Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 341
Прийняття: 24.07.2014
Видавники: Міністерство інфраструктури України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2014  № 341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2014 р.
за № 936/25713

Про затвердження Змін до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

Відповідно до Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)», статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 914 «Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)», постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 51 «Про виконання Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 квітня 2013 року № 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 року за № 759/23291, що додаються.

2. Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

М.Ю. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:


В.о. Голови
Антимонопольного комітету України


Міністр внутрішніх справ України


Міністр соціальної політики України


Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.Я. Бараш


А.Б. Аваков


Л. Денісова


О.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.07.2014  № 341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2014 р.
за № 936/25713

ЗМІНИ
до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

1. Пункт 1.1 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«автоматизована система бази даних перевірки та адаптації тахографів до транспортних засобів (далі - база даних) - електронна база даних, що містить відомості про тахографи, встановлені на транспортних засобах, їх адаптацію до таких транспортних засобів, технічне обслуговування (активацію, періодичні перевірки, ремонт), здійснені пунктами сервісу тахографів;».

У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим.

2. У розділі II:

1) пункт 2.5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«передачу даних протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу (далі - Протокол), оформлених згідно з додатком 1 до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 червня 2010 року № 385, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 946/18241, разом з інформацією, зчитаною з тахографів, до бази даних;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці восьмому слова «автоматизованої системи» виключити;

2) пункт 2.11 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«можливість передачі даних Протоколів разом з інформацією, зчитаною з тахографів, до бази даних в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

3) пункт 2.16 викласти в такій редакції:

«2.16. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки тахографів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».».

3. У розділі IV:

1) пункт 4.1 доповнити словами та цифрами «, а також у разі недотримання ПСТ вимог, встановлених абзацом п’ятим пункту 2.5 розділу ІІ цього Порядку, або надання до бази даних Протоколів, оформлених з порушенням вимог чинного законодавства»;

2) у пункті 4.7:

слова «головний орган, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні» замінити словами «відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху»;

після слів «Робочий орган Компетентного органу» доповнити пункт словами «, а також відповідного суб’єкта господарювання».

4. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:

«V. Формування бази даних

5.1. Компетентний орган забезпечує формування та ведення бази даних, доступ до інформації, наявної у ній, Контрольному органу та відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, а також здійснює обмін інформацією із компетентними органами договірних сторін ЄУТР щодо встановлених ПСТ тахографів.

5.2. У базі даних, що формується на підставі даних Протоколів, переданих відповідальною особою ПСТ, зазначаються відомості щодо найменування та місцезнаходження ПСТ; порядкового номера ПСТ у Переліку; номера картки майстерні (механіка) у разі обслуговування цифрового тахографа; найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника; ідентифікаційного номера протоколу; даних транспортного засобу: марки, моделі, року випуску, реєстраційного номера (VRN), ідентифікаційного номера (VIN); даних тахографа: марки, моделі, типу, виробника, заводського номера, дати виготовлення, дати попередньої перевірки та адаптації; результатів перевірки та адаптації тахографа; висновку на придатність до експлуатації тахографа.

5.3. Ідентифікаційний номер присвоюється Протоколу автоматично під час передачі його відповідальною особою ПСТ до бази даних та складається із порядкового номера ПСТ у Переліку та шестизначного цифрового номера, який доповнений латинською літерою.

5.4. База даних створюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».».

5. Абзац четвертий підпункту «в» пункту 6 додатка 2 до Порядку виключити.

Директор Департаменту
автомобільного транспорту
та стратегічного розвитку
автомобільних дорігС.О. Доброход