Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1071
Прийняття: 13.12.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 1071
Київ

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок коштів інших джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до 1 лютого року, що настає за звітним періодом, інформацію про стан здійснення заходів Програми для її узагальнення і подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1026 від 15.09.2021}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1071

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Мета Програми

Метою Програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Протягом 2014-2016 років Кабінетом Міністрів України здійснено ряд першочергових політичних, гуманітарних, соціально-економічних заходів щодо розв’язання проблем, пов’язаних із ситуацією на сході країни. Разом з тим безпрецедентні масштаби проблеми потребують комплексного підходу до її розв’язання, активізації та координації зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструктури східних регіонів України та розбудову миру шляхом забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад, підвищення їх спроможності швидко реагувати на гострі кризові ситуації, визначати потреби і пріоритетні завдання, реалізовувати проекти та нівелювати можливі потенційні ризики.

Досягнення поставленої мети може бути забезпечено за допомогою кількох варіантів, що передбачають шляхи та способи розв’язання проблеми.

Перший варіант зумовлює необхідність продовження здійснення заходів відповідно до плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1002.

Недоліками зазначеного варіанта є те, що:

зазначеним планом заходів передбачено створення штабів з організації та відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів, організовано роботу із складання переліку пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на відповідній території та проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків. На жаль, виконання поточних завдань і заходів мають більш фрагментарний характер, що не виключає ризиків дублювання заходів та знижує ефективність управлінських рішень;

відсутня координація дій, спрямованих на відновлення.

Другий варіант полягає у розв’язанні проблеми програмно-цільовим методом, тобто шляхом виконання Програми, що передбачає здійснення комплексних заходів з відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, створення системи інтегрованого управління програмними заходами та моніторингу їх виконання, удосконалення правового, організаційного, оперативного, технічного забезпечення виконання Програми, вироблення механізму консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських об’єднань та міжнародних організацій, що надають міжнародну технічну допомогу для відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Перевагами такого варіанта є:

дотримання всіма заінтересованими сторонами (державні органи, органи місцевого самоврядування, приватний сектор та громадянське суспільство) визначених Програмою пріоритетів під час планування відновлення та розбудови миру;

забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблеми, здійснення ефективного управління та оперативного моніторингу процесів відновлення;

забезпечення координації дій всіх заінтересованих сторін та міжнародної спільноти для підвищення результативності процесів відновлення;

створення умов для соціально-економічного розвитку територіальних громад Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Другий варіант, що є оптимальним, передбачає модернізацію всіх аспектів життєдіяльності східних регіонів України на засадах сталого розвитку (за економічним, соціальним та екологічним вимірами).

Досягнення мети Програми забезпечуватиметься шляхом виконання програмних заходів за трьома стратегічними компонентами:

відновлення критичної інфраструктури та основних соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, об’єкти соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколишнього природного середовища;

економічне відновлення через розвиток спроможностей у сфері місцевого економічного планування, здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері кредитування та мікрокредитування; забезпечення розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи; створення нових насамперед високотехнологічних робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розширеного відтворення людського потенціалу;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки шляхом досягнення соціальної єдності та повернення довіри, сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх верств населення, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, спрямованої на розв’язання проблем, розвитку місцевого самоврядування в контексті децентралізації з метою створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку, проведення моніторингу ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, ризиків та соціальних зв’язків, забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту.

Завдання і заходи

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у додатку 1.

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

Визначення конкретних завдань і заходів здійснювалося з урахуванням їх взаємозв’язаності, повноти та всебічності, логічності викладу, відсутності суперечностей і повторів, узгодженості з іншими програмами.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу заходів із застосуванням підходу, що базується на правах людини, у тому числі з урахуванням гендерних аспектів. Забезпечення економічного зростання передбачено шляхом використання інноваційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва. Визначені ООН принципи розбудови миру є основою для виконання відповідних завдань Програми. Також під час реалізації Програми братимуться до уваги положення Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”.

Програма спрямована на розвиток Донецької та Луганської областей, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також Дніпропетровської, Запорізької, Харківської області, тобто на територію регіонів, розвиток яких зазнав негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни.

Виконання Програми передбачається здійснювати протягом 2017-2023 років.

