Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1016
Прийняття: 12.09.1997
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 12 вересня 1997 р. N 1016 Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1120 ( 1120-2000-п ) від 13.07.2000 )

Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням

З метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки у здійсненні експорту, імпорту та транзиту відходів та враховуючи рекомендації Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням ( 995_022 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити категорії небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забороняється, та Положення про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (додаються).

2. Установити, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки є спеціально уповноваженим органом у сфері контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. N 117 ( 117-94-п ) "Про впорядкування ввезення в Україну і транзиту через її територію відходів (вторинної сировини)" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст.158).

Дозволи на ввезення в Україну (транзит через територію України) відходів (вторинної сировини), видані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. N 117, є чинними в межах терміну їх дії.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1998 року.

Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1016

КАТЕГОРІЇ небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забороняється

Групи відходів:

1. Медичні відходи, отримані в результаті лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках.

2. Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції.

3. Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати.

4. Відходи виробництва, виготовлення і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів.

5. Відходи виробництва, виготовлення і застосування хімічних речовин для просочування деревини.

6. Відходи виробництва, виготовлення і застосування органічних розчинників.

7. Відходи термічної обробки та карбідизації, які містять ціаніди.

8. Непотрібні мінеральні масла, не придатні для використання за призначенням.

9. Відходи у вигляді сумішей та емульсій масла/вода, вуглеводні/вода.

10. Відходи, речовини та вироби, що містять поліхлорований біфеніл (ПХБ) та/або поліхлорований терфеніл (ПХТ) та/або полібромований біфеніл (ПББ), у тому числі будь-які полібромовані аналоги цих сполук, чи ті, що складаються з них, або забруднені ними в концентрації 50 мг/кг чи більше.

11. Відходи у вигляді смолистих осадів (крім асфальтових в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів.

12. Відходи виробництва, виготовлення і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи.

1З. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів

14. Непотрібні хімічні речовини, отримані під час проведення науково-дослідних робіт чи навчального процесу, природу яких ще не виявлено, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий.

15. Відходи вибухонебезпечного характеру, що не підпадають під інше законодавство.

16. Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів.

17. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас, за винятком металевої стружки, забрудненої маслами.

18. Залишки від операцій з видалення промислових відходів.

19. Залишки в результаті спалювання побутових відходів.

20. Шлам гальванічний.

21. Розчини після травлення металів.

22. Шлами бензину, що містять свинець.

23. Відпрацьовані триетиламінові каталізатори для тверднення ливарних формувальних сумішей.

24. Дріб'язок - легка фракція, що утворюється від подрібнення автомобілів.

25. Свиняча гноївка (фекалії).

26. Каналізаційний мул.

Відходи, що містять:

27. Карбоніли металів.

28. Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію.

29. Неорганічні ціаніди.

30. Пероксиди, крім пероксиду водню.

З1. Рідкі теплоносії.

32. Гідравлічні рідини.

33. Гальмові рідини.

34. Антифризи.

35. Розчини кислот чи кислоти у твердому стані.

36. Розчини основ чи основи у твердому стані.

37. Азбест (пил та волокна).

38. Органічні сполуки фосфору.

39. Органічні ціаніди.

40. Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли.

41. Ефіри.

42. Хлорфторвуглеводні.

43. Галони.

44. Поверхнево-активні речовини (ПАР).

45. Галогеновані органічні розчинники.

46. Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників.

47. Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану.

48. Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензо-п-діоксину.

49. Шлами антидетонаційних присадок з доданням свинцю.

50. Галогенорганічні сполуки, крім речовин, зазначених у цьому переліку.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1016

ПОЛОЖЕННЯ про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням

Загальна частина

1. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

відходи     - будь-які речовини, матеріали чи предмети, від
яких їх виробник або власник позбавляється, має
намір або повинен позбутися шляхом
утилізації/видалення;
небезпечні   - включені  до  затвердженого  Мінекобезпеки
відходи Червоного переліку відходи, що мають одну чи
більше небезпечних властивостей;
виробник    - будь-яка особа, діяльність якої призводить до
відходів утворення відходів, або якщо ця особа невідома,
то особа, яка володіє цими відходами та/або
здійснює над ними контроль;
особа      - будь-яка фізична чи юридична особа;
поводження з  - збирання, перевезення, зберігання, утилізація і
відходами видалення відходів, включаючи подальший контроль
за місцями утилізації/видалення;
видалення    - будь-яка операція, зазначена у розділі А додатка
N 1 до цього Положення;
утилізація   - будь-яка операція, зазначена у розділі Б додатка
N 1 до цього Положення;
екологічно   - вжиття  всіх практично можливих заходів для
безпечне забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини
поводження від можливого негативного впливу під час
поводження з відходами;
об'єкти для   - об'єкти для утилізації або видалення відходів,
утилізації/ на які попередньо отримано письмовий дозвіл для
видалення цих цілей від природоохоронних органів;
транскордонне  - будь-яке переміщення відходів з району, який
перевезення перебуває під національною юрисдикцією однієї
країни, у район чи через район, який перебуває
під національною юрисдикцією іншої країни, або у
район чи через район, який не перебуває під
юрисдикцією будь-якої країни, за умови, що таке
перевезення стосується, принаймні, двох країн;
імпорт     - будь-яке ввезення  відходів  на  національну
територію з інших причин, ніж транзит;
транзит     - перевезення  відходів  від  одного  кордону
національної території до іншого без зберігання,
за винятком тимчасового зберігання, обумовленого
технологічним процесом перевезення відходів;
експорт     - будь-яке вивезення відходів за межі національної
території з інших причин, ніж транзит;
особа, що    - будь-яка особа, якій відвантажуються відходи і
відповідає яка здійснює їх утилізацію/видалення;
за утилізацію/
видалення
імпортер    - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією
країни імпорту та здійснює імпорт відходів;
експортер    - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією
країни експорту та здійснює експорт відходів;
перевізник   - будь-яка особа, яка здійснює транспортування
відходів;
компетентний  - спеціально уповноважений державний орган, який
орган відповідає за отримання повідомлення про
транскордонне перевезення відходів і будь-якої
пов'язаної з цим інформації, забезпечення
відповіді на таке повідомлення (видачу дозволу
чи відмову у його видачі), як це передбачено цим
Положенням, а також за реєстрацію інформації чи
ведення бази даних з питань транскордонного
перевезення відходів і їх утилізації/видалення.

2. Дія цього Положення поширюється на:

а) будь-які відходи, що експортуються з України, імпортуються в Україну (крім відходів, віднесених до категорії небезпечних, ввезення яких в Україну забороняється) чи перевозяться транзитом через територію України;

б) товари, що були в ужитку і задекларовані як відходи в країні експорту, але імпортуються в Україну або перевозяться транзитом через територію України з метою використання за прямим призначенням (автошини, побутова техніка тощо).

Дія цього Положення не поширюється на відходи, що імпортуються з метою проведення досліджень у кількостях, які не можуть вплинути на стан довкілля та здоров'я людини.

3. Для транскордонного перевезення відходів застосовується система контролю двох рівнів:

а) "червоного", який стосується Червоного переліку відходів, що затверджує Мінекобезпеки (далі - Червоний перелік).

Контроль у рамках "червоного" рівня передбачає подання до Мінекобезпеки і розгляд ним повного пакету документів щодо транскордонного перевезення відходів і їх утилізації/видалення;

б) "жовтого", який стосується Жовтого переліку відходів, що затверджує Мінекобезпеки (далі - Жовтий перелік).

Контроль у рамках "жовтого" рівня передбачає подання неповного пакету документів щодо транскордонного перевезення відходів і спрощений порядок розгляду їх компетентним органом.

Відходи не можуть бути віднесені до Жовтого переліку, якщо вони мають будь-яку небезпечну властивість. Перелік небезпечних властивостей затверджує Мінекобезпеки.

4. Відходи, не включені до зазначених у пункті 3 цього Положення переліків, підлягають контролю, передбаченому для відходів, включених до Червоного переліку.

5. Контроль за транскордонним перевезенням відходів і їхутилізацією/видаленням (перелік операцій з видалення та утилізації наведено у додатку N 1 до цього Положення) базується на процедурі письмового повідомлення компетентних органів заінтересованих країн про будь-яке транскордонне перевезення відходів і отримання від них письмової згоди (дозволу) до здійснення перевезення.

Повідомником може бути:

виробник відходів;

експортер;

компетентний орган країни експорту (особа, призначена компетентним органом).

Основними документами, що застосовуються в процедурі повідомлення, для отримання дозволу, супроводження транскордонних перевезень відходів, а також як довідка про їх утилізацію/видалення, є повідомлення (додаток N 2 до цього Положення) і документ про перевезення (додаток N 3 до цього Положення).

Інструкції щодо заповнення цих документів затверджує Мінекобезпеки.

Експорт відходів

6. Експортер/повідомник, який має намір експортувати відходи, включені до Жовтого переліку, звертається до Мінекобезпеки з офіційним листом щонайменше за 20 днів, а до Червоного переліку - щонайменше за 70 днів до запланованої дати їх першого перевезення і подає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів країн імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих країн) та додатково:

для відходів, включених до Червоного і до Жовтого переліків:

а) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінекобезпеки) протокол аналізу;

б) відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місце знаходження установки, термін дії дозволу на її експлуатацію);

в) опис шляху транспортування відходів;

г) контракт між експортером і особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно безпечного поводження з відходами і який має містити такі відомості (для відходів, включених до Червоного переліку):

визначення відповідальності сторін за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно безпечним способом або реекспорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих країн копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих країн копії відповідно заповненого документа про перевезення);

тільки для відходів, включених до Червоного переліку:

д) фінансові гарантії відповідної сторони (згідно з контрактом) щодо покриття вартості можливого реекспорту відходів і здійснення альтернативних операцій з утилізації/видалення, якщо в цьому з'явиться потреба:

е) відомості про страхове забезпечення перевізника;

є) якщо відходи експортуються з метою утилізації, подаються також відомості про:

склад і спосіб видалення залишкових відходів;

співвідношення між утилізованим матеріалом і залишковими відходами;

оціночну вартість відходів, що утилізуються;

характер і застосування продукції, що одержується в результаті утилізації.

7. Мінекобезпеки надсилає або доручає експортеру надіслати повідомлення компетентним органам заінтересованих країн.

8. Експорт відходів не дозволяється:

а) до будь-якої країни, яка заборонила імпорт таких відходів і повідомила про це Україну;

б) до будь-якої країни, яка не може підтвердити свою здатність в утилізації/видаленні таких відходів екологічно безпечним способом.

9. Експорт відходів дозволяється у разі якщо:

а) Україна не має технічних можливостей і необхідних потужностей для утилізації/видалення таких відходів екологічно безпечним способом;

б) такі відходи потрібні як вторинна сировина у країні імпорту.

10. У тих випадках коли експорт дозволяється відповідно до пункту 9, Мінекобезпеки може дозволити експорт відходів тільки після того, як пересвідчиться в тому, що виконано такі умови:

а) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, містить необхідні зобов'язання сторін і відповідає вимогам екологічно безпечного поводження з відходами;

б) тара, маркування і транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів та практики;

в) оформлено (заповнено пункти 1-3, 5-9, 13-16, 19, 20) документ про перевезення;

для відходів, включених до Червоного переліку, також:

г) транскордонне перевезення забезпечено фінансовою гарантією;

д) експортер отримав письмову згоду на транскордонне перевезення від компетентних органів заінтересованих країн (якщо країна транзиту не має практики надання письмової згоди за таких обставин або зняла вимогу про надання письмової згоди, через 60 днів після підтвердження отримання країною транзиту запиту з боку експортера чи Мінекобезпеки допускається перевезення за "мовчазної згоди", якщо відповідна країна транзиту в цей 60-денний період не встановить будь-яких інших умов або не висловить заперечення).

11. Якщо транскордонне перевезення відходів, включених до Червоного переліку, на яке заінтересовані країни дали згоду, не може бути закінчене відповідно до умов контракту, експортер зобов'язаний вивезти відходи назад, якщо інші можливості для їх утилізації/видалення екологічно безпечним способом не буде знайдено протягом 90 днів від того моменту, коли компетентний орган країни імпорту поінформував про це Мінекобезпеки або виробника, чи в будь-який інший термін, погоджений заінтересованими сторонами.

12. Дозвіл на багаторазовий експорт відходів може видаватися у разі наявності письмової згоди заінтересованих країн щонайбільше на один рік, якщо відходи:

а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;

б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за видалення/утилізацію, через одні й ті ж митниці на виїзді з України і на в'їзді у країну імпорту;

в) перевозяться транзитом через одні й ті ж митниці на в'їзді в країну та виїзді з країни (країн) транзиту.

