Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 95
Прийняття: 18.03.2013
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.03.2013  № 95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2013 р.
за № 543/23075

Про затвердження Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

Відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 20, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25 травня 2009 року № 308 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за № 522/16538 (зі змінами).

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління Національного банку України, Центральної розрахункової палати, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

Голова

І.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.03.2013  № 95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2013 р.
за № 543/23075

ПОЛОЖЕННЯ
про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків і визначає умови та порядок надання кредитів і викупу державних облігацій України у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) Національним банком України (далі - Національний банк) для покриття тимчасового дефіциту коштів Фонду на виплати, визначені пунктами 1, 4 частини 2 статті 20 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 229 від 09.04.2015, № 45 від 29.01.2016, № 47 від 07.06.2017}

1.2. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

1.3. Національний банк здійснює підтримку ліквідності Фонду шляхом надання кредитів, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії та/або викупу державних облігацій України.

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 643 від 08.10.2014; в редакції Постанови Національного банку № 843 від 25.12.2014, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 45 від 29.01.2016, № 30 від 29.03.2018}

1.4. Національний банк надає кредит Фонду в національній валюті України строком до одного року.

{Абзац перший пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 82 від 26.04.2022}

Національний банк має право приймати рішення про продовження строку користування кредитом. Загальний строк користування кредитом з урахуванням усіх продовжень строку користування ним не може перевищувати п'яти років.

{Пункт 1.4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

{Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 587 від 18.09.2014}

1.5. Розмір кредиту та/або обсяг викупу державних облігацій України не може перевищувати прогнозних потреб Фонду на виплати, передбачені пунктом 1.1 цього Положення, з урахуванням майбутніх надходжень до Фонду та наявних грошових коштів на поточному та інших рахунках Фонду в Національному банку.

{Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 229 від 09.04.2015; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 29.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 29.03.2018}

1.6. Національний банк надає Фонду кредит під заставу:

{Абзац перший пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

державними облігаціями України, крім облігацій зовнішніх державних позик України, строк погашення яких настає не раніше ніж строк погашення кредиту або його відповідної частини, за умови, що державні облігації України перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями. Розмір кредиту не перевищує обсягу державних облігацій України з урахуванням процентів за три місяці користування кредитом. Обсяг державних облігацій України розраховується, виходячи з їх справедливої вартості, порядок визначення якої встановлюється Національним банком;

{Абзац другий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 612 від 29.09.2014; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 29.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

майновими правами за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду в Національному банку, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору, у розмірі 80 процентів від суми застави з урахуванням процентів за три місяці користування кредитом.

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 612 від 29.09.2014, № 45 від 29.01.2016, № 47 від 07.06.2017}

Національний банк має право приймати рішення щодо взяття під забезпечення виконання зобов'язань за кредитом Фонду однорідної або змішаної застави.

{Абзац четвертий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

{Абзац п'ятий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 229 від 09.04.2015}

{Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 587 від 18.09.2014}

1.7. Розмір процентної ставки за кредитом Фонду встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку під час надання кредиту, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії/зміни умов кредитного договору в частині продовження строку користування кредитом, та протягом дії кредитного договору підлягає коригуванню в разі зміни облікової ставки Національного банку.

{Абзац перший пункту 1.7 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 643 від 08.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017; в редакції Постанови Національного банку № 30 від 05.02.2019}

Базовою кількістю днів для нарахування процентів за кредитом Фонду є фактична кількість днів у році.

1.8. Національний банк здійснює викуп державних облігацій України у Фонду за ціною, яка не перевищує їх справедливої вартості.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

1.9. Рішення про надання чи відмову в наданні Національним банком кредиту, зміну умов кредитного договору та/або про викуп чи відмову у викупі державних облігацій України у Фонду приймає Правління Національного банку з урахуванням можливого впливу відповідної операції на здатність Національного банку досягати цілей грошово-кредитної політики.

{Абзац перший пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 47 від 07.06.2017, № 30 від 29.03.2018}

У разі ухвалення рішення про надання Національним банком кредиту Фонду у відповідному рішенні Правління Національного банку зазначаються сума кредиту, строк користування ним, розмір процентної ставки, інформація про заставу тощо.

