Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 110
Прийняття: 28.02.2018
Видавники: Міністерство аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2018  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2018 р.
за № 781/32233

Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

Відповідно до статей 20, 26 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила складання та подання заявки на сорт рослин, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Голови
Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів


В.о. Голови Державної регуляторної служби України

А. Жук


В.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28 лютого 2018 року № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2018 р.
за № 781/32233

ПРАВИЛА
складання та подання заявки на сорт рослин

I. Загальні положення

1. Права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання заявки на сорт рослин до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (далі - Компетентний орган).

2. Заявка на сорт рослин (далі - заявка) - сукупність документів, перелік яких визначений статтею 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі - Закон), що подаються в електронному чи паперовому вигляді. Не допускається подання сканованих копій документів заявки.

3. Датою подання заявки вважається дата одержання Компетентним органом матеріалів заявки.

4. До заявки додається супровідний лист із переліком усіх документів.

5. Документи, що складають заявку, підписуються особисто заявником або іншою особою, наділеною відповідними повноваженнями. Підпис проставляється кульковою або чорнильною ручкою. Використання факсиміле (копії підпису у вигляді штампа) не допускається.

6. Від імені авторів сортів, заявників у відносинах, врегульованих Законом, можуть виступати їх представники в межах наданих повноважень відповідно до законодавства на підставі договору або довіреності.

Заявник (представник) є відповідальним за достовірність інформації, наведеної в документах заявки.

7. Особа, що підписала документи заявки, надає згоду на обробку, використання, поширення вказаних у заявці персональних даних та на надання доступу до них третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. У випадку додання до заявки документів, викладених іноземною мовою, до них додається їх офіційний переклад українською мовою.

9. Право на подання заявки належить:

автору (авторам) сорту;

спільно автору (авторам), роботодавцю (замовнику);

роботодавцю (замовнику), якщо це обумовлено трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням;

особі, якій передано право на подання заявки роботодавцем (замовником) на підставі Закону або договору;

правонаступнику (спадкоємцю) автора або роботодавця (замовника);

будь-якій особі, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без набуття майнових прав інтелектуальної власності. У цьому випадку заявник надає додаткову інформацію, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці про відсутність відомостей про автора (селекціонера) сорту рослин.

У випадку подання заявки на сорт, на який в інших державах-учасницях зареєстровано право селекціонера (патент на сорт рослин), право на подання заявки з метою набуття майнових прав інтелектуальної власності в Україні належить цьому володільцю (власнику) патенту, який ідентифікується в результаті обміну інформацією про заявки з державами - учасницями Міжнародного союзу з охорони прав на сорт рослин. Інша особа може подавати заявку лише з метою набуття майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні.

10. Особа, яка подала заявку, є заявником сорту.

11. Заявка має стосуватися тільки одного сорту та містити:

заяву про визнання прав на сорт (далі - заява) (додаток 1) з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник, у двох примірниках;

технічну анкету сорту (додаток 2) згідно з відповідною методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженою в установленому законодавством порядку (далі - Методика ), у двох примірниках;

показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (додаток 3) (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин) у двох примірниках.

12. Додатково подаються:

документ про сплату збору за подання заявки (може подаватись впродовж двох місяців після дати подання заявки);

документ про повноваження представника (якщо заявка подається через представника заявника);

копію першої заявки, засвідчену компетентним органом держави-учасниці, до якого вона була подана, та її переклад українською мовою, у разі, якщо заявником заявлено право пріоритету заявки;

фотографії рослин або органів рослини сорту (додаються тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);

документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки згідно із Законом. Заявник може надати відомості, за допомогою яких можна встановити заявника як селекціонера, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці.

13. Документи заявки подаються у паперовій формі або в електронній формі. У разі подання в електронній формі документи мають бути оформлені згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Документи заявки складаються українською мовою (якщо інше не встановлено цими Правилами) з використанням однозначної, чітко зрозумілої термінології. Оформлення документів заявки за допомогою друкувальних засобів здійснюється з використанням гарнітури Times New Roman, шрифту чорного кольору розміром 10-14 друкарських пунктів на аркушах формату А4. Друк здійснюється з одного боку аркуша без звороту з використанням матеріалів, які забезпечують тривале зберігання документів та їх безпосереднє репродукування.

Документи заявки не повинні містити дописок, закреслених слів та інших виправлень, не обумовлених в них, орфографічних та арифметичних помилок. Не допускається заповнення документів заявки олівцем чи фломастером, не допускається наявність пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст написаного.

14. Заявник має відповісти на всі питання та заповнити всі поля форм документів, що складають заявку. У разі якщо поле не є актуальним, про це необхідно вказати або проставити в такому полі прочерк.

