Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 8-рп
Прийняття: 12.04.2016
Видавники: Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.04.2016  № 8-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2016 р.
за № 686/28816

Про затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзаців третього та четвертого пункту 6 частини другої статті 8 та статей 11-13 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання, що додається.

2. Департаменту конкурентної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в цілому.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
12.04.2016  № 8-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2016 р.
за № 686/28816

ПОРЯДОК
розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзаців третього та четвертого пункту 6 частини другої статті 8 та статей 11-13 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон).

Цей Порядок визначає механізм розгляду органами Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) справ про державну допомогу суб’єктам господарювання (далі - державна допомога) та відкликання рішень Комітету, прийнятих за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу або справ про державну допомогу.

2. Розгляд справ про державну допомогу здійснюється органами Комітету на засадах рівності сторін перед законом.

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

відкликання рішення Комітету - тимчасове зупинення дії рішення, прийнятого Комітетом відповідно до частини шостої статті 10 та частини сьомої статті 11 Закону, на період до прийняття Комітетом нового рішення відповідно до частини десятої статті 11 Закону;

припинення незаконної державної допомоги - тимчасове зупинення реалізації програм державної допомоги та індивідуальної державної допомоги відповідно до розпорядження органу Комітету про початок розгляду справи про державну допомогу до прийняття рішення за результатами розгляду справи щодо такої допомоги.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та «Про доступ до публічної інформації».

II. Загальні вимоги щодо порядку оформлення та подання інформації Комітету

1. Інформацією, яка надається Комітету, є будь-які відомості, що містяться в заявах, вмотивованих запереченнях, зауваженнях та інших документах, що надаються Комітету у зв’язку з розглядом справ про державну допомогу.

Інформація надається Комітету в електронній (на компакт-диску з можливістю одноразового запису інформації) та паперовій формах з дотриманням вимог та порядку їх оформлення, встановлених цим Порядком.

Вмотивовані заперечення, зауваження та інші документи у зв’язку з розглядом справ про державну допомогу надаються Комітету у двох примірниках.

До заяви додаються документи, що підтверджують викладену в таких заявах інформацію.

Комплект документів, що подається до Комітету, повинен мати суцільну нумерацію у правому нижньому кутку сторінок та бути підшитий у папці-швидкозшивачі або конверті, документи та їх копії мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства.

Спеціальні вимоги до змісту та порядку оформлення заяв щодо незаконної державної допомоги та/або неналежного використання державної допомоги, відкликання рішень про державну допомогу визначаються цим Порядком.

2. Особа, яка у випадках, передбачених законодавством, надає інформацію з обмеженим доступом, зазначає, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.

Документи або частини документів, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім заяв), подаються у двох примірниках, один з яких має містити неконфіденційну версію документів чи іншу інформацію, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Державний уповноважений застосовує режим обмеження доступу до інформації у разі, якщо розголошення такої інформації може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або буде перешкоджати подальшому розгляду справи.

Інформація в документах, визначена особою, яка надає інформацію, як інформація з обмеженим доступом, надається Комітету в окремому конверті з написом «Документ, що містить інформацію з обмеженим доступом».

Інформація, відображена в паперовій формі, має відповідати інформації, наданій в електронній формі. Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписом заінтересованої особи (керівника - для юридичних осіб) або уповноваженим нею представником та засвідчується печаткою (за наявності).

За правильність, повноту й достовірність інформації, яка надається Комітету, відповідає особа, яка її надає.

ІІI. Особи, які беруть участь у справі, їх права й обов’язки

1. Особами, які беруть участь у справі про державну допомогу, визнаються: сторони, треті особи, їх представники.

2. Сторонами у справі є заявник і відповідач.

Заявником є юридична особа, яка подала до Комітету заяву щодо незаконної державної допомоги та неналежного використання державної допомоги (у разі якщо справу розпочато за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу чи неналежне використання чинної державної допомоги за заявою заінтересованої особи).

Відповідачі - надавачі та/або отримувачі державної допомоги, щодо яких здійснюється розгляд справи про державну допомогу.

Третьою особою є особа, залучена до участі у справі у зв’язку з тим, що рішення у справі про державну допомогу може зачіпати її права та інтереси. Про визнання юридичної особи третьою особою у справі органами Комітету приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.

3. Особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право:

ознайомлюватися з матеріалами справи після одержання копії подання з попередніми висновками у справі (або витягу з нього, який не містить інформації з обмеженим доступом, а також визначеної державним уповноваженим інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи);

наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення, одержувати копії рішень у справах (витяги з них, за винятком інформації з обмеженим доступом, а також інформації, визначеної відповідним державним уповноваженим, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі);

подавати свої міркування та заперечення;

оскаржувати рішення в порядку, визначеному законодавством;

користуватися іншими правами згідно із законодавством.

4. Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно користуватися належними їм правами.

ІV. Докази

1. Доказами у справі про державну допомогу можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість прийняти рішення, передбачене частиною сьомою статті 11 Закону та пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку.

Ці дані встановлюються такими засобами:

пояснення сторін і третіх осіб;

пояснення службових осіб та громадян;

письмові докази;

висновки експертів, призначених органом Комітету із числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

речові докази, у тому числі отримані за результатами перевірки органами Комітету суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними законодавства про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання.

2. Усні пояснення сторін, третіх осіб, службових осіб та громадян, що містять дані, на підставі яких приймається рішення, передбачене частиною сьомою статті 11 Закону та пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку, фіксуються у протоколі, складеному згідно з вимогами статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

3. Збір доказів здійснюється органами та/чи службовцями Комітету незалежно від місцезнаходження доказів.

Службовцями Комітету, яким доручено збирання та аналіз доказів, проводяться дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи, прав та обов’язків сторін.

V. Початок розгляду справ

1. Голова Комітету призначає державного уповноваженого, відповідального за розгляд:

справи про державну допомогу;

заяви щодо незаконної державної допомоги;

заяви щодо неналежного використання державної допомоги;

заяви про відкликання рішення про державну допомогу.

2. Державний уповноважений розпочинає розгляд справи про державну допомогу за наявності підстав, визначених частиною першою статті 11 Закону, за результатами:

розгляду повідомлення про нову державну допомогу;

проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу чи неналежне використання чинної державної допомоги, отриманої під час проведення моніторингу чинної державної допомоги або з будь-яких інших джерел інформації;

відкликання Комітетом рішень, прийнятих відповідно до частини шостої статті 10 Закону;

відкликання Комітетом рішень, прийнятих відповідно до частини сьомої статті 11 Закону.

3. Рішення про початок розгляду справи про державну допомогу приймається державним уповноваженим Комітету, призначеним Головою Комітету для розгляду такої справи, у формі розпорядження, в якому вказуються підстави для початку розгляду справи про державну допомогу.

VІ. Розгляд справи про державну допомогу

1. Розпорядження про початок розгляду справи про державну допомогу надсилається відповідачу та заявнику (у разі його наявності) протягом двох робочих днів з дня його прийняття.

2. Інформація про початок розгляду відповідної справи, яка містить звернення до всіх заінтересованих осіб про подання протягом 30 календарних днів з дня розміщення такого звернення вмотивованих заперечень та зауважень щодо надання державної допомоги, розміщується на офіційному веб-сайті Комітету протягом двох робочих днів з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи про державну допомогу.

3. Державний уповноважений, відповідальний за розгляд справи про державну допомогу, може безпосередньо надіслати заінтересованим особам звернення щодо подання протягом 30 календарних днів з дня отримання такого звернення вмотивованих заперечень та зауважень щодо надання державної допомоги та іншої інформації у зв’язку з розглядом справи.

4. Вмотивовані заперечення та зауваження заінтересовані особи подають до Комітету в порядку, визначеному розділом ІІ цього Порядку.

5. Інформація, отримана Комітетом відповідно до пунктів 2 та 3 цього розділу, надсилається на розгляд надавачу державної допомоги в електронному вигляді протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформації Комітетом:

у повному обсязі - у разі, якщо заінтересовані особи не вимагають в органів Комітету нерозкриття інформації щодо них;

вмотивовані заперечення та зауваження щодо надання державної допомоги без зазначення інформації з обмеженим доступом.

6. Надавач державної допомоги протягом 30 календарних днів з дати отримання зауважень та заперечень зобов’язаний подати до Комітету обґрунтований висновок щодо отриманих заперечень та зауважень.

7. У разі наявності обґрунтованих підстав для задоволення клопотання надавача державної допомоги про продовження строку, зазначеного в пункті 6 цього розділу, для надання висновку щодо отриманих зауважень та заперечень державний уповноважений може продовжити такий строк, але не більше ніж на 15 календарних днів.

Про результати розгляду клопотання про продовження строку надання висновку щодо отриманих зауважень та заперечень державний уповноважений письмово повідомляє надавача державної допомоги протягом 3 робочих днів з дня отримання такого клопотання.

8. Орган Комітету на підставі отриманої інформації, заперечень, інших доказів у зв’язку з розглядом справи про державну допомогу здійснює їх всебічну, повну й об’єктивну оцінку в сукупності, керуючись законодавством.

Державний уповноважений Комітету за результатами опрацювання всіх обставин справи готує подання з попередніми висновками у справі про державну допомогу.

9. Копії подання з попередніми висновками (або витяги з нього, які не містять інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи) не пізніше ніж за 10 календарних днів до прийняття рішення у справі про державну допомогу надсилаються сторонам та третім особам.

У разі якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, державний уповноважений Комітету не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) інформації щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи про державну допомогу.

10. У разі якщо надавачем державної допомоги протягом строків, встановлених пунктами 6 та 7 цього розділу, не надано висновку щодо отриманих заперечень та зауважень від заінтересованих осіб або ж у разі неподання відповідачем інформації на вимогу державного уповноваженого, Комітет має право прийняти рішення на підставі інформації, наявної в Комітеті.

У разі неподання інформації Комітету у встановлені органами Комітету строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки або подання недостовірної інформації заінтересовані особи несуть відповідальність, передбачену законодавством про захист економічної конкуренції.

VІІ. Строки розгляду справи

1. Строк розгляду справи про державну допомогу не повинен перевищувати шести місяців з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи про державну допомогу, крім випадків, коли:

справу було порушено за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу та/або неналежне використання державної допомоги;

розгляд справи про державну допомогу було зупинено відповідно до пункту 4 цього розділу.

2. У випадку, коли справу про державну допомогу було порушено за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу та/або неналежне використання державної допомоги, строк розгляду справи може бути продовжено державним уповноваженим, відповідальним за розгляд справи про державну допомогу, на строк, що не перевищує трьох місяців.

У разі необхідності після продовження строку розгляду справи про державну допомогу відповідно до абзацу першого цього пункту такий строк може бути продовжений Головою Комітету.

Перебіг строку розгляду справи про державну допомогу починається з дня прийняття розпорядження державного уповноваженого про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у такій справі.

3. У разі якщо протягом строку, визначеного пунктом 1 цього розділу, органами Комітету рішення не прийнято, державна допомога вважається допустимою для конкуренції. У такому випадку днем прийняття рішення про допустимість відповідної державної допомоги для конкуренції вважається останній день шестимісячного строку з дня прийняття розпорядження державного уповноваженого про початок розгляду справи.

4. Розгляд справи про державну допомогу зупиняється в разі неможливості її розгляду до вирішення органом Комітету, судом пов’язаної з нею іншої справи або до вирішення державним органом пов’язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення органами Комітету приймається розпорядження, про що повідомляється заявнику.

Органи Комітету поновлюють розгляд справи про державну допомогу після усунення обставин, які зумовили його зупинення.

Перебіг строку розгляду справи про державну допомогу зупиняється з дня зупинення розгляду справи. З дня поновлення розгляду перебіг строку розгляду справи продовжується.

VIIІ. Слухання у справах про державну допомогу

1. Органи Комітету, які розглядають справу про державну допомогу, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі.

Про день, час і місце проведення слухання у справі особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніше ніж за 5 днів до проведення слухання.

Слухання проводиться державним уповноваженим Комітету, відповідальним за розгляд справи про державну допомогу, який є головуючим на слуханні.

На слухання у справі запрошуються особи, які беруть участь у справі, для надання ними зауважень, пояснень, доводів, необхідних для встановлення фактичних обставин справи.

На слухання у справі про державну допомогу можуть бути запрошені інші особи, якщо заявник та відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.

Орган Комітету за власною ініціативою чи за заявою осіб, які беруть участь у справі, може провести повністю або частково закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди інтересам держави, особам, які беруть участь у справі, чи іншим особам, або перешкодити подальшому розгляду справи.

Головуючий на слуханні вживає заходів для встановлення фактичних обставин справи про державну допомогу. Він може видалити зі слухання осіб, які порушують порядок його проведення. У цьому разі слухання продовжується без участі цих осіб.

2. Слухання чи його частина не проводиться, якщо це може становити загрозу громадському порядку, державній безпеці або загрозу розголошення інформації з обмеженим доступом чи інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам осіб, які беруть участь у розгляді справи.

3. Під час слухання ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

орган Комітету, який проводить слухання;

форма проведення слухання (відкрите, закрите), місце, дата, час початку й закінчення слухання;

прізвище, ім’я, по батькові головуючого та інших осіб, присутніх на слуханні;

питання, які розглядалися, та основний зміст зауважень, пояснень, доводів, наданих учасниками слухання.

4. Протокол слухання протягом трьох робочих днів підписується головуючим, який проводив слухання. У цей самий строк особи, які брали участь у слуханні, можуть ознайомитись із змістом протоколу, подати пояснення або зауваження до нього, які додаються до протоколу.

