Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 743
Прийняття: 15.07.1997
Видавники: Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.1997  № 743


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1997 р.
за № 361/2165

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 499 від 10.04.2018}

Про затвердження Положення про комісію з приватизації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1697 від 15.08.2000
№ 2009 від 01.11.2001
№ 1859 від 15.07.2004
№ 944 від 14.08.2008
№ 456 від 04.04.2012
№ 1447 від 27.07.2016}

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з приватизації, що додається.

2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 8 вересня 1992 р. № 371 "Про затвердження Положення про комісії з приватизації".

3. Департаменту реформування власності подати це Положення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. заступника Голови Фонду С.Лєдомську.

В.о. Голови Фонду

В. Лановий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
15.07.1997  № 743


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1997 р.
за № 361/2165

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з приватизації

{У тексті Положення слово "термін" в усіх відмінках замінено словом "строк" у відповідних відмінках; слова "орган приватизації" в усіх відмінках замінено словами "державний орган приватизації" у відповідних відмінках згідно з Наказом  Фонду державного майна №  456 від 04.04.2012}

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" і визначає порядок створення та діяльності комісії з приватизації.

I. Порядок створення комісії з приватизації

1.1. Комісія з приватизації (надалі - комісія) створюється Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, представництвами (далі - державні органи приватизації).

{Пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

1.2. Комісія з приватизації створюється протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта.

1.3. Державний орган приватизації письмово інформує організації, установи та осіб, які зазначені в пункті 1.5 цього розділу Положення, про рішення щодо створення комісії та необхідність делегування до комісії своїх представників. Інформація та запит щодо делегування представників надсилається листом з повідомленням про одержання.

1.4. У випадку, коли у п'ятиденний строк з дня одержання повідомлення про прийняте державним органом приватизації рішення щодо створення комісії відповідні органи та особи не делегували своїх представників до складу комісії, державний орган приватизації має право своїм наказом затвердити склад комісії без представників цих органів.

{Пункт 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

1.5. До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники:

державного підприємства (господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується), в тому числі й від представницького органу трудового колективу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого уповноваженого ним органу;

{Абзац другий пункту 1.5 розділу І в редакції Наказу Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

осіб (або безпосередньо особи), які подали заяву на приватизацію;

місцевих рад;

фінансових органів;

державного органу приватизації;

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів;

Антимонопольного комітету України або його територіальних відділень;

уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном;

{Абзац десятий пункту 1.5 розділу І в редакції Наказу Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Своєчасне подання до складу комісії кандидатури представника уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном, забезпечує керівник такого уповноваженого органу управління.

{Пункт 1.5 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

{Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1859 від 15.07.2004, в редакції Наказу Фонду державного майна № 944 від 14.08.2008}

1.6. Голова та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного державного органу приватизації. Цим самим наказом встановлюється строк подання проекту плану приватизації. При цьому:

головою комісії призначається працівник державного органу приватизації;

строк подання проекту плану приватизації не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.

{Пункт 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

1.7. У разі якщо до складу комісії включено представника особи, яка подала заяву на приватизацію, такий представник діє на підставі довіреності, оформленої згідно з вимогами законодавства.

{Пункт 1.7 розділу І  в редакції Наказу Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

1.8. Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України згідно із статтею 13 Закону України "Про приватизацію державного майна".

{Пункт 1.8 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

1.9. За рішенням державного органу приватизації можуть створюватися постійно діючі комісії з приватизації об'єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об'єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в пункті 1.5 цього розділу.

{Розділ І доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Наказом Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

II. Основні завдання та функції комісії з приватизації

2.1. Основними завданнями комісії є:

контроль за проведенням інвентаризації майна об'єкта приватизації;

розробка проекту плану приватизації об'єкта та подання його на затвердження державному органу приватизації;

у випадках, передбачених законодавством, складення акта оцінки майна та подання його для рецензування і затвердження державному органу приватизації;

{Абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 в редакції Наказів Фонду державного майна № 2009 від 01.11.2001, № 456 від 04.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

{Абзац  п'ятий  підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1697 від 15.08.2000}

розробка, при необхідності, рекомендацій щодо реорганізації об'єктів;

{Абзац  сьомий  підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1697 від 15.08.2000}

{Абзац  восьмий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1697 від 15.08.2000}

розгляд звернень керівництва підприємства, яке перебуває в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства, згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна».

{Підпункт 2.1 пункту 2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Фонду державного майна № 2009 від 01.11.2001; в редакції Наказу Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

2.2. У разі звернення керівництва підприємства, яке перебуває в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства, згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна» комісія обов’язково розглядає подані документи та надає державному органу приватизації відповідні висновки і пропозиції щодо доцільності надання відповідних погоджень на здійснення дій з майном та земельними ділянками підприємства.

{Пункт II доповнено підпунктом 2.2 згідно з Наказом Фонду державного майна № 1697 від 15.08.2000; в редакції Наказу Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

2.3. Діяльність комісії припиняється після видання наказу про затвердження плану приватизації.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

III. Права комісії з приватизації

3.1. Для виконання поставлених завдань комісія має право:

зобов'язати адміністрацію підприємства, що приватизується, здійснити у встановлені строки інвентаризацію державного майна;

давати розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта приватизації, що пов'язані з розробкою проекту плану приватизації;

залучати до роботи експертів (у тому числі державних експертів з питань таємниць), консультантів, оцінювачів та інших спеціалістів, які мають право дорадчого голосу на засіданнях комісії.

{Абзац четвертий пункту 3.1 розділу ІІІ в редакції Наказу Фонду державного майна № 456 від 04.04.2012}

IV. Організація діяльності комісії

4.1. Голова керує комісією та організовує її діяльність.

4.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

дає розпорядження, обов'язкові для членів комісії та посадових осіб об'єкта, що приватизується;

представляє комісію у відносинах з іншими органами та організаціями.

4.3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення та розпорядження голови.

4.4. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

4.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.

4.6. У випадку рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

4.7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і є правомочними при наявності не менше як 2/3 складу комісії. Дата проведення засідання визначається головою.

4.8. На засіданнях комісії ведеться протокол. Протокол засідання і рішення комісії оформлюються протягом двох днів після засідання. Протокол підписується головою та членами комісії.

{Пункт 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1447 від 27.07.2016}

{Пункт V вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1697 від 15.08.2000}