Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 606
Прийняття: 03.05.2012
Видавники: Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2012  № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2012 р.
за № 807/21119

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 1330 від 18.10.2018}

Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою

Відповідно до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Фонду державного майна України від 30 березня 2001 року № 500 «Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2001 року за № 370/5561;

наказ Фонду державного майна України від 15 жовтня 2003 року № 1827 «Про затвердження змін до Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2003 року за № 987/8308;

наказ Фонду державного майна України від 23 травня 2005 року № 1338 «Про затвердження Змін до Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 2005 року за № 596/10876;

наказ Фонду державного майна України від 01 лютого 2010 року № 133 «Про внесення змін до Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2010 року за № 185/17480.

3. Управлінню з питань договірного менеджменту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену особу Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.05.2012  № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2012 р.
за № 807/21119

ПОРЯДОК
надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статей 7 та 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», статті 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та статті 19 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

Цей Порядок регулює відносини, які виникають між державним органом приватизації (далі - орган приватизації), що здійснює контроль за виконанням зобов'язань власника об'єкта перед державою, узятих ним за договором купівлі-продажу, власником об'єкта приватизації та претендентом на придбання цього об'єкта при його відчуженні або передачі його в заставу власником у період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу.

1.2. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

власник - фізична або юридична особа (декілька юридичних осіб, які об'єдналися для спільного придбання об'єкта), що володіє(ють) об'єктом у період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

договір купівлі-продажу - договір купівлі-продажу об'єкта, укладений органом приватизації в результаті відчуження об'єкта у процесі його приватизації;

договір подальшого відчуження - письмовий документ, за яким від власника до претендента переходять (можуть перейти внаслідок передбачених законодавством обставин) право власності на об'єкт та невиконані попереднім власником зобов'язання, визначені договором купівлі-продажу;

заява - звернення до органу приватизації за погодженням подальшого відчуження об'єкта;

об'єкт - об’єкт приватизації, що є предметом договору купівлі-продажу, обтяженого зобов’язаннями його власника перед державою;

претендент - фізична або юридична особа (декілька юридичних осіб, які об'єдналися з метою спільного придбання об'єкта), що має(ють) намір придбати чи може(уть) одержати об'єкт у власність від власника в період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу.

1.3. Погодження органом приватизації подальшого відчуження здійснюється за таких умов:

повного розрахунку власника з органом приватизації за об'єкт;

виконання рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу за порушення цих умов у разі їх наявності;

забезпечення правонаступництва претендента на всі права і обов’язки власника, передбачені договором купівлі-продажу;

узяття претендентом на себе всіх невиконаних власником зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

відповідності претендента кваліфікаційним та іншим вимогам до покупця, якщо такі вимоги були визначені органом приватизації під час приватизації об'єкта;

у разі необхідності отримання (згідно з вимогами чинного законодавства) дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання претендентом об'єкта - подання до органу приватизації разом із заявою копії рішення Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання такого дозволу.

1.4. Погодження органом приватизації подальшого відчуження об'єкта здійснюється шляхом накладання на договір подальшого відчуження поряд з підписами сторін договору резолюції «Погоджено» за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, завіреним печаткою.

1.5. Усі документи, що подаються до органу приватизації з метою погодження подальшого відчуження об'єкта, викладаються державною мовою.

1.6. Оцінка відповідності претендента кваліфікаційним та іншим вимогам здійснюється органом приватизації відповідно до чинного законодавства.

1.7. На вимогу будь-якої зі сторін договору подальшого відчуження органом приватизації повинна бути забезпечена конфіденційність цього відчуження (документів, що надаються разом із заявою тощо).

ІІ. Порядок подання заяви

2.1. Заява надсилається до органу приватизації листом, який підписується власником та претендентом.

2.2. Разом із заявою щодо погодження подальшого відчуження об'єкта подаються такі документи:

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього;

документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу;

проект договору подальшого відчуження або договір подальшого відчуження, укладений за відкладальною умовою щодо набрання ним чинності після погодження органом приватизації подальшого відчуження об'єкта;

засвідчені в установленому законодавством порядку документи (підписані і скріплені печаткою), які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним, а також іншим вимогам до покупця, якщо такі вимоги були визначені органом приватизації під час приватизації об'єкта;

для претендентів, які є юридичними особами:

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію довідки про взяття на облік платника податків;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення - для нерезидентів;

для претендентів - фізичних осіб:

копію паспортного документа;

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, копію довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців);

копію облікової картки фізичної особи - платника податків або повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - громадян України);

документи, передбачені розділами IV (при відчуженні об'єкта незавершеного будівництва або єдиного майнового комплексу), V (у разі внесення об'єкта до статутного капіталу господарського товариства), VІ (у разі передачі об’єкта у заставу чи іпотеку).

