Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 591
Прийняття: 02.11.2017
Видавники: Міністерство аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2017  № 591


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2017 р.
за № 1430/31298

Про затвердження Порядку підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, переліку документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядку їх подачі

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подачі, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України М. Мартинюка.

Заступник Міністра
з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України
В.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
02.11.2017 № 591


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2017 р.
за № 1430/31298

ПОРЯДОК
підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подачі

1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подачі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

колекція сортів з еталонними ознаками - група сортів рослин в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка формується із загальновідомих сортів, що мають одну чи більше ознак, прояв яких можна застосувати як еталон для порівняння із новими сортами, які вивчаються у процесі проведення кваліфікаційної експертизи;

первинна документація - документація, до якої заносять результати польових та лабораторних досліджень;

умовний сортодослід - дослідження сорту відповідного ботанічного таксона в польових або тепличних умовах відповідно до технологічної карти вирощування. Кількість умовних сортодослідів розраховується через добуток фактично закладених дослідів на коефіцієнт трудомісткості.

Інші терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин».

3. Підприємство, установу, організацію (далі - організація-кандидат) може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, якщо вони відповідають таким вимогам:

1) є юридичною особою - резидентом України;

2) можуть підтвердити відповідний рівень компетентності у сфері охорони прав на сорти рослин, а саме мають:

внутрішньовідомчу базу методичного забезпечення досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин та досвід з організації проведення навчальних курсів для персоналу, що виконує окремі повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин;

колекції загальновідомих сортів та колекції сортів з еталонними ознаками, а також умови для їх формування, підтримання та використання;

уніфіковану первинну документацію для цілей науково-технічної експертизи;

3) мають належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення експертизи заявки на сорт, а саме мають:

персонал з досвідом роботи у розробленні методик польових та лабораторних досліджень з експертизи заявки на сорт, з проведення навчань щодо їх застосування;

щонайменше одного спеціаліста, який здійснює експертизу назви сорту та його новизни;

персонал, що забезпечує організацію та узагальнення результатів польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин;

персонал, що проводить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, з розрахунку один спеціаліст на 200 умовних сортодослідів;

персонал, що забезпечує проведення формальної експертизи заявки на сорт рослин та технічне забезпечення функціонування Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, реєстру патентів, реєстру заявок (далі - реєстри), надання доступу до них, зберігання та захист даних, що містяться в зазначених реєстрах;

персонал, що проводить лабораторні дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, а саме щонайменше:

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів зернових видів;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів круп’яних і зернобобових видів;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кукурудзи;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів олійних та овочевих видів;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кормових видів;

мають підтвердження про проведення оцінки знань працівників, які здійснюють дослідження з науково-технічної експертизи;

4) не є суб’єктом насінництва та розсадництва;

5) не використовують фінансові та матеріальні ресурси заявника;

6) мають належне інформаційно-технічне забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт рослин, а саме:

публікації відомостей про заявку на сорт рослин у періодичному офіційному виданні Мінагрополітики;

програмне забезпечення для проведення аналітичних досліджень з експертизи заявки на сорт рослин, функціонування реєстрів;

7) мають акредитовані лабораторії (центри);

8) мають систему управління якістю;

9) не мають комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки на сорт рослин;

10) мають належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури, необхідні для виконання повноважень у сфері прав на сорти рослин, на виконання яких надається уповноваження.

4. Організація-кандидат, що має намір отримати уповноваження, подає до Мінагрополітики заяву про надання уповноваження у сфері охорони прав на сорти рослин на власному бланку (далі - заява) згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються завірені підписом керівника організації-кандидата:

1) копії установчих документів організації-кандидата;

2) документи з організації науково-технічної експертизи сортів, а саме:

відомості про технологію виконання робіт (технологічні карти, описи робіт);

перелік методичних, нормативно-технічних документів, стандартів та/або нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги, на підставі яких здійснюється діяльність;

перелік техніки та спецтехніки, що застосовується;

перелік основних фондів, засобів, обладнання, матеріалів, які використовуються для цілей експертизи;

довідка в довільній формі, що підтверджує наявність колекцій загальновідомих сортів та колекцій сортів з еталонними ознаками, а також умов їх формування, підтримання та використання;

опис інформаційно-технічного забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт;

перелік уніфікованої первинної документації, яка ведеться;

3) інформація про кваліфікацію персоналу, а саме:

відомості про кваліфікацію персоналу організації-кандидата згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

копії дипломів, свідоцтв, сертифікатів;

копії посвідчень про підвищення кваліфікації та атестаційних документів;

4) довідка з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) та копії атестата про акредитацію;

5) відомості, що підтверджують кваліфікацію організації-кандидата з питань організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, на основі державної атестації наукової установи;

6) загальний опис власної системи управління якістю, відомості про особу, яка є відповідальною за функціонування системи управління якістю (копія диплома, копія документа, яким підтверджується необхідний стаж роботи, копія посадової інструкції);

7) довідка в довільній формі за підписом керівника організації-кандидата про відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;

8) документи, що підтверджують фінансову спроможність виконувати повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин, зокрема копії документів фінансової звітності.

5. Керівник і персонал організації-кандидата, які мають намір бути уповноважені на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, не мають здійснювати діяльність, пов’язану із селекцією, насінництвом та виробництвом рослинного матеріалу.

6. Протягом десяти робочих днів з дати реєстрації звернення Мінагрополітики здійснює перевірку правильності оформлення заяви (комплектності наданих документів), приймає її до розгляду або відмовляє в розгляді. У разі надання неповного комплекту документів Мінагрополітики повертає документи на доопрацювання. Після усунення всіх виявлених недоліків організація-кандидат протягом тридцяти календарних днів повторно подає заяву.

7. Розгляд документів здійснюється Мінагрополітики протягом тридцяти робочих днів після реєстрації заяви. У цей період здійснюється аналіз поданих документів на відповідність вимогам, установленим пунктом 4 цього Порядку, за результатами якого приймається рішення щодо визначення організації-кандидата експертним закладом, уповноваженим на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин (далі - експертний заклад), та видається організаційно-розпорядчий акт (далі - рішення).

8. У разі якщо організація-кандидат не відповідає встановленим вимогам, Мінагрополітики протягом десяти робочих днів приймає рішення про відмову у наданні уповноваження та надсилає організації-кандидату повідомлення з обґрунтуванням відмови.

9. Підставами для відмови в уповноваженні є невідповідність організації-кандидата встановленим вимогам та/або виявлення недостовірних відомостей у документах.

10. Організація-кандидат, щодо якої Мінагрополітики прийнято рішення про відмову в уповноваженні, має право повторно подати заяву після усунення всіх виявлених недоліків.

11. Рішення про відкликання уповноваження приймається Мінагрополітики у разі:

надання уповноваженим закладом заяви про скасування уповноваження;

встановлення за результатами аудиту невідповідності вимогам уповноваження експертного закладу та неусунення виявлених порушень.

12. Рішення про відкликання уповноваження приймається Мінагрополітики, яке інформує про це експертний заклад протягом десяти робочих днів.

Директор Департаменту 
землеробства та технічної
політики в АПК

В. Топчій


Додаток 1
до Порядку підтвердження
підприємствами, установами,
організаціями відповідного
рівня компетентності, вимоги
щодо кількості кваліфікованого
персоналу, який працює
на постійній основі, вимоги
до фінансових та матеріальних ресурсів,
акредитованих лабораторій
та системи управління якістю,
переліку документів, необхідних
для отримання уповноваження,
та порядку їх подачі
(пункт 4)

ЗАЯВА
про надання уповноваження у сфері охорони прав на сорти рослинДодаток 2
до Порядку підтвердження
підприємствами, установами,
організаціями відповідного
рівня компетентності, вимоги
щодо кількості
кваліфікованого персоналу,
який працює на постійній основі,
вимоги до фінансових
та матеріальних ресурсів,
акредитованих лабораторій
та системи управління якістю,
переліку документів, необхідних
для отримання уповноваження,
та порядку їх подачі
(підпункт 3 пункту 4)

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію персоналу організації-кандидата

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь, звання

Освіта, навчальний заклад, рік закінчення

Стажування, підвищення атестації

Стаж роботи у сфері охорони прав на сорти рослин

Дата останньої атестації та/або оцінки знань

Документ, що підтверджує результати атестації та/або оцінки знань

Примітки (володіння мовами, закордонне навчання)


____________
(посада)

____________
(підпис)

___________
(П.І.Б.)

___________
(дата)