{Абзац шостий розділу в редакції Постанови КМ № 1026 від 15.09.2021}

Очікувані результати виконання Програми, ефективність Програми

Результатом виконання Програми стане зростання темпів соціально-економічного розвитку територіальних громад східних регіонів України.

Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України здійснюватимуться за трьома стратегічними напрямами:

відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах;

економічне відновлення;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки.

Очікуваними результатами виконання Програми є (показники соціально-економічного стану східних регіонів України наведені у відсотках до попереднього року):

індекс валового внутрішнього регіонального продукту - 103,5;

експорт товарів і послуг - 110,9;

імпорт товарів і послуг - 111,5;

продуктивність праці - 102,7;

рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) - 8,35.

У результаті здійснення заходів Програми передбачається досягнення до 2023 року основних цільових індикаторів та показників, які відіграють важливу роль у відстеженні процесу відновлення та розвитку регіонів, на які спрямована дія Програми:

протяжність відремонтованих автомобільних доріг - 267,581 кілометра;

протяжність відремонтованих мостів - 188,68 метра;

протяжність збудованої залізничної гілки - 65 кілометрів;

протяжність модернізованих залізничних шляхів - 17 кілометрів;

кількість відремонтованих/реконструйованих об’єктів водопостачання та водовідведення - 100;

обсяг реалізації проекту з удосконалення системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя - 80 відсотків;

площа відновлених зрошувальних систем - 3,71 тис. гектарів;

протяжність побудованих тепломереж - 970 метрів;

кількість новозбудованих котелень - 15;

протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення - 419,068 кілометра;

кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів для підтримки малого та середнього підприємництва - 189;

кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів - 217;

площа відремонтованих/реконструйованих закладів освіти - 31284,99 кв. метра;

кількість оновлених об’єктів та закладів у сфері охорони здоров’я - 108;

кількість збудованих або відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об’єктів - 240;

площа відремонтованих/реконструйованих об’єктів та закладів у сфері соціальних послуг та соціального захисту - 45063,9 кв. метра;

придбання пасажирського рухомого складу (автобусів, тролейбусів) - 166 одиниць;

кількість збудованих/модернізованих об’єктів спортивної інфраструктури - 33;

площа відремонтованих/реконструйованих об’єктів спортивної інфраструктури - 61536,99 кв. метра;

кількість осіб, які пройдуть профорієнтацію та професійне навчання, - 3 тис. осіб;

кількість підготовлених спеціалістів із врегулювання конфліктів - 620 осіб;

кількість психологів, які пройдуть навчання для роботи з різними групами населення, - 150 осіб;

кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім’ї в м. Маріуполі Донецької області - 24 тис. осіб;

кількість осіб, позбавлених особистої свободи, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації, - 900 осіб;

кількість постраждалих осіб, будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, що отримають грошову компенсацію, - 680 осіб;

кількість сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит, - 680 осіб;

кількість житла, придбаного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, - 1098 осіб;

кількість створених/модернізованих сервісних зон на контрольних пунктах в’їзду-виїзду у Донецькій, Луганській областях та тимчасових контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення в Херсонській області - 9 одиниць;

кількість придбаних автомобілів з протимінної діяльності - 50;

кількість інформаційних заходів з протимінної діяльності - 200;

рівень забезпечення закладів соціальної інфраструктури Донецької та Луганської областей до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с - 90 відсотків.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.

Оцінка ефективності Програми проводитиметься на підставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів та виконання заходів Програми відповідно до методики оцінки ефективності її виконання, яка затверджується Мінреінтеграції.

{Розділ в редакції Постанов КМ № 340 від 27.03.2019, № 1026 від 15.09.2021}

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 17459,308 млн. гривень, у тому числі 7770,822 млн. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 3371,497 млн. гривень - місцевих бюджетів, 6316,989 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

{Абзац перший розділу в редакції Постанов КМ № 340 від 27.03.2019, № 1026 від 15.09.2021}

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатковим джерелом фінансування завдань та заходів Програми стануть цільові фонди багатьох партнерів, утворені відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Світовим Банком, підписаного 28 жовтня 2016 року. Фінансування заходів з відновлення за рахунок коштів цільових фондів багатьох партнерів здійснюватиметься на принципах прозорості, відкритості, адресності, узгодженості та спрямованості на питання єдності, стабільності та примирення.

