Перелік
Номер: 327
Прийняття: 23.12.1996
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П Е Р Е Л І К

N 327 від 23.12.96           Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
24 грудня 1996 р.
за N 406

Затверджено постановою Правління Національного Банку України від 23 грудня 1996 р. N 327 ( v0327500-96 )

Затверджую Начальник Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України Н.В.Кистурська 5 грудня 1996 р.

Схвалено Експертною комісією Схвалено ЦЕПК Головархіву

Національного банку України України

6 листопада 1996 р.         3 грудня 1996 р.

Перелік документів Національного банку України, установ
   і організацій його системи, акціонерно-комерційних та
комерційних банків України із зазначенням строків
зберігання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 531 ( v0531500-01 ) від 19.12.2001 )

Вказівки щодо застосування "Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання"*

------------------------------

* Далі - Перелік

1. Загальні положення

1.1. Цей Перелік складено відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (24 грудня 1993 р.) ( 3814-12 ) і з урахуванням положень сучасних нормативних документів і методичних посібників з експертизи цінності і комплектування державних архівів.

1.2. Перелік є основним нормативним документом, що визначає строки зберігання всіх категорій документів, які утворюються у процесі діяльності Національного банку України (далі - НБУ), установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних і комерційних банків, їх філій та відділень. Строки зберігання документів, зазначені у Переліку, є обов'язковими для усіх організацій системи НБУ, а також акціонерно-комерційних та комерційних банків.

1.3. Перелік слугує меті раціональної організації документів у діловодстві, забезпечення їх схоронності і відбору документів на постійне зберігання і знищення. Перелік може бути використаний як посібник для класифікації документів банківської системи, формування справ і складання номенклатур справ у діловодстві.

1.4. Склад документів і строки їх зберігання у Переліку визначені у результаті безпосереднього ознайомлення з процесом утворення документів в установах банківської системи, з урахуванням рекомендацій їх спеціалістів.

1.5. При користуванні Переліком для складання номенклатур справ необхідно мати на увазі, що Перелік не містить конкретних заголовків справ, а лише перераховує категорії і види документів. Тому для складання заголовків справ з Переліку слід брати відповідні найменування видів документів і формування питань, доповнюючи їх іншими обов'язковими елементами заголовка (зазначення автора, кореспондента, дати тощо).

Відповідно до Переліку в номенклатурі справ ставляться строки зберігання документів з посиланням на номери відповідних статей Переліку.

1.6. Документи, строк зберігання яких визначений Переліком "постійно", підлягають державному зберіганню і передаються у відповідні державні архіви у строки, передбачені "Типовим положенням про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації" ( v0047353-96 ) (К., 1995). (Додаток N 1).

Комерційні банки, які згідно з чинним законодавством не зобов'язані передавати документи постійного зберігання до державних архівів, зберігають ці документи у своїх архівних підрозділах "постійно", керуються у своїй роботі "Примірним положенням про архів (архівний підрозділ об'єднання громадян, підприємства, установи, організації, заснованих на колективній та приватній формах власності") ( v0007353-96 ) (додаток N 2).

1.7. Документи постійного строку зберігання передаються на державне зберігання, як правило, у вигляді оригіналів або ж засвідчених копій, що замінюють оригінали.

1.8. Документи тимчасового зберігання не можуть бути знищені раніше встановлених для них строків зберігання. У разі необхідності, згідно з рішенням експертних комісій (ЕК) банківських установ, строки зберігання окремих документів можуть бути збільшені.

1.9. Строки зберігання документів, що утворюватимуться після введення у дію цього Переліку, встановлюватимуться Центральною експертно-перевірною комісією (ЦЕПК) Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України (Головархів) за поданням Національного банку України. Зміни строків зберігання усіх категорій документів, передбачених Переліком, встановлюються відповідно до рішень ЦЕПК Головархіву України.

2. Структура Переліку і порядок його застосування

2.1. Перелік побудовано за галузево-виробничою ознакою у поєднанні з функціональним принципом, У ньому в систематизованому порядку, у логічній послідовності, подаються види документів і питання діяльності Національного банку України, установ і організацій його системи, а також акціонерно-комерційних і комерційних банків.

2.2. Перелік складається з 19 розділів, які відповідають основним питанням і напрямам діяльності банківських установ. Більша частина розділів для зручності користування поділена на підрозділи з більш вузькими групами питань.

2.3. До розділу 1 включена документація, що відображає розпорядчі і організаційні функції управління, функції контролю, а також правове забезпечення управління, організацію документаційного забезпечення і відомчого зберігання документів.

Розділи 2-9 відображають спеціальну банківську документацію, яка стосується специфічних питань діяльності банківських установ.

Розділи 10-19 містять документи, що відображають допоміжні функції і напрями діяльності банківської системи.

Перелік передбачає усі статистичні форми відомчої і державної звітності, які ведуться у банківських установах на час складання Переліку. Конкретні форми статзвітності включені до розділів Переліку за відповідними напрямами діяльності. У розділі 8 "Бухгалтерський облік і звітність" подаються лише схематично і узагальнено загальні підходи до відомчої і державної статистики.

У разі відміни або введення нових статформ необхідно для визначення строків їх зберігання користуватися статтями Переліку NN 568, 569, 570.

2.4. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за 5 групами організацій (3, 4, 5, 6 і 7 графи). У графу 3 включено документи Національного банку України, який виконує функцію управління галуззю. Графа 4 - це документи регіональних управлінь НБУ та його установ.

До графи 5 включено документи центральних апаратів акціонерно-комерційних і комерційних банків; до графи 6 - регіональних управлінь, дирекцій і філій акціонерно-комерційних банків; до графи 7 - районних відділень акціонерно-комерційних банків.

Документи установ, що включені до граф 3-4, підлягають обов'язковому прийманню на державне зберігання.

НБУ і його регіональні управління передають документи на державне зберігання у повному обсязі. Для інших установ і організацій НБУ форму прийняття, а також види документів, які підлягають передаванню до державних архівів, визначають відповідні державні архівні установи.

До граф 5-6 включені організації, документи яких підлягають передаванню на державне зберігання лише у разі їх згоди.

До графи 7 включені установи, які не передають документи на державне зберігання, а окремі види їх документації, у тому числі й статистична звітність, надходять на державне зберігання у складі фондів вищестоящих організацій, коли останні є джерелами комплектування державних архівів.

2.5. При визначенні строків зберігання документів необхідно враховувати всі примітки до статей Переліку, уточнення і роз'яснення: "після заміни новими", "після закінчення строку дії" тощо. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документи мають обмежене практичне значення, а тому строк їх зберігання у номенклатурах справ встановлюють самі установи, але не менше 10 років.

2.6. Відмітка ЕПК (експертно-перевірна комісія), проставлена у Переліку до строку зберігання деяких категорій документів, означає, що частина з них може мати не тільки практичне значення, але й наукову та історико-культурну цінність, а тому такі документи повинні передаватися на державне зберігання.

2.7. Відрахування строків зберігання справ і документів, у тому числі книг і журналів, якщо вони ведуться впродовж кількох років, проводиться з 1 січня року, який іде за роком закінчення їх у діловодстві. Так, відрахування строків зберігання документів, закінчених діловодством у 1996 р., починається із січня 1997 р.

Для документів з особового складу, для яких встановлено строки зберігання 75 р. - "В", 75 р. - "В" ЕПК, відрахування строків зберігання необхідно вести з урахуванням віку людини, який у Переліку позначений літерою "В", до часу закінчення справи. Наприклад, особова справа службовця була закінчена діловодством, коли йому було 35 років. 3 цього виходить, що зазначена особова справа має зберігатися 40 років (75-35).

3. Організація проведення експертизи цінності документів

3.1. Під експертизою цінності документів слід розуміти визначення їх практичного значення, наукової та історико-культурної цінності з метою відбору на державне зберігання або встановлення термінів їх зберігання.

3.2. Для організації і проведення експертизи цінності документів, відбору їх на зберігання або знищення створюється експертна комісія, типове положення ( z0173-96 ) про яку додається (додаток N 3).

3.3. Відбір документів на державне зберігання здійснюється після закінчення діловодного року і передбачає складання номенклатури справ, впровадження її у практику роботи (додаток N 4), групування документів у справи відповідно до номенклатури справ, їх оформлення, внесення до номенклатури справ необхідних змін і доповнень і, нарешті, складання річного розділу опису справ з паралельним затвердженням його на ЕПК державної архівної установи (для банківських установ, які передають свої документи на державне зберігання).

3.4. Відбір документів на зберігання і знищення має здійснюватися шляхом поаркушного перегляду справ, завершених діловодством. Не допускається відбір справ тільки на підставі їх заголовків, винесених на обкладинки, без попереднього перегляду вміщених у них документів.

3.5. За результатами щорічного відбору документів на постійне зберігання має розглядатися питання про доцільність зняття з окремих справ відмітки ЕПК. У разі необхідності також можуть уточнюватися заголовки відповідних справ і строки їх зберігання. В залежності від прийнятого ЕК установи рішення строк зберігання зазначених справ може залишатись тимчасовим без відмітки ЕПК або ж замінятися на постійний строк зберігання, якщо ЕК і ЕПК визначають, що документи мають наукове та історико-культурне значення.

3.6. Справи, відібрані у результаті експертизи цінності на постійне і тимчасове (понад 10 років) зберігання, оформлюються і описуються відповідно до діючих архівних правил. На справах постійного зберігання, які підлягають передаванню до державних архівів, мають бути відповідним чином оформлені обкладинки справ (додаток N 5).

3.7. На відібрані справи постійного зберігання складається річний розділ опису (додаток N 6). Річний розділ опису справ постійного зберігання підлягає затвердженню ЕПК державної архівної установи не пізніше ніж через два роки після закінчення цих справ у діловодстві.

Описи справ, які підлягають передаванню на державне зберігання, складаються у 4 примірниках.

3.8. Документи тимчасового (понад 10 років) зберігання включаються до окремих описів, які складаються у 2 примірниках, погоджуються з ЕК установи і затверджуються їх керівником.