Імпорт відходів

1З. Відходи можуть імпортуватися тільки з метою утилізації або (якщо це товари, які були в ужитку і задекларовані як відходи у країні експорту) з метою використання їх як товару за прямим призначенням, за умови наявності письмової згоди (дозволу) Мінекобезпеки.

Не дозволяється імпорт відходів з метою видалення.

14. Для розгляду питання про надання дозволу на імпорт відходів до Мінекобезпеки завчасно подаються оригінал повідомлення країни експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортуються, не підлягає такому контролю в країні експорту, зобов'язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію, а у випадках використання відходів як товару за прямим призначенням - імпортер), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію:

а) офіційне письмове звернення з проханням про видачу дозволу на імпорт відходів згідно з поданим повідомленням;

б) контракт, який у разі імпорту відходів з метою утилізації повинен відповідати вимогам підпункту "г" пункту 6;

в) опис шляху транспортування відходів;

у разі імпорту відходів з метою утилізації:

г) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінекобезпеки) протокол аналізу;

д) висновок відповідної компетентної організації (установи, підприємства) про відсутність в Україні даного виду відходів або про те, що їх обсяги недостатні для задоволення власних потреб;

е) інша інформація про утилізацію відходів:

опис способу утилізації;

потужність і місце знаходження об'єкта для утилізації;

дозволи місцевих органів Мінекобезпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби на експлуатацію об'єкта для утилізації відходів, запропонованих для імпорту;

висновки державної екологічної і санітарно-гігієнічної експертизи нормативно-технічної документації на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації;

для відходів, включених до Червоного переліку, додатково відомості про:

співвідношення між утилізованим матеріалом і вихідною сировиною (частка);

кількість, склад, спосіб і місце видалення залишкових відходів;

оціночна вартість утилізованого матеріалу;

характер і застосування продукції, що одержуватиметься в результаті утилізації;

фінансові гарантії відповідної сторони (згідно з контрактом) щодо покриття вартості можливого реекспорту відходів і здійснення у разі потреби альтернативних операцій з утилізації/видалення;

страхове забезпечення перевізника.

15. Мінекобезпеки протягом трьох робочих днів після одержання повідомлення про імпорт відходів надсилає повідомнику оригінал підтвердження про одержання повідомлення протягом 20 днів для відходів, включених до Жовтого переліку, і відходів, що імпортуються з метою використання за прямим призначенням, та протягом 60 днів - для відходів, включених до Червоного переліку, може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації (оригінал надсилається повідомнику) і протягом відповідно 30 та 70 днів приймає рішення про видачу дозволу на імпорт відходів, на певних умовах чи без будь-яких умов або про відмову у видачі такого дозволу (оригінал надсилається повідомнику).

16. Мінекобезпеки може дати письмову згоду (дозвіл) на імпорт відходів у разі дотримання таких умов:

з метою утилізації

а) в імпортера є можливість утилізувати такі відходи екологічно безпечним способом на конкретному об'єкті;

б) такі відходи необхідні особі, що здійснює утилізацію, як сировина і їх немає чи є в недостатній кількості в Україні;

в) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію, містить необхідні зобов'язання сторін і відповідає вимогам екологічно безпечного поводження з відходами;

г) тара, маркування і транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;

д) транскордонне перевезення відходів забезпечено фінансовою гарантією і страхуванням (тільки для відходів, включених до Червоного переліку);

е) імпортер або інший агент, який діє від його імені, є резидентом або має відділення в Україні;

з метою використання за прямим призначенням

є) контракт між експортером та імпортером містить необхідні зобов'язання сторін щодо забезпечення ввезення в Україну товару, який за своїми технічними характеристиками придатний для використання в Україні і відповідає критеріям безпеки для людини та довкілля.

17. Дозвіл на багаторазовий імпорт відходів з метою утилізації може надаватися одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію, за умови письмової згоди заінтересованих країн щонайбільше на один рік, якщо відходи:

а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;

б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію, через одні й ті ж митниці на виїзді з країни експорту і на в'їзді в Україну;

в) перевозяться транзитом через одні й ті ж митниці на в'їзді в країну та виїзді з країни (країн) транзиту;

18. Мінекобезпеки може прийняти рішення про видачу загального дозволу наперед (до одержання повідомлення і контракту) щонайбільше на один рік на деякі види відходів, на які є стандарти чи затверджені в установленому порядку технічні умови і які є для України цінною сировиною. У таких випадках повідомлення і контракт повинні подаватися до Мінекобезпеки не пізніше ніж за сім днів до відвантаження відходів.

У загальному дозволі, що видається наперед, зазначається назва підприємства, яке здійснює утилізацію відходів, його адреса, технологія, що використовується, види відходів, на які поширюється виданий дозвіл, термін його дії.

Рішення про видачу загального дозволу наперед може бути скасоване у будь-який час.

Загальний дозвіл може бути подовжений на новий термін до одного року.

19. Мінекобезпеки може в будь-який час після видачі письмової згоди на імпорт відходів анулювати дозвіл, якщо є підстави для припущення, що не буде забезпечено екологічно безпечного способу поводження з ними.

20. Особа, відповідальна за утилізацію, у разі імпорту відходів, включених до Червоного переліку, повинна інформувати Мінекобезпеки, його місцевий орган, компетентний орган країни експорту та експортера після отримання кожної поставки про факт отримання і про відповідність поставлених відходів інформації, що міститься у повідомленні (протягом трьох робочих днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 24) та про завершення їх переробки (протягом 180 днів після одержання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 25). У разі імпорту відходів, включених до Жовтого переліку, тільки Мінекобезпеки та його місцевий орган інформуються (якщо Мінекобезпеки не визначить інші вимоги) про фактичну кількість і якість імпортованих та перероблених згідно з кожним отриманим дозволом відходів (один раз на рік, до 20 січня року, що настає за звітним, за довільною формою).

Відходи, що перевозяться транзитом через територію України

21. Транзит відходів через територію України не може здійснюватися без попередньої письмової згоди Мінекобезпеки.

Мінекобезпеки має право відмовити в будь-якому транзиті відходів через територію України, з обгрунтуванням причин такої відмови.

22. Мінекобезпеки має бути письмово повідомлене українською або російською мовою про будь-які можливі транскордонні перевезення відходів через територію України.

У повідомленні мають міститися такі детальні відомості:

а) про відходи, їх походження, склад і кількість;

б) початковий і кінцевий пункти транспортування відходів;

для відходів, включених до Червоного переліку, також:

в) можливі дати транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України;

г) доказ того, що країна імпорту прийме відходи, а експортер, перевізник і особа, відповідальна за утилізацію/видалення, уповноважені виконувати операції, пов'язані з переробкою відходів;

д) детальний опис процедур у разі настання непередбачених обставин;

е) гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути завдані довкіллю і здоров'ю людини під час перевезення відходів через територію України.

23. Тара, маркування і транспортування повинні відповідати вимогам міжнародних норм, стандартів і практики.

24. У разі потреби Мінекобезпеки може зажадати подання додаткової інформації.

25. Мінекобезпеки протягом трьох робочих днів підтверджує отримання повідомлення про транзит відходів, включених до Червоного переліку, і для відходів, включених до Жовтого переліку, та відходів, що транспортуються з метою використання за прямим призначенням, - протягом 5 робочих днів, а щодо відходів, включених до Червоного переліку, - в 60-денний термін з моменту отримання повідомлення інформує повідомника про згоду на транзитне перевезення на певних умовах чи без будь-яких умов, або про відмову в видачі дозволу на перевезення чи запитує (у разі потреби) додаткову інформацію.

26. У разі транскордонного перевезення через територію України відходів, включених до Червоного переліку, Мінекобезпеки забезпечує в разі потреби пломбування контейнера в пункті в'їзду на її територію, а також перевіряє схоронність пломби в пункті виїзду.

Класифікація небезпечних відходів

27. Небезпечні відходи у разі їх транскордонного перевезення підлягають класифікації згідно з Міжнародним кодом ідентифікації відходів (МКІВ), крім випадків, коли транскордонне перевезення здійснюється на підставі відповідного міжнародного договору, у якому зазначається інший метод класифікації.

Інструкція з отримання коду МКІВ затверджується Мінекобезпеки.

Відповідальність за порушення встановлених вимог щодо транскордонного перевезення відходів і їх утилізації/видалення

28. Особи, винні у порушенні встановлених цим Положенням вимог щодо транкордонного перевезення відходів і їх утилізації/видалення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Додаток N 1 до Положення про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням

ОПЕРАЦІЇ з видалення та утилізації відходів

А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів

Розділ А охоплює всі подібні операції з видалення, які проводяться на практиці:

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8 Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А

D9 Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А

D14 Переупаковка до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А

D15 Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання

Розділ Б охоплює всі подібні операції з матеріалами, які визначені як небезпечні відходи чи вважаються такими і які в іншому разі повинні призначатися для операцій, передбачених у розділі А:

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

RЗ Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів

Rб Регенерація кислот та основ

R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше повторне їх використання

R1О Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1-R1О

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11

R1З Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у розділі Б

Додаток N 2 до Положення про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням

Транскордонне перевезення відходів - Повідомлення

1. Експортер/повідомник (назва, адреса)
Тел. Факс
Контактна особа
2. Імпортер/вантажоодержувач (назва, адреса)
Тел. Факс
Контактна особа
3. Повідомлення стосується :
I) разового перевезення III) видалення без утилізації
II) загального повідомлення IV) операції з утилізації
Об'єкт, на який раніше отримано дозвіл: так
ні
Реєстраційний номер об'єкта
(якщо так)
4. Загальна попередня кількість поставок
5.Кількість в одній поставці
(1) ______________кг_
6. Разова поставка           Кілька поставок
Дата Дата
Тривалі Періодичність
7. Передбачувані перевізники (назва, адреса) (1)
Тел. Факс
Контактна особа
8. Об'єкт для видалення/утилізації (назва, адреса)
Тел. Факс
Контактна особа
9. Методи видалення/утилізації (2)
Код D
Код R
10. Виробник відходів (назва, адреса) (1)
Тел. Факс
Контактна особа
Інформація про виробничий процес
11. Вид(и) перевезення (2)
12. Упаковка (2)
Вид
Кількість
1З. Визначення і склад відходів  Спеціальні вимоги до поводження
14. Фізичні властивості (2)
15. Ідентифікаційний код відходів
у країні експорту
у країні імпорту
МКІВ
ЄКВ
ГС
інше (зазначити)
16. Класифікація ОЕСР (1):  жовтий  червоний   номер
інше
(додати детальний опис)
17. Номер Y
18. Номер Н (2)
19. Ідентифікаційний N ООН
Клас ООН (2)
Вантажне найменування
20. Заінтересовані країни. Кодові номери  країн,  компетентні
органи, пункти ввезення і вивезення:
Країна експорту Країни транзиту Країна імпорту
21. Митні пункти ввезення та/чи вивезення
Ввезення
Вивезення
22. Додатки в кількості
23. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація є
повною і точною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що
діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну силу, і
що є документи про відповідне страхування та інші фінансові
гарантії, які охоплюють транскордонне перевезення
Дата             Підпис і прізвище
Заповнюється компетентними органами
24. Заповнюється компетентним органом
Повідомлення отримано Підтвердження відправлено
Дата Дата
Назва компетентного органу
Печатка та підпис
125. Дозвіл компетентного органу на перевезення (3)
Назва компетентного органу, печатка та підпис
Термін дії дозволу до
Особливі умови так ні

(1) Додати перелік, якщо відходи неоднорідні. (2) Див. коди на звороті. (3) В іншому разі додати письмовий дозвіл після прибуття.

Перелік скорочень, використаних у формулярі повідомлення

Видалення (без утилізації)
D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище
тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових
відходів в грунті тощо)
D3 Закачування на глибину  (наприклад  вприскування  відходів
відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні
резервуари тощо)
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або
мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в
окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють
їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні
D8 Біологічна  обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей,
які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під
номерами D1 - D12
D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей,
які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під
номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання,
нейтралізація, осадження тощо)
D10 Спалювання на суші
D11 Спалювання в морі
D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у
шахті тощо)
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій
під номерами D1-D12
D14 Переупаковка до початку будь-якої з операцій під номерами
D1-D12
D15 Зберігання до будь-якої з операцій під номерами D1-D12
Фізичні характеристики
1. Порошок
2. Твердий стан
3. Паста/в'язкий стан
4. Грязеподібний стан
5. Рідкий стан
6. Газоподібний стан
7. Інше (зазначити)
Операції з утилізації
R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання)
чи іншим чином для отримання енергії
R2 Утилізація/регенерація розчинників
RЗ Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не
застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук
R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів
R6 Регенерація кислот та основ
R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення
забрудненням
R8 Рекуперація компонентів каталізаторів
R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх
використання
R1О Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство
чи поліпшує екологічну обстановку
R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1-R1О
R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11
R1З Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під
номерами R1-R12
Клас ООН і номер Н
клас номер
ООН Н Характеристики
1  Н1  Вибухові речовини
З НЗ Вогненебезпечні рідини
4.1 Н4.1 Вогненебезпечні тверді речовини
4.2 Н4.2 Речовини чи відходи, здатні самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні
гази під час взаємодії з водою 5.1 Н5.1 Окислюючі речовини
5.2 Н5.2 Органічні пероксиди
6.1 Н6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини
6.2 Н6.2 Інфікуючі речовини
8. Н8 Корозійні речовини
9 Н10 Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям
чи водою 9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні
захворювання) 9 Н12 Екотоксичні речовини
9 Н13 Речовини, здатні якимось чином після видалення
утворювати інші матеріали, наприклад шляхом
вищолочування, причому ці матеріали мають будь-які із
зазначених вище властивостей
Вид упаковки
1. Бочка
2. Дерев'яна бочка
3. Металічна каністра
4. Ящик
5. Мішок
6. Комбінована тара
7. Резервуар під тиском
8. Навалом
9. Інше (зазначити)
Вид перевезення
R - автомобільне
Т - залізничне
S - морське
А - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами
Коди країн
Україна: UR
Німеччина: DE
Ірландія: IE
Білорусь: BY
Болгарія: BUL
Австрія: АТ
Іспанія: ES
Росія: RU
Фінляндія: FI
Ісландія: IS
Угорщина: HU
Литва: LT
Португалія:РТ
Туреччина: TR
Бельгія: ВЕ
Франція: FR
Італія: IT
Румунія: RO
Нідерланди:NL
Швеція; SE
Данія: DK
Греція: GR
Польща: POL
Казахстан: KZ
Норвегія: NO
Швейцарія: СН
Скорочення інших країн див. ISO3166
26. Особливі умови видачі дозволу на перевезення
Додаток N 3 до Положення про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/виділенням
ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ - Документ про перевезення
1і) Експортер/повідомник (назва, адреса)
Тел. Факс
Контактна особа
1іі) Виробник відходів (назва, адреса)
Місце виробництва
Тел. Факс
Контактна особа
2. Імпортер/вантажоодержувач (назва, адреса)
Тел. Факс
Контактна особа
3і) Згідно з повідомленням
N
3іі) Перевезення згідно з (1)
разовим повідомленням
загальним повідомленням
4. Серійний номер поставки
5. 1-й Перевізник (назва, адреса)
Реєстраційний N
Тел. Факс
6. 2-й Перевізник (назва, адреса) (3)
Реєстраційний N
Тел. Факс
7. Останній Перевізник (назва, адреса)
Реєстраційний N
Тел. Факс
8. Об'єкт для видалення/утилізації (назва, адреса)
Тел. Факс
Контактна особа
9. Метод видалення/утилізації (2)
Код D
Код R
10. Вид перевезення (2)
Дата/місце передачі
Підпис представника перевізника
11. Вид перевезення
Дата/місце передачі
Підпис представника перевізника
12. Вид перевезення
Дата/місце передачі
Підпис представника перевізника
13. Назва та хімічний склад відходів
14. Фізичні властивості (2)
15. Ідентифікаційний код відходів
у країні експорту
у країні імпорту
МКІВ
ЄКВ
ГС
інше (зазначити)
16. Класифікація ОЕРС (1):
жовтий червоний інше номер
17. Фактична кількість
кг ———————————————— л
18. Упаковка (2)
Тип
Кількість
19. Класифікація ООН:       клас ООН: (2)
вантажне
найменування ООН номер Н
номер ООН номер У
20. Спеціальні вимоги до поводження
(включаючи при аваріях)
21. Фактична дата відвантаження
Підпис
22. Заява повідомника/експортера: Підтверджую, що
інформація в пунктах 1-9 та 13-21, наведених вище, є повною і
точною, наскільки мені відомо.
Підтверджую також, що діють письмові контрактні зобов'язання, які
мають юридичну силу, що необхідні страхові чи інші фінансові
гарантії набрали чинності, охоплюючи транскордонне перевезення, а
також, що не було заперечень з боку компетентних органів усіх
заінтересованих країн
Дата Підпис і прізвище

Заповнюється одержувачем/об'єктом видалення/ утилізації

23. Поставка отримана одержувачем (якщо це не об'єкт видалення/
утилізації):
Отримана кількість кг/л прийнято (1)
Дата
Прізвище Підпис відмовлено
24. Поставка отримана одержувачем на об'єкті видалення/утилізації:
Отримана кількість кг/л прийнято (1)
Дата
Прізвище Підпис відмовлено
Приблизна дата видалення/утилізації
Метод видалення/утилізації
25. Підтверджую, що видалення/утилізацію зазначених вище відходів
закінчено
Дата
Прізвище
Підпис і печатка ———————————————————————

(1) Поставити X у відповідних клітинах. (2) Див. коди на звороті. (3) У разі якщо перевізників більше трьох, додати інформацію, зазначену у пунктах 5 і 11.

Перелік скорочень, використаних у формулярі повідомлення

Видалення (без утилізації)
D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище
тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових
відходів в грунті тощо)
D3 Закачування на глибину  (наприклад  вприскування  відходів
відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні
резервуари тощо)
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або
мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в
окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють
їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
D7 Скидання у моря/океани, в тому числі захороннення на морському
дні
D8 Біологічна  обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей,
які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під
номерами D1 - D12
D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей,
які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під
номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, пропарювання,
нейтралізація, осадження тощо)
D10 Спалювання на суші
D11 Спалювання в морі
D12 Постійне зберіганя (наприклад у спеціальних контейнерах у
шахті тощо)
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій
під номерами D1-D12
D14 Переупаковка до початку будь-якої з операцій під номерами
D1-D12
D15 ЗберІгання до будь-якої з операцій під номерами D1-D12
Фізичні характеристики
1. Порошок
2. Твердий стан
3. Паста/в'язкий стан
4. Грязеподібний стан
5. Рідкий стан
6. Газоподібний стан
7. Інше (зазначити)
Операції з утилізації
R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання)
чи іншим чином для отримання енергії
R2 Утилізація/регенерація розчинників
RЗ Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не
застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук
R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів
R6 Регенерація кислот та основ
R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення
забрудненням
R8 Рекуперація компонентів каталізаторів
R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх
використання
R1О Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство
чи поліпшує екологічну обстановку
R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1-R1О
R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11
R1З Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під
номерами R1-R12
Клас ООН і номер Н
клас номер
ООН Н Характеристики
1  Н1  Вибухові речовини
З НЗ Вогненебезпечні рідини
4.1 Н4.1 Вогненебезпечні тверді речовини
4.2 Н4.2 Речовини чи відходи, здатні самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні
гази під час взаємодії з водою 5.1 Н5.1 Окислюючі речовини
5.2 Н5.2 Органічні пероксиди
6.1 Н6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини
6.2 Н6.2 Інфікуючі речовини
8. Н8 Корозійні речовини
9 Н10 Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям
чи водою 9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні
захворювання) 9 Н12 Екотоксичні речовини
9 Н13 Речовини, здатні якимось чином після видалення
утворювати інші матеріали, наприклад шляхом
вищолочування, причому ці матеріали мають будь-які із
зазначених вище властивостей
Вид упаковки
1. Бочка
2. Дерев'яна бочка
3. Металічна каністра
4. Ящик
5. Мішок
6. Комбінована тара
7. Резервуар під тиском
8. Навалом
9. Інше (зазначити)
Вид перевезення
R - автомобільне
Т - залізничне
S - морське
А - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами
Заповнюється митними службами
26. Країна експорту/відправлення
чи митний пункт на виїзді
Вищезазначені відходи вивезено із країни
Печатка
Підпис
Дата
27. Печатки митних служб країн транзиту
——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Назва країни:      |     Назва країни:
Пункт ввезення Пункт вивезення | Пункт ввезення Пункт вивезення
                 |
Дата      Дата       | Дата      Дата
—————————————————————————————————————————————————————————————————
28. Країна імпорту/призначення
Вищезазначені відходи ввезено із країни
Печатка
Підпис
Дата
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва країни: | Назва країни: Пункт ввезення Пункт вивезення | Пункт ввезення Пункт вивезення | Дата Дата | Дата Дата ——————————————————————————————————————————————————————————————————