Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 194
Прийняття: 12.06.2015
Видавники: Міністерство екології та природних ресурсів України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2015  № 194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 994/27439

Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою удосконалення механізму планування та фінансування видатків на здійснення природоохоронних заходів згідно з Бюджетним кодексом України, постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів» і від 17 серпня 2011 року № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, що додається.

2. Департаменту економіки та фінансів, Відділу бухгалтерського обліку та звітності забезпечити здійснення видатків на природоохоронні заходи та оплату виконаних робіт за укладеними договорами відповідно до плану природоохоронних заходів, затвердженого в установленому порядку.

3. Департаменту економіки та фінансів забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 травня 2002 року № 189 «Про Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 червня 2002 року за № 482/6770.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

І.А. Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Перший заступник
Міністра фінансів України
К.М. ЛяпінаА. АбромавичусІ. Уманський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
12.06.2015  № 194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 994/27439

ПОРЯДОК
планування та фінансування природоохоронних заходів

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру планування та фінансування природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою за рахунок бюджетних коштів та контролю за їх використанням.

1.2. Механізм використання коштів регулюється порядками використання коштів.

1.3. Терміни та скорочення, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

виконавець природоохоронного заходу - безпосередній виконавець природоохоронного заходу, зокрема, на балансі якого обліковується об'єкт (у тому числі незавершеного будівництва), на якому планується здійснити зазначений захід, та який на основі відповідного договору може бути уповноважений на здійснення функцій замовника щодо конкретного природоохоронного заходу. Виконавцем природоохоронного заходу можуть бути: підприємство, установа або організація, що належать до сфери управління Мінприроди, або юридичні особи усіх форм власності;

відповідальний виконавець - структурний підрозділ апарату Мінприроди, визначений наказом Мінприроди відповідальним за виконання (реалізацію) бюджетної програми (напряму), до компетенції якого належать організація та забезпечення планування видатків на природоохоронні заходи (за напрямами), розгляд запитів та здійснення відбору природоохоронних заходів;

замовник природоохоронного заходу - юридична особа, яка має намір здійснити конкретний природоохоронний захід за рахунок бюджетних коштів. Замовником природоохоронного заходу можуть бути: відповідальний виконавець; підприємство, установа та організація, що належать до сфери управління Мінприроди; центральний або місцевий орган державної виконавчої влади; юридична особа усіх форм власності;

запит - запит про виділення коштів для здійснення природоохоронного заходу за відповідною бюджетною програмою;

підрозділ планування природоохоронних заходів - структурний підрозділ апарату Мінприроди, який відповідно до положення про нього забезпечує координацію діяльності відповідальних виконавців щодо планування та фінансування природоохоронних заходів;

план - план природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою.

ІІ. Подання запитів для здійснення природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою

2.1. Планування видатків для реалізації природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою здійснюється Мінприроди на кожний бюджетний період шляхом затвердження плану, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до плану є запит про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів за бюджетною програмою, що подається замовником природоохоронного заходу до Мінприроди, в термін з 01 січня до 15 листопада поточного року за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

До запиту додаються:

кошторис витрат для здійснення природоохоронного заходу за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку;

екологічний висновок для здійснення природоохоронного заходу, виданий структурним підрозділом з питань охорони навколишнього природного середовища обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку (крім підприємств, установ або організацій, що належать до сфери управління Мінприроди).

При плануванні видатків, пов'язаних з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, подається копія зведеного кошторису витрат на загальну кошторисну вартість природоохоронного заходу, експертний звіт щодо розгляду проектної документації відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, довідка про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

2.3. Відповідальним за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запиті та документах, доданих до нього, є замовник природоохоронного заходу в особі керівника.

ІІІ. Розгляд запитів та формування плану

3.1. Попередній розгляд запиту, що надійшов до Мінприроди, здійснюється протягом 30 календарних днів з дня реєстрації запиту підрозділом планування природоохоронних заходів.

Попередній розгляд запиту включає перевірку комплектності пакета документів та правильність його оформлення згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3.2. Запит, поданий з порушенням вимог розділу ІІ цього Порядку, повертається на доопрацювання замовнику природоохоронного заходу протягом 30 календарних днів з дня реєстрації цього запиту в разі:

подання замовником природоохоронного заходу пакета документів не в повному обсязі;

виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих замовником природоохоронного заходу;

невідповідності документів, поданих замовником природоохоронного заходу, вимогам цього Порядку.

У разі якщо всі вимоги щодо комплектності та правильності оформлення документів виконані, запит в межах строку, визначеного пунктом 3.1 цього розділу, передається відповідальному виконавцю.

3.3. Відповідальні виконавці протягом 15 календарних днів забезпечують:

аналіз запиту щодо відповідності зазначеного у ньому природоохоронного заходу Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147;

відбір природоохоронних заходів за пріоритетами та критеріями, визначеними в розділі IV цього Порядку;

підготовку екологічного висновку для здійснення природоохоронних заходів підприємствам, установам або організаціям, що належать до сфери управління Мінприроди;

подання до підрозділу планування природоохоронних заходів пропозицій до плану.

3.4. Підрозділ планування природоохоронних заходів узагальнює протягом 3 робочих днів пропозиції, надані відповідальними виконавцями, та подає їх на розгляд робочої групи з відбору природоохоронних заходів (далі - Робоча група) разом з орієнтовним розподілом видатків за бюджетними програмами (напрямами) в межах передбачених бюджетних коштів.

Робоча група, яка здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Робочу групу, затвердженого наказом Мінприроди, протягом 1 робочого дня здійснює попередній відбір природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою, згідно з критеріями, визначеними в розділі IV цього Порядку. Склад Робочої групи, затверджується наказом Мінприроди.

3.5. Після врахування зауважень та пропозицій Робочої групи щодо відібраних заходів відповідальні виконавці готують протягом 5 календарних днів узагальнені пропозиції та разом із копіями запитів і документів до них подають їх протягом 5 календарних днів до підрозділу планування природоохоронних заходів для формування проекту плану.

План затверджується Міністром екології та природних ресурсів і погоджується Мінфіном.

3.6. Після затвердження і погодження плану підрозділ планування природоохоронних заходів надає протягом 2 календарних днів відповідальним виконавцям його копії.

Відповідальні виконавці доводять до відома замовника природоохоронного заходу (розпорядників нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів) витяги з плану.

3.7. Оригінали затверджених в установленому цим Порядком планів зберігаються в підрозділі планування природоохоронних заходів.

Оригінали запитів, на підставі яких включені відповідні природоохоронні заходи до плану, разом із супровідною документацією зберігаються у відповідальних виконавців.

IV. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних заходів для включення до плану

4.1. Під час формування відповідальними виконавцями пропозицій до плану пріоритет надається природоохоронним заходам, що визначені законами України, актами та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України і спрямовані на запобігання, попередження, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

4.2. Формування плану здійснюється в порядку, установленому Мінприроди, з урахуванням необхідності:

погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років;

завершення розпочатого у минулих роках будівництва, розширення та реконструкції об’єктів з високим ступенем будівельної готовності.

4.3. Відбір природоохоронних заходів здійснюється відповідальними виконавцями на підставі інформації, зазначеної в запитах та документах, визначених у пункті 2.2 розділу ІІ цього Порядку, за такими критеріями:

відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;

готовність природоохоронного заходу на час подання запиту;

природоохоронний ефект;

економічна ефективність (строк окупності);

наявність власних коштів як джерела фінансування;

наявність гарантованого фінансування з інших джерел;

строк реалізації природоохоронного заходу.

V. Організація проведення видатків

5.1. Для забезпечення фінансування природоохоронних заходів, що здійснюються замовником природоохоронного заходу або виконавцем природоохоронного заходу, Мінприроди включає їх до своєї мережі.

5.2. Для включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів замовник природоохоронного заходу (розпорядник нижчого рівня або одержувач бюджетних коштів) надає до Мінприроди завірені в установленому порядку органом, який їх видав, копії таких документів:

довідки про те, що об’єкт (у тому числі незавершене будівництво), на якому планується здійснити зазначений захід, обліковується на балансі юридичної особи, що є безпосереднім замовником природоохоронного заходу або виконавцем природоохоронного заходу (для підприємств, установ або організацій, що не належать до сфери управління Мінприроди);

рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень на замовника природоохоронного заходу;

довідки про включення розпорядника нижчого рівня або одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

реєстраційної картки розпорядника нижчого рівня або одержувача бюджетних коштів.

5.3. На підставі поданих документів відповідно до пункту 5.2 цього розділу головним розпорядником бюджетних коштів протягом 30 календарних днів укладаються відповідні договори, згідно з якими виконавець природоохоронного заходу може бути уповноважений на здійснення функцій замовника щодо конкретного природоохоронного заходу.

Підготовку та укладання відповідного договору забезпечує підрозділ планування природоохоронних заходів.

5.4. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів використовують кошти відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374, на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі розпорядника бюджетних коштів.

5.5. Закупівля робіт, товарів і послуг, необхідних для реалізації природоохоронних заходів, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

5.6. Протягом поточного бюджетного року за рішенням Мінприроди, погодженим із Мінфіном можуть вноситися зміни до плану за наявності:

резерву бюджетних коштів, передбаченого у плані;

залишку коштів на початок поточного бюджетного року за спеціальним фондом державного бюджету;

понадпланового перевищення надходжень до спеціального фонду у поточному бюджетному році;

економії бюджетних коштів за результатами процедури державних закупівель або у разі вилучення природоохоронних заходів з плану.

5.7. Рішенням Мінприроди, погодженим із Мінфіном, із плану можуть вилучатись природоохоронні заходи у разі:

відсутності договорів на виконання природоохоронних заходів протягом шести місяців після затвердження плану;

листа замовника природоохоронного заходу щодо неможливості виконання заходів із зазначенням причини невиконання.

5.8. Виконавець природоохоронного заходу зобов'язаний надавати замовнику природоохоронного заходу фінансову та іншу документацію для здійснення внутрішнього контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

5.9. Замовники природоохоронних заходів подають відповідальним виконавцям інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів згідно з додатками 6 та 7 до цього Порядку в установлені законодавством строки.

Відповідальні виконавці узагальнюють отриману інформацію та подають її до підрозділу планування природоохоронних заходів не пізніше ніж за 5 днів до встановленого порядками використання коштів строку подачі звітності.

Підрозділ планування природоохоронних заходів узагальнює надану інформацію, здійснює аналіз використання коштів за бюджетними програмами (напрямами), забезпечує підготовку, візування, підписання квартального та річного звіту про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів за відповідною бюджетною програмою та надає його Мінфіну та іншим заінтересованим органам державної влади згідно з порядками використання коштів.

Директор Департаменту
економіки та фінансівЄ.В. Ярова


Додаток 1
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ПЛАН
природоохоронних заходів


Додаток 2
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 2.2 розділу ІІ)

ЗАПИТ
про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів


Додаток 3
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 2.2 розділу ІІ)

КОШТОРИС
витрат для здійснення природоохоронного заходуДодаток 4
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 2.2 розділу ІІ)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК
для здійснення природоохоронного заходу


Додаток 5
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 2.2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта


Додаток 6
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 5.9 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів


Додаток 7
до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів
(пункт 5.9 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів