Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 667
Прийняття: 31.03.2000
Видавники: Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2000  № 667


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2000 р.
за № 224/4445

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 499 від 10.04.2018}

Про порядок передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

{Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 3082 від 06.07.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
№ 2521 від 01.12.2000
№ 1064 від 17.06.2002
№ 3227 від 26.12.2005
№ 3082 від 06.07.2012
№ 3125 від 17.10.2013}

Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 3082 від 06.07.2012}

2. Інструктивний лист ФДМУ від 31.03.99 № 10-17-3193 "Щодо передачі та приймання цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію" скасувати.

3. Директору Департаменту реформування власності Філозопу Є.Т. забезпечити державну реєстрацію Порядку в Міністерстві юстиції України та опублікування документа в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду В. Васильєва.

Голова Фонду

О. Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
31.03.2000  № 667
(у редакції наказу Фонду
державного майна України
06.07.2012 № 3082)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2000 р.
за № 224/4445

ПОРЯДОК
передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про Державну програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про Фонд державного майна України", постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та визначає порядок безоплатної передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - єдині майнові комплекси підприємств) із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (крім об’єктів, які відповідно до чинного законодавства не підлягають приватизації) (далі - уповноважені органи управління), до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію.

2. Державний орган приватизації у п'ятиденний строк після прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства повідомляє уповноважений орган управління, місцевий орган виконавчої влади за місцем розташування підприємства, адміністрацію та трудовий колектив підприємства про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства та про заборону:

здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження майна підприємства чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки державної власності;

обміну, іпотеки або застави майна;

списання основних засобів, що мають залишкову вартість;

безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості;

передачі майна в оренду;

внесення майна до статутного капіталу інших суб'єктів господарювання, передачі майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов'язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;

вчинення дій, які можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку державної власності, на якій розташований такий об'єкт;

прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

3. Уповноважений орган управління в особі його керівника здійснює контроль за наявністю оформленої у повному обсязі та упорядкованої технічної документації, оформленої в установленому законодавством порядку державної реєстрації речових прав щодо об'єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації, та оформленої в установленому законодавством порядку документації про державну реєстрацію права власності на земельну(і) ділянку (ділянки).

Уповноважений орган управління у тижневий строк з дня отримання повідомлення про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу підприємства (крім майна, що не підлягає приватизації, у тому числі матеріальних носіїв секретної інформації) до сфери управління державного органу приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію та подає кандидатуру до складу Комісії з питань передачі об'єкта (далі - Комісія).

Контроль за дотриманням строків прийняття рішення про передачу єдиного майнового комплексу, встановлених абзацом другим цього пункту, або за наданням необґрунтованої відмови щодо прийняття такого рішення здійснює керівник уповноваженого органу управління.

{Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

4. Державний орган приватизації у п’ятиденний строк затверджує склад Комісії.

До складу Комісії входять представники державного органу приватизації, уповноваженого органу управління та підприємства.

Головою Комісії призначається представник державного органу приватизації.

5. Передача єдиного майнового комплексу підприємства із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію здійснюється у місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію і оформлюється Актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства (наведений у додатку), який затверджується наказом державного органу приватизації.

До Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію (за наявності);

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

засвідчену в установленому порядку копію балансу на останню звітну дату;

контракт з керівником підприємства;

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно. У разі відсутності свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно уповноважений орган управління забезпечує їх оформлення в установленому законодавством порядку та передачу державному органу приватизації у строк, визначений Комісією;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

засвідчену в установленому порядку копію договору оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

засвідчені в установленому порядку копії документів про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенда) земельної ділянки, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}

перелік майна підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання (оперативного управління);

інші документи за визначенням Комісії.

6. Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства складається в трьох примірниках. По одному примірнику направляється до уповноваженого органу управління та адміністрації підприємства, а один примірник залишається державному органу приватизації.

Державний орган приватизації після затвердження Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства, зобов’язаний у двотижневий строк повідомити про передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи, відповідні органи охорони культурної спадщини (стосовно об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками), центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку (стосовно об’єктів, передача яких здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України), внести відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, внести відповідні зміни до установчих документів підприємства і провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства та здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об'єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.

7. Протягом місячного строку після затвердження Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства державний орган приватизації в установленому порядку переукладає контракт з керівником підприємства або продовжує термін дії укладеного контракту.

8. У разі скасування рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства державний орган приватизації у тижневий строк повідомляє про це центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку, уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, місцевий орган виконавчої влади за місцем розташування підприємства.

9. Уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення зобов’язаний прийняти рішення про приймання єдиного майнового комплексу підприємства до сфери управління у зв'язку із скасуванням рішення про приватизацію та утворити Комісію.

До складу Комісії входять представники уповноваженого органу управління, державного органу приватизації та підприємства.

Головою комісії з прийняття єдиного майнового комплексу підприємства призначається представник уповноваженого органу управління.

10. Кабінет Міністрів України може визначити іншого суб'єкта управління об'єктом державної власності, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" у зв’язку із скасуванням рішення про приватизацію.

Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, готуються ініціатором такої передачі або державними органами приватизації.

11. Передача єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється в місячний строк з дня скасування рішення про приватизацію, оформлюється Актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства, (наведений у додатку), та затверджується наказом відповідного уповноваженого органу управління.

12. Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства складається в трьох примірниках. По одному примірнику направляється до державного органу приватизації та адміністрації підприємства, а один примірник залишається у відповідного уповноваженого органу управління.

{Порядок в редакції Наказу Фонду державного майна № 3082 від 06.07.2012}

Директор Департаменту
реформування власностіЄ. ФілозопДодаток
До Порядку передачі єдиних
майнових комплексів державних
підприємств, установ, організацій,
їх структурних підрозділів до сфери
управління державних органів
приватизації у зв'язку з прийняттям
рішення про їх приватизацію

АКТ
приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства

{Додаток в редакції Наказу Фонду державного майна № 3082 від 06.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 3125 від 17.10.2013}