Описи справ з особового складу для установ, які передають документи на державне зберігання, складаються у 3 примірниках і погоджуються з ЕПК державної архівної установи.

3.9. Після затвердження ЕПК державних архівних установ описів справ постійного зберігання установам надається право на знищення (утилізацію) документів, строки зберігання яких закінчились, за період часу, відповідний затвердженим описам справ постійного зберігання.

3.10. Знищення документів, які не підлягають зберіганню, оформлюється відповідними актами (додаток N 7), котрі підписують голова і члени ЕК і затверджує керівник установи.

Акти про виділення документів до знищення установ, передбачених графою 7 Переліку, затверджуються головою ЕК вищестоящої установи.

3.11. Документи, які внесені до затверджених актів про виділення документів до знищення, передаються за приймально-здавальними накладними організаціям, що займаються заготівлею вторинної сировини, з метою перероблення на паперових фабриках. Використання цих документів для господарських потреб забороняється.

3.12. Знищення документів без відповідного оформлення і погодження, а також порушення строків їх зберігання категорично забороняється. Службові особи, винні у недбалому зберіганні, псуванні і знищенні документів, відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.13. Контроль за правильністю проведення експертизи цінності і застосуванням цього Переліку здійснюють Національний банк України, Головархів України і відповідні місцеві державні архівні установи.

3.14. Після видання цього Переліку втрачає чинність "Перелік документів з зазначенням строків зберігання Державного банку СРСР, установ і організацій його системи" (М., 1983) та п.6 листа Національного банку України від 30 жовтня 1995 р. N 315 "Про порядок передачі документів у разі реорганізації чи ліквідації комерційного банку" ( v0315500-95 ).

Управління загального діловодства
Національного банку України

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Вид документів   |        Строк зберігання          |Примітка |
|ста-|           |--------------------------------------------------|     |
|тті |           |у центра-|у регіо-|у центра- |у регіо- |у район- |     |
|  |           |льному  |нальних |льних   |нальних  |них від- |     |
|  |           |апараті |управлі-|апаратах |управлін- |діленнях |     |
|  |           |Націона- |ннях НБУ|акціонер- |нях, ди- |акціоне- |     |
|  |           |льного  |та його |но-комер- |рекціях  |рно-коме-|     |
|  |           |банку Ук-|устано- |ційних та |і філіях |рційних |     |
|  |           |раїни  |вах   |комерцій- |акціонер- |банків  |     |
|  |           |(НБУ)  |    |них банків|но-комер- |     |     |
|  |           |     |    |     |ційних та |     |     |
|  |           |     |    |     |комерцій- |     |     |
|  |           |     |    |     |них банків|     |     |
|----+---------------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------|
| 1 |     2     |  3  |  4  |  5   |  6   |  7  |  8  |
|----+---------------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------|
|                                            |
|        1. Організація системи управління                   |
|          1.1. Розпорядча діяльність                     |
|                                            |
| 1.|Закони,  постанови,|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |рішення Верховних Рад|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |України,  Автономної|реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |     |
|  |Республіки Крим та їх|     |    |     |     |     |     |
|  |комітетів Укази, роз-|     |    |     |     |     |     |
| 2.|порядження Президента|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |України       |мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |           |реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |     |
| 3.|Декрети,  постанови,|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |*з питань|
|  |розпорядження, прото-|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |коли засідань Кабіне-|реба*  |треба* |реба*   |реба*   |реба*  |ті цієї |
|  |ту Міністрів України,|     |    |     |     |     |установи |
|  |Ради Міністрів Авто-|     |    |     |     |     |- постій-|
|  |номної   Республіки|     |    |     |     |     |но    |
|  |Крим, їх президій та|     |    |     |     |     |     |
|  |комісій; документи до|     |    |     |     |     |     |
|  |них (довідки, допові-|     |    |     |     |     |     |
|  |дні записки, огляди) |     |    |     |     |     |     |
| 4.|Розпорядження  голів|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |з питань |
|  |обласних,   міських|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |(м.Києва і м.Севасто-|реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |ті цієї |
|  |поля), районних дер-|     |    |     |     |     |установи |
|  |жавних адміністрацій |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 5.|Рішення, розпоряджен-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |з питань |
|  |ня, протоколи засі-|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |дань місцевих Рад на-|реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |ті цієї |
|  |родних депутатів та|     |    |     |     |     |установи |
|  |їх виконавчих коміте-|     |    |     |     |     |- постій-|
|  |тів         |     |    |     |     |     |но    |
| 6.|           |постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*з питань|
|  |Постанови,  рішення|     |но*   |     |     |мине пот-|діяльнос-|
|  |вищих судових органів|     |    |     |     |реба   |ті цієї |
|  |України,  Автономної|     |    |     |     |     |установи,|
|  |Республіки Крим з пи-|     |    |     |     |     |інші -  |
|  |тань діяльності бан-|     |    |     |     |     |доки не |
|  |ків         |     |    |     |     |     |мине пот-|
|  |           |     |    |     |     |     |реба   |
| 7.|Проекти законів, ука-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |зів, постанов, розпо-|     |    |     |     |     |     |
|  |ряджень; ініціативні|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції,  внесені|     |    |     |     |     |     |
|  |до центральних орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нів державної вико-|     |    |     |     |     |     |
|  |навчої влади та міс-|     |    |     |     |     |     |
|  |цевого самоврядуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня; документи щодо їх|     |    |     |     |     |     |
|  |розроблення (довідни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, висновки)    |     |    |     |     |     |     |
| 8.|Доручення центральних|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |та місцевих органів|     |    |     |     |     |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади та  місцевого|     |    |     |     |     |     |
|  |самоврядування; доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |менти щодо виконання|     |    |     |     |     |     |
|  |доручень  (довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди,   доповіді,|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки)     |     |    |     |     |     |     |
| 9.|Доручення Національ-|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |ного банку України та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи щодо вико-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання доручень (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, огляди, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, розпорядження) |     |    |     |     |     |     |
| 10.|Листи-запити народних|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |депутатів і документи|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |щодо їх розгляду і|     |    |     |     |     |     |
|  |виконання      |     |    |     |     |     |     |
| 11.|Постанови  Правління|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |*з питань|
|  |Національного  банку|     |мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |України       |     |треба* |реба*   |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |           |     |    |     |     |     |установи |
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 12.|Протоколи, стенограми|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |*з питань|
|  |засідань  Правління|     |мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |Національного  банку|     |треба* |реба*   |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |України, документи до|     |    |     |     |     |установи |
|  |них         |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 13.|Постанови,  рішення|  -  |  -  |постійно |доки не  |доки не |*з питань|
|  |правлінь комерційних|     |    |     |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |банків        |     |    |     |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |           |     |    |     |     |     |установи |
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 14.|Протоколи, стенограми|  -  |  -  |постійно |доки не  |доки не |*з питань|
|  |засідань правлінь ко-|     |    |     |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |мерційних банків, до-|     |    |     |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |кументи до них    |     |    |     |     |     |установи |
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 15.|Протоколи, стенограми|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |нарад, які проводять-|     |    |     |     |     |     |
|  |ся керівником, та до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументи до них    |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
| 16.|Документи  міжнарод-|     |    |     |     |     |     |
|  |них,  національних,|     |    |     |     |     |     |
|  |міжвідомчих конферен-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій, нарад, семінарів|     |    |     |     |     |     |
|  |(резолюції, постано-|     |    |     |     |     |     |
|  |ви, рішення, рекомен-|     |    |     |     |     |     |
|  |дації) та  документи|     |    |     |     |     |     |
|  |про реалізацію  рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) в  установах, що|постійно |постійно|постійно |постійно | 10 р. |     |
|  |здійснюють захід   |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |  5 р. | 5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
| 17.|Протоколи загальних,|  -  |  -  |постійно |постійно |постійно*|*на дер- |
|  |звітно-виборних збо-|     |    |     |     |     |жавне  |
|  |рів акціонерів банків|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |дять у  |
|  |           |     |    |     |     |     |фонд об- |
|  |           |     |    |     |     |     |ласних  |
|  |           |     |    |     |     |     |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій ко-|
|  |           |     |    |     |     |     |мерційних|
|  |           |     |    |     |     |     |банків  |
| 18.|Протоколи  засідань|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |рад банків та доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |менти до них     |     |    |     |     |     |     |
| 19.|Документи про підго-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |товку засідань  рад|     |    |     |     |     |     |
|  |банків (проекти  рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень, постанов, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки)    |     |    |     |     |     |     |
| 20.|Постанови,  рішення,|     |    |     |     |     |     |
|  |рекомендації, стеног-|     |    |     |     |     |     |
|  |рами постійно діючих|     |    |     |     |     |     |
|  |комітетів,  комісій,|     |    |     |     |     |     |
|  |рад:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем прове-|постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р. |     |
|  |дення        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |           |мине по- |мине по-|мине по- |мине по- |мине по- |     |
|  |           |треба*  |треба* |треба*  |треба*  |треба*  |     |
| 21.|Накази, розпорядження|     |    |     |     |     |     |
|  |установ  банківської|     |    |     |     |     |     |
|  |системи:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) з основної діяль-|постійно |постійно|постійно |постійно |доки не |*надісла-|
|  |ності        |     |    |     |     |мине по- |ні до ві-|
|  |           |     |    |     |     |треба*  |дома - 5 |
|  |б) про приймання, пе-| 75 р.* | 75 р.* | 75 р.* | 75 р.* | 75 р.* |*надісла-|
|  |реведення, заохочен-|     |    |     |     |     |ні до ві-|
|  |ня, звільнення, пре-|     |    |     |     |     |дома - 5 |
|  |міювання працівників |     |    |     |     |     |р.    |
|  |в) про надання від-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |пусток        |     |    |     |     |     |     |
|  |г) про  відрядження|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |працівників, з адмі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ністративно-госпо-  |     |    |     |     |     |     |
|  |дарських питань   |     |    |     |     |     |     |
| 22.|Проекти наказів, роз-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |поряджень   установ|     |    |     |     |     |     |
|  |банківської системи |     |    |     |     |     |     |
| 23.|Правила,  положення,|     |    |     |     |     |     |
|  |інструкції, вказівки|     |    |     |     |     |     |
|  |нормативного характе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ру, рекомендації:  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розроб-|постійно |до замі-|постійно |до замі- |до замі- |     |
|  |лення        |     |ни нови-|     |ни нови- |ни нови- |     |
|  |           |     |ми   |     |ми    |ми    |     |
|  |б) в інших установах |до замі- |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |           |ни нови- |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |           |ми    |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
| 24.|Проекти правил, поло-|  3 р.* |  3 р.*|  3 р.* |  3 р.* | 3 р.* |*після  |
|  |жень,   інструкцій,|     |    |     |     |     |затверд- |
|  |вказівок нормативного|     |    |     |     |     |ження  |
|  |характеру; листування|     |    |     |     |     |     |
|  |та рекомендації щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |їх розроблення    |     |    |     |     |     |     |
| 25.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |застосування та роз'-|     |    |     |     |     |     |
|  |яснення правил, поло-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень,   інструкцій,|     |    |     |     |     |     |
|  |вказівок і рекоменда-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій нормативного ха-|     |    |     |     |     |     |
|  |рактеру       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                  1.2. Контроль                   |
|                                            |
| 26.|Документи про  пере-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*при над-|
|  |вірку виконання зако-|     |но*   |     |     |мине пот-|ходженні |
|  |нів,  розпоряджень,|     |    |     |     |реба   |до одного|
|  |доручень вищих орга-|     |    |     |     |     |державно-|
|  |нів державної  вико-|     |    |     |     |     |го архіву|
|  |навчої влади та міс-|     |    |     |     |     |на збері-|
|  |цевого самоврядування|     |    |     |     |     |гання  |
|  |(акти, довідки, допо-|     |    |     |     |     |приймають|
|  |віді)        |     |    |     |     |     |ся доку- |
|  |           |     |    |     |     |     |менти від|
|  |           |     |    |     |     |     |установи,|
|  |           |     |    |     |     |     |що прово-|
|  |           |     |    |     |     |     |дить пе- |
|  |           |     |    |     |     |     |ревірку |
| 27.|Документи про  пере-|  -  |постій- |постійно* |постійно* |доки не |*див.при-|
|  |вірку виконання пос-|     |но*   |     |     |мине пот-|мітку до |
|  |танов, наказів, роз-|     |    |     |     |реба   |ст.26  |
|  |поряджень,   рішень|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевих органів дер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавної влади і місце-|     |    |     |     |     |     |
|  |вого  самоврядування|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, довідки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, огляди)    |     |    |     |     |     |     |
| 28.|Документи про  пере-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*див.при-|
|  |вірку виконання роз-|     |но*   |     |     |мине пот-|мітку до |
|  |поряджень,  доручень|     |    |     |     |реба   |ст.26  |
|  |Правління Національ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ного банку  України|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, довідки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, огляди)    |     |    |     |     |     |     |
| 29.|Листування про пере-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |вірку законодавчих і|     |    |     |     |     |     |
|  |розпорядчих докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів вищих, централь-|     |    |     |     |     |     |
|  |них, місцевих органів|     |    |     |     |     |     |
|  |державної влади  та|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевого самовряду-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
| 30.|Документи (доповіді,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, акти комп-|     |    |     |     |     |     |
|  |лексних  ревізій та|     |    |     |     |     |     |
|  |обстежень  організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій, установ Націо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нальним банком Украї-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни), за винятком до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів періодичних|     |    |     |     |     |     |
|  |бухгалтерських реві-|     |    |     |     |     |     |
|  |зій,   передбачених|     |    |     |     |     |     |
|  |ст.N 563:      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем перевір-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |10 р.  |*див.при-|
|  |ки та в установах, що|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |проводять перевірку |     |    |     |     |     |ст.26  |
