належать до сфери його управління;

35) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах;

36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. МВС України має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи; ( Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 283/2004 ( 283/2004 ) від 05.03.2004 )

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6) займатися відповідно до законодавства господарською діяльністю.

6. МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і відділи, а також підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління.

7. МВС України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

8. МВС України у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами.

МВС України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент України. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Указу Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

Міністр має перших заступників і заступників, які належать до числа керівників Міністерства та кількість яких визначається Президентом України. Перших заступників та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Визначення ступеня відповідальності та розподіл обов'язків між першими заступниками та заступниками здійснює Міністр. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставленої мети;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

( Підпункт 4 абзацу третього пункту 9 виключено на підставі Указу Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт про їх виконання; ( Підпункт 5 абзацу третього пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт про виконання цих рішень; ( Підпункт 7 абзацу третього пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

( Підпункт 9 абзацу третього пункту 9 виключено на підставі Указу Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

( Підпункт 10 абзацу третього пункту 9 виключено на підставі Указу Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

11) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників органів внутрішніх справ;

12) утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні і на транспорті органи МВС України, затверджує їх положення; ( Підпункт 12 пункту 9 в редакції Указів Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

13) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України про утворення та ліквідацію вищих навчальних закладів МВС України;

14) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з Президентом України начальників, перших заступників, заступників начальників Головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівників структурних підрозділів МВС України, начальників міських управлінь (відділів) внутрішніх справ обласних центрів, міських, районних управлінь (відділів) внутрішніх справ, ректорів та проректорів навчальних закладів Міністерства, першого заступника, заступників начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, начальників управлінь територіального командування, командирів бригад цих військ; ( Підпункт 14 пункту 9 в редакції Указів Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

14-1) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС України урядових органів державного управління і подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників, затверджує граничну чисельність цих органів; ( Пункт 9 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Указом Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

14-2) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку працівників центрального апарату МВС України; ( Пункт 9 доповнено підпунктом 14-2 згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

15) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. ( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) від 24.12.2001 )

10. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МВС України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра - начальником Головного штабу, який здійснює керівництво апаратом Міністерства. ( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його перших заступників та заступників за посадою, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) від 24.12.2001, N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

У разі потреби до складу колегії МВС України можуть входити в установленому порядку інші особи. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Президентом України за поданням Міністра. Кількісний склад колегії визначає Президент України. Члени колегії затверджуються і увільняються від виконання обов'язків Президентом України за поданням Міністра. ( Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Міністерстві можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи.

Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.

13. Гранична чисельність працівників МВС України затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Структуру центрального апарату МВС України затверджує Міністр за погодженням з Президентом України. ( Абзац другий пункту 13 в редакції Указів Президента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) від 24.12.2001, N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003 )

Штатний розпис та кошторис видатків МВС України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу Президента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) від 24.12.2001, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 593/2003 ( 593/2003 ) від 11.07.2003, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Положення про структурні підрозділи центрального апарату МВС України затверджує Міністр. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

14. МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН