Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 316
Прийняття: 31.05.2013
Видавники: Міністерство соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013  № 316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 988/23520

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки № 827-22 від 12.04.2022}

Про затвердження  форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядку її подання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1476 від 05.12.2016}

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України „Про зайнятість населення” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.

1.2. Порядок подання форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420 „Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за № 1534/11814 (зі змінами).

3. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
О. ОсауленкоМ.Ю. БродськийО. МірошниченкоГ.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.05.2013 № 316
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
05.12.2016 № 1476)

ЗВІТНІСТЬ
Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

{Форма в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1476 від 05.12.2016}

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.05.2013 № 316
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
05.12.2016 № 1476)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 988/23520

ПОРЯДОК
подання форми звітності № 3-ПН
"Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм подання форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” (далі - форма № 3-ПН).

2. У цьому Порядку термін „роботодавець” вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, термін „вакансія” - у значенні, наведеному в Законі України „Про зайнятість населення”, термін „базові центри зайнятості” - у значенні, наведеному в Положенні про державну службу зайнятості.

3. Форма № 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

4. Актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

5. Форма № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

6. Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна.

Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).

Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

ІІ. Порядок заповнення розділу І форми № 3-ПН

1. У розділі I форми № 3-ПН відображаються основні дані про вакансії.

У графі А вказується порядковий номер запису.

Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо оплати праці та місця проведення робіт. В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Національного класифікатора України „Класифікатор професій”.

У графі 2 наводиться кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5, 6.

У графі 3 відображається розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У графі 4 зазначається виключно розмір основної заробітної плати.

У графі 5 вказується місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).

У графі 6 робиться запис „так”, якщо у розділі ІІ форми № 3-ПН надано додаткові коментарі, або запис „ні”, якщо таких коментарів не надано.

2. Приклад заповнення розділу І з урахуванням усіх можливих випадків наведено у додатку до цього Порядку.

ІІІ. Порядок заповнення розділу ІІ форми № 3-ПН

1. За наявності у роботодавців коментарів до вакансії заповнюється розділ ІІ, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису в розділі І, а також характеристики вакансій (умови праці, розмір заробітної плати та вимоги до претендентів).

У пункті 1 зазначається порядковий номер відповідного запису з розділу І та вказується кількість вакансій.

У пункті 2 наводиться загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”), яких роботодавець може працевлаштувати. За бажанням роботодавця може проводитись деталізація категорій претендентів на вакансію з урахуванням категорій громадян, перелік яких наведений у статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”, а також внутрішньо переміщених осіб.

У пункті 3 зазначаються завдання, обов’язки, наводиться стислий опис робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, а також зазначаються інші коментарі (за потреби).

У пунктах 4-6 із запропонованого переліку вибираються відповідно режим роботи, характер виконуваної роботи, умови праці та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 7 із запропонованого переліку вибираються додаткові відомості щодо вакансії та ставляться відповідні відмітки.

У пунктах 8, 9 із запропонованого переліку вибираються відповідно освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові ступені та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 10 зазначаються спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація.

У пункті 11 вказується стаж роботи (в роках).

У пункті 12 зазначаються у довільній формі вимоги роботодавця стосовно додаткових умінь, знань, навичок.

2. Розділ ІІ форми № 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1476 від 05.12.2016}

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. ЛазебнаДодаток
до Порядку
подання форми звітності № 3-ПН
„Інформація про попит на робочу
силу (вакансії)”
(пункт 2 розділу ІІ)

Приклад заповнення розділу І форми № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.

І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

Професія (посада)

Кількість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село)

Наявність коментарів у додатку (так/ні)

усього (у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати)

у тому числі основної

А

1

2

3

4

5

6

1

Слюсар-сантехнік

3

3500

1900

м. Київ

Так

2

Слюсар-сантехнік

1

3200

1700

м. Київ

Так

3

Слюсар-сантехнік

2

3200

1700

Київська обл., м. Васильків

Так

4

Маляр

1

3500

2000

м. Київ

Так

5

Маляр

1

3500

2000

м. Київ

Ні

{Додаток в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1476 від 05.12.2016}