Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 1174
Прийняття: 29.11.2016
Видавники: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.11.2016  № 1174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2016 р.
за № 1711/29841

Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 923 від 21.12.2017}

Відповідно до статей 36, 44-46 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», статей 28-30, 35, 36 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 березня 2009 року № 244 «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 березня 2009 року за № 288/16304 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Гордієнко.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
29.11.2016  № 1174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2016 р.
за № 1711/29841

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган реєстрації) випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН) та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН, погашення сертифікатів ФОН та скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

серія сертифікатів ФОН - сукупність сертифікатів ФОН одного емітента в межах одного випуску сертифікатів ФОН, що мають єдиний реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права;

фінансова звітність - звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

3. Емітентом сертифікатів ФОН може бути банк або небанківська фінансова установа.

4. Реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії може бути здійснена за умови виконання таких вимог:

загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, випущених емітентом, не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу емітента;

обсяг здійснюваного в рамках емісії випуску сертифікатів ФОН повинен бути в сумі, еквівалентній не менше ніж 100 тисячам євро за курсом Національного банку України на день прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН;

оплата сертифікатів ФОН при їх розміщенні здійснюється виключно грошовими коштами.

5. Емітент може прийняти рішення про розміщення сертифікатів ФОН після отримання дозволу відповідного уповноваженого органу, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента, на право здійснення емісії сертифікатів ФОН у визначеному ним порядку.

Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу, не обмежується.

Стосовно кожного випуску сертифікатів ФОН емітент приймає окреме рішення.

6. Розміщення сертифікатів ФОН здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення.

Розміщення сертифікатів ФОН здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

Кожен перший власник сертифікатів ФОН має сплатити вартість таких сертифікатів ФОН у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску (серії) сертифікатів ФОН.

7. Публічне розміщення сертифікатів ФОН здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії сертифікатів ФОН.

Сертифікати ФОН, які пропонуються для публічного розміщення, є такими, що перебувають у вільному обігу. Першими та наступними власниками таких сертифікатів ФОН можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

У разі публічного розміщення сертифікатів ФОН договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів. Якщо сертифікати ФОН, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення окремої серії сертифікатів ФОН не може перевищувати одного року з дати початку укладення таких договорів.

Забороняється укладати договори з першими власниками в процесі публічного розміщення сертифікатів ФОН раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Приватне розміщення сертифікатів ФОН здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками сертифікатів ФОН, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення сертифікатів ФОН та проспекті їх емісії.

Сертифікати ФОН, які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Під час приватного розміщення сертифікатів ФОН договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії сертифікатів ФОН, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення. Якщо сертифікати ФОН, що пропонуються для розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення окремої серії сертифікатів ФОН не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення таких договорів.

9. Обіг сертифікатів ФОН дозволяється після реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

Обіг сертифікатів ФОН припиняється відповідно до рішення про розміщення сертифікатів ФОН, проспекту емісії та правил ФОН, а також за рішенням органу реєстрації.

10. За ініціативою емітента випуск або окрема серія сертифікатів ФОН можуть бути викуплені достроково.

11. Для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН, зупинення обігу сертифікатів ФОН, скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Абзац другий пункту 11 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

12. Емісія сертифікатів ФОН шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) одержання дозволу відповідного уповноваженого органу, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента, на право здійснення емісії сертифікатів ФОН;

2) прийняття виконавчим органом емітента рішення про публічне розміщення сертифікатів ФОН;

3) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення сертифікатів ФОН;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення у разі потреби попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання органу реєстрації заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії;

7) реєстрація органом реєстрації випуску сертифікатів ФОН, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН;

9) подання органу реєстрації заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі прийняття рішення про внесення таких змін);

10) реєстрація органом реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі прийняття рішення про внесення таких змін);

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) присвоєння сертифікатам ФОН міжнародного ідентифікаційного номера;

13) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

15) розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії сертифікатів ФОН та змінах до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта органу реєстрації, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

16) укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення сертифікатів ФОН.

Протягом установленого в проспекті емісії (змінах до проспекту емісії) сертифікатів ФОН строку першим власником подається заява про придбання сертифікатів ФОН, укладається договір купівлі-продажу сертифікатів ФОН відповідно до умов публічного розміщення. Перший власник здійснює повну оплату сертифікатів ФОН виключно грошовими коштами відповідно до умов розміщення, але не пізніше моменту затвердження результатів публічного розміщення сертифікатів ФОН;

17) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення сертифікатів ФОН виконавчим органом емітента;

18) затвердження результатів публічного розміщення сертифікатів ФОН виконавчим органом емітента;

19) затвердження звіту про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН виконавчим органом емітента;

20) подання органу реєстрації звіту про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН;

21) реєстрація органом реєстрації звіту про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

22) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

23) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

24) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта органу реєстрації, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

13. Емісія сертифікатів ФОН шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) одержання дозволу відповідного уповноваженого органу, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента, на право здійснення емісії сертифікатів ФОН;

2) прийняття виконавчим органом емітента рішення про приватне розміщення сертифікатів ФОН;

3) прийняття виконавчим органом емітента у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення сертифікатів ФОН;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення у разі потреби попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання органу реєстрації заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН;

7) реєстрація органом реєстрації випуску сертифікатів ФОН, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН;

9) подання органу реєстрації заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі прийняття рішення про внесення таких змін);

10) реєстрація органом реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі прийняття рішення про внесення таких змін);

11) присвоєння сертифікатам ФОН міжнародного ідентифікаційного номера;

12) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

13) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

15) надання емітентом (в порядку, передбаченому проспектом емісії сертифікатів ФОН) копії зареєстрованого проспекту емісії сертифікатів ФОН та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення сертифікатів ФОН, визначеної проспектом емісії;

16) укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення сертифікатів ФОН.

Протягом установленого в рішенні про приватне розміщення сертифікатів ФОН та проспекті емісії сертифікатів ФОН строку учасниками такого розміщення подається заява, укладається договір купівлі-продажу сертифікатів ФОН. Повна оплата сертифікатів ФОН здійснюється відповідно до умов приватного розміщення виключно грошовими коштами, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів приватного розміщення сертифікатів ФОН;

17) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення сертифікатів ФОН виконавчим органом емітента;

18) затвердження результатів приватного розміщення сертифікатів ФОН виконавчим органом емітента;

19) затвердження звіту про результати приватного розміщення сертифікатів ФОН виконавчим органом емітента;

20) подання органу реєстрації звіту про результати приватного розміщення сертифікатів ФОН;

21) реєстрація органом реєстрації звіту про результати приватного розміщення сертифікатів ФОН;

22) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

23) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

II. Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН

1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН здійснюється органом реєстрації.

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація органом реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН не може розглядатися як гарантія їх вартості.

4. Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН здійснюється одночасно.

5. Орган реєстрації після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів.

6. Після реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН (додаток 1), яке є підставою для присвоєння сертифікатам ФОН міжнародного ідентифікаційного номера, укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Якщо випуск сертифікатів ФОН здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску сертифікатів ФОН емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

7. Після реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, щодо яких емітентом прийнято рішення про приватне розміщення, уповноважена особа органу реєстрації протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення сертифікатів ФОН є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу сертифікатів ФОН (крім випадків, передбачених законодавством) стосовно осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

8. Орган реєстрації протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН або відмовляє в реєстрації.

9. Орган реєстрації протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

10. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дня реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) (додаток 2) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених сертифікатів ФОН, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

11. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі центрального апарату органу реєстрації, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

12. Орган реєстрації має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії сертифікатів ФОН та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа органу реєстрації може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, відраховується з дати надходження останнього документа.

13. Зареєстровані проспект емісії сертифікатів ФОН, зміни до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою органу реєстрації.

Один примірник зареєстрованих проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН після реєстрації повертається емітенту.

14. Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН.

Якщо випуск сертифікатів ФОН здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску сертифікатів ФОН емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску.

15. За письмовим зверненням емітента, поданим до органу реєстрації до прийняття органом реєстрації рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН, орган реєстрації може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН, на доопрацювання.

16. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН є:

порушення емітентом вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», у тому числі наявність у поданих документах відомостей, що свідчать про невідповідність умов випуску й обігу сертифікатів ФОН законодавству України;

невідповідність наданих на реєстрацію випуску сертифікатів ФОН документів і складу відомостей, що містяться у них, законодавству України;

внесення до проспекту емісії сертифікатів ФОН або рішення про розміщення сертифікатів ФОН недостовірних відомостей;

відмова у видачі дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН.

17. Підставами для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов'язаного з розміщенням сертифікатів ФОН, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

прийняття уповноваженою особою органу реєстрації або судом рішення про зупинення розміщення сертифікатів ФОН, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

визнання емісії сертифікатів ФОН недобросовісною.

19. Повідомлення емітента про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (додаток 3), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

20. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН усі подані документи залишаються в органі реєстрації. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) сертифікатів ФОН повертається заявнику.

21. У випадку, коли в реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії

1. Для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії емітент подає до органу реєстрації такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН згідно з додатком 4 до цього Положення;

2) копію дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН відповідного фонду;

3) копію ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (для емітента - небанківської фінансової установи);

4) копію рішення емітента про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН, відповідно до додатка 5 до цього Положення.

Рішення про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН оформлюється протоколом, що має бути прошитим, пронумерованим та засвідченим підписом і печаткою емітента;

5) проспект емісії сертифікатів ФОН (додаток 6) має бути пронумерований, прошнурований (у двох примірниках);

6) копії установчих документів емітента, крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту;

7) копії правил ФОН та інвестиційної декларації;

8) довідку про відкриття емітентом окремого поточного рахунку ФОН;

9) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення сертифікатів ФОН);

10) фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, та фінансову звітність за останній завершений фінансовий рік;

11) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН (крім випадку, якщо попереднім звітним періодом є рік), та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, складені відповідно до нормативно-правового акта органу реєстрації, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до органу реєстрації у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

2. У разі здійснення емісії сертифікатів ФОН для інвестування житлового будівництва емітент, крім документів, передбачених підпунктами 1-12 пункту 1, надає до органу реєстрації такі документи:

1) копію документа, що посвідчує право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, та документ, що підтверджує право на її забудову;

2) копію рішення про затвердження проекту будівництва, прийнятого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560;

3) копії відповідних дозвільних документів на початок підготовчих (будівельних) робіт;

4) копію договору підряду на виконання робіт з будівництва об'єкта (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи змінювати умови основного договору);

5) копії документів, що визначають умови та порядок фінансування будівництва об'єкта;

6) копії договорів страхування, передбачених законодавством (за наявності);

7) копії дозвільних документів (ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів) відповідних виконавців на право провадження будівельної діяльності та виконання окремих видів робіт з будівництва об'єкта;

8) копії договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів).

3. Копії документів, зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, мають бути засвідчені підписом керівника емітента та печаткою цього емітента за її наявності.

3. Внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії сертифікатів ФОН до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення сертифікатів ФОН у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії сертифікатів ФОН.

2. Емітент не має права:

1) здійснювати укладення договорів з першими власниками в процесі:

публічного розміщення сертифікатів ФОН - до реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН в органі реєстрації та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

приватного розміщення сертифікатів ФОН - до реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН в органі реєстрації та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення сертифікатів ФОН є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента;

2) вносити зміни до проспекту емісії сертифікатів ФОН після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення сертифікатів ФОН.

3. Реєстрація змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН здійснюється у такому порядку:

1) прийняття виконавчим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення органу реєстрації документів для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, складеної згідно з додатком 7 до цього Положення;

змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення про внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН або його копії, засвідченої у нотаріальному порядку;

копії договору(ів) про андеррайтинг або інформації про андеррайтера(ів) (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення сертифікатів ФОН);

3) реєстрація органом реєстрації або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта органу реєстрації, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення сертифікатів ФОН є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення сертифікатів ФОН);

6) надання емітентом протягом 15 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН копії таких змін Центральному депозитарію цінних паперів.

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками.

4. Не допускається внесення змін до проспекту емісії у частині зменшення обсягу прав, що надаються власникам сертифікатів ФОН, кількості сертифікатів, щодо яких прийнято рішення про випуск, зміни умов розміщення, встановлених рішенням про розміщення сертифікатів ФОН.