Обсяг видатків на виконання Програми визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 892.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071.

3. Державний замовник - Мінреінтеграції.

4. Керівник Програми - Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

5. Виконавці заходів Програми - Мінреінтеграції, Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінінфраструктури, МКІП, МОН, МОЗ, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінцифри, МВС, ДСНС, Національна поліція, НАДС, Держрибагентство, Держводагенство, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування у зазначених областях, Національна академія аграрних наук, АТ “Українська залізниця”, ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.”

6. Строк виконання Програми - 2017-2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

7453,512


3182,295

2027,956

499,59

581,269

627,486

534,916

Місцевий бюджет

3 371,497

200,534

2532,066

425,574

146,323

67Інші джерела

6 316,989

54,506

424,758

320,825

193,531

3374,446

1114,056

834,867

__________
Усього


17141,998


255,04


6139,119


2774,355


839,444


4022,715


1741,542


1369,783

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 340 від 27.03.2019, № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020; в редакції Постанови КМ № 1026 від 15.09.2021}Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 340 від 27.03.2019, № 916 від 06.11.2019, № 888 від 18.08.2021, № 1026 від 15.09.2021}Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 340)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

за роками

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Пріоритетний напрям I. Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах

Освіта

1. Капітальний ремонт освітніх закладів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів

одиниць

217


138

77

2

соціальний: рівень забезпечення закладів соціальної інфраструктури Донецької та Луганської областей до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

відсотків


55

85

90

Охорона здоров’я

2. Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість медичних закладів з покращеними умовами

-“-

90


60

30

3. Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров’я
в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість відновлених об’єктів охорони здоров’я

одиниць

14


14


4. Укомплектування обладнанням лабораторних центрів

соціальний: кількість лабораторій доукомплектованих обладнанням

-“-

4


3


1
Соціальний захист

5. Реконструкція та ремонт об’єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг

соціальний: кількість реконструйованих, відремонтованих та створених об’єктів соціального захисту

-“-

11


7

4

Об’єкти соціальної інфраструктури

6. Відновлення житлового фонду комунальної власності та будівництво нового житла, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб

соціальний: кількість збудованих та відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об’єктів

одиниць

240


156

51

32

1Енергетика, тепло- та газопостачання

7. Відновлення критичної енергетичної інфраструктури

соціальний: кількість населених пунктів з відновленими мережами вуличного освітлення

-“-

13


11


2

соціальний: кількість реконструйованих котелень для підвищення якості надання послуг

-“-

24


15

9


економічний: протяжність збудованої електролінії

кілометрів

200

10

190економічний: протяжність збудованих тепломереж

пог. метрів

970


970економічний: кількість збудованих котелень

одиниць

15


15


Транспорт

8. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення

економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг

кілометрів

34,6


5,5

11

18,1
9. Капітальний ремонт мостів

економічний: протяжність відремонтованих мостів

пог. метрів

183,28


183,28


10. Поточний, середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення

економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг

кілометрів

98,5


65,8

24,5

8,2
11. Відновлення та реконструкція критичної транспортної інфраструктури комунальної власності

економічний: покращення транспортної доступності населених пунктів

кількість населених пунктів

38


1

32

5
економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг

кілометрів

130,395


1,295

116,5

12,6
12. Відновлення інфраструктури залізничного транспорту

економічний: протяжність збудованої залізничної гілки

кілометрів

65


65


економічний: протяжність модернізованих залізничних шляхів

-“-

17


7

10


економічний: кількість реконструйованих розподільних пристроїв

одиниць

4


2

2


економічний: кількість реконструйованих ліній зв’язку

проектів

1


1економічний: кількість реконструйованих шляхопроводів

-“-

1


1


13. Удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах

соціальний: кількість відновлених контактних мереж електротранспорту, трамвайних колій

кілометрів

80,448

3,3

52,04

9,771

15,337

соціальний: кількість передбаченого пасажирського рухомого складу (автобуси, тролейбуси)

одиниць

166


108

29

29
Водопостачання та водовідведення

14. Відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення

економічний: кількість відремонтованих/реконструйованих об’єктів водопостачання та водовідведення

одиниць

100


89

7

4

економічний: протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення

кілометрів

423,553


165,753

155,8

102

екологічний: кількість відремонтованих свердловин

одиниць

5


2

1

2

економічний: кількість реконструйованих гідровузлів

одиниць

11


економічний: обсяг реалізації проекту з удосконалення системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя

відсотків

80

40

60

80

Екологія та охорона навколишнього природного середовища

15. Підвищення національної спроможності щодо захисту навколишнього природного середовища

екологічний: кількість збудованих та реконструйованих полігонів твердих побутових відходів

-“-

4


4


екологічний: будівництво сміттєпереробного заводу

-“-

1
1

екологічний: протяжність очищених берегів р. Айдар

кілометрів

0,5


0,25

0,25


екологічний: протяжність очищених берегів р. Казенний Торець

-“-

36,7
36,7

екологічний: протяжність очищених берегів р. Бахмутка

-“-

78,8
78,8
Фізична культура та спорт

16. Створення доступної спортивної інфраструктури

соціальний: кількість збудованих/ модернізованих об’єктів спортивної інфраструктури

одиниць

33

2

23

7

1
Пріоритетний напрям II. Економічне відновлення

Розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування

1. Оцінка конкурентоспроможності постраждалих регіонів

економічний: кількість підготовлених звітів щодо оцінки економічного потенціалу та перспективних напрямів розвитку бізнесу

одиниць

4


2

2

2. Відновлення інфраструктури зрошувальних систем Донецької та Луганської областей

екологічний: площа обстеження стану інфраструктури зрошувальних меліоративних систем

тис. гектарів

60


18

24

18
екологічний: площа відновлених зрошувальних систем

-“-

3,71


2,47

1,24


екологічний: кількість реконструйованих гідротехнічних споруд та гідровузлів водосховищ

об’єктів

7


7


3. Прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу територіальних громад

економічний: кількість розроблених генеральних планів, планів зонування території міст Луганської області

одиниць

46


1

11

34

економічний: забезпечення функціонування геопорталу економічного та соціального відновлення Донбасу

-“-

1

1
економічний: кількість проведених навчальних та просвітницьких заходів, зокрема з надання методичної допомоги

-“-

25


9

9

7
4. Забезпечення належного рівня біологічної безпеки шляхом створення державних лабораторій з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об’єктах санітарних заходів, а також підвищення спроможності державних спеціалізованих підприємств з видалення, знищення або утилізації відходів тваринного походження під час вирощування тварин, забою та переробки продукції тваринництва

економічний: кількість створених сучасних державних акредитованих лабораторій Держпродспоживслужби

одиниць

2


2


економічний: модернізація мережі державних лабораторій Держпродспоживслужби

-“-

1


1


економічний: модернізація філії державного підприємства “Укрветсанзавод”

-“-

1


1


Подолання інформаційних бар’єрів для підтримки малого та середнього підприємництва

5. Підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва

економічний: кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів

-“-

21


7

7

7
6. Стимулювання відновлення та розвитку приватного сектору в регіонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту

економічний: кількість проведених тренінгів з метою підвищення рівня фінансової грамотності серед малого та середнього підприємництва

одиниць

60


20

20

20
7. Створення умов для залучення сільського населення до підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості

економічний: кількість проведених інформаційно-консультативних та навчальних заходів

-“-

108


36

36

36
Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення

8. Посилення людського потенціалу східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості

соціальний: кількість осіб, які пройшли профорієнтацію та професійне навчання

осіб

3000


1000

1000

1000

соціальний: розроблення та запровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб регіонального та місцевого ринку праці

одиниць

3


1

1

1

соціальний: кількість осіб, забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості

тис. осіб

651


215

217

219
9. Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, насамперед найбільш вразливих груп

соціальний: кількість жінок, які розпочали власну справу

осіб

200

100

100


соціальний: кількість осіб, які підвищили свої навички

-“-

910

910
економічний: кількість бенефіціарів (отримувачів грантів)