{Абзац другий пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 323 від 13.05.2016}

У разі ухвалення рішення про викуп Національним банком державних облігацій України у Фонду у відповідному рішенні Правління Національного банку зазначається загальна кількість державних облігацій України, їх кількість за міжнародними ідентифікаційними кодами цінного папера, період, протягом якого Фонд планує здійснювати операції з продажу державних облігацій України тощо.

{Абзац третій пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 323 від 13.05.2016}

{Пункт 1.9 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 45 від 29.01.2016}

1.10. Фонд має право достроково (повністю або частково) повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши Національний банк не пізніше ніж за три робочих дні до дати повернення коштів.

Фонд зобов'язаний достроково (повністю або частково) повернути кредит, якщо залишки коштів Фонду з урахуванням вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на підставі щомісячного розрахунку будуть перевищувати суму прогнозних витрат Фонду, розрахованих за формулою, зазначеною в додатку до цього Положення, з округленням до сотень мільйонів у меншу сторону.

{Пункт 1.10 доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

Національний банк пропорційно погашенню кредиту має право частково вивільнити предмет застави за кредитом за умови обов’язкового дотримання відповідності розміру застави та залишків за одержаним кредитом і процентів за користування ним.

{Пункт глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 587 від 18.09.2014}

Вимоги абзацу другого пункту 1.10 глави 1 цього Положення не застосовуються, якщо обсяг (за сумами та строками) майбутніх надходжень від погашення державних облігацій України, наданих Фондом під заставу кредиту, є достатнім для покриття кредиту, який Фонд має погасити в строки, визначені графіком погашення кредиту.

{Пункт 1.10 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 46 від 27.04.2018}

1.11. Фонд у разі виникнення в нього нових зобов’язань з виплат, передбачених пунктом 1.1 цього Положення, має право звернутися до Національного банку за наступним кредитом та/або з клопотанням про викуп державних облігацій України. Наявність у Фонду заборгованості за раніше наданими кредитами не є перешкодою для надання Національним банком наступного кредиту.

{Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 229 від 09.04.2015, № 45 від 29.01.2}

2. Порядок надання кредиту та зміни умов кредитного договору

{Назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

2.1. Фонд для отримання кредиту має подати до Національного банку такі документи:

а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність залучення кредиту від Національного банку із зазначенням суми, засвідчену в установленому законодавством порядку;

б) клопотання про надання кредиту, підписане директором-розпорядником Фонду, із зазначенням розрахунку суми кредиту, строку користування ним та розміру переліку та розміру застави;

{Підпункт "б" пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 45 від 29.01.2016, № 102 від 10.10.2017}

в) виписку про стан рахунку в цінних паперах Фонду;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

г) витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність/відсутність обтяжень;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

д) інформацію щодо розміру надходжень на поточний та інші рахунки Фонду в Національному банку України, отриманих у кварталі, що передує даті звернення Фонду за кредитом;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 29.03.2018}

е) прогнозні графіки із щоквартальною або щомісячною розбивкою на строк користування кредитом:

{Абзац перший підпункту "е" пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

надходжень, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору до Фонду, продажу майна (активів) неплатоспроможних банків;

{Абзац другий підпункту “е” пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 30 від 29.03.2018}

витрат Фонду, у тому числі зобов'язань, пов'язаних із виплатами, передбаченими пунктом 1.1 цього Положення;

{Підпункт пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 587 від 18.09.2014; в редакції Постанови Національного банку № 229 від 09.04.2015}

є) документи, що підтверджують право власності Фонду на предмет застави за кредитом;

{Підпункт "є" пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

ж) обґрунтування достатності запропонованої застави у вигляді майнових прав за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду для забезпечення виконання Фондом зобов'язань за кредитами, наданими Національним банком.

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

2.2. У разі прогнозування виникнення тимчасового дефіциту ліквідності Фонд надсилає до Національного банку заявку на отримання кредиту, яка містить клопотання про надання кредиту. Клопотання має містити обґрунтування та розрахунок необхідності отримання кредиту від Національного банку.

2.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про надання кредиту і приймає рішення протягом строку, що не перевищує п’яти робочих днів.

2.4. Національний банк перевіряє наявність у Фонду вільних від зобов’язань державних облігацій України, їх кількість, номінальну/амортизаційну вартість, строки погашення.