4. Відмова від розміщення сертифікатів ФОН

1. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення сертифікатів ФОН, визначеної у проспекті емісії сертифікатів ФОН, має право прийняти рішення про відмову від розміщення сертифікатів ФОН.

2. У випадку прийняття рішення про відмову від розміщення сертифікатів ФОН для скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення сертифікатів ФОН, визначеної у проспекті емісії сертифікатів ФОН, має подати до органу реєстрації такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН у зв'язку з відмовою від розміщення сертифікатів ФОН (додаток 8);

оригінал рішення про відмову від розміщення сертифікатів ФОН, прийнятого виконавчим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

3. Уповноважена особа органу реєстрації протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідних документів видає розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН (додаток 9).

4. Орган реєстрації забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті органу реєстрації;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами органу реєстрації та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН - направлення відповідного розпорядження емітенту.

5. Орган реєстрації додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН орган реєстрації вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

5. Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН

1. Емітент подає до органу реєстрації звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) не пізніше 30 днів після завершення строку розміщення сертифікатів ФОН; якщо всі сертифікати ФОН були розміщені до дати закінчення зазначеного строку, - не пізніше 30 календарних днів після розміщення останнього сертифіката ФОН (серії сертифікатів ФОН).

Якщо сертифікати ФОН випускалися різними серіями, емітент подає до органу реєстрації звіт про результати розміщення кожної серії сертифікатів ФОН.

2. Емітент сертифікатів ФОН для реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН подає до органу реєстрації такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (додаток 10);

2) звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) (додаток 11). Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) подається у двох примірниках;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

4) копію рішень уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення сертифікатів ФОН, результатів укладення договорів з першими власниками та звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН;

5) копію документа, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених сертифікатів ФОН, засвідчену підписами та печатками емітента.

3. У разі якщо протягом строку розміщення сертифікатів ФОН, який вказаний у рішенні про розміщення сертифікатів ФОН та у проспекті емісії сертифікатів ФОН, не було розміщено жодного сертифіката ФОН або розміщено на суму, меншу ніж передбачено статтею 39 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», орган реєстрації одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) здійснює скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН.

Емітент для реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН подає до органу реєстрації документи, передбачені підпунктами 2-4 пункту 2 цієї глави, а також заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН, та скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 12) та довідку про повернення інвесторам коштів, отриманих при розміщенні сертифікатів ФОН у довільній формі, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента і аудитора (аудиторської фірми (крім банків)).

Орган реєстрації у день реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) видає розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

4. Орган реєстрації забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті органу реєстрації;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами органу реєстрації та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН - направлення відповідного розпорядження емітенту.

4. Орган реєстрації додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН орган реєстрації вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

ІІІ. Погашення сертифікатів ФОН

1. Емітент подає до органу реєстрації звіт про результати погашення сертифікатів ФОН (кожної серії у разі випуску сертифікатів ФОН різними серіями) не пізніше 15 календарних днів після закінчення строку погашення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН), який вказаний у проспекті емісії сертифікатів ФОН.

2. Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН за формою згідно з додатком 13 до цього Положення.

Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН подається в одному примірнику. Звіт має бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми (крім банків)), підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

3. При поданні звіту емітент також подає до органу реєстрації заяву про скасування реєстрації випуску (серії) сертифікатів ФОН (додаток 14) та оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) сертифікатів ФОН.

4. Уповноважена особа видає розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 15) протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

5. Орган реєстрації забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті органу реєстрації;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами органу реєстрації та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН - направлення відповідного розпорядження емітенту.

6. Орган реєстрації додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН орган реєстрації вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

7. Емітент може прийняти рішення про припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений правилами ФОН. У разі прийняття такого рішення управитель зобов'язаний:

1) протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення оприлюднити в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації повідомлення про виникнення підстав для припинення функціонування ФОН, в якому має бути визначений строк для подання вимог щодо викупу сертифікатів ФОН та дострокового їх погашення, який не може бути меншим 15 днів та більшим 30 днів з дати опублікування такого повідомлення, та надіслати таке повідомлення до органу реєстрації;

2) протягом визначеного строку прийняти від власників сертифікатів ФОН вимоги щодо викупу та дострокового погашення сертифікатів ФОН;

3) здійснити викуп та дострокове погашення сертифікатів ФОН у строк, установлений у повідомленні.

8. Повідомлення про виникнення підстав для припинення функціонування ФОН повинно містити:

повне найменування емітента;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження емітента;

телефон, факс;

відомості про внесення емітента сертифікатів ФОН до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;

найменування ФОН;

відомості щодо дозволу на право здійснення емісії сертифікатів відповідного фонду;

розмір власного капіталу;

загальну номінальну вартість сертифікатів ФОН, випущених емітентом;

кількість сертифікатів ФОН, випущених емітентом;

номінальну вартість сертифіката ФОН;

причини виникнення підстав для припинення функціонування ФОН;

реквізити документів, що підтверджують виникнення підстав для припинення функціонування ФОН;

строк для подання вимог щодо викупу та дострокового погашення сертифікатів ФОН (із зазначенням дати подання таких вимог).

У разі припинення функціонування ФОН за рішенням суду емітент складає ліквідаційний баланс ФОН та здійснює дії, передбачені пунктом 7 цього розділу.

9. Не пізніше 10 днів після викупу та дострокового погашення сертифікатів ФОН емітент подає до органу реєстрації заяву про подання звіту про викуп та дострокове погашення сертифікатів ФОН (додаток 16) та звіт про результати викупу та дострокове погашення сертифікатів ФОН (додаток 17), що подається в одному примірнику та має бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми (крім банків)), підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

10. Емітент одночасно з поданням звіту про результати викупу та дострокове погашення сертифікатів ФОН подає для скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН;

2) оригінал(и) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

3) повідомлення про виникнення підстав для припинення функціонування ФОН, засвідчене підписом керівника емітента та печаткою цього емітента.

11. Уповноважена особа видає розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

12. Орган реєстрації забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті органу реєстрації;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами органу реєстрації та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН - направлення відповідного розпорядження емітенту.

13. Орган реєстрації додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН орган реєстрації вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

14. Припинення емітента сертифікатів ФОН (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації) здійснюється у порядку, установленому законодавством.

У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента сертифікати ФОН цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу сертифікатів ФОН та задоволення вимог власників сертифікатів ФОН.

Для зупинення обігу сертифікатів ФОН комісія з припинення діяльності емітента (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до органу реєстрації такі документи:

заяву про зупинення обігу сертифікатів ФОН (додаток 18);

копію рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію відповідної постанови Правління Національного банку України (для емітентів - банків), засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків сертифікатів ФОН, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків сертифікатів ФОН, обсягів випусків, строків обігу та результатів виплати доходу за кожним випуском.

15. Уповноважена особа органу реєстрації видає розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН (додаток 19) протягом 15 робочих днів з дати надходження до органу реєстрації документів, зазначених у пункті 14 цього розділу.

16. Орган реєстрації забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті органу реєстрації;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами органу реєстрації та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН - направлення відповідного розпорядження емітенту.

17. Орган реєстрації додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН орган реєстрації вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

18. Погашення сертифікатів ФОН здійснює комісія з припинення емітента у порядку та у строк, зазначені в повідомленні про припинення емітента, що оприлюднюється відповідно до вимог законодавства.

19. Для скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати завершення погашення сертифікатів ФОН подає до органу реєстрації такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН;

2) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який прийняв рішення про припинення емітента, оформлене протоколом та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

3) довідку про розрахунки із власниками сертифікатів ФОН із зазначенням таких даних:

найменування та місцезнаходження емітента, код за ЄДРПОУ;

загальна номінальна вартість, кількість сертифікатів ФОН;

номінальна вартість сертифікатів ФОН;

серія сертифікатів ФОН;

строк обігу сертифікатів ФОН;

дати початку та закінчення погашення сертифікатів ФОН;

кількість погашених сертифікатів ФОН (із зазначенням серій);

сума, на яку погашено сертифікати ФОН;

сума доходу, що виплачена за сертифікатами ФОН.

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення, а також печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми (крім банків)), підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

4) оригінал(и) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

Уповноважена особа органу реєстрації видає розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН протягом 15 робочих днів з дати надходження до органу реєстрації заяви та всіх необхідних документів.

20. Орган реєстрації забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті органу реєстрації;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами органу реєстрації та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН - направлення відповідного розпорядження емітенту.

21. Орган реєстрації додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному з офіційних друкованих видань органу реєстрації протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН орган реєстрації вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівН. Хохлова


Додаток 1
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН


Додаток 2
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 10 глави 1 розділу ІІ)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН


Додаток 3
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 19 глави 1 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ В-ФОНДодаток 4
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН

Повне найменування заявника

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Розміри статутного (складеного, пайового) та власного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Спосіб розміщення сертифікатів ФОН (приватне або публічне)

Орган, який прийняв рішення про розміщення сертифікатів ФОН

Дата і номер рішення про розміщення сертифікатів ФОН

Загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, які планується розмістити

Загальна кількість сертифікатів ФОН, які планується розмістити

Номінальна вартість сертифіката ФОН


_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 5
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН

____________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення сертифікатів ФОН


2

Інформація про емітента сертифікатів ФОН:

номери телефонів, електронна пошта та інші засоби зв'язку


дата створення, зміни організаційно-правової форми, найменування емітента


предмет діяльності


відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків


розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН


розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання рішення про розміщення сертифікатів ФОН на реєстрацію до органу реєстрації емітент здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в рішенні про розміщення сертифікатів ФОН


3

Інформація про ФОН:

найменування фонду операцій з нерухомістю


дата початку та закінчення дії ФОН


порядок розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації майна, у разі припинення функціонування ФОН


порядок встановлення управління майном та визначення обмеження


напрями та обмеження щодо інвестування коштів ФОН


4

Інформація про сертифікати ФОН:


інформація про результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН на дату прийняття рішення (із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії, найменування ФОН, строку дії ФОН, строку обігу сертифікатів, дат початку та закінчення виплати доходу, найменування об'єкта будівництва та терміну введення його в експлуатацію, вартості чистих активів відповідного ФОН, що припадає на один сертифікат ФОН, станом на останню звітну дату)


вартість одного євро за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН


загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН; у разі випуску сертифікатів ФОН різними серіями - кожної серії, кількість сертифікатів ФОН, порядок розміщення, номінальна вартість та ціна розміщення


напрями використання залучених коштів (опис щодо напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН)


дати початку і закінчення розміщення та порядок оплати сертифікатів ФОН


строк обігу сертифікатів ФОН


порядок виплати доходу за сертифікатами ФОН:
порядок розрахунку виплати доходу за сертифікатами ФОН;
порядок та строки виплати доходу за сертифікатами ФОН;
дії емітента у разі несвоєчасного подання власником сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для виплати доходу;


порядок погашення сертифікатів ФОН:
порядок та строки погашення сертифікатів ФОН;
дії емітента у разі несвоєчасного подання власником сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для погашення


порядок та строки викупу сертифікатів ФОН емітентом на вимогу власників сертифікатів ФОН


5

Інформація про забудовника, підрядника (повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, дані щодо дозволів та ліцензій із зазначенням строку їх дії)


6

Інформація про об'єкт фінансування будівництва:


ідентифікація об'єкта будівництва із зазначенням місця (майданчика), де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та терміну введення в експлуатацію;


реквізити документа, що підтверджує виділення землі під будівництво об'єкта нерухомості;


реквізити документа, який підтверджує право на забудову земельної ділянки;


реквізити договору між емітентом і забудовником та оформлення забезпечення зобов'язань забудовника за таким договором (дані щодо договору уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, та договору доручення з відкладальними умовами)


7

Інформація про:

андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення цього випуску) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами та терміну дії ліцензії


аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії (відомостей про внесення до відповідного реєстру)


8

Перелік осіб, серед яких буде здійснюватися приватне розміщення сертифікатів ФОН (у разі приватного розміщення сертифікатів ФОН)


9

Інші відомостіДодаток 6
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(підпункт 5 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)

ПРОСПЕКТ
емісії сертифікатів ФОН

Реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту емісії, що проводиться органом реєстрації, не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів та гарантія забезпечення їх випуску

1

Інформація про емітента сертифікатів ФОН:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за ЄДРПОУ

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента


дата створення, зміни організаційно-правової форми, найменування емітента (у разі їх наявності)


перелік засновників


предмет діяльності


розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких уключено питання про зміну розміру статутного капіталу, або якщо загальними зборами емітента на момент подання проспекту емісії на реєстрацію до органу реєстрації прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії


розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН


відомості про посадових осіб емітента (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на посаді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні три роки)


внесення емітента сертифікатів ФОН відповідним органом державної влади до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків


2

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:


перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням дати видачі ліцензії та терміну закінчення дії ліцензії (дозволу)


опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передує кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії, а саме дані про:
основних конкурентів емітента;
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;
юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного капіталу;
дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента;
участь емітента в об'єднаннях підприємств;
можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;
перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;
провадження у справі про банкрутство або про застосування санації стосовно емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, внаслідок реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску сертифікатів ФОН;
застосування (накладання) санкцій за правопорушення законодавства про цінні папери, фінансові послуги та банківську діяльність органу реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг або Національним банком України

3

Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента - для небанківських фінансових установ):

що існують на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН (кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину, кредитор за кожним укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином, судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином));


що не були виконані (кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину, кредитор за кожним укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення, судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином))


4

Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, та за останній завершений фінансовий рік

5

Рівень кредитного рейтингу відповідного випуску сертифікатів ФОН, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності)

6

Інформація про ФОН:

мета утворення ФОН


дата початку та закінчення дії ФОН, найменування ФОН


відомості щодо строку та порядку реалізації майна ФОН, набутого за рахунок ФОН, у разі припинення функціонування ФОН


порядок розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації майна, у разі припинення функціонування ФОН


порядок встановлення управління майном та визначення обмеження


порядок розрахунку вартості чистих активів ФОН


результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН на дату прийняття рішення (із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії, найменування ФОН, строку дії ФОН, строку обігу сертифікатів, дат початку та закінчення погашення сертифікатів ФОН, ідентифікація (найменування) об'єкта будівництва та терміну ввоедення його в експлуатацію, вартості чистих активів відповідного ФОН, що припадає на один сертифікат ФОН, станом на останню звітну дату)


результати розміщення раніше випущених цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми емісії)


7

Інформація про сертифікати ФОН:

дата і номер рішення про розміщення сертифікатів ФОН та найменування органу, що прийняв відповідне рішення


вартість одного євро за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН


мета випуску сертифікатів ФОН


загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН; у разі випуску сертифікатів ФОН різними серіями - кожної серії, кількість сертифікатів ФОН, вид, порядок розміщення, номінальна вартість та ціна розміщення


серія сертифікатів ФОН, якщо сертифікати випускаються різними серіями


напрями використання залучених коштів (опис щодо напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН)


дати початку і закінчення розміщення та порядок оплати сертифікатів ФОН


у разі приватного розміщення сертифікатів ФОН - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення сертифікатів ФОН


порядок повідомлення про розміщення сертифікатів ФОН, строк обігу сертифікатів ФОН

дії емітента у разі недосягнення запланованого рівня емісії порівняно із запланованим, у разі визнання випуску таким, що не відбувся, та дії емітента у разі, якщо загальна сума емісії не буде відповідати вимогам законодавства


8

Порядок виплати доходу за сертифікатами ФОН:

порядок розрахунку виплати доходу на один сертифікат ФОН


адреса, порядок і дати початку та закінчення виплати доходу за сертифікатами ФОН


дії емітента у разі несвоєчасного подання власником сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для виплати доходу


9

Порядок погашення сертифікатів ФОН:

порядок та строки погашення сертифікатів ФОН


дії емітента у разі несвоєчасного подання власниками сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для погашення


10

Порядок та строки викупу сертифікатів ФОН емітентом на вимогу власників сертифікатів ФОН

11

Інформація про забудовника, підрядника (повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, дані щодо дозволів та ліцензій із зазначенням строку їх дії); розмір винагороди управителя за надання послуг з управління ФОН згідно з правилами ФОН

12

Інформація про об'єкт фінансування будівництва:


ідентифікація об'єкта будівництва із зазначенням місця (майданчика), де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та терміну введення в експлуатацію


реквізити документа, що підтверджує виділення землі під будівництво об'єкта нерухомості


реквізити документа, який підтверджує право на забудову земельної ділянки


реквізити договору між емітентом і забудовником та оформлення забезпечення зобов'язань забудовника за таким договором (дані щодо договору уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, та договору доручення з відкладальними умовами)


13

Інформація про:


андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення цього випуску) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами та терміну дії ліцензії

аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії (відомостей про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (для емітентів - небанківських фінансових установ), або відомостей про внесення аудитора до реєстру аудиторів банків Національного банку України (для емітентів - банків))

14

Інші відомості

Від емітента

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М. П.


