Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 1798
Прийняття: 30.08.2000
Видавники: Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 1798 від 30.08.2000        Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2000 р.
за N 580/4801

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 499 ( z0484-18 ) від 10.04.2018 }

Про затвердження Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002 N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

На виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації (додається).

2. Управлінню інформаційно-маркетингової роботи (Воробйовій С.Г.) зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Гришана Ю.П.

Голова Фонду                       О.Бондар
Затверджено Наказ Фонду державного майна України 30.08.2000 N 1798 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2000 року за N 580/4801

Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI ( 4335-17 ), інших нормативно-правових актів і регламентує вивчення Фондом державного майна України попиту потенційних покупців щодо об'єктів приватизації груп В, Г.

{ Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

1.2. Вивчення попиту потенційних покупців та кон'юнктури ринку здійснюється з метою вибору найбільш ефективного способу приватизації.

1.3. Об'єктом вивчення є попит на об'єкти приватизації та загальна кон'юнктура ринку.

1.4. Предметом вивчення є:

- зацікавленість потенційних покупців у придбанні об'єктів приватизації (пакетів акцій);

- умови, за яких потенційні покупці готові придбати об'єкти приватизації, а саме: розміри пакетів акцій, способи продажу, інше;

- найбільш привабливі для інвесторів об'єкти приватизації, визначення їхньої галузевої належності, виробничої спеціалізації, найбільш важливих для потенційних покупців факторів, що визначають інвестиційну привабливість об'єктів;

- групування потенційних покупців за галузевою належністю та іншими ознаками, які дозволяють визначити їхні специфічні інтереси в придбанні українських підприємств (пакетів акцій).

Розділ 2. Порядок надання на опублікування інформації, яка характеризує об'єкти приватизації груп В, Г

{ Заголовок розділу 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

2.1. Для об'єктів групи Г до прийняття рішення про їх приватизацію Фонд державного майна України здійснює оприлюднення фінансової звітності, що включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом державного майна України, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Відповідна інформація щодо кожного підприємства готується уповноваженим органом управління та подається до Фонду державного майна України у встановлені ним строки.

{ Розділ 2 доповнено новим пунктом 2.1 згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

2.2. В інформації, яку оприлюднює Фонд державного майна України щодо об'єктів групи Г, обов'язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності відповідно до статті 18-3 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).

{ Розділ 2 доповнено новим пунктом 2.2 згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

2.3. Фонд державного майна України протягом тижня після затвердження переліків підприємств, що підлягають приватизації, оприлюднює зазначені переліки.

2.4. Фонд державного майна України оприлюднює інформацію, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації, та акціонерних товариств, пакети акцій яких належать державі та підлягають продажу.

Інформація надається у вигляді довідок про підприємство, яке приватизується (додаток 1).

{ Пункт в редакції Наказу Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

2.5. Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об'єкт приватизації (додаток 2) оприлюднюється в друкованих та електронних засобах масової інформації, в тому числі на Web-сторінці Фонду (www.spfu.gov.ua).

{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002 }

Розділ 3. Вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації

3.1. Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем направляється поштою або електронною поштою Фонду в зазначений у публікації строк. В анкеті потенційний покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав.

{ Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

3.2. Фонд на підставі отриманих анкет вивчення попиту на об'єкт приватизації протягом місяця аналізує попит та публікує результати опитування потенційних покупців.

3.3. Результати опитування оприлюднюються в офіційних виданнях Фонду державного майна України ("Відомості приватизації", Web-сторінка Фонду) та в інших засобах масової інформації, у тому числі електронних.

3.4. Фонд визначає спосіб приватизації кожного підприємства за результатами вивчення попиту потенційних покупців таким чином:

- у разі надходження однієї або більше пропозицій щодо придбання єдиного майнового комплексу державного підприємства із середньообліковою чисельністю працюючих до 1000 осіб включно або контрольного пакета акцій АТ, створеного на базі майна цього підприємства, у разі якщо середньооблікова чисельність працюючих перевищує 1000 осіб, Фонд приймає рішення відповідно до більшості пропозицій потенційних покупців щодо конкурентного способу приватизації об'єкта; { Абзац другий пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

- у разі рівної кількості запропонованих потенційними покупцями конкурентних способів приватизації, рішення про спосіб приватизації приймається Фондом державного майна України самостійно;

- у разі ненадходження від потенційних покупців пропозицій щодо придбання підприємств (контрольного пакета акцій АТ, яке може бути створено на базі державного підприємства), рішення про спосіб приватизації або реструктуризацію підприємства приймається на підставі аналізу фінансового стану підприємств за спрощеною схемою; { Абзац четвертий пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