15. Якщо документ, що складає заявку, передбачає необхідність вибору між варіантами відповіді на питання або необхідність вибору варіантів відповіді із запропонованого переліку, такий вибір здійснюється шляхом відмічання позначкою, або .

У разі якщо таке поле не може бути обране (не є актуальним), воно має залишитися вільним від позначень.

16. Календарна дата наводиться арабськими цифрами в один рядок у послідовності: день місяця, місяць, рік.

День місяця та місяць позначаються двома цифрами (кожний із них), рік - чотирма цифрами. Цифри між днем місяця, місяцем та роком відділяються одна від одної крапкою або дефісом.

II. Складання заяви

1. Форма заяви має 10 розділів, окремі з яких містять пункти. У правому верхньому куті бланка заяви розміщені поля «Номер заявки» і «Дата подання», які заявник не заповнює.

2. Заповнюючи розділ «Вид прав», заявник відмічає мету, з якою подано заявку, проставляючи позначку або навпроти виду прав. Якщо трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням зумовлено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, позначку навпроти цього виду прав можна не проставляти. У цьому випадку заявник додає до заявки копію відповідного договору.

3. У розділі «Заявник» наводиться інформація про заявника.

Для фізичних осіб (резидентів) - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), інформація щодо місця проживання, номер документа, що посвідчує особу.

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) нерезидента має бути написано латиницею (спочатку прізвище, потім ім’я та по батькові (за наявності)) з транслітерацією українською мовою.

Для юридичних осіб (резидентів) - найменування, місцезнаходження юридичної особи згідно з ЄДРПОУ із зазначенням організаційно-правової форми.

Найменування юридичної особи (нерезидента) наводиться латиницею з транслітерацією поряд у дужках українською мовою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (при цьому переклад найменування не допускається).

У полі «Місце проживання (місцезнаходження)» зазначають повну поштову адресу відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270.

Якщо заявником є фізична або юридична особа - нерезидент, має бути вказано місце проживання (місцезнаходження) мовою заявника за правилами його держави без транслітерації українською мовою.

Номери телефонів та факсів наводяться із зазначенням міжнародного коду, коду міста (або коду мобільного оператора).

Поле «е-mail» (адреса електронної пошти) заповнюється, якщо заявник має електронну пошту.

Зазначаючи адресу електронної пошти, заявник погоджується з тим, що така адреса є придатною для офіційного листування з приводу поданої заявки.

Поле «громадянство» заповнюють, якщо заявник є фізичною особою. Назва країни (крім тієї, що зазначається у поштовій адресі) наводиться латиницею великими літерами у вигляді дволітерного коду (alpha-2 code) відповідно до міжнародного стандарту ISO 3166-1:2013 «Коди для представлення назв країн і одиниць їх адміністративно-територіального поділу».

У заяві передбачено заповнення інформації трьома заявниками. Якщо заявників більше, відомості про кожного наступного заявника надають на окремому аркуші паперу, який додається до заяви.

4. У розділі «Адреса для листування» вказуються:

для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місцезнаходження особи, з якою відбуватиметься листування з усіх питань, пов’язаних з розглядом заявки;

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження.

Адреса проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи, адреса для листування тощо наводяться згідно з вимогами пункту 3 цього розділу.

Окремо заявник зазначає, кому належить адреса, проставляючи відповідну позначку - або , а також відмічає бажані види зв’язку з ним.

5. У розділі «Ботанічний таксон» заявник наводить назву ботанічного таксона (українською та латинською мовами), що рекомендується для використання під час заповнення документів заявки латинською (пункт «а») та українською (пункт «б») мовами, згідно з додатком 4 до цих Правил. Назва таксона має надати можливість чітко ідентифікувати об’єкт заявки як ботанічно, так і технічно. У назві таксона українською мовою можливі уточнення, які допоможуть провести експертизу (наприклад, якщо об’єктом заявки на кукурудзу є батьківський компонент, необхідно вказати «кукурудза (батьківський компонент)» тощо).

6. Розділ «Назва сорту» складається з двох пунктів. У пункті «а» заявник наводить запропоновану ним назву сорту українською мовою. Якщо заявлено сорт, який створений або зареєстрований в іншій державі, назва сорту наводиться також літерами англійської абетки.

У пункті «б» заявник наводить назву селекційного номера, під яким об’єкт заявки був зазначений упродовж селекційного процесу, що може бути суттєвою допомогою в разі виникнення будь-яких спірних питань щодо права на подання заявки або встановлення пріоритету, ухвалення назви сорту, визначення новизни тощо.

7. Заповнюючи розділ «Автором(ами) сорту є:», заявник робить позначку, чи є заявник (усі заявники) автором (авторами) сорту, чи автором (авторами) сорту є інші особи.

Якщо заявник (заявники) - фізична (фізичні) особа (особи) є автором (авторами) сорту, таблиця не заповнюється. Якщо зазначено, що автором (авторами) сорту є інші особи, таблиця заповнюється обов’язково, за винятком випадку, коли заявку подано на сорт, віднесений до загальновідомих, без набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього особою, яка надала інформацію, що відомості про автора (авторів, селекціонера) сорту втрачені (відсутні).

Відомості про автора (авторів), що є нерезидентом (нерезидентами), заповнюються літерами англійської абетки, адреса - мовою автора (авторів) за правилами його (їх) пошти. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - нерезидента зазначаються без транслітерації українською мовою.

Якщо трудовим договором (контрактом) або договором про створення сорту за замовленням між автором і роботодавцем передбачено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт, а в заяві не зазначено наміру набути особисті немайнові права інтелектуальної власності, ім’я та адреса місця проживання автора (авторів) у заяві можуть не зазначатись.

Проставляючи позначку щодо відсутності інших авторів, заявник підтверджує достовірність наданої ним інформації про авторів.

У розділі «Заявник(и) отримав(ли) сорт шляхом:» заявник зазначає, яким шляхом він отримав сорт. Якщо зазначено інший шлях отримання сорту, необхідно надати детальну інформацію щодо цього.

У розділі «Сорт створено у державі:» заявник зазначає код держави (відповідно до вимог пункту 3 цього розділу), у якій створено сорт (тобто, де проходив селекційний процес).

8. Під час заповнення розділу «Інші заявки на сорт, подані за межами України» заявник наводить відомі йому на момент подання заявки код держави (відповідно до вимог пункту 3 цього розділу), дату подання заявки до компетентного органу цієї держави, номер та стадію розгляду заявки, назву сорту.

Для визначення стадії розгляду заявки використовуються такі умовні позначення:

А - заявку розглядають;

Б - заявку відхилено;

В - заявку відкликано;

Г - заявку розглянуто позитивно.

9. Під час заповнення розділу «Прошу (просимо) встановити пріоритет за датою подання першої заявки» слід враховувати, що перша заявка, подана до іншої держави, має бути чинною на дату подання заявки (знаходиться в процесі розгляду або її вже розглянуто і щодо неї прийнято позитивне рішення).

10. Інформація розділу «Сорт пропонувався до продажу або продавався» дає змогу визначити новизну сорту і зазначається обов’язково.

Якщо заявник вказав (відмічаючи позначкою «так»), що сорт пропонували до продажу або продавали в Україні чи іншій державі, необхідно зазначити дату продажу і назву сорту, а також код держави, де сорт продано вперше.

11. У пункті «а» розділу «Кваліфікаційна (технічна) експертиза сорту» заявник інформує про стан проведення технічної експертизи сорту-кандидата, якщо таку проводили, проставляючи відповідну позначку і вказуючи код держави, де її вже проведено, де вона проводиться або проводитиметься.

У пунктах «б» і «в» заявник зазначає, що посадковий матеріал сорту відповідає заявці.

III. Технічна анкета сорту

1. Технічна анкета сорту складається з 10 розділів та преамбули. У преамбулі до технічної анкети є вимога щодо гібридних сортів, які є об’єктом заявки, а батьківські компоненти надають для експертизи як складову гібридного сорту згідно з Методикою. Заявник повинен разом з технічною анкетою гібриду надати технічну анкету на кожен батьківський компонент.

2. У розділі 1 зазначається назва ботанічного таксона латинською та українською мовами.

3. Інформація розділу 2 стосовно заявника та автора (авторів) має бути ідентичною інформації, що наведена в заяві (винятком може бути інформація про автора (авторів) на батьківські компоненти гібриду).

4. У розділі 3 наводиться назва сорту. Якщо сорт іноземного походження, його назва наводиться українською мовою, а поряд (у дужках) - літерами англійської абетки.

5. У розділі 4 заявник наводить інформацію щодо схеми селекції та розмноження сорту. Інформація цього розділу без згоди заявника не розголошується.

У пункті 4.1 наводиться схема селекції. Має бути вказано з проставленням відповідної позначки, яким шляхом створено сорт. Якщо для створення сорту застосовано схрещування (контрольоване в цілому або частково), необхідно вказати батьківські компоненти (їх назви) українською мовою та поряд (у дужках) - літерами англійської абетки (для сортів іноземного походження).

Якщо сорт створено із застосуванням мутагенезу або відбору мутацій, необхідно вказати вихідний сорт. Якщо сорт створено шляхом виявлення та поліпшення уже відомого сорту, необхідно вказати, де виявлено сорт і яким чином поліпшено. Якщо для створення сорту застосовано інші методи, необхідно зробити відповідну позначку і зазначити метод створення. У пункті 4.2 наводиться інформація щодо методу розмноження сорту. Для сортів, що розмножуються насінням, слід зазначити спосіб запилення, а щодо гібридних сортів - на окремому аркуші має бути подано схему розмноження з детальною інформацією про всі батьківські компоненти, які потрібні для розмноження, включаючи відомості про їх офіційну реєстрацію (схема розмноження засвідчується підписом, як і всі документи заявки). Для сортів, що розмножуються вегетативно, необхідно вказати спосіб розмноження і надати додаткову інформацію щодо розмноження.

6. У розділі 5 наводяться ознаки сорту. Перелік ознак у цьому розділі залежить від ботанічного таксона і містить тільки групові ознаки, що визначені Методикою цього ботанічного таксона.

7. У розділі 6 наводиться інформація про подібні сорти, які, на думку автора сорту (селекціонера), близькі до його сорту. Заповнюючи таблицю цього розділу, слід користуватися Методикою. У першій колонці таблиці наводиться назва подібного сорту, у другій - номер ознаки з Методики, у третій - код прояву ознаки подібного сорту, в четвертій - код прояву ознаки об’єкта заявки. Інформацію щодо додаткових ознак, за якими об’єкт заявки відрізняється від подібного сорту, слід надавати в коментарі.

8. У розділі 7 зазначається додаткова інформація, яка може допомогти під час експертизи сорту.

Якщо заявник вважає, що є будь-які додаткові ознаки, крім інформації, яку наведено в розділах 5 та 6, що допоможуть відрізнити об’єкт заявки, він робить позначку в пункті 7.1 навпроти «так» або «ні». Якщо «так», необхідно описати ці ознаки.

У пункті 7.2 заявник відповідає на запитання щодо наявності будь-яких особливих умов для вирощування сорту або проведення експертизи. Якщо такі умови є, необхідно зазначити їх детально.

У пункті 7.3 заявник повинен надати додаткову інформацію, вказавши напрям використання сорту.

9. У розділі 8 наводиться інформація щодо необхідності попереднього дозволу на використання об’єкта заявки за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров’я людей та тварин відповідно до Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 918 «Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів рослин в Україні».

10. У розділі 9 заявник наводить інформацію щодо використання генетично модифікованих організмів (далі - ГМО) при створенні сорту.

11. У розділі 10 наводиться інформація щодо посадкового матеріалу, який надається для експертизи, та міститься попередження щодо неприпустимості обробки посадкового матеріалу об’єкта заявки, що надається для проведення експертизи (але якщо таку обробку проведено, необхідно вказати, яку саме, проставивши відповідну позначку, і надати детальну інформацію про це).

Якщо посадковий матеріал об’єкта заявки, який надається для експертизи, був перевірений на наявність вірусу або інших патогенів, про це необхідно вказати у пункті 10.3, проставивши відповідну позначку , .

IV. Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні

1. Інформація, що наводиться у розділах 1-3, зазначається у заяві та технічній анкеті.

2. У розділі 4 заявник зазначає, яку зону він пропонує для вирощування сорту, проставивши відповідну позначку. Позначена заявником зона обов’язково враховується під час проведення польових досліджень із кваліфікаційної експертизи сорту.

3. У розділі 5 заявник наводить визначені ним показники, які характеризують придатність сорту для поширення в Україні. Перелік цих показників залежить від ботанічного таксона, до якого належить об’єкт заявки, визначається Методикою проведення кваліфікаційної експертизи сорту рослини на придатність до поширення в Україні, затвердженою в установленому законодавством порядку, і може бути ширшим, що дає змогу чіткіше оцінити сорт. Заповнюючи цей пункт, в колонці «значення» заявник повинен проставити лише одне значення кожного показника. Зазначення інтервалу значень - неприпустимо.

V. Вимоги до інших документів заявки

1. Документом про сплату збору за подання заявки є копія платіжного доручення на його перерахування з позначкою банку або відповідна квитанція. У документі про сплату збору зазначаються ім’я (найменування) платника збору, вид збору (за подання заявки та проведення кваліфікаційної експертизи сорту), сума сплаченого збору, назва сорту (номер заявки, якщо відомий), назва країни платника (якщо платник - нерезидент).

2. Документ про повноваження представника заявника надається у разі, якщо заявку подано через представника заявника. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Довіреність має бути нотаріально засвідченою в установленому законодавством порядку. Довіреності, видані за кордоном, визнаються в разі їх легалізації або засвідчення апостилем відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04 лютого 2002 року № 113, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 року за № 535/6823.

3. Фотографії органів рослини об’єкта заявки (не менше двох) з ознаками, які допоможуть ідентифікувати сорт, до заявки додаються обов’язково тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником.

Фотографії можуть подаватися у паперовому вигляді або на електронних носіях. У разі подання роздрукованих фотографій на звороті заявник зазначає назву ботанічного таксона, назву сорту, вказує ознаку, ступінь її прояву та дату, коли зафіксовано ознаки. Підписи на звороті фотографій мають бути такими, як у документах заявки. При поданні фотографій на електронних носіях додається текстовий файл з вищезазначеними поясненнями до фотографій.

Якщо фотографії надаються на електронному носії у вигляді окремих файлів графічного формату, бажаними є такі параметри: формат файлу - jpeg (розширення файлу jpg), розмір файлу - не більше 1 Мб, глибина кольору - 24 bit, роздільна здатність (resolution) - не менше 150 dpi. На фотографіях мають бути зображені типові характеристики сорту, морфологічні ознаки, які відрізняють об’єкт заявки від інших сортів.

Зйомка рослини або її органів має проводитись за відсутності прямих сонячних променів. Для покращення інформативності бажаним є використання на зображенні вимірювальної лінійки. З метою фіксації кольору органів рослини до зображення може бути додано кольорову шкалу Royal Horticultural Society (RHS).

4. Зразки насіння та садивного матеріалу об’єкта заявки - матеріального носія сорту (далі - дослідний зразок) разом із документами заявки надаються за сортами ботанічних таксонів у кількості, що наведена в додатку 5 до цих Правил, згідно з повідомленням про прийняття заявки до розгляду (із зазначенням її номера та дати подання) та ввезення дослідних зразків сортів (із зазначенням необхідної кількості) для цілей експертизи заявки.

Кількість дослідного зразка складається з частини, що закладається у сховище для довготривалого зберігання (офіційний зразок), та частини, що використовується для першого року проведення польових досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення (для видів, що підлягають експертизі в польових умовах). Завершення формальної експертизи не залежить від поставки заявником дослідного зразка сорту.

5. Якщо заявника можна ідентифікувати як селекціонера на підставі обміну інформацією з іншими державами-учасницями, договір про передачу права на подання заявки не подається (у випадках, якщо заявником вже набуті права на сорт рослин). До документів заявки експертний заклад готує виписку з офіційного сайту Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин. Заявник може самостійно надати інформацію компетентному органу держави-учасниці, що підтверджує його ідентифікацію як селекціонера сорту.

Якщо заявником виступають не всі члени колективу авторів, надається документ, що підтверджує відмову інших авторів від права на подання заявки.

У разі якщо заявником виступає роботодавець (замовник), надається копія трудового договору (контракту) або договору про створення сорту на замовлення, в якому передбачено право на подання заявки тільки роботодавця (замовника).

Якщо роботодавець (замовник) передає право на подання заявки на підставі закону або договору іншій особі, надається копія договору, завірена однією із сторін, де зазначається, кому належить це право, а також указується вид прав, які набуватимуться в Україні за цим договором.

Якщо заявником виступає фізична (юридична) особа, яка є правонаступником автора, селекціонера, замовника або роботодавця, надається документ, що підтверджує правонаступництво в установленому законодавством порядку.

У разі якщо заявником виступають роботодавець та автор сорту спільно, надається копія трудового договору (контракту), в якому зазначено право на подання спільної заявки автора та роботодавця.

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства

В. Топчій


Додаток 1
до Правил складання та подання
заявки на сорт рослин
(пункт 11 розділу I)

ЗАЯВА
про визнання прав на сорт


Додаток 2
до Правил складання та подання
заявки на сорт рослин
(пункт 11 розділу I)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ


Додаток 3
до Правил складання та подання
заявки на сорт рослин
(пункт 11 розділу I)

ПОКАЗНИКИ
для визначення придатності сорту для поширення в Україні


Додаток 4
до Правил складання та подання
заявки на сорт рослин
(пункт 5 розділу ІI)

НАЗВИ
ботанічних таксонів (українською та латинською мовами), що рекомендуються для використання під час заповнення документів заявки


Додаток 5
до Правил складання та подання
заявки на сорт рослин
(пункт 4 розділу V)

КІЛЬКІСТЬ
насіння (садивного матеріалу) сортів ботанічних таксонів, яка надається разом із документами заявки на сорт рослин