-“-

702

702Надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг

10. Сприяння розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню

економічний: кількість заходів, спрямованих на підтримку малого та середнього підприємництва аграрного сектору східних областей України

одиниць

3


1

1

1

економічний: забезпечення функціонування центру розвитку бізнесу у м. Маріуполі Донецької області

-“-

1


1


11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

економічний: створення та відновлення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

одиниць

25


7

8

10
12. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у Донецькій та Луганській областях, зокрема заснованого внутрішньо переміщеними особами

економічний: кількість документів (нормативно-правових актів) щодо запровадження механізмів фінансування малого та середнього підприємництва

-“-

21

1
економічний: кількість запроваджених механізмів щодо фінансування малого та середнього підприємництва

-“-

21

1

економічний: кількість документів (нормативно-правових актів), розроблених рекомендацій щодо механізмів фінансування малого та середнього підприємництва

-“-

1


1економічний: кількість документів (звітів) з проведення дослідження світової практики роботи фондів підтримки малого та середнього підприємництва для окремих категорій населення

одиниць

1


1


13. Здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу

економічний: утворення центру надання комплексу послуг населенню

-“-

1


1


Розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи

14. Стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та Луганської областей

економічний: кількість заходів щодо залучення підприємств Донецької та Луганської областей до участі у виставках, конференціях, бізнес-місіях

-“-

6


2

2

2
Пріоритетний напрям III. Соціальна стійкість, розбудова миру

Вироблення механізму досягнення соціальної єдності та відбудови довіри

1. Сприяння розбудові довіри в територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість звітів щодо моніторингової оцінки з розбудови миру

-“-

3


1

1

1

соціальний: кількість проведених загальнонаціональних медійних комунікаційних кампаній

одиниць

6


2

2

2

соціальний: кількість проведених просвітницьких заходів

-“-

3


1

1

1
2. Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах

соціальний: кількість заходів із залучення організацій громадянського суспільства у структурований суспільний діалог з питань примирення

-“-

20

5

5

5

5

соціальний: кількість проведених тренінгів з метою створення груп посередників, що надають допомогу у вирішенні конфлікту (медіаторів), та осіб, що надають успішну групову комунікацію (фасилітаторів)

-“-

5


3

2


соціальний: кількість навчених спеціалістів з попередження та врегулювання конфліктів

осіб

500


300

200

3. Підвищення спроможності територіальних громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів

соціальний: розроблення циклу тренінгів “Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів”

одиниць

1


1соціальний: кількість навчених спеціалістів з попередження та врегулювання конфліктів за програмою “Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів”

осіб

120


20

50

50

соціальний: кількість заходів з підвищення спроможності представників органів місцевого самоврядування та установ, що надають соціальні послуги з питань врегулювання збройного конфлікту

одиниць

8

2

2

2

2
Сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності

4. Підвищення ефективності діалогу з питань культури та толерантності

соціальний: кількість проведених культурних заходів, діалогів та обговорень

-“-

18


6

6

6
5. Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини

соціальний: утворення центрів культури, дозвілля та розвитку творчої діяльності територіальних громад

-“-

7


4

3

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

6. Залучення громадських організацій до процесів відновлення та розбудови миру

соціальний: кількість проведених конференцій з розбудови мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру

одиниць

3


1

1

1

соціальний: кількість проведених круглих столів з розбудови мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру

-“-

30


10

10

10

соціальний: кількість проведених круглих столів з метою врегулювання конфліктів для громадських організацій

-“-

5


5


7. Розвиток потенціалу системи надання соціально-психологічних послуг

соціальний: кількість проведених тренінгів з метою підвищення спроможності місцевих установ щодо чутливості до конфлікту в регіонах

-“-

5


5


Забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

8. Створення сучасної системи психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

соціальний: кількість психологів, які пройшли навчання для роботи з різними групами населення

осіб

150


100

50

соціальний: кількість проведених тренінгів для розбудови шкільних служб порозуміння

-“-

25

5

20соціальний: створення та забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Маріуполі Донецької області

-“-

1

1
соціальний: кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім’ї в м. Маріуполі Донецької області

-“-

24000

6000

6000

6000

6000

соціальний: створення та забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