- у разі якщо під час вивчення попиту на об'єкт приватизації, який пропонується для продажу разом із земельною ділянкою державної власності, від покупців не надійшло пропозицій щодо придбання такого об'єкта, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об'єкта без земельної ділянки або про перетворення підприємства в акціонерне товариство. { Пункт 3.4 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

{ Пункт 3.5 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002 }

3.5. Інформація, що надається потенційним покупцям у процесі вивчення попиту на об'єкти приватизації, не повинна містити відомостей, які становлять державну або комерційну таємницю відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 4. Прикінцеві положення

4.1. З метою вивчення попиту цільових груп промислових інвесторів та здійснення поглибленого аналізу інвестиційної привабливості окремих об'єктів та розробки рекомендацій щодо передприватизаційної підготовки підприємств до прийняття рішення щодо їх приватизації Фонд може залучати незалежних консультантів та ескпертів.

4.2. Залучені відповідно до пункту 4.1 цього Положення особи та організації надають Фонду інформацію про ділову репутацію потенційних покупців та їхню фінансову спроможність щодо відповідних приватизаційних проектів.

Заступник Голови Фонду                  Ю.Гришан

{ Додаток 1 (Приклад форми стандартної довідки про об'єкт приватизації) вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002 }

Додаток 1 до Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.08.2000 N 1798 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 28.03.2002 N 568 ( z0335-02 )

Форма довідки про підприємство, яке приватизується

-----------------------------------------------------------------
1. Повне та скорочене  |----------------------------------------
  найменування під-  |----------------------------------------
  приємства та його  |----------------------------------------
  ідентифікаційний код |----------------------------------------
  за ЄДРПОУ      |----------------------------------------
------------------------+----------------------------------------
2. Адреса підприємства, |----------------------------------------
  телефон,факс,    |----------------------------------------
  ПІБ керівника    |----------------------------------------
------------------------+----------------------------------------
3. Організаційно-правова|----------------------------------------
  форма суб'єкта    |----------------------------------------
  господарювання    |----------------------------------------
------------------------+----------------------------------------
4. Пакет акцій, що   |
  залишається (закріп- |
  люється) у державній |
  власності      |
------------------------+----------------------------------------
5. Основний(і) вид   |----------------------------------------

(види) економічної |----------------------------------------

діяльності      |----------------------------------------
------------------------+----------------------------------------
6. Основні види     | Продукція/послуги | Частка в обсязі
  продукції, послуг;  |---------------------+------------------
  частка в загальному |     1.     |  --- %
  обсязі виробництва  |---------------------+------------------
  за останній рік   |     2.     |  --- %
            |---------------------+------------------
            |     3.     |  --- %
            |---------------------+------------------
            |     ...     |  --- %
            |---------------------+------------------
            |     n     |  --- %
------------------------+---------------------+------------------
7. Обсяги виробництва  | Продукція/послуги | Обсяг, тис.грн.
  основної продукції, |---------------------+------------------
  послуг за останні три|     1.     |
  роки в натуральному |---------------------+------------------
  вимірі        |     2.     |
            |---------------------+------------------
            |     3.     |
            |---------------------+------------------
            |     ...     |
            |---------------------+------------------
            |     n     |
------------------------+----------------------------------------
8. Площа земельної   |
  ділянки, включаючи  |
  орендовані ділянки  |           ___ га
------------------------+----------------------------------------
9. Ступінь зносу    |
  основних фондів на  |
  дату останнього   |
  звітного періоду   |          _______%
------------------------+----------------------------------------
10.Середньооблікова   |
  чисельність працюючих|             _________ чол.
  за останній звітний |----------------------------------------
  період,       |
  з них персонал    |             _________ чол.
  основної діяльності, |----------------------------------------
  у тому числі     |
  робітники      |             _________ чол.
------------------------+----------------------------------------
11. Фінансові результати|      |      |
  діяльності     |      |      |
  підприємства    | за_____ р.| за_______р.| за ________ р.
            |-----------+------------+---------------
  Активи (на кінець  |      |      |
  звітного періоду), |      |      |
  тис. грн.      |-----------+------------+---------------
  Чисті активи,    |      |      |
  тис. грн.      |-----------+------------+---------------
  Обсяги реалізації  |      |      |
  продукції/послуг,  |      |      |
  тис. грн.      |-----------+------------+---------------
  Частка експорту в  |      |      |
  обсягах реалізації |-----------+------------+---------------
  Валовий прибуток,  |      |      |
  тис. грн.      |-----------+------------+---------------
  Чистий прибуток,  |      |      |
  тис. грн.      |-----------+------------+---------------
  Рівень       |      |      |
  завантаженості   |      |      |
  виробничих     |      |      |
  потужностей, %   |      |      |
------------------------+----------------------------------------
12. Потенціал розширення|----------------------------------------
  виробництва     |----------------------------------------
            |----------------------------------------
------------------------+----------------------------------------
13. Коротка історична  |----------------------------------------
  довідка про     |----------------------------------------
  підприємство з часу |----------------------------------------
  його виникнення   |----------------------------------------
            |
------------------------+----------------------------------------
14. Додаткова інформація|----------------------------------------
  про підприємство  |----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }

{ Додаток 3 (Заява на приватизацію) вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002 }

Додаток 2 до Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.08.2000 N 1798 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 28.03.2002 N 568 ( z0335-02 )

Анкета для вивчення попиту на об'єкт приватизації

Шановний(а) пане/пані!