Про ознайомлення осіб, які брали участь у слуханні, із змістом протоколу зазначається у протоколі.

IХ. Рішення у справах про державну допомогу

1. Комітет як колегіальний орган за результатами розгляду справ про державну допомогу приймає рішення, передбачені частиною сьомою статті 11 Закону.

2. У разі якщо під час розгляду справи про державну допомогу, розпочатої за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, надавач державної допомоги відкликав своє повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, Комітет може припинити розгляд справи без прийняття рішення по суті, про що повідомляються сторони у справі.

3. Рішення Комітету у справі про державну допомогу (або витяги з нього, які не містять інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи) надсилається сторонам у справі протягом трьох робочих днів з дня його прийняття, а також розміщується на офіційному веб-сайті Комітету в зазначений строк.

4. Комітет має право виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, не змінюючи при цьому його змісту. Про виправлення допущеної в рішенні описки чи явної арифметичної помилки приймається розпорядження, яке протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається особам, які брали участь у справі, та розміщується на офіційному веб-сайті Комітету в зазначений строк.

Х. Перевірка інформації про незаконну державну допомогу та/або неналежне використання державної допомоги

1. Перевірка інформації про незаконну державну допомогу та неналежне використання державної допомоги, що суперечить рішенню Комітету про допустимість такої допомоги для конкуренції або про допустимість для конкуренції за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Комітетом зобов’язань, здійснюється за результатами:

проведення моніторингу чинної державної допомоги;

аналізу обґрунтованої інформації, отриманої органами Комітету з інших джерел, зокрема заяв про перевірку інформації про незаконну державну допомогу та/або неналежне використання державної допомоги (далі - Заява).

2. З метою перевірки інформації про незаконну державну допомогу Комітет надсилає відповідному надавачу державної допомоги вимогу щодо подання повідомлення про таку державну допомогу відповідно до частин п’ятої і шостої статті 9 Закону та встановлює строк подання такого повідомлення.

З метою проведення перевірки інформації про неналежне використання державної допомоги Комітет може надіслати надавачу та отримувачам державної допомоги вимогу щодо подання необхідної інформації.

3. Особами, які мають право подавати Заяву, є суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, які діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами й ініціюють та/або надають державну допомогу, інші юридичні особи, їх об’єднання, інтереси яких можуть зазнати впливу від надання державної допомоги. Заяви мають відповідати вимогам, викладеним у пункті 4 цього розділу.

4. Заява повинна містити:

найменування органу, до якого подається Заява;

найменування сторін (заявника і відповідача), їхнє місцезнаходження, інші реквізити сторін, зокрема поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв’язку (телефон, факс тощо), адресу електронної пошти;

ім’я контактної особи, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо), а також, якщо така є, адресу електронної пошти;

зміст вимог, зокрема очікувані заявником від органів Комітету рішення;

виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності відповідача щодо надання державної допомоги;

реквізити документів, згідно з якими надається державна допомога, та їх копії;

інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з порушених у Заяві питань;

перелік документів та інших матеріалів, які додаються до Заяви.

Заява підписується заінтересованою особою (керівником - для юридичних осіб) або уповноваженим нею представником та засвідчується печаткою (за наявності). До Заяви додаються підтвердні документи, а також зазначаються прізвище та ініціали, посада (для юридичних осіб), місце роботи (для уповноваженого представника), місце проживання (для фізичних осіб), контактний телефон особи, яка здійснювала підготовку документів.

При поданні Заяви у разі необхідності заявник одночасно з її поданням може подати вмотивоване клопотання про нерозкриття інформації про нього відповідачеві через можливість настання негативних для заявника наслідків, пов’язаних із поданням таких Заяв.

З метою захисту інтересів заявника, яким подано таке клопотання, для відповідної Заяви та доданої до неї інформації встановлюється режим інформації з обмеженим доступом. Такий режим не може встановлюватися (зберігатися), якщо забезпечення конфіденційності інформації про заявника перешкоджає доведенню порушення.

У разі забезпечення конфіденційності інформації про заявника за ним зберігаються його права та обов’язки.

5. Державний уповноважений, відповідальний за розгляд Заяви, здійснює її опрацювання на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, протягом 15 робочих днів з дня її реєстрації в Комітеті.

6. Державний уповноважений залишає Заяву без руху, встановивши, що Заяву подано без додержання вимог, установлених в пункті 4 цього розділу, про що письмово повідомляє заявника і надає йому строк для усунення недоліків.

Якщо заявник в установлений строк не усунув недоліки поданої ним Заяви, державний уповноважений залишає Заяву без розгляду, про що письмово повідомляє заявника. Якщо заявник відмовився від Заяви, вона залишається без розгляду.

Залишення Заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Комітету з повторною Заявою.

Залишення Заяви без розгляду не є перешкодою для продовження Комітетом дослідження з питань, порушених у Заяві.

7. Заява розглядається протягом 30 календарних днів, а в разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду цієї Заяви може бути продовжений державним уповноваженим Комітету на 60 календарних днів, про що письмово повідомляється заявнику.

Якщо до Комітету подається Заява стосовно незаконної державної допомоги та/або неналежного використання державної допомоги, щодо якої Комітетом вже порушено справу, таку Заяву може бути приєднано до порушеної раніше справи, про що письмово повідомляється заявнику.

8. У разі якщо за результатами розгляду Заяви не виявлено підстав для початку розгляду справи про державну допомогу, державний уповноважений письмово повідомляє про це заявника.

9. Державний уповноважений може відмовити в розгляді Заяви, поданої одним і тим самим заявником з одного й того самого питання, у разі якщо питання, порушені в раніше поданій Заяві, розглянуті по суті.

Про відмову в розгляді Заяви, поданої до Комітету, державний уповноважений письмово повідомляє заявника.

10. Державний уповноважений розпочинає розгляд справи про державну допомогу в разі:

неподання надавачем державної допомоги на вимогу Комітету, надіслану на підставі частини другої статті 12 Закону, повідомлення про державну допомогу у встановлений ним строк, або невідповідності інформації, зазначеної у повідомленні, встановленим законодавством вимогам, або надходження до Комітету вмотивованої заяви суб’єкта господарювання про вжиття заходів до запобігання негативним наслідкам для нього у разі надання такої допомоги;

якщо за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу Комітет має підстави для висновку про недопустимість державної допомоги для конкуренції або про проведення поглибленого аналізу допустимості такої допомоги для конкуренції;

якщо встановлено, що неналежне використання державної допомоги призвело до надання незаконної державної допомоги.

Розпорядженням про початок розгляду справи про державну допомогу державний уповноважений зобов’язує надавача державної допомоги тимчасово припинити незаконну державну допомогу до прийняття рішення Комітетом за результатами розгляду справи щодо такої допомоги.

XI. Справи про державну допомогу за результатами відкликання рішень про державну допомогу

1. Підставами для початку розгляду справи про державну допомогу за результатами відкликання рішення, прийнятого Комітетом відповідно до частини сьомої статті 11 або частини шостої статті 10 Закону (далі - рішення про державну допомогу), якщо воно прийняте на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення про державну допомогу, є:

надходження заяви заінтересованої особи про відкликання рішення про державну допомогу;

самостійне виявлення органом Комітету ознак недостовірності інформації.

2. Заяви про відкликання рішення про державну допомогу подаються з урахуванням положень пунктів 3, 4 розділу Х цього Порядку та розглядаються з урахуванням положень пунктів 5-9 розділу Х цього Порядку.

3. Якщо інформація в заяві про відкликання рішення про державну допомогу відповідає вимогам пунктів 3, 4 розділу Х цього Порядку або органом Комітету самостійно виявлено, що інформація, яка надавалась, зокрема, надавачами та отримувачами державної допомоги, заінтересованими особами та на підставі якої було прийнято рішення про державну допомогу, містить ознаки недостовірності, Комітет відповідно до частини десятої статті 11 Закону може прийняти рішення про відкликання будь-якого рішення про державну допомогу.

Державний уповноважений, відповідальний за розгляд справи про відкликання рішення про державну допомогу, приймає розпорядження про початок розгляду справи про державну допомогу.

4. Розпорядження про початок розгляду справи про державну допомогу, розгляд якої починається за результатами відкликання рішень про державну допомогу, надсилається надавачу й отримувачу державної допомоги або особам, які брали участь у справі, та заявнику (у разі якщо відкликання рішення про державну допомогу здійснювалося органами Комітету на підставі відповідної заяви) протягом двох робочих днів з дня його прийняття.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи про державну допомогу інформація про початок розгляду цієї справи розміщується на офіційному веб-сайті Комітету.

5. За результатами розгляду справи про державну допомогу, розгляд якої починається за результатами відкликання рішень про державну допомогу, Комітет приймає рішення про:

залишення рішення про державну допомогу без змін;

прийняття нового рішення відповідно до частини шостої статті 10 та частини сьомої статті 11 Закону.

Заступник директора
Департаменту конкурентної
політики -
начальник відділуВ. Талах