Від аудитора

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М. П.


Від андеррайтера*

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М. П.


__________
* За наявності.Додаток 7
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(підпункт 2 пункту 3 глави 3 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, підстава для прийняття рішення

Дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Дата опублікування проспекту емісії сертифікатів ФОН, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії сертифікатів ФОН (зазначаються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії сертифікатів ФОН був опублікований)

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 8
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 2 глави 4 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН у зв’язку з відмовою від розміщення сертифікатів ФОН

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН

Дата реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі їх наявності)

Дата і номер рішення про відмову від розміщення сертифікатів ФОН

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 9
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 3 глави 4 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СТ-ФОНДодаток 10
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 1 глави 5 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН

Дата реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі їх наявності)

Дата опублікування проспекту емісії сертифікатів ФОН (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії сертифікатів ФОН (зазначаються у разі публічного розміщення сертифікатів ФОН)


_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 11
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 1 глави 5 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН)

_______________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ___/___/___/Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) сертифікатів ФОН згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) сертифікатів ФОН:

запланована (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

фактична

3. Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

фактично розміщених

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) сертифікатів ФОН:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), грн

фактично розміщених, грн

5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) сертифікатів ФОН, грнЗатверджено

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Від андеррайтера*

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Від Центрального депозитарію цінних паперів

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.__________
* За наявності.Додаток 12
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 3 глави 5 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН та скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН

Дата реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі їх наявності)

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 13
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про результати погашення сертифікатів ФОН

____________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ___/___/___.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення сертифікатів ФОН.

Дата початку погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН:

запланована (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

фактична

Дата закінчення погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН:

запланована (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

фактична

Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН)

Кількість погашених сертифікатів ФОН у випуску (серії)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) сертифікатів ФОН, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), грн

Загальна сума, на яку погашено сертифікатів ФОН, грн, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за сертифікатом ФОН, %

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими сертифікатами ФОН, грн

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення сертифікатів ФОН.

Запланована дата початку погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН (згідно з проспектом емісії сертифікатів ФОН)

Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) сертифікатів ФОН, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), грн

Кількість непогашених сертифікатів ФОН

Сума, на яку не погашено сертифікатів ФОН, грн

Відсотки та сума доходу, що не виплачені за сертифікатами ФОН, грн

Причини невиконання емітентом зобов’язання з погашення сертифікатів ФОН

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення сертифікатів ФОН


Від емітента

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Від аудитора

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Від Центрального депозитарію цінних паперів

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.
Додаток 14
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 3 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (серії) сертифікатів ФОН

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Дата реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 15
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 4 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ С-ФОНДодаток 16
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 9 розділу ІІІ)

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про подання звіту про викуп та дострокове погашення сертифікатів ФОН

Найменування та вид емітента


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Найменування ФОН


Окремий рахунок ФОН із зазначенням найменування та місцезнаходження банку


Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН


_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 17
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 9 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про результати викупу та дострокове погашення сертифікатів ФОН

____________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________
(найменування ФОН)

Реєстраційний номер ___/3/___.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

Дата початку викупу та дострокового погашення сертифікатів ФОН випуску (серії):

Дата закінчення викупу та дострокового погашення сертифікатів ФОН випуску (серії):

Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), шт.


Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), за якими здійснено викуп та дострокове погашення, шт.


Загальна номінальна вартість випуску (серії) сертифікатів ФОН, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), грн.


Загальна сума, на яку здійснено викуп та дострокове погашення, грн.


Від емітента

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Від аудитора

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Від Центрального депозитарію цінних паперів

________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.
Додаток 18
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 14 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про зупинення обігу сертифікатів ФОН

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Підстава для зупинення обігу сертифікатів ФОН

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.Додаток 19
до Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
(пункт 15 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ З-ФОН