інші підтвердні документи, вимоги про надання яких було встановлено при приватизації об’єкта, крім документів щодо унесення конкурсних гарантій та реєстраційного внеску за подання заяви на участь у приватизації об’єкта.

Копії документів претендентів-нерезидентів повинні бути в установленому законодавством порядку легалізовані та перекладені на українську мову.

ІІІ. Особливості погодження подальшого відчуження пакетів акцій

3.1. Якщо об'єктом договору купівлі-продажу є пакет акцій, то його подальше відчуження можливе лише цілісним пакетом.

3.2. Проект договору подальшого відчуження пакета акцій чи договір подальшого відчуження, надані для погодження органом приватизації відповідно до цього Порядку, повинні передбачати, що предметом договору відчуження є пакет акцій, розмір якого не менший, ніж розмір пакета акцій, проданого за договором купівлі-продажу (у відсотках до статутного капіталу товариства).

ІV. Особливості погодження подальшого відчуження об'єктів незавершеного будівництва та єдиних майнових комплексів

4.1. При зверненні за погодженням подальшого відчуження об’єкта незавершеного будівництва або єдиного майнового комплексу разом з документами, передбаченими розділом ІІ цього Порядку, до органу приватизації подаються:

документи, що засвідчують відчуження разом з об’єктом незавершеного будівництва або єдиним майновим комплексом земельної ділянки, на якій він розташований, у випадках, коли ця земельна ділянка належить власнику об’єкта незавершеного будівництва або єдиного майнового комплексу на праві власності;

документи, що засвідчують відмову власника від подальшої оренди земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва або єдиний майновий комплекс, та готовність претендента взяти цю земельну ділянку в оренду або придбати її у власність в установленому законодавством порядку у випадках, коли земельна ділянка перебувала у власника в оренді;

документи, що засвідчують готовність претендента взяти земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва або єдиний майновий комплекс, в оренду або придбати її у власність в установленому законодавством порядку у випадках, коли права користування (володіння) земельною ділянкою не були оформлені у встановленому законодавством порядку.

V. Особливості подальшого відчуження об'єкта шляхом унесення його до статутного капіталу іншого господарського товариства

5.1. Разом із заявою, підписаною власником об'єкта, до органу приватизації подаються документи, передбачені абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ цього Порядку, а також проект договору подальшого відчуження, в якому має бути відображена умова, що зобов’язання, визначені договором купівлі-продажу, переходять до товариства, до статутного капіталу якого вноситься об’єкт, з моменту фактичної передачі об’єкта.

5.2. У разі коли під час передачі об’єкта до статутного капіталу товариства не передбачено укладення договору відчуження об’єкта, між власником та товариством, до статутного капіталу якого вноситься об’єкт, згідно зі статтею 520 Цивільного кодексу України має бути укладено договір про переведення зобов’язань, який підлягає погодженню органом приватизації, що уклав договір купівлі-продажу, з дотриманням при цьому вимог, передбачених цим Порядком для погодження договорів подальшого відчуження.

VІ. Особливості погодження застави (іпотеки) об'єкта

6.1. Разом із заявою про погодження застави (іпотеки) об'єкта до органу приватизації подаються документи, передбачені абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ цього Порядку, а також проект договору застави (іпотеки) або договір застави (іпотеки), укладений за відкладальною умовою щодо набрання ним чинності після погодження його органом приватизації, який повинен передбачати, що:

у разі реалізації заставоутримувачем (іпотекоутримувачем) свого права на звернення стягнення на заставлений об'єкт у випадку невиконання власником своїх зобов'язань за договором застави (іпотеки) пов'язане з цим відчуження об'єкта застави (іпотеки) повинно здійснюватися лише за погодженням з органом приватизації;

у разі розірвання у судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням власником своїх зобов'язань за цим договором об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність за рішенням суду, господарського суду. У цьому випадку звернення стягнення на об'єкт приватизації за невиконання власником зобов'язань за договором застави (іпотеки) заставоутримувачем (іпотекоутримувачем) здійснене бути не може.

VІІ. Розгляд заяви органом приватизації

7.1. Розгляд заяви здійснюється органом приватизації у двадцятиденний строк після одержання ним відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір подальшого відчуження об'єкта.

7.2. У разі відмови у погодженні подальшого відчуження об'єкта орган приватизації листом надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення і повертає заявникам всі отримані від них документи.

7.3. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з моменту їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 7.1 цього розділу.

7.4. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші державні органи за їх згодою.

7.5. За результатами розгляду поданих документів орган приватизації може відмовити в погодженні відчуження об'єкта у таких випадках:

претендент не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та встановленим законодавством для покупців державного майна;

на розгляд органу приватизації не представлені документи, передбачені цим Порядком;

представлені документи не відповідають вимогам, встановленим цим Порядком.

Начальник
Управління з питань
договірного менеджменту

Ю. Нікітін