|  |б) в інших організа-|  -  |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |     |
| 31.|Листування з органами|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади,  фінансового,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомчого  контролю|     |    |     |     |     |     |
|  |про проведення та ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зультати   ревізій,|     |    |     |     |     |     |
|  |обстежень; про орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізацію та поліпшення|     |    |     |     |     |     |
|  |контролю і перевірки|     |    |     |     |     |     |
|  |виконання      |     |    |     |     |     |     |
| 32.|Журнали обліку реві-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |зій, обстежень   та|     |    |     |     |     |     |
|  |контролю за виконан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ням їх рекомендацій |     |    |     |     |     |     |
| 33.|Документи про  вико-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |нання пропозицій  за|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |результатами  обсте-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень, перевірок  та|     |    |     |     |     |     |
|  |критичних виступів у|     |    |     |     |     |     |
|  |засобах масової  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації  (доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, звіти,  до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
| 34.|Пропозиції,  заяви,|     |    |     |     |     |     |
|  |скарги громадян  та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи про   їх|     |    |     |     |     |     |
|  |розгляд:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) що містять пропо-|постійно |постійно|постійно |постійно | 10 р. |     |
|  |зиції щодо  суттєвих|     |    |     |     |     |     |
|  |змін у роботі установ|     |    |     |     |     |     |
|  |або усунення серйоз-|     |    |     |     |     |     |
|  |них недоліків   та|     |    |     |     |     |     |
|  |зловживань      |     |    |     |     |     |     |
|  |б) особистого та дру-|  5 р.* |  5 р.*|  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*у разі |
|  |горядного характеру |     |    |     |     |     |неоднора-|
|  |           |     |    |     |     |     |зового  |
|  |           |     |    |     |     |     |звернення|
|  |           |     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|  |           |     |    |     |     |     |після ос-|
|  |           |     |    |     |     |     |таннього |
|  |           |     |    |     |     |     |розгляду |
| 35.|Листування про пере-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |вірку заяв,   скарг|     |    |     |     |     |     |
|  |громадян       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             1.3. Організаційні основи управління             |
|                                            |
| 36.|Статути та положення|     |    |     |     |     |     |
|  |установ  банківської|     |    |     |     |     |     |
|  |системи:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |     |     |
|  |ня і затвердження  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |           |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
| 37.|Положення про самос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тійні структурні під-|     |    |     |     |     |     |
|  |розділи:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р. |*після  |
|  |ня і затвердження  |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|  |б) в інших установах |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
| 38.|Проекти статутів, по-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |ложень, документи  з|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |їх розроблення  (до-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки,  пропозиції,|     |    |     |     |     |     |
|  |відгуки)       |     |    |     |     |     |     |
| 39.|Документи про органі-|постійно |постійно|постійно |постійно |доки не |     |
|  |зацію, реорганізацію,|     |    |     |     |мине пот-|     |
|  |ліквідацію, перейме-|     |    |     |     |реба   |     |
|  |нування установ бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківської системи (рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шення, висновки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки)        |     |    |     |     |     |     |
| 40.|Структурні та органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |заційно-адміністра- |     |    |     |     |     |     |
|  |тивні схеми побудови|     |    |     |     |     |     |
|  |центральних та місце-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих установ банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої системи,  схеми|     |    |     |     |     |     |
|  |організації управлін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |ня і затвердження  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |до замі- |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |           |ни нови- |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |           |ми    |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
| 41.|Проекти структур  і|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |організаційно-адміні-|     |    |     |     |     |затверд- |
|  |стративних схем   |     |    |     |     |     |ження  |
| 42.|Списки установ і ор-|постійно |до замі-|  -   |  -   |  -   |     |
|  |ганізацій Національ-|     |ни нови-|     |     |     |     |
|  |ного банку України  |     |ми   |     |     |     |     |
| 43.|Списки установ і ор-|постійно |до замі-|постійно |до замі- |до замі- |     |
|  |ганізацій комерційних|     |ни нови-|     |ни нови- |ни нови- |     |
|  |банків та  доповнень|     |ми   |     |ми    |ми    |     |
|  |до них        |     |    |     |     |     |     |
| 44.|Листування про мережу|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |банківської системи |     |    |     |     |     |     |
| 45.|Документи з  історії|постійно |постійно|  -   |  -   |  -   |     |
|  |Національного  банку|     |    |     |     |     |     |
|  |України і його уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |нов (історичні огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди, довідки, статті) |     |    |     |     |     |     |
| 46.|Документи з  історії|  -  |  -  |постійно |постійно |доки не |     |
|  |організації акціонер-|     |    |     |     |мине пот-|     |
|  |но-комерційних,  ко-|     |    |     |     |реба   |     |
|  |мерційних банків  та|     |    |     |     |     |     |
|  |їх дирекцій,  філій|     |    |     |     |     |     |
|  |(історичні  огляди,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, статті)   |     |    |     |     |     |     |
| 47.|Плани робіт та поря-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |док денний  засідань|     |    |     |     |     |     |
|  |правлінь банків   |     |    |     |     |     |     |
| 48.|Плани робіт структур-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |них підрозділів   |     |    |     |     |     |     |
| 49.|Штатні розписи та до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повнення до них:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |3 р.   |     |
|  |ня          |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
| 50.|Проекти штатних роз-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |писів, документи щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |їх розроблення  (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, висновки, від-|     |    |     |     |     |     |
|  |гуки)        |     |    |     |     |     |     |
| 51.|Листування про  зат-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |вердження та  зміни|     |    |     |     |     |     |
|  |штатів        |     |    |     |     |     |     |
| 52.|Листування з  Націо-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |нальним банком Украї-|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |     |     |     |
|  |ни про   структуру,|     |    |     |     |     |     |
|  |штати, створення  та|     |    |     |     |     |     |
|  |ліквідацію  установ|     |    |     |     |     |     |
|  |системи       |     |    |     |     |     |     |
| 53.|Положення та інструк-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |ції про  права  та|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |обов'язки  службових|     |    |     |     |     |новими  |
|  |осіб         |     |    |     |     |     |     |
| 54.|Приймально-здавальні |     |    |     |     |     |     |
|  |акти з усіма додатка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, складені при змі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) керівників установ|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р.* |*після  |
|  |           |     |    |     |     |     |зміни ке-|
|  |           |     |    |     |     |     |рівника |
|  |б) відповідальних ви-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |конавців та секрета-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів, крім   обліко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-операційних  пра-|     |    |     |     |     |     |
|  |цівників       |     |    |     |     |     |     |
| 55.|Документи з банківсь-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |кої діяльності,  що|     |    |     |     |     |     |
|  |надаються в  органи|     |    |     |     |     |     |
|  |державної влади  та|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевого самовряду-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання (доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, довідки, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди)         |     |    |     |     |     |     |
| 56.|Документи про  вста-|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |новлення  співробіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва з організація-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, у тому числі за-|     |    |     |     |     |     |
|  |рубіжними (договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |угоди,   протоколи,|     |    |     |     |     |     |
|  |плани, звіти)    |     |    |     |     |     |     |
| 57.|Документи про відряд-|     |    |     |     |     |     |
|  |ження (програми, пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни-завдання, допові-|     |    |     |     |     |     |
|  |ді, довідки, звіти): |     |    |     |     |     |     |
|  |а) у межах України  |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |б) закордонні    |постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р. |     |
| 58.|Листування з органі-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |заційних питань  та|     |    |     |     |     |     |
|  |про відрядження   |     |    |     |     |     |     |
| 59.|Телеграфний    код|постійно |до замі-|постійно |до замі- |до замі- |     |
|  |("ключ") Національно-|     |ни нови-|     |ни нови- |ни нови- |     |
|  |го банку України, ко-|     |ми   |     |ми    |ми    |     |
|  |мерційних банків   |     |    |     |     |     |     |
| 60.|Листування про  роз-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |роблення і  застосу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання  телеграфного|     |    |     |     |     |     |
|  |коду         |     |    |     |     |     |     |
| 61.|Документи про  спон-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |сорську,  благодійну|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльність  (угоди,|     |    |     |     |     |     |
|  |контракти, протоколи)|     |    |     |     |     |     |
| 62.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |спонсорської і благо-|     |    |     |     |     |     |
|  |дійної діяльності  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             1.4. Правове забезпечення управління             |
|                                            |
| 63.|Листування з правових|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |питань        |     |    |     |     |     |     |
| 64.|Листування про скла-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |дання договорів, угод|     |    |     |     |     |     |
| 65.|Висновки Національно-|  5 р. |  5 р. |постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |го банку України  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань   стягнення|     |    |     |     |     |     |
|  |штрафів щодо  комер-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних банків    |     |    |     |     |     |     |
| 66.|Договори і угоди   |  5 р.* |  5 р.*|  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |           |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
| 67.|Систематичні картоте-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ки і покажчики зако-|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |нодавчих актів та ін-|органі- |органі- |органі-  |органі-  |органі- |     |
|  |ших нормативних доку-|зації  |зації  |зації   |зації   |зації  |     |
|  |ментів        |     |    |     |     |     |     |
| 68.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |відмови у  відкритті|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків  підприємс-|     |    |     |     |     |     |
|  |твам,  організаціям,|     |    |     |     |     |     |
|  |установам      |     |    |     |     |     |     |
| 69.|Висновки з   питань|постійно |постійно|постійно |постійно |     |     |
|  |дотримання трудового|     |    |     |     |     |     |
|  |законодавства    |     |    |     |     |     |     |
| 70.|Листування про засто-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |сування трудового за-|     |    |     |     |     |     |
|  |конодавства     |     |    |     |     |     |     |
| 71.|Журнали обліку  пре-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |тензій та позовів  |     |    |     |     |     |винесення|
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
| 72.|Копії документів, що|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |подаються до правоо-|     |    |     |     |     |винесення|
|  |хоронних органів  з|     |    |     |     |     |рішення |
|  |карних та  цивільних|     |    |     |     |     |     |
|  |справ (позови, акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки)       |     |    |     |     |     |     |
| 73.|Листування про вико-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*у части-|
|  |нання вироків,  рі-|     |    |     |     |     |ні вико- |
|  |шень, ухвал  судових|     |    |     |     |     |нання фі-|
|  |органів, арбітражу  |     |    |     |     |     |нансовими|
|  |           |     |    |     |     |     |органами |
|  |           |     |    |     |     |     |відшкоду-|
|  |           |     |    |     |     |     |вання  |
|  |           |     |    |     |     |     |збитків |
|  |           |     |    |     |     |     |або вип- |
|  |           |     |    |     |     |     |лати ком-|
|  |           |     |    |     |     |     |пенсації |
|  |           |     |    |     |     |     |за кон- |
|  |           |     |    |     |     |     |фісковане|
|  |           |     |    |     |     |     |майно - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
| 74.|Листування про адмі-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |ністративні стягнення|     |    |     |     |     |     |
| 75.|Висновки банків щодо| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |трудових конфліктів |     |    |     |     |     |прийняття|
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
| 76.|Листування про трудо-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  5 р. |     |
|  |ві конфлікти     |     |    |     |     |     |     |
| 77.|Судово-арбітражні  |постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р.* |*після  |
|  |справи        |     |    |     |     |     |прийняття|
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
| 78.|Листування про арбіт-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ражну практику та ве-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення   арбітражних|     |    |     |     |     |     |
|  |справ        |     |    |     |     |     |     |
| 79.|Картотеки, книги ре-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |єстрації арбітражних|     |    |     |     |     |     |
