Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1031
Прийняття: 28.12.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1031
Київ

Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 489 від 19.05.2021}

Відповідно до статті 18-2 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

2. Установити, що державні інспектори територіальних органів Державної інспекції сільського господарства, які до 30 червня 2016 р. здійснювали повноваження із сертифікації у сфері насінництва і розсадництва, відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва і розсадництва, що висуваються до аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), та продовжують виконувати функції із сертифікації насіння і садивного матеріалу на державному підприємстві, що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства, мають право на отримання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) без складання кваліфікаційного іспиту та включення до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1031

ПОРЯДОК
видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 489 від 19.05.2021}

1. Цей Порядок визначає процедуру (механізм) видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та видачі дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), встановлює форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

кандидат - фізична особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

кваліфікаційний іспит - письмовий іспит, який проводиться для перевірки та підтвердження наявності у кандидата необхідного рівня теоретичних і практичних знань та умінь у сфері насінництва і розсадництва;

особова справа - сукупність документів у паперовій або в електронній формі, що подавалися кандидатом або аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), а також документи, які складалися комісією Мінагрополітики, із підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту;

свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) - документ, який визначає кваліфікаційну придатність аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) для проведення визначених у ньому видів робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу;

свідоцтво про підвищення кваліфікації - документ, який підтверджує проходження аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) навчання за визначеними у ньому видами робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу;

систематичне грубе порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) - порушення законодавства у сфері насінництва і розсадництва під час проведення робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу, за результатами якого неможливо здійснити заходи щодо його усунення та яке було вчинено два і більше рази протягом одного календарного року.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про насіння і садивний матеріал” (далі - Закон).

3. Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) кандидат повинен:

мати вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року;

пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту, порядок підготовки та проведення якого затверджується Мінагрополітики.

4. Для допуску до складання кваліфікаційного іспиту кандидат подає до Мінагрополітики такі документи:

заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики (далі - заява);

копію документа про вищу освіту;

документ, що підтверджує стаж роботи.

5. Документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, можуть бути подані у письмовій та/або в електронній формі.

Заява та копії документів подаються особисто у письмовій формі або надсилаються поштовим відправленням.

6. У разі подання документів особисто уповноважена особа Мінагрополітики, яка приймає заяву, реєструє її в день отримання у журналі отриманих заяв, робить на ній відмітку про прийняття із зазначенням дати та власного підпису та зберігає в особовій справі, оформленій на ім’я кандидата.

7. Після прийняття документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, уповноважена особа перевіряє правильність її оформлення та має право перевіряти відомості, подані кандидатом.

8. Підставами для відмови у допуску до складання кваліфікаційного іспиту є:

виявлення у поданій заяві та документах, що до неї додаються, недостовірної інформації;

відсутність у кандидата вищої агрономічної освіти;

наявність у кандидата стажу роботи за спеціальністю в межах вищої агрономічної освіти менше одного року;

набрання чинності рішенням суду про визнання кандидата особою з обмеженою дієздатністю або недієздатною;

кандидат уже є аудитором із сертифікації, дія свідоцтва якого тимчасово зупинена;

кандидат раніше не склав кваліфікаційний іспит та станом на день прийняття Мінагрополітики рішення про допуск або відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту минуло менше двох місяців з дня складання таким кандидатом зазначеного вище кваліфікаційного іспиту;

кандидат раніше був аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) та з дня прийняття рішення про позбавлення його права провадити діяльність у сфері насінництва і розсадництва відповідно до частини третьої статті 28 Закону минуло менше п’яти років.

9. До найближчого за датою проведення кваліфікаційного іспиту допускаються кандидати, які подали зазначені у пункті 4 цього Порядку документи не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення такого кваліфікаційного іспиту.

10. Рішення про допуск або відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту приймається Мінагрополітики протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та вручається (надсилається) кандидату не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

11. Кандидату, який успішно склав кваліфікаційний іспит, Мінагрополітики видає свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не пізніше 15 робочих днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та видається безоплатно.

12. Дія свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути тимчасово зупинена з підстав та в порядку, що встановлені пунктом 17 цього Порядку.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути скасовано з підстав та в порядку, що встановлені пунктами 20-23 цього Порядку.

13. У свідоцтві аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), крім інших відомостей, зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право проводити.

14. Отримання свідоцтва аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) засвідчує підписом у книзі обліку виданих свідоцтв. Книга обліку виданих свідоцтв пронумерована, прошнурована та завірена в установленому порядку.

15. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право проводити роботи із сертифікації виключно:

за наявності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

за видами культур та лише ті роботи, що зазначені у свідоцтві аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

16. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію.

17. Підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є невиконання ним у встановлені Законом строки вимог щодо підвищення кваліфікації.

Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) приймає Мінагрополітики.

18. Підставою для прийняття рішення про поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), яку тимчасово зупинено, є отримання Мінагрополітики підтвердження щодо одержання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) свідоцтва про підвищення кваліфікації.

19. Рішення про поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), яку тимчасово зупинено, приймається Мінагрополітики протягом п’яти днів з дня одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

20. Підставою для прийняття рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є:

звернення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

рішення суду, зокрема щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

встановлення Держпродспоживслужбою факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва і розсадництва;

свідоцтво про смерть особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором).

21. Рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) приймається Мінагрополітики протягом 10 календарних днів з дати отримання Мінагрополітики документа, що підтверджує настання відповідних обставин, зазначених у пункті 20 цього Порядку.

У разі встановлення факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) Держпродспоживслужба звертається до Мінагрополітики з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свідоцтва аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

22. Копія рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) вручається (надсилається) відповідному аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття, крім випадку, зазначеного в абзаці шостому пункту 20 цього Порядку.

23. У разі прийняття рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з підстав, передбачених абзацами четвертим та/або п’ятим пункту 20 цього Порядку, особа може подати заяву на допуск до складання кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не раніше ніж через два роки після дня прийняття Мінагрополітики рішення про скасування дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

24. Рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути оскаржене аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) у встановленому законодавством порядку.

25. У разі непридатності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) для користування внаслідок його пошкодження або втрати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) зобов’язаний подати заяву про видачу дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

26. Документи, зазначені в пункті 25 цього Порядку, подаються в порядку та спосіб, що встановлені пунктами 4-6 цього Порядку.

27. На підставі отриманої заяви про видачу дубліката Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів після її отримання приймає рішення про видачу дубліката та анулювання втраченого або значним чином пошкодженого свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та внесення відповідних відомостей до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Мінагрополітики видає дублікат свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) замість втраченого або пошкодженого.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1031

СВІДОЦТВО
аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021}