Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1026
Прийняття: 13.12.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 1026
Київ

Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до частини десятої статті 4, частини десятої статті 9 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля;

Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1026

ПОРЯДОК
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм передачі суб’єктом господарювання Міндовкілля (далі - уповноважений центральний орган) або обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (відповідному підрозділу з питань екології та природних ресурсів), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі - уповноважений територіальний орган) документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, вимоги до форми, складу та її змісту та фінансування оцінки впливу на довкілля.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про оцінку впливу на довкілля” (далі - Закон).

Якщо суб’єкт господарювання подає документи через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі - Реєстр, електронний кабінет Реєстру) вперше, він проходить реєстрацію. Для цього суб’єкт господарювання вносить в електронний кабінет Реєстру інформацію згідно з переліком, наведеним у додатку 1.

2. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, подається уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) за формою згідно з додатком 2 через електронний кабінет Реєстру.

Повідомленню про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому через електронний кабінет Реєстру, програмними засобами ведення Реєстру присвоюється реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, який автоматично надсилається програмними засобами ведення Реєстру суб’єкту господарювання на електронну адресу, зазначену суб’єктом господарювання під час реєстрації у Реєстрі.

3. У випадку, визначеному частинами восьмою і дев’ятою статті 5 Закону, одночасно з повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, суб’єкт господарювання подає через електронний кабінет Реєстру вимогу суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (далі - вимога).

4. Протягом трьох робочих днів з дня подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, через електронний кабінет Реєстру суб’єкт господарювання подає зазначене повідомлення та вимогу (у разі подання) особисто або в письмовій формі на паперових носіях уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, що подається на паперових носіях, зазначається реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєний їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

5. Якщо суб’єктом господарювання у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначено наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (планована діяльність може мати значний транскордонний вплив), повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, подається українською та англійською мовами.

6. Після подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях - уповноваженому територіальному органу або уповноваженому центральному органу (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення) такі документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля:

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3;

звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4;

відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

7. Суб’єкт господарювання має право подати уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному органу будь-яку іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля.

8. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля подаються із зазначенням реєстраційного номера справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєного їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

9. У випадках, визначених частиною восьмою статті 4 Закону, суб’єкт господарювання подає у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та у письмовій формі на паперових носіях в порядку, визначеному цим пунктом, два варіанти звіту з оцінки впливу на довкілля або іншої документації щодо планованої діяльності: один повний, другий - з відокремленням конфіденційної інформації (слова, речення, абзаци ретушуються, а сторінки чи розділи документів вилучаються).

При цьому інформація, що стосується впливу на довкілля, у тому числі про кількісні та якісні показники викидів і скидів, фізичні та біологічні фактори впливу, використання природних ресурсів та поводження з відходами, є відкритою і доступ до неї не може бути обмеженим.

10. З метою підтвердження цілісності електронних документів та ідентифікації суб’єктів господарювання усі документи та інша інформація, що вносяться суб’єктом господарювання через електронний кабінет Реєстру, подаються з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

11. Подання документів через електронний кабінет Реєстру супроводжується автоматичним підтвердженням факту і часу одержання уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом такого документа, що надсилається програмними засобами ведення Реєстру суб’єкту господарювання на електронну адресу, зазначену суб’єктом господарювання під час реєстрації у Реєстрі.

12. За результатами розгляду документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 5. Відмова у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або його анулювання здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

13. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом безоплатно.

14. За проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля справляється плата, за рахунок якої оплачуються: експертні послуги членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, які залучатимуться відповідно до статті 10 Закону, організація громадських слухань (оренда приміщень для проведення громадських слухань, технічне забезпечення проведення громадських слухань, відрядження, друк та копіювання матеріалів, обслуговування копіювальної техніки, канцелярське приладдя, доступ до Інтернету, послуги організатора громадських слухань) та проведення громадського обговорення за процедурою оцінки транскордонного впливу (за винятком перекладу звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої необхідної документації суб’єкта господарювання, які забезпечуються суб’єктом господарювання), інші витрати, пов’язані з утриманням Міндовкілля відповідно до законодавства, зокрема заходи із технічного адміністрування Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів та проведення ремонту кабінетів.

Забороняється використання коштів на заходи із технічного адміністрування Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” у разі, коли таке використання призведе до недофінансування заходів, передбачених абзацом першим цього пункту.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 937 від 01.09.2023}

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 614 від 25.06.2020, № 937 від 01.09.2023}

15. Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля затверджується уповноваженим центральним органом за погодженням з Мінекономіки. Розмір плати визначається згідно з категорією видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля з огляду на масштаби очікуваного впливу, кількість обов’язкових громадських слухань, кількість зачеплених держав, та диференціюється з урахуванням:

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності не виходить за межі області (Автономної Республіки Крим);

здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється на дві і більше областей, але менше ніж на третину областей України;

здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється більше ніж на третину областей України;

здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Внесення плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля здійснюється за Примірним договором за формою згідно з додатком 6. Укладення договору здійснюється шляхом публічної оферти виконавця та акцептування її замовником.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 190 від 03.03.2023}

16. Суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення на рахунок, визначений уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом, до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

17. Документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення, подається суб’єктом господарювання разом із звітом з оцінки впливу на довкілля та оголошенням про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

18. Якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей, протягом п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення від уповноваженого територіального органу про передачу документації уповноваженому центральному органу суб’єкт господарювання сплачує різницю між внесеною платою та платою за проведення громадського обговорення, передбаченою для такої планованої діяльності, на рахунок, визначений уповноваженим центральним органом. У цьому разі уповноважений територіальний орган, який отримав плату за проведення громадського обговорення, забезпечує проведення громадських слухань планованої діяльності на території своєї адміністративно-територіальній одиниці за рахунок коштів, одержаних від суб’єкта господарювання. Документ, що підтверджує сплату різниці, подається суб’єктом господарювання у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

19. Якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, протягом п’яти робочих днів з дня одержання рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля від уповноваженого центрального органу суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення за процедурою оцінки транскордонного впливу на рахунок, визначений уповноваженим центральним органом. У цьому разі уповноважений територіальний орган, який отримав плату за проведення громадського обговорення, забезпечує проведення громадських слухань планованої діяльності на території своєї адміністративно-територіальної одиниці за рахунок коштів, одержаних від суб’єкта господарювання. Документ, що підтверджує внесення плати, подається суб’єктом господарювання у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

20. Плата за проведення громадського обговорення зараховується до відповідних спеціальних фондів державного бюджету в разі здійснення оцінки впливу на довкілля уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом, або до спеціальних фондів місцевих бюджетів - в разі здійснення оцінки впливу на довкілля відповідними підрозділами з питань екології та природних ресурсів Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

21. Оплата праці членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, оплата організації громадських слухань та забезпечення громадського обговорення за транскордонною процедурою здійснюється на договірних засадах в порядку, передбаченому законодавством. Витрати на відрядження для участі у транскордонних консультаціях визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

22. Плата за проведення громадського обговорення не може використовуватися на оплату праці працівників уповноваженого територіального органу або уповноваженого центрального органу, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів та проведення ремонту кабінетів.
Додаток 1
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

ПЕРЕЛІК
інформації, що зазначається суб’єктом господарювання для реєстрації в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця.

Код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий), ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця (не зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса).

Прізвище, ім’я та по батькові керівника (для юридичної особи).

Номер телефону.

Електронна адреса, на яку система Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля буде надсилати суб’єкту господарювання зворотну інформацію.

Код згідно з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (для юридичної особи).

Код згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (для юридичної особи).

__________
*Пункти 4, 7, 8 заповнюються щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 14.07.2023}
Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}


Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}


Додаток 4
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

ЗВІТ
з оцінки впливу на довкілля


Додаток 5
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля


Додаток 6
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля

{Порядок доповнено Додатком 6 згідно з Постановою КМ № 190 від 03.03.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1026

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020}

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (далі - Закон).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

веб-сайт Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі - веб-сайт Реєстру) - це відокремлена частина Реєстру в Інтернеті з відкритим доступом, яка призначена для інтегрування в офіційні веб-сайти уповноваженого центрального органу або уповноваженого територіального органу з метою офіційного оприлюднення документації з оцінки впливу на довкілля та забезпечення інформування суб’єктів оцінки впливу на довкілля та інших заінтересованих сторін про хід та результати здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності;

електронний кабінет Реєстру - частина Реєстру з обмеженим доступом, що створюється для подання документів суб’єктом господарювання у процесі оцінки впливу на довкілля, опрацювання зазначених документів, а також внесення документів до Реєстру відповідальними особами уповноваженого центрального органу або уповноваженого територіального органу;

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля (далі - Реєстр) - це автоматизована інформаційна система збору, оброблення, розгляду, накопичення, систематизації, зберігання та надання доступу до інформації і документів з оцінки впливу на довкілля відповідно до статті 4 Закону;

уповноважений територіальний орган - обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів;

уповноважений центральний орган - Міндовкілля.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Реєстр ведеться з метою забезпечення:

доступу суб’єктів оцінки впливу на довкілля до актуальної інформації про порядок здійснення оцінки впливу на довкілля (нормативно-правові акти, методичне забезпечення та довідкова інформація);

доступу суб’єктів господарювання до документів з оцінки впливу на довкілля та можливості їх подання через електронний кабінет Реєстру;

централізованого накопичення, оброблення, систематизації та зберігання інформації та документів щодо планованої діяльності, що створюються у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;

вільного доступу усіх заінтересованих сторін через веб-сайт Реєстру до інформації та документів щодо планованої діяльності, що створюються у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

4. Держателем та адміністратором Реєстру, що забезпечує ведення Реєстру, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі, є Міндовкілля. Уповноважені територіальні органи мають доступ до Реєстру з правом внесення та обробки даних у Реєстрі відповідно до повноважень.

5. Ведення Реєстру та внесення до нього відповідних документів та інформації здійснюється державною мовою. В разі підготовки під час здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля інформації та документів іноземною мовою така інформація та документи також вносяться до Реєстру.

6. Програмні засоби ведення Реєстру забезпечують неможливість виправлень вже внесеної інформації або документів. У разі необхідності внесення змін - виправлена інформація вноситься додатково.

7. У Реєстрі формується реєстраційна справа, у якій зберігаються такі документи щодо планованої діяльності:

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля;

вимога суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі подання);

усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, які подавалися відповідно до статті 5 Закону (у разі подання);

зауваження і пропозиції або умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, надані уповноваженим центральним органом та/або уповноваженим територіальним органом (у разі надання);

рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля (у разі прийняття);

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля;

оголошення про проведення повторних громадських слухань (у разі проведення);

звіт з оцінки впливу на довкілля;

будь-яка інша надана суб’єктом господарювання додаткова інформація, необхідна для розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі подання);

заява про конфіденційність інформації, що міститься у звіті з оцінки впливу на довкілля чи іншій документації щодо планованої діяльності (у разі подання);

висновок з оцінки впливу на довкілля/рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (у разі прийняття);

рішення про анулювання висновку про оцінку впливу на довкілля (у разі прийняття);

звіт про громадське обговорення;

рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля (у разі проведення);

інформація про рішення про провадження планованої діяльності;

інші документи, що стосуються планованої діяльності, подані суб’єктом господарювання (у разі подання).

8. Усі документи з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді подаються суб’єктом господарювання уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру. Підтвердження факту і часу одержання документів уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом здійснюється програмними засобами ведення Реєстру шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу суб’єкта господарювання, зазначену під час реєстрації у Реєстрі, а також через електронний кабінет Реєстру.

Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган протягом трьох робочих днів з дня отримання повертає на доопрацювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, звіт з оцінки впливу на довкілля, якщо вони не відповідають положенням додатків 2-4 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 58).

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 777 від 28.07.2021}

9. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган вносять до Реєстру повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (а в разі подання - і  вимогу про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля), протягом трьох робочих днів з дня його/їх отримання.

10. У випадках, передбачених частиною третьою статті 5 Закону, уповноважений територіальний орган надсилає одержане від суб’єкта господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, уповноваженому центральному органу протягом трьох робочих днів з дня його надходження.

11. У випадку, передбаченому частиною четвертою статті 5 Закону, уповноважений центральний орган надсилає копію одержаного від суб’єкта господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, уповноваженому територіальному органу протягом трьох робочих днів з дня його надходження.

12. Надсилання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та іншої документації програмними засобами ведення Реєстру уповноваженим територіальним органом уповноваженому центральному органу та копії повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, уповноваженим центральним органом уповноваженому територіальному органу здійснюється через електронний кабінет Реєстру.

13. Інформація про надсилання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, уповноваженому центральному органу надсилається суб’єкту господарювання програмними засобами ведення Реєстру на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації у Реєстрі, та відображається у ньому.

14. Отримане від суб’єкта господарювання через електронний кабінет Реєстру повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, вноситься уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом до Реєстру з відкриттям реєстраційної справи та присвоєнням їй програмними засобами ведення Реєстру реєстраційного номера справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності. Усі наступні документи, що стосуються тієї самої планованої діяльності, зазначені у пункті 7 цього Порядку, вносяться до Реєстру за тим самим реєстраційним номером справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності.

15. Внесення до Реєстру документів, отриманих через електронний кабінет Реєстру, супроводжується автоматичним підтвердженням факту і часу внесення, що надсилається на електронну адресу суб’єкта господарювання із зазначенням згенерованого системою гіперпосилання на такі документи на веб-сайті Реєстру.

16. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, що надходять до уповноваженого центрального органу або уповноваженого територіального органу, вносяться ним до Реєстру протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження з повідомленням суб’єкту господарювання на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації у Реєстрі, про факт і час одержання таких зауважень і пропозицій із згенерованим системою гіперпосиланням на них на веб-сайті Реєстру.

17. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган також вносить до Реєстру умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, у разі їх надання відповідно до частини восьмої статті 5 Закону.

18. У разі надходження документів із заявою про конфіденційність інформації, що міститься у звіті з оцінки впливу на довкілля чи іншій документації щодо планованої діяльності, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган вносить до Реєстру таку заяву та звіт з оцінки впливу на довкілля або іншу документацію щодо планованої діяльності у двох варіантах: повний та з відокремленою конфіденційною інформацією. У такому разі повний текст звіту з оцінки впливу на довкілля або іншої документації щодо планованої діяльності не публікується на веб-сайті Реєстру.

19. У разі надходження від держави походження оповіщення зачеплених держав, уповноважений центральний орган відкриває в Реєстрі реєстраційну справу, куди вносить оповіщення, відповідь на оповіщення із зазначенням заінтересованості (незаінтересованості) брати участь в оцінці транскордонного впливу на довкілля та інші пов’язані документи.

20. Якщо на стадії внесення документів до Реєстру чи на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля уповноважений територіальний орган виявить, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей (Автономної Республіки Крим), він невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів надсилає всю наявну документацію щодо оцінки впливу на довкілля цієї планованої діяльності через електронний кабінет Реєстру уповноваженому центральному органу для проведення громадського обговорення в адміністративно-територіальних одиницях, які можуть зазнати впливу планованої діяльності (крім адміністративно-територіальних одиниць, в яких громадське обговорення вже проведено), та надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

21. Якщо на стадії внесення документів до Реєстру чи на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля уповноважений територіальний орган або уповноважений центральний орган виявить, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, уповноважений територіальний орган невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів надсилає всю наявну документацію щодо оцінки впливу на довкілля цієї планованої діяльності через електронний кабінет Реєстру уповноваженому центральному органу, а уповноважений центральний орган здійснює оцінку впливу на довкілля в порядку, визначеному Законом для планованої діяльності, яка може мати значний транскордонний вплив.

22. У випадках, передбачених пунктами 20 і 21 цього Порядку, інформація про надсилання документації уповноваженому центральному органу через електронний кабінет Реєстру надсилається суб’єкту господарювання на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації, та відображається у ньому.

23. За результатами проведеного громадського обговорення планованої діяльності уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган готує і вносить до Реєстру звіт про громадське обговорення. Звіт про громадське обговорення вноситься уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом до Реєстру одночасно з висновком про оцінку впливу на довкілля.

24. Умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі надання), висновок з оцінки впливу на довкілля, рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля (у разі її проведення), рішення про відмову у видачі або анулювання висновку з оцінки впливу на довкілля (у разі їх прийняття), інформація про рішення про провадження планованої діяльності вносяться до Реєстру уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом протягом трьох робочих днів з дня отримання такими органами відповідного документа чи інформації. Під час внесення до Реєстру висновку з оцінки впливу на довкілля або рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля програмні засоби ведення Реєстру автоматично генерують і надсилають суб’єкту господарювання повідомлення на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації у Реєстрі, про факт завершення процедури розгляду документів для надання висновку про оцінку впливу на довкілля із згенерованим системою гіперпосиланням на веб-сайт Реєстру для ознайомлення з відповідним документом, а також про дату і адресу уповноваженого центрального органу або уповноваженого територіального органу за місцем провадження планованої діяльності, де суб’єкт господарювання може отримати відповідний документ на паперових носіях.

25. Звіт з оцінки впливу на довкілля, а також усі інші документи щодо конкретної планованої діяльності, що були створені у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, зберігаються в Реєстрі у вільному доступі через веб-сайт Реєстру протягом усього часу провадження планованої діяльності, але не менш як п’ять років з дня видачі рішення про провадження планованої діяльності.

26. Внесення інформації та документів до Реєстру здійснюють працівники уповноваженого територіального органу або уповноваженого центрального органу через електронний кабінет Реєстру після їх авторизації в системі.

27. На документи, що вносяться до Реєстру уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом, накладається електронний цифровий підпис відповідальних працівників такого органу. Використання електронного цифрового підпису відповідальними особами здійснюється відповідно до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2894).

28. Інформація та документи, внесені до Реєстру, крім випадку, передбаченого пунктом 18 цього Порядку, є відкритими і публікуються на веб-сайті Реєстру у прив’язці до реєстраційної справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності з обов’язковим зазначенням дати офіційного оприлюднення такої інформації та документів у Реєстрі.