Дякуємо Вам за виявлений інтерес до інформації про підприємства, які ФДМУ планує приватизувати найближчим часом. Просимо Вас уважно заповнити запропоновану анкету, точно вказати назву та адресу Вашої компанії, а також назву підприємства, яке Вас зацікавило. У разі прийняття рішення про приватизацію об'єкта або об'єктів, що Вас зацікавили, ми неодмінно поінформуємо Вас за вказаною Вами адресою.

------------------------------------------------------------------

1. Інформація про покупця:

------------------------------------------------------------------
Повна та скорочена назва компанії:
------------------------------------------------------------------
Адреса компанії:
------------------------------------------------------------------
Прізвище та ім'я керівника компанії:
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я та посада контактної особи:
------------------------------------------------------------------
Телефон:
------------------------------------------------------------------
Факс:
------------------------------------------------------------------
Е-mail:
------------------------------------------------------------------
Основна спеціалізація компанії:
------------------------------------------------------------------
У разі наявності постійного представництва в Україні
вказати адресу: ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

2. Якщо Ви зацікавлені придбати підприємство із зазначеного списку, укажіть його назву (можете вказати декілька підприємств):

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

3. Який спосіб приватизації є найбільш прийнятним для Вас (зазначте V у відповідному квадраті)?*

------------------------------------------------------------------
А) єдиний майновий комплекс     Б) контрольний пакет акцій АТ
------------------------------------------------------------------
--- - за конкурсом
    з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону ------------------------------------------------------------------ --- - на аукціоні ---- за конкурсом --- з відкритістю | | - із земельною ділянкою пропонування ціни за --- принципом аукціону --- | | - із земельною ділянкою --- ------------------------------------------------------------------

4. Якого розміру пакет акцій Ви хотіли б придбати?

------------------------------------------------------------------
____ %
------------------------------------------------------------------
5. Чи вважаєте Ви доцільним збереження державної частки в майні
компанії?

Якщо "ні", - поставте 0, якщо "так", - зазначте, якою саме має бути частка держави:

------------------------------------------------------------------
____ %
------------------------------------------------------------------

6. Що вплинуло на Ваш вибір (позначте V фактори, які для Вас найважливіші):

--- - фінансові показники компанії --- - ринки збуту
------------------------------------------------------------------
--- - виробничий потенціал, наявні --- - можливість перенесення
---  потужності          ---   виробництва в Україну
------------------------------------------------------------------
--- - основна спеціалізація     --- - інші чинники
------------------------------------------------------------------
Зазначте, які саме інші чинники:
------------------------------------------------------------------

7. Яка додаткова інформація про підприємство Вам потрібна для прийняття рішення про участь у його приватизації?

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

8. Зазначте, скільки часу з моменту отримання необхідної інформації про підприємство Вам потрібно для прийняття рішення про участь у його приватизації?

------------------------------------------------------------------
__________ тижнів.
------------------------------------------------------------------

9. Чи зацікавлені Ви в придбанні підприємства, яке Ви знаєте, але воно відсутнє у запропонованому списку?1 Якщо так, то зазначте назву цього підприємства:

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

10. Чи існують перешкоди, які заважають Вам узяти участь у приватизації українських підприємстві?

------------------------------------------------------------------
 ---                 ---
 --- -ТАК              --- - НІ
------------------------------------------------------------------

11. Якщо існують перешкоди, просимо назвати найбільш істотні з них:

------------------------------------------------------------------
1.
------------------------------------------------------------------
2.
------------------------------------------------------------------
3.
------------------------------------------------------------------

Щиро дякуємо за інтерес, виявлений до наших підприємств, та сподіваємось на плідну співпрацю.

Заповнену анкету просимо направити за адресою:

Україна, 01601,
м.Київ,
вул. Кутузова, 18/9
тел.(044) 254 28-31
Е-mail: [email protected].

* Опис способів приватизації, що застосовуються в Україні, Ви можете знайти у відповідному розділі меню.

1 Радимо уважно вивчити список об'єктів, що приватизуються в даний час.

{ Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 569 ( z0335-02 ) від 28.03.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2946 ( z1106-12 ) від 14.06.2012 }