|  |справ        |     |    |     |     |     |     |
| 80.|Книги записів юридич-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них консультацій   |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       1.5. Організація документаційного забезпечення управління та       |
|              відомчого зберігання документів              |
|                                            |
| 81.|Зведені номенклатури|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*на держ-|
|  |справ банків     |     |но*   |     |     |мине пот-|зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |реба   |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
| 82.|Номенклатури  справ|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |струуктурних підроз-|     |    |     |     |     |     |
|  |ділів        |     |    |     |     |     |     |
| 83.|Документи  перевірок|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |стану діловодства та|     |    |     |     |     |наступної|
|  |архівної справи (до-|     |    |     |     |     |перевірки|
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, акти, виснов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки)         |     |    |     |     |     |     |
| 84.|Відомості про  доку-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ментообіг у банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ких установах    |     |    |     |     |     |     |
| 85.|Журнали,  картотеки,|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |дискети,  переліки,|     |    |     |     |     |     |
|  |графіки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |контрольні   листи,|     |    |     |     |     |     |
|  |зведення контролю ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання документів  |     |    |     |     |     |     |
| 86.|Журнали,  картотеки,|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |дискети,  реєстрації|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозицій,   заяв,|     |    |     |     |     |     |
|  |скарг громадян    |     |    |     |     |     |     |
| 87.|Журнали, картки реєс-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |трації прийому відві-|     |    |     |     |     |     |
|  |дувачів керівництвом|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
| 88.|Листування про засто-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |сування технічних за-|     |    |     |     |     |     |
|  |собів у  діловодстві|     |    |     |     |     |     |
|  |та архівній справі  |     |    |     |     |     |     |
| 89.|Розрахунки, розсилки|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |наказів,  розпоряд-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень, вказівок,  рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень, постанов    |     |    |     |     |     |     |
| 90.|Покажчики  картотеки|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*на держ-|
|  |до постанов, наказів,|     |но*   |     |     |мине пот-|зберіган-|
|  |розпоряджень, рішень,|     |    |     |     |реба   |ня не пе-|
|  |правил,  інструкцій,|     |    |     |     |     |редаються|
|  |положень       |     |    |     |     |     |     |
| 91.|Реєстраційні картки,|     |    |     |     |     |     |
|  |журнали, дискети:  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) організаційно-роз-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*на держ-|
|  |порядчої документації|     |но*   |     |     |мине пот-|зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |реба   |ня не пе-|
|  |б) вхідних, вихідних|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |та внутрішніх  доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментів        |     |    |     |     |     |     |
| 92.|Реєстри на відправле-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |ну кореспонденцію  |     |    |     |     |     |     |
| 93.|Картки і журнали ре-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |єстрації телеграм  і|     |    |     |     |     |     |
|  |телефонограм, телек-|     |    |     |     |     |     |
|  |сів, факсів     |     |    |     |     |     |     |
| 94.|Журнали (книги) облі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) фірмових  бланків|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |та бланків  суворої|     |    |     |     |     |     |
|  |звітності      |     |    |     |     |     |     |
|  |б) креслень, кінофо-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |тофонодокументів,  |мине пот-|мине пот|мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |магнітних стрічок  |реба   |реба  |реба   |реба   |реба   |     |
|  |в) видрукуваних доку-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |ментів        |     |    |     |     |     |     |
|  |г) врученої кореспон-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |денції        |     |    |     |     |     |     |
| 95.|Акти про   знищення|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |зіпсованих  фірмових|     |    |     |     |     |     |
|  |бланків і бланків су-|     |    |     |     |     |     |
|  |ворої звітності   |     |    |     |     |     |     |
| 96.|Замовлення на  вико-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |нання машинописних та|     |    |     |     |     |     |
|  |розмножувальних робіт|     |    |     |     |     |     |
| 97.|Листування про орга-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |нізаційно-методичні |     |    |     |     |     |     |
|  |питання  діловодства|     |    |     |     |     |     |
|  |та архівної справи  |     |    |     |     |     |     |
| 98.|Справи фондів (істо-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |до лікві-|*у разі |
|  |ричні довідки до фон-|     |но*   |     |     |дації ус-|ліквіда- |
|  |дів, акти  перевірки|     |    |     |     |танови  |ції пере-|
|  |наявності і стану до-|     |    |     |     |     |даються |
|  |кументів, акти прий-|     |    |     |     |     |на держ- |
|  |мання-передачі доку-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ментів від структур-|     |    |     |     |     |ня    |
|  |них підрозділів та на|     |    |     |     |     |     |
|  |держзбереження, акти|     |    |     |     |     |     |
|  |про виділення  доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментів до  знищення,|     |    |     |     |     |     |
|  |про недостачу й не-|     |    |     |     |     |     |
|  |поправні пошкодження|     |    |     |     |     |     |
|  |документів,  огляди|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів)       |     |    |     |     |     |     |
| 99.|Списки, листи, картки|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |  -  |*див.при-|
|  |фондів        |     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |           |     |    |     |     |     |ст.98  |
|100.|Опис справ:     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) постійного збері-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |гання        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) тимчасового збері-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |гання        |     |    |     |     |     |знищення |
|  |           |     |    |     |     |     |справ  |
|101.|Акти, довідки   про|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |підсумки  перевірок|     |    |     |     |     |     |
|  |архівними установами|     |    |     |     |     |     |
|  |стану діловодства та|     |    |     |     |     |     |
|  |архівної справи   |     |    |     |     |     |     |
|102.|Доповідні  записки,|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |доввідки про  роботу|     |    |     |     |     |     |
|  |діловодних та архів-|     |    |     |     |     |     |
|  |них служб      |     |    |     |     |     |     |
|103.|Переліки  документів|постійно |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |із зазначенням стро-|     |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |ків їх зберігання, що|     |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
|  |підлягають прийманню|     |    |     |     |     |     |
|  |на державне зберіган-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня          |     |    |     |     |     |     |
|104.|Топографічні покажчи-| 1 р.* | 1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |  -  |*після  |
|  |ки          |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|105.|Тематичні й  фондові|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |  -  |*при лік-|
|  |огляди, довідки, ін-|     |но*   |     |     |     |відації |
|  |формаційні листи про|     |    |     |     |     |установи |
|  |склад та зміст доку-|     |    |     |     |     |надходять|
|  |ментів        |     |    |     |     |     |на дер- |
|  |           |     |    |     |     |     |жавне збе|
|  |           |     |    |     |     |     |рігання |
|106.|Журнали, картки облі-|до лікві-|до лік- |до лікві- |до лікві- |  -  |     |
|  |ку надходження й ви-|дації ус-|відації |дації ус- |дації ус- |     |     |
|  |буття документів  з|танови  |установи|танови  |танови  |     |     |
|  |архіву        |     |    |     |     |     |     |
|107.|Акти надання докумен-|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |тів у тимчасове ко-|     |    |     |     |     |повернен-|
|  |ристування      |     |    |     |     |     |ня доку- |
|  |           |     |    |     |     |     |ментів  |
|108.|Документи про допуск|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |до ознайомлення з ар-|     |    |     |     |     |     |
|  |хівними  документами|     |    |     |     |     |     |
|  |(заяви, дозволи, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|109.|Заявки, замовлення на|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |видачу документів  з|     |    |     |     |     |повернен-|
|  |архіву в  структурні|     |    |     |     |     |ня доку- |
|  |підрозділи      |     |    |     |     |     |ментів  |
|110.|Журнали обліку видачі|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |документів з архіву |     |    |     |     |     |повернен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня доку- |
|  |           |     |    |     |     |     |ментів  |
|111.|Заяви, запити про ви-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |дачу архівних  дові-|     |    |     |     |     |     |
|  |док, копій, витягів з|     |    |     |     |     |     |
|  |документів, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня про їх видачу   |     |    |     |     |     |     |
|112.|Журнали, картки реєс-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |трації архівних дові-|     |    |     |     |     |     |
|  |док, копій, витягів з|     |    |     |     |     |     |
|  |документів      |     |    |     |     |     |     |
|113.|Журнали  реєстрації|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |спостережень за ста-|     |    |     |     |     |     |
|  |ном температурно-во-|     |    |     |     |     |     |
|  |логісного режиму збе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рігання архівних до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|              1.6. Організація роботи бібліотек              |
|                                            |
|114.|Акти перевірок роботи|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |бібліотек і довідко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-інформаційних фон-|     |    |     |     |     |     |
|  |дів         |     |    |     |     |     |     |
|115.|Щоденники обліку ро-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |боти бібліотек    |відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|116.|Інвентарні книги об-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ліку матеріалів біб-|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |ліотек        |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|117.|Книги  підсумкового|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |обліку бібліотечного|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |фонду        |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|118.|Обліковий каталог  |до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |           |відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|119.|Картотеки обліку пе-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ріодичних видань   |відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|120.|Супровідні документи|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |на літературу,   що|     |    |     |     |     |перевірки|
|  |надходить до бібліо-|     |    |     |     |     |бібіліо- |
|  |теки (накладні, опи-|     |    |     |     |     |течного |
|  |си, списки)     |     |    |     |     |     |фонду  |
|121.|Картотеки формулярів|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |*формуля-|
|  |виданих книг     |відації |відації |відації  |відації  |відації |ри на за-|
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |гублені |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |книги зни|
|  |           |     |    |     |     |     |щуються |
|  |           |     |    |     |     |     |після  |
|  |           |     |    |     |     |     |зняття  |
|  |           |     |    |     |     |     |книг з об|
|  |           |     |    |     |     |     |ліку   |
|122.|Книги обліку літера-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |тури, загубленої чи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тачами, і  тієї, що|     |    |     |     |     |     |
|  |прийнята замість неї |     |    |     |     |     |     |
|123.|Прибуткові акти  на|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |літературу, одержану|     |    |     |     |     |перевірки|
|  |безкоштовно або  без|     |    |     |     |     |бібіліо- |
|  |супровідних докумен-|     |    |     |     |     |течного |
|  |тів         |     |    |     |     |     |фонду  |
|124.|Акти списання книг і|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |періодичних видань  |     |    |     |     |     |     |
|125.|Протоколи бібліотеч-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них інвентаризаційних|     |    |     |     |     |     |
|  |комісій       |     |    |     |     |     |     |
|126.|Акти інвентаризацій-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ної перевірки бібліо-|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |тек         |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|127.|Каталоги книг (систе-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |матичні,  алфавітні,|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |предметні)      |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|128.|Вимоги читачів на лі-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |тературу       |     |    |     |     |     |     |
|129.|Картотеки формулярів|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |читачів       |     |    |     |     |     |перереєс-|
|  |           |     |    |     |     |     |трації  |
|  |           |     |    |     |     |     |читачів і|
|  |           |     |    |     |     |     |повернен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня книг |
|130.|Книги щоденного облі-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ку читачів і виданої|     |    |     |     |     |     |
|  |літератури      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|               2. Кредитно-фінінсові питання               |
|          2.1. Прогнозування грошово-кредитної політики та          |
|                 її економічний аналіз                 |
|                                            |
|131.|Основні напрямки єди-|постійно |доки не |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ної грошово-кредитної|     |мине по-|     |     |     |     |
|  |політики Національно-|     |треба  |     |     |     |     |
|  |го банку України та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи з підготов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки проекту  Основних|     |    |     |     |     |     |
|  |напрямків єдиної гро-|     |    |     |     |     |     |
|  |шово-кредитної полі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тики  Національного|     |    |     |     |     |     |
|  |банку України (аналі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тичні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, таблиці, діагра-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми)         |     |    |     |     |     |     |