одиниць

5


2

3


соціальний: кількість осіб, які отримують послуги Центру надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства

осіб

1200


400

400

400

соціальний: кількість осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату для забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи

-“-

840

140

350

350


соціальний: кількість осіб, позбавлених особистої свободи, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації

-“-

900

75

75

75


соціальний: кількість заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій

заходів

225

380

245соціальний: кількість постраждалих осіб, будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, які отримають грошову компенсацію

осіб

625

соціальний: кількість сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит

сімей

680

340

340соціальний: кількість житла, придбаного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

об’єктів

1098

325

367

406

Розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку

9. Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади

соціальний: кількість осіб, що пройшли навчання з питань публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку територіальних громад

осіб

450


150

150

150

соціальний: кількість проведених тренінгів з підвищення спроможності місцевих органів влади до здійснення гендерно чутливого планування та бюджетування

одиниць

10


5

5

10. Розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень

соціальний: кількість проведених тренінгів з метою залучення громадськості до процесу формування та прийняття управлінських рішень

-“-

10


5

5

Захист населення, що постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпека. Доступ до правосуддя

11. Забезпечення моніторингу безпеки в територіальних громадах, які перебувають в безпосередній близькості до лінії зіткнення

соціальний: розроблення та запровадження системи раннього попередження конфліктів у територіальних громадах

одиниць

1


1


12. Сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки)

соціальний: кількість заходів, спрямованих на розвиток спроможності правоохоронних органів у сфері забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права і зобов’язань у галузі прав людини

-“-

5


5соціальний: кількість заходів, спрямованих на запровадження системи соціального партнерства між поліцією, населенням та органами місцевого самоврядування

-“-

6


6


13. Впровадження комплексу заходів щодо протимінної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей

соціальний: кількість розроблених нормативно-правових актів та/або стандартів, що сприяють захисту прав осіб, постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції

одиниць

1


1безпека: кількість придбаних спеціальних вантажних автомобілів легкого та важкого типу для перевезення вибухових матеріалів та вибухонебезпечних предметів

-“-

25


10

10

5

безпека: кількість оперативно-піротехнічних автомобілів підвищеної прохідності для перевезення персоналу піротехнічного розрахунку та оснащення

-“-

25


10

10

5

соціальний: кількість навчених тренерів

осіб

50


30

20


соціальний: кількість інформаційних заходів

одиниць

200


100

70

30

соціальний: кількість інформаційних матеріалів

тис. одиниць

168


82

65

21

соціальний: впровадження системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності (IMCMA) для інформаційного забезпечення проведення операцій з гуманітарного розмінування

одиниць

1


1безпека: площа обстеження територій та акваторій Донецької та Луганської областей з метою забезпечення проведення гуманітарного розмінування

тис. гектарів

700


233

233

234

соціальний: кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів

одиниць

12037

6037

3000

3000


соціальний: кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків

одиниць

3600

1200

1200

1200


соціальний: кількість громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи у сфері протимінної діяльності

громад

10

10

10

10

14. Захист населення від впливу можливого хімічного забруднення

безпека: кількість придбаних протигазів та фільтрувальних коробок з метою забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання

одиниць

377908


377908


15. Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству

безпека: кількість підготовлених тренерів з питань безпеки в територіальних громадах, а також запобігання та реагування на гендерно обумовлене насильство

осіб

20


20соціальний: кількість місцевих представників правоохоронних органів, які пройшли навчання з питань гендерно обумовленого насильства

-“-

300


300соціальний: кількість навчальних тренінгів для представників місцевих засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються внутрішньо переміщеними особами та питаннями протидії гендерно обумовленому насильству, проведених у Донецькій та Луганській областях

одиниць

8


8соціальний: кількість проведених круглих столів для посилення безпеки в територіальних громадах та запобігання гендерно обумовленому насильству

-“-

2


2


16. Забезпечення створення належних умов в’їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України

соціальний: кількість створених/модернізованих сервісних зон на контрольних пунктах в’їзду-виїзду у Донецькій, Луганській областях та тимчасових контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення в Херсонській області

одиниць

9

9

9

9

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 340 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1026 від 15.09.2021}