2.5. Національний банк доводить рішення про надання чи відмову в наданні кредиту до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про надання кредиту Національний банк повідомляє Фонд про необхідність укладення кредитного договору та договору застави.

2.6. Національний банк укладає з Фондом кредитний договір і договір застави. Під час укладення кредитного договору та договору застави мають передбачатися:

{Абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

право Національного банку здійснювати договірне списання простроченої заборгованості з поточного та інших рахунків Фонду в Національному банку;

{Абзац другий пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 30 від 29.03.2018}

право Національного банку на звернення стягнення на предмет застави.

2.7. Зарахування коштів на поточний рахунок Фонду здійснюється Національним банком після укладення між Національним банком і Фондом кредитного договору, договору застави та блокування державних облігацій України депозитарієм Національного банку України в установленому порядку на користь Національного банку.

{Пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

2.8. Національний банк щомісяця здійснює нарахування процентів за користування кредитом згідно з умовами кредитного договору, починаючи з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду і закінчуючи днем, який передує даті повернення коштів.

2.9. Облік кредитів, наданих Фонду, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

{Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

2.10. Фонд має право в разі обґрунтованої потреби звернутися до Національного банку з клопотанням про зміну умов кредитного договору.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.10 згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

2.11. Клопотання про продовження строку користування кредитом, підписане директором-розпорядником Фонду, має бути подане Фондом не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання строку виконання чергових зобов'язань за кредитом і має містити обґрунтування щодо необхідності продовження строку користування кредитом.

{Абзац перший пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

Разом з клопотанням Фонд має подати до Національного банку такі документи:

1) копію рішення виконавчої дирекції Фонду про необхідність продовження строку користування кредитом, засвідчену в установленому законодавством порядку;

2) прогнозні графіки із щоквартальною або щомісячною розбивкою на строк не менше ніж на наступні 12 місяців (або на строк користування кредитом, якщо він закінчиться раніше ніж через 12 місяців з дати клопотання):

надходжень, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору до Фонду, продажу майна (активів) неплатоспроможних банків;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2.11 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 30 від 29.03.2018}

витрат Фонду, у тому числі зобов'язань, пов'язаних із виплатами, передбаченими пунктом 1.1 цього Положення;

3) документи, визначені в підпунктах "в" - "д", "є", "ж" пункту 2.1 глави 2 Положення (крім випадків, коли заставлене майно залишається незмінним).

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.11 згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}

3. Порядок викупу державних облігацій України

3.1. Для розгляду Національним банком питання щодо викупу державних облігацій України Фонд має подати такі документи:

а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду про необхідність продажу державних облігацій України Національному банку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

{Підпункт "а" пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 323 від 13.05.2016}

б) клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України, підписане директором-розпорядником Фонду, із зазначенням загальної кількості та номінальної вартості державних облігацій України, у тому числі їх кількості за міжнародними ідентифікаційними кодами цінних паперів, періоду, протягом якого Фонд планує здійснювати ці операції;

{Підпункт "б" пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

в) обґрунтування необхідності продажу державних облігацій України Національному банку, у тому числі прогнозні графіки надходжень і витрат Фонду, які давали б змогу оцінити відповідність клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України вимогам Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

г) інформацію про місце проведення операції;

д) виписку про стан рахунку в цінних паперах Фонду.

{Підпункт "е" пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 47 від 07.06.2017}

3.2. У разі необхідності продажу частини державних облігацій України в межах загального обсягу в день проведення операції Фонд надає клопотання Національному банку, підписане директором-розпорядником Фонду, із зазначенням кількості, номінальної вартості та міжнародних ідентифікаційних кодів державних облігацій України, що пропонуються для продажу.

{Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

Обсяги викупу в день звернення Фонду визначаються, виходячи з можливостей проведення таких операцій та беручи до уваги уточнені прогнозні графіки надходжень і витрат Фонду, що надаються Національному банку.

3.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про викуп державних облігацій України і приймає рішення протягом строку, що не перевищує п'яти робочих днів.

3.4. Національний банк доводить рішення про задоволення клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України чи відмову в задоволенні цього клопотання до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про задоволення клопотання Національний банк повідомляє Фонд про можливість укладення договору про купівлю/продаж державних облігацій України.

{Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 29.10.2018}

3.5. Національний банк укладає з Фондом договір про купівлю/продаж державних облігацій України. Національний банк має право укладати з Фондом договір про купівлю/продаж державних облігацій України шляхом обміну каналами електронного зв'язку повідомленнями/листами в електронній формі, підписаними кваліфікованими електронними підписами уповноважених осіб Національного банку та Фонду.

{Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 29.10.2018; в редакції Постанови Національного банку № 82 від 26.04.2022}

3.6. Національний банк здійснює розрахунки за результатами операцій з купівлі/продажу державних облігацій України в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності.

{Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 29.10.2018}

3.7. Договір про купівлю/продаж державних облігацій України є виконаним за умови проведення грошових розрахунків та передачі державних облігацій України в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності.

{Положення доповнено новою главою 3 згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

4. Контроль і відповідальність

4.1. Національний банк здійснює контроль за своєчасним поверненням Фондом кредиту та сплатою процентів за користування ним, а також за виконанням усіх умов укладеного кредитного договору та договору застави.

{Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

4.2. Відповідальність Фонду за своєчасне повернення кредиту, сплату процентів за користування ним, а також за виконання всіх умов укладених кредитного договору та договору застави визначається зазначеними договорами.

4.3. Національний банк, якщо строк погашення державних облігацій України, наданих Фондом під заставу кредиту, припадає на день повернення кредиту, має право здійснювати в день погашення таких облігацій договірне списання коштів з поточного та інших рахунків Фонду в Національному банку на погашення заборгованості за кредитом.

{Главу 4 доповнено новим пунктом 4.3 згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 29.03.2018}

4.4. Національний банк в разі невиконання Фондом умов укладеного кредитного договору, у тому числі несплати процентів за користування ним, наступного робочого дня відносить цю заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016}

4.5. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості Фонду здійснювати договірне списання коштів з поточного та інших рахунків Фонду в Національному банку до повного погашення заборгованості перед Національним банком у порядку, передбаченому кредитним договором та договором на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

{Абзац перший пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 29.03.2018}

Національний банк має право вживати заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до кредитного договору.

{Абзац другий пункту 4.5 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 30 від 29.03.2018}

Національний банк має право реалізовувати державні облігації України, надані в заставу, або перевести їх у свою власність за справедливою вартістю згідно з окремим рішенням Правління Національного банку України.

{Абзац третій пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 29.01.2016; в редакції Постанови Національного банку № 30 від 29.03.2018}

4.6. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, перевищує заборгованість Фонду перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на поточний рахунок Фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації такого забезпечення.

У разі нестачі коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, Національний банк на підставі укладеного договору здійснює списання коштів з поточного та інших рахунків Фонду в Національному банку до повного погашення зобов’язань за кредитним договором.

{Абзац другий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 29.03.2018}

Директор
Генерального департаменту
грошово-кредитної політикиО. А. ЩербаковаДодаток
до Положення про підтримку ліквідності
Національним банком України
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 1.10 глави 1)

Формула
для визначення обов'язкової суми дострокового повернення кредиту

СП= ЗК + ЦП + Сцп - КВ - ВВ - КР - ВЕ,

де СП - сума дострокового повернення кредиту;

ЗК - залишок коштів Фонду на рахунку в Національному банку на звітну дату;

ЦП - справедлива вартість державних облігацій України в портфелі Фонду, не обтяжених заставою на звітну дату;

Сцп - сума погашення державних облігацій України, які є предметом застави за кредитом Національного банку, протягом 92 днів від звітної дати;

КВ - прогнозні кошторисні витрати Фонду протягом 92 днів від звітної дати;

ВВ - прогнозні витрати Фонду на виплату вкладникам неплатоспроможних банків із розрахунку 100% витрат за банками, що віднесені до категорії неплатоспроможних менше ніж за рік до звітної дати, та 50% витрат за іншими банками;

КР - прогнозні витрати Фонду на погашення кредитів Національного банку та сплату процентів за ними протягом 92 днів від звітної дати;

ВЕ - прогнозні витрати Фонду на сплату процентів за векселями Фонду протягом 92 днів від звітної дати.

{Положення доповнено додатком згідно з Постановою Національного банку № 47 від 07.06.2017}