|132.|Документи з  питань|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*надісла-|
|  |економічного аналізу|     |но*   |     |     |     |ні із НБУ|
|  |фактичного стану  і|     |    |     |     |     |до відо- |
|  |прогнозування грошо-|     |    |     |     |     |ма - доки|
|  |вої маси  (монетарні|     |    |     |     |     |не мине |
|  |огляди, довідки, таб-|     |    |     |     |     |потреба |
|  |лиці, динамічні ряди)|     |    |     |     |     |     |
|133.|Документи з  питань|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |підготовки  зведеної|     |    |     |     |     |     |
|  |звітності, яка вико-|     |    |     |     |     |     |
|  |ристовується   для|     |    |     |     |     |     |
|  |прогнозування грошо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вої маси  (доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|134.|Документи про вивчен-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -   |     |
|  |ня кредитно-економіч-|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |них питань (програми,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,   таблиці,|     |    |     |     |     |     |
|  |зведення, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|135.|Документи щодо прог-|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нозування розміщення|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |кредитних ресурсів за|     |    |     |     |     |     |
|  |галузями  народного|     |    |     |     |     |     |
|  |господарства і регіо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нами; групування ба-|     |    |     |     |     |     |
|  |лансів  регіональних|     |    |     |     |     |     |
|  |управлінь про стан і|     |    |     |     |     |     |
|  |розміщення  ресурсів|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки, таблиці,|     |    |     |     |     |     |
|  |пояснювальні записки)|     |    |     |     |     |     |
|136.|Документи з  аналізу|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*див.при-|
|  |кредитних відносин з|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |галузями економіки, з|     |    |     |     |     |ст.132  |
|  |народним  господарс-|     |    |     |     |     |     |
|  |твом у цілому, по ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |гіонах України  (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, огляди, табли-|     |    |     |     |     |     |
|  |ці, діаграми)    |     |    |     |     |     |     |
|137.|Фінансово-економічні |постійно |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |і кон'юктурні оглди і|     |    |     |     |     |     |
|  |розроблення  окремих|     |    |     |     |     |     |
|  |питань економіки  і|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансів галузей еко-|     |    |     |     |     |     |
|  |номіки України,  мі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ністерств і відомств |     |    |     |     |     |     |
|138.|Макроекономічні огля-|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ди, показники розвит-|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |ку економіки України |     |    |     |     |     |ст.132  |
|139.|Квартальні макроеко-|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*див.при-|
|  |номічні прогнози   |     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |           |     |    |     |     |     |ст.132  |
|140.|Платіжний баланс Ук-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |раїни        |     |мине по-|мине по- |мине по- |мине по- |     |
|  |           |     |треба  |треба   |треба   |треба  |     |
|141.|Документи про  скла-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |дання і аналіз пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тіжного балансу  та|     |    |     |     |     |     |
|  |його окремиз статей,|     |    |     |     |     |     |
|  |показників (прогнозні|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки, відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, статистичні зві-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, довідки, таблиці)|     |    |     |     |     |     |
|142.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |статистики та аналізу|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |платіжного балансу  |     |    |     |     |     |     |
|143.|Щомісячні звіти бан-| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р. |*надісла-|
|  |ків про   фінансові|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |операції з нерезиден-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |тами України (ф.1-ПБ)|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|144.|Щомісячні звіти підп-| 10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |риємств (організацій)|     |    |     |     |     |     |
|  |про фінансові опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції з  нерезидентами|     |    |     |     |     |     |
|  |України (ф.2-ПБ)   |     |    |     |     |     |     |
|145.|Річний звіт НБУ про|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |свою діяльність   |     |    |     |     |     |     |
|146.|Річні звіти комерцій-|  5 р. |  5 р. |постійно* |постійно | 10 р. |*надісла-|
|  |них банків про свою|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |діяльність      |     |    |     |     |     |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій - |
|  |           |     |    |     |     |     |5 р.   |
|147.|Зведені  статистичні|постійно*|постій- |постійно* |постійно | 10 р. |*надісла-|
|  |звіти про основні по-|     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |казники, що характе-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |ризують кредитні  та|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |фінансові  відносини|     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |НБУ та  комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків з   народним|     |    |     |     |     |     |
|  |господарством  (фф.|     |    |     |     |     |     |
|  |700,  700-Д,  700Н,|     |    |     |     |     |     |
|  |703, 714, 721, 722,|     |    |     |     |     |     |
|  |741, 760, 761, 763,|     |    |     |     |     |     |
|  |828)         |     |    |     |     |     |     |
|148.|Баланси (ф.700, 700Д,|     |    |     |     |     |     |
|  |700Н):        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) щомісячні     |  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |б) щоденні      |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|                                            |
|             2.2. Фінансова діяльність і контроль             |
|                                            |
|149.|Бізнес-план комерцій-|  5 р. |  5 р. |постійно* |доки не  |доки не |*надісла-|
|  |них банків  та звіт|     |    |     |мине пот- |мине пот-|ні від  |
|  |про його виконання  |     |    |     |реба   |реба   |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій - |
|  |           |     |    |     |     |     |5 р.   |
|150.|Документи про форму-|  -  |  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |вання  бізнес-плану|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки, аналізи,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |     |
|151.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |складання бізнес-пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ну          |     |    |     |     |     |     |
|152.|Плани створення, роз-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |побілу і використання|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів        |     |    |     |     |     |     |
|153.|Звіт про прибутки і|     |    |     |     |     |     |
|  |збитки (консолідова-|     |    |     |     |     |     |
|  |ний - ф.N 2)     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно*|постій- |постійно* |постійно | 10 р. |*надісла-|
|  |           |     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |б) квартальні    | 3 р.** | 3 р.** | 3 р.** | 3 р.** |  3 р. |**за   |
|  |           |     |    |     |     |     |відсутніс|
|  |           |     |    |     |     |     |тю річ- |
|  |           |     |    |     |     |     |них - пос|
|  |           |     |    |     |     |     |тійно  |
|  |в) оперативні    |  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|154.|Документи з  аналізу|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |прибутків і видатків|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |банків  (розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці,  діаграми,|     |    |     |     |     |     |
|  |динамічні ряди, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди)         |     |    |     |     |     |     |
|155.|Документи з  розроб-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |лення планів прибут-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків і видатків (таб-|     |    |     |     |     |     |
|  |лиці, зведення, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки)       |     |    |     |     |     |     |
|156.|Листування з   бан-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |з питань  складання|     |    |     |     |     |     |
|  |плану прибутків і ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |датків        |     |    |     |     |     |     |
|157.|Статистичні звіти про|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансові результати|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.5-ф.):      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |б) місячні      |  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|158.|Річні   статистичні|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |звіти про затрати на|     |    |     |     |     |     |
|  |виробництво  продук-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, робіт,  послуг|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.5-С)       |     |    |     |     |     |     |
|159.|Річні   статистичні|  5 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |звіти про дебеторську|     |    |     |     |     |     |
|  |і кредиторську забор-|     |    |     |     |     |     |
|  |гованість (ф.1-Б)  |     |    |     |     |     |     |
|160.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.м. |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |грошової та банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої статистики    |     |    |     |     |     |     |
|161.|Загальний  кошторис|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |доходів і  видатків|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ та установ систе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми НБУ, зведений кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |торис у розрізі регі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ональних управлінь та|     |    |     |     |     |     |
|  |звіт про використання|     |    |     |     |     |     |
|  |кошторису      |     |    |     |     |     |     |
|162.|Кошторис витрат фон-|  -  |  -  |постійно |доки не  |доки не |     |
|  |дів економічного сти-|     |    |     |мине пот- |мине пот-|     |
|  |мулювання комерційних|     |    |     |реба   |реба   |     |
|  |банків та  звіт про|     |    |     |     |     |     |
|  |використання коштори-|     |    |     |     |     |     |
|  |су          |     |    |     |     |     |     |
|163.|Листування із струк-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |турних,  кошторисних|     |    |     |     |     |     |
|  |питань, питань оплати|     |    |     |     |     |     |
|  |праці        |     |    |     |     |     |     |
|164.|Аналіз доходів і вит-| 10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рат банківських  ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |леджів, підпорядкова-|     |    |     |     |     |     |
|  |них НБУ       |     |    |     |     |     |     |
|165.|Акти, доповідні  за-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |писки про  перевірку|     |    |     |     |     |     |
|  |штатно-кошторисної  |     |    |     |     |     |     |
|  |дисципліни      |     |    |     |     |     |     |
|166.|Документи банківських|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |установ, що подаються|     |    |     |     |     |     |
|  |до податкових інспек-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій (відомості,  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації,  довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти тощо)     |     |    |     |     |     |     |
|167.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |фінансової діяльності|     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|            2.3. Кредитування, інвестиційна діяльність           |
|                                            |
|168.|Документи про  дов-|  -  |  -  |постійно |постійно |  -  |     |
|  |гострокове  кредиту-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання та інвестиційну|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльність (копії рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень Уряду, клопотан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня організацій, еко-|     |    |     |     |     |     |
|  |номічні  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці,  договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки)      |     |    |     |     |     |     |
|169.|Документи про  рефі-|постійно | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  10 р. |     |
|  |нансування комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків (економіч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні розрахунки,  кре-|     |    |     |     |     |     |
|  |дитні договори, вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|170.|Документи про кредит-|постійно | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |ні аукціони (пропози-|     | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |ції, заявки,  розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, договори)   |     |    |     |     |     |     |
|171.|Договори про  продаж| 5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  -   |  -  |*після  |
|  |централізованих кре-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |дитних ресурсів, ук-|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |ладені з комерційними|     |    |     |     |     |договору |
|  |банками       |     |    |     |     |     |     |
|172.|Договори про купівлю| 5 р.* |  -  |  5 р.* |  -   |  -  |*після  |
|  |Національним  банком|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |України кредитних ре-|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |сурсів у комерційних|     |    |     |     |     |договору |
|  |банках        |     |    |     |     |     |     |
|173.|Договори з  банками|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |про продаж  грошових|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |коштів в інші системи|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |банків та  про між-|     |    |     |     |     |договору |
|  |банкківський   про-|     |    |     |     |     |     |
|  |даж-купівлю кредитних|     |    |     |     |     |     |
|  |ресурсів,   надання|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитів       |     |    |     |     |     |     |
|174.|Розпорядження НБУ про|постійно |доки не |доки не  |доки не  |  -  |     |
|  |надання кредитів ко-|     |мине  |мине   |мине   |     |     |
|  |мерційним банкам для|     |потреба |потреба  |потреба  |     |     |
|  |короткострокового  |     |    |     |     |     |     |
|  |кредитування підпри-|     |    |     |     |     |     |
|  |ємств, організацій  |     |    |     |     |     |     |
|175.|Документи щодо проло-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  -  |*після  |
|  |нгації строку корис-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |тування комерційними|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |банками кредитів НБУ|     |    |     |     |     |угоди  |
|  |(заяви, висновки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|176.|Документи про міжга-|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |лузевий залік  (ста-|     |    |     |     |     |     |
|  |тистичні  відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|177.|Документи про реаль-|  -  |  -  |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ний стан  ресурсної|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльності   банків|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки,  опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |тивна балансова звіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ність)        |     |    |     |     |     |     |
|178.|Відомості про розра-|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |хунки оплати з купі-|     |    |     |     |     |     |
|  |вельні ресурси    |     |    |     |     |     |     |
|179.|Відомості про стан і|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |зміни   коррахунків|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|180.|Документи про видачу|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |і оформлення довгост-|     |    |     |     |     |погашен- |
|  |рокових позичок, кре-|     |    |     |     |     |ня позики|
|  |дитів, що видані бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками  організаціям,|     |    |     |     |     |     |
|  |підприємствам, грома-|     |    |     |     |     |     |
|  |дянам (заяви-зобов'-|     |    |     |     |     |     |
|  |язання,  гарантійні|     |    |     |     |     |     |
|  |листи, обгрунтування,|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки  ефектив-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності і   окупності|     |    |     |     |     |     |
|  |витрат,   висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |розпорядження, дозво-|     |    |     |     |     |     |
|  |ли)         |     |    |     |     |     |     |
|181.|Справи позичальників|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |кредиту (статут, кре-|     |    |     |     |     |погашен- |
|  |дитний договір, роз-|     |    |     |     |     |ня позики|
|  |порядження   банку,|     |    |     |     |     |     |
|  |статистичні відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті)         |     |    |     |     |     |     |
|182.|Документи про креди-|  -  |  -  |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |тування  фермерських|     |    |     |     |     |     |
|  |господарств (статис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тичні відомості, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|183.|Документи про надання|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |пільг за  позичками,|     |    |     |     |     |     |
|  |що видані  індивіду-|     |    |     |     |     |     |
|  |альним позичальникам|     |    |     |     |     |     |
|  |(розстрочки,  відс-|     |    |     |     |     |     |
|  |трочки платежів, спи-|     |    |     |     |     |     |
|  |сання безнадійної за-|     |    |     |     |     |     |
|  |боргованості)    |     |    |     |     |     |     |
|184.|Документи  підприєм-|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |ств,   організацій,|     |    |     |     |     |погашен- |
|  |громадян про  оформ-|     |    |     |     |     |ня позики|
|  |лення позичок на ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |дивідуальне  житлове|     |    |     |     |     |     |
|  |будівництво  (списки|     |    |     |     |     |     |
|  |забудовників, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|185.|Листування про розшук|  -  |  -  |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |індивідуальних пози-|     |    |     |     |     |погашен- |
|  |чальників, які вико-|     |    |     |     |     |ня позики|
|  |ристовували  позичку|     |    |     |     |     |     |
|  |не за цільовим приз-|     |    |     |     |     |     |
|  |наченням       |     |    |     |     |     |     |
|186.|Списки  підприємств,|  -  |  -  |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |організацій, що отри-|     |    |мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |мали кредити     |     |    |реба   |реба   |реба   |     |
|187.|Документи про  пере-|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |вірку  організацій,|     |    |     |     |     |погашен- |
|  |підприємств щодо ви-|     |    |     |     |     |ня позики|
|  |користання ними нада-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банками кредитів,|     |    |     |     |     |     |
|  |позичок (акти, звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповідні записки)  |     |    |     |     |     |     |
|188.|Інформації про фінан-|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |совий стан, платіжну|     |    |     |     |     |     |
|  |дисципліну підприєм-|     |    |     |     |     |     |
|  |ств і  організацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |які одержали кредити |     |    |     |     |     |     |
|189.|Звіти  підприємств,|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |організацій, що одер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жали кредит     |     |    |     |     |     |     |
|190.|Касові плани підпри-|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ємств і організацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |що одержали кредит  |     |    |     |     |     |     |
|191.|Плани  капітального|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |будівництва, титуаль-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ні списки, виписки з|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |переліку будов, кре-|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |дитні договори, дого-|     |    |     |     |     |     |
|  |вори підряду  (конт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ракти), договірні ці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни, копії  зведених|     |    |     |     |     |     |
|  |витрат        |     |    |     |     |     |     |
|192.|Ліміти державних ка-|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |пітальних  вкладень|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |міністрів, відомств,|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |організацій, підпри-|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |ємств з переліком бу-|     |    |     |     |     |     |
|  |дівництв       |     |    |     |     |     |     |
|193.|Акти, довідки, рахун-|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |ки за виконані буді-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |вельні роботи, реєст-|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |ри розрахунків    |     |    |     |     |     |ництва  |
|194.|Акти обстеження  бу-|  -  |  -  |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |дівництв і організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій з питань цільово-|     |    |     |     |     |     |
|  |го використання бюд-|     |    |     |     |     |     |
|  |жетних і  залишкових|     |    |     |     |     |     |
|  |коштів        |     |    |     |     |     |     |
|195.|Документи з  питань|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |забезпечення  будів-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ництва проектно-кош-|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |торисною документаці-|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |єю (акти,  довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, листування)|     |    |     |     |     |     |
|196.|Аналізи розвитку кре-|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |дитних відносин   і|     |    |     |     |     |     |
|  |статистичної звітнос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті          |     |    |     |     |     |     |
|197.|Щомісячні звіти  про| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р. |*надісла-|
|  |залишки простроченої|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |заборгованості та по-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |зичками банку і про|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |залишки розрахункових|     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|  |документів, обов'яз-|     |    |     |     |     |     |
|  |кових до    оплати|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.721)       |     |    |     |     |     |     |
|198.|Щомісячні звіти  про| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р. |*надісла-|
|  |залишки заборгованос-|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |ті за короткостроко-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |вими    позичками|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |(ф.722)       |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|199.|Статистичні   звіти|     |    |     |     |     |     |
|  |підприємств (органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |зацій) про  іноземні|     |    |     |     |     |     |
|  |інвестиції в Україну|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.10-ЗЕЗ):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  -  | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |б) квартальні    |  -  |  3 р. |  3 р. |  3 р. |  -  |     |
|200.|Статистичні   звіти|     |    |     |     |     |     |
|  |підприємств (органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |зацій) про інвестиції|     |    |     |     |     |     |
|  |з України в економіку|     |    |     |     |     |     |
|  |інших      країн|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.13-ЗЕЗ):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  -  | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |б) квартальні    |  -  |  3 р. |  3 р. |  3 р. |  -  |     |
|201.|Кредити, надані  та| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*надісла-|
|  |отримані на  міжбан-|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |ківському    ринку|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |(ф.828)       |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|202.|Квартальні звіти про| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*надісла-|
|  |довгострокове креди-|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |тування підприємств,|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |організацій, колгос-|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |пів і    населення|     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|  |(ф.741)       |     |    |     |     |     |     |
|203.|Звіти про  кількість|     |    |     |     |     |     |
|  |угод, суми і відсотки|     |    |     |     |     |     |
|  |ставки (фф.701, 702,|     |    |     |     |     |     |
|  |704, 705, 708, 709,|     |    |     |     |     |     |
|  |710):        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) місячні      |  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |б) щоденні      |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|204.|Звіти про формування|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |обов'язкових резервів|     |    |     |     |     |     |
|  |і залишки на корес-|     |    |     |     |     |     |
|  |пондентському рахунку|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.700Р - декадна)  |     |    |     |     |     |     |
|205.|Лістування з  регіо-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нальними управліннями|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ з кредитно-еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічних питань, питань|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансування капвкла-|     |    |     |     |     |     |
|  |день, довгострокового|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитування     |     |    |     |     |     |     |
|206.|Листування з  мініс-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, організаціями  з|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитно-економічних |     |    |     |     |     |     |
|  |питань, фінансування|     |    |     |     |     |     |
|  |капвкладень і фінан-|     |    |     |     |     |     |
|  |сово-господарської  |     |    |     |     |     |     |
|  |діяльності      |     |    |     |     |     |     |
|207.|Листування з  комер-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ційними банками   з|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитно-розрахунко- |     |    |     |     |     |     |
|  |вих питань,   норм|     |    |     |     |     |     |
|  |обов'язкових  резер-|     |    |     |     |     |     |
|  |вів, фінансування ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |піталовкладень і дов-|     |    |     |     |     |     |
|  |гострокового кредиту-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
|208.|Листування з   бан-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |з питань організації|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків     |     |    |     |     |     |     |
|209.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |коштовної маси, кре-|     |    |     |     |     |     |
|  |дитних питань, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хункових операцій  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                  3. Грошовий обіг                  |
|                                            |
|210.|Документи з підготов-|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |ки та проведення гро-|     |    |     |     |     |     |
|  |шової реформи (розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, огляди, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, таблиці,  вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки)        |     |    |     |     |     |     |
|211.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |грошової політики  |     |    |     |     |     |     |
|212.|Прогнози та фактичне|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*див.при-|
|  |виконання   касових|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |оборотів в Україні і|     |    |     |     |     |ст.132  |
|  |в розрізі областей  |     |    |     |     |     |     |
|213.|Квартальні розраунки|  5 р.* |  5 р.*|  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*надісла-|
|  |прогнозів   касових|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |оборотів       |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|214.|Динамічні  показники|постійно*|постій- |постійно* |постійно |  10 р. |*надісла-|
|  |касових оборотів бан-|     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |ків України     |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|215.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |прогнозування касових|     |    |     |     |     |     |
|  |оборотів       |     |    |     |     |     |     |
|216.|Документи про  вико-|постійно |постійно|постійно |постійно |  10 р. |     |
|  |нання прогнозів касо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих оборотів і аналіз|     |    |     |     |     |     |
|  |стану грошового обігу|     |    |     |     |     |     |
|  |в Україні  (аналізи,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,  аналітичні|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці)       |     |    |     |     |     |     |
|217.|Заяви клієнтів  щодо|  -  | 1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |прогнозу касових обо-|     |    |     |     |     |     |
|  |ротів на квартал   |     |    |     |     |     |     |
|218.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |грошового обігу   |     |    |     |     |     |     |
|219.|Документи з  аналізу|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |стану споживчого рин-|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |ку, соціально-еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічного розвитку Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни (довідки, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди,аналізи, таблиці,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки)      |     |    |     |     |     |     |
|220.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |розвитку  заощаджень|     |    |     |     |     |     |
|  |населення, розширення|     |    |     |     |     |     |
|  |безготівкових розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків на споживчому|     |    |     |     |     |     |
|  |ринку        |     |    |     |     |     |     |
|221.|Баланси грошових при-|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |бутків та витрат на-|     |    |     |     |     |     |
|  |селення       |     |    |     |     |     |     |
|222.|Документи про розви-|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |ток виробничого сек-|     |    |     |     |     |     |
|  |тора економіки Украї-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни (аналізи, показни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, огляди, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці, індекси цін|     |    |     |     |     |     |
|  |у виробничому секто-|     |    |     |     |     |     |
|  |рі)         |     |    |     |     |     |     |
|223.|Показники  бюджетних|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |обстежень сімей  та|     |    |     |     |     |     |
|  |листування з  цього|     |    |     |     |     |     |
|  |питання       |     |    |     |     |     |     |
|224.|Індекси споживчих цін|постійно |доки не |  -   |  -   |  -  |     |
|  |та розрахунки масшта-|     |мине  |     |     |     |     |
|  |бу інфляції в Україні|     |потреба |     |     |     |     |
|225.|Довідки про наявність|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |коштів, що направля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ються на споживання |     |    |     |     |     |     |
|226.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |витрачання коштів  з|     |    |     |     |     |     |
|  |фонду оплати праці  |     |    |     |     |     |     |
|227.|Листування про  про-|     |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |центні ставки    |     |    |     |     |     |     |
|228.|Відомості про  про-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |центні ставки    |     |    |     |     |     |     |
|229.|Ліміти залишків обо-|  -  |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ротних кас операціц-|     |    |     |     |     |     |
|  |них управлінь (відді-|     |    |     |     |     |     |
|  |лень) і  операційних|     |    |     |     |     |     |
|  |кас комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|230.|Документи про разові|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |перевірки   порядку|     |    |     |     |     |     |
|  |ведення касових опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рацій (довідки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|231.|Дані про  результати|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |перевірок дотримання|     |    |     |     |     |     |
|  |касової  дисципліни|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.140 - місячна)  |     |    |     |     |     |     |
|232.|Довідки про виконання|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |прогнозних  касових|     |    |     |     |     |     |
|  |оборотів, що подають-|     |    |     |     |     |     |
|  |ся вищим  державним|     |    |     |     |     |     |
|  |установам      |     |    |     |     |     |     |
|233.|Зведені звіти про ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |сові обороти  банків|     |    |     |     |     |     |
|  |(фф.747, 747-Д, 748):|     |    |     |     |     |     |
|  |а) місячні      |  3 р. |постій- |постійно* |постійно |  10 р. |*надісла-|
|  |           |     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |б) п'ятиденні    | 3 р.** | 3 р.**| 3 р.** |  3 р.  |  3 р. |**надіс- |
|  |           |     |    |     |     |     |лані від |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 1р.|
|234.|Дані про стан забор-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |гованості виплати за|     |    |     |     |     |     |
|  |заробітною   платою|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.141 - п'ятиденка) |     |    |     |     |     |     |
|235.|Листування про строки|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |виплати  заробітної|     |    |     |     |     |     |
|  |плати і оплати праці|     |    |     |     |     |     |
|  |колгоспників     |     |    |     |     |     |     |
|236.|Листування з  питань|  -  |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |інкасації торговель-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної виручки та витра-|     |    |     |     |     |     |
|  |чання коштів з вируч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки торговельних орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізацій       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             4. Емісійно-касові операції, інкасація            |
|                і перевезення цінностей                |
|               4.1. Емісійно-касові операції               |
|                                            |
|237.|Листування з  Мініс-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |терством фінансів Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни, Банкнотно-мо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нетним двором, іншими|     |    |     |     |     |     |
|  |підприємствами з ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |готовлення  грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |білетів,  металевої|     |    |     |     |     |     |
|  |монети та з інших пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань, пов'язаних  з|     |    |     |     |     |     |
|  |обігом і   випуском|     |    |     |     |     |     |
|  |грошей        |     |    |     |     |     |     |
|238.|Листування з  Мініс-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |терством фінансів Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни про розрахунки|     |    |     |     |     |     |
|  |за дорогоцінні мета-|     |    |     |     |     |     |
|  |ли, дорогоцінне  ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |міння        |     |    |     |     |     |     |
|239.|Договори,   угоди,|  5 р.* |  -  |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |контракти з інофірма-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ми про  виготовлення|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |національної валюти,|     |    |     |     |     |дії угоди|
|  |постачання  паперу,|     |    |     |     |     |     |
|  |обладнання      |     |    |     |     |     |     |
|240.|Листування з інофір-|  5 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |мами, іноземними мо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нетними дворами з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань монетного вироб-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва,   укладання|     |    |     |     |     |     |
|  |контрактів та  інших|     |    |     |     |     |     |
|  |питань        |     |    |     |     |     |     |
|241.|Документи про  виго-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |товлення національної|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти (ескізи, зраз-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки банкнот, металевої|     |    |     |     |     |     |
|  |монети)       |     |    |     |     |     |     |
|242.|Документи про реалі-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |зацію ювілейних  та|     |    |     |     |     |     |
|  |пам'ятних монет (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, звіти, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|243.|Листування з органі-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |заціями, художниками|     |    |     |     |     |     |
|  |щодо зразків банкнот |     |    |     |     |     |     |
|244.|Документи щодо захис-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ту банкнот від під-|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |робки (довідки, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |позиції, висновки)  |     |    |     |     |     |     |
|245.|Листування з  Мініс-|постійно |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |терством  внутрішніх|     |    |     |     |     |     |
|  |справ України,  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |щодо фінансових гро-|     |    |     |     |     |     |
|  |шових білетів і мета-|     |    |     |     |     |     |
|  |левої монети     |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|246.|Паспорти   грошових|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*на держ-|
|  |сховищ  банковських|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |установ       |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|247.|Звіти банківських ус-|постійно |постійно|постійно* |постійно |  10 р. |*надісла-|
|  |танов з емісійно-ка-|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |сової роботи     |     |    |     |     |     |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій-5р.|
|248.|Відомості про випуск|постійно |  -  |     |     |     |     |
|  |і вилучення грошей з|     |    |     |     |     |     |
|  |обігу в розрізі регі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ональних  управлінь|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ         |     |    |     |     |     |     |
|249.|Акти про   знищення|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |*на держ-|
|  |старих та непридатних|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |до обігу грошових бі-|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |летів і металевої мо-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |нети         |     |    |     |     |     |     |
|250.|Рахунки  друкарських|  3 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |фабрик, інших підпри-|     |    |     |     |     |     |
|  |ємств за виготовлені|     |    |     |     |     |     |
|  |грошові білети    |     |    |     |     |     |     |
|251.|Емісійні довідки про|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |випуск і вилучення з|     |    |     |     |     |     |
|  |обігу грошей по регі-|     |    |     |     |     |     |
|  |онах         |     |    |     |     |     |     |
|252.|Відомості  залишків|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |резервних фондів   |     |    |     |     |     |     |
|253.|Листування про пере-|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |дачу резервних фондів|     |    |     |     |     |     |
|  |при зміні  відпові-|     |    |     |     |     |     |
|  |дальних працівників |     |    |     |     |     |     |
|254.|Листування з   бан-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |щодо організації ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервних фондів    |     |    |     |     |     |     |
|255.|Листування з   бан-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |з питань емісійно-ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |сової роботи     |     |    |     |     |     |     |
|256.|Документи про залишки|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |цінностей і  видачу|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностей Центрально-|     |    |     |     |     |     |
|  |го сховища НБУ (обі-|     |    |     |     |     |     |
|  |гові відомості, акти|     |    |     |     |     |     |
|  |приймання-здачі)   |     |    |     |     |     |     |
|257.|Корінці нарядів  на|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |одержання від  Держ-|     |    |     |     |     |     |
|  |знаку грошових біле-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів і металевої моне-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти          |     |    |     |     |     |     |
|258.|Документи про  підк-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ріплення  резервних|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів (дозвіл на пе-|     |    |     |     |     |     |
|  |редачу   цінностей,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|259.|Корінці наказів-орде-|  -  |3 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рів на   відправку |     |    |     |     |     |     |
|  |грошових білетів  і|     |    |     |     |     |     |
|  |монети з  резервних|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів        |     |    |     |     |     |     |
|260.|Відомості з  бухгал-|     |    |     |     |     |*на дер- |
|  |терського обліку*:  |     |    |     |     |     |жавне  |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|  |а) грошових  білетів|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |та металевої монети,|     |    |     |     |     |     |
|  |які знаходяться   в|     |    |     |     |     |     |
|  |обігу        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) грошових білетів і|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |металевої монети, які|     |    |     |     |     |     |
|  |надійшли з Банкнотної|     |    |     |     |     |     |
|  |фабрики,  Монетного|     |    |     |     |     |     |
|  |двору        |     |    |     |     |     |     |
|  |в) грошових білетів,|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |виділених до знищення|     |    |     |     |     |     |
|  |г) фальшивих грошових|постійно |постійно|     |     |     |     |
|  |білетів та металевої|     |    |     |     |     |     |
|  |монети        |     |    |     |     |     |     |
|  |д) зразків  грошових|постійно |постійно|     |     |     |     |
|  |білетів       |     |    |     |     |     |     |
|  |е) розрахунків за ви-|постійно |постійно|     |     |     |     |
|  |пущену в обіг метале-|     |    |     |     |     |     |
|  |ву монету      |     |    |     |     |     |     |
|  |ж) грошових  білетів|  -  |  5 р. |     |     |     |     |
|  |придатних та старих,|     |    |     |     |     |     |
|  |які находяться в ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервних фондах Цент-|     |    |     |     |     |     |
|  |рального сховища НБУ |     |    |     |     |     |     |
|  |з) металеві  монети,|  -  |  5 р. |     |     |     |     |
|  |що знаходяться в ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервних фондах Цент-|     |    |     |     |     |     |
|  |рального сховища НБУ |     |    |     |     |     |     |
|261.|Зведені акти з пере-|  -  |постій- |  -   |  -   |  -  |*у Цент- |
|  |рахування  зношених|     |но*   |     |     |     |ральному |
|  |грошових білетів, які|     |    |     |     |     |сховищі |
|  |надходять від регіо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нальних управлінь НБУ|     |    |     |     |     |     |
|262.|Звіти  регіональних|  3 р. | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |управлінь НБУ з облі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку резервних фондів |     |    |     |     |     |     |
|263.|Журнали   емісійних|  3 р. | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |дозволів з регіональ-|     |    |     |     |     |     |
|  |них управлінь    |     |    |     |     |     |     |
|264.|Мемореальні,  касові|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |та   позабалансові|     |    |     |     |     |     |
|  |ордери з додатками з|     |    |     |     |     |     |
|  |емісійно-касових опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рацій        |     |    |     |     |     |     |
|265.|Місячні відомості по-|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |купюрної будови  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |лишків фондів і фон-|     |    |     |     |     |     |
|  |дів, надісланих уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новами НБУ (ф.143)  |     |    |     |     |     |     |
|266.|Книги з обліку дефек-|  -  |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |тів, що виявлені прв|     |    |     |     |     |     |
|  |переліку цінностей  |     |    |     |     |     |     |
|267.|Дозволи НБУ на випуск|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |грошей в обіг і доз-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільні відомості  на|     |    |     |     |     |     |
|  |підкріплення оборот-|     |    |     |     |     |     |
|  |них кас регіональних|     |    |     |     |     |     |
|  |управлінь НБУ    |     |    |     |     |     |     |
|268.|Книги обліку ціннос-|-    |постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*на держ-|
|  |тей в оборотній (опе-|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |раційній) касі, в ре-|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |зервних фондах,  ва-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |лютних   цінностей,|     |    |     |     |     |     |
|  |прийнятих і  виданих|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностей, відкриття|     |    |     |     |     |     |
|  |і закриття  грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |сховищ та  інші, що|     |    |     |     |     |     |
|  |ведуться в касі   |     |    |     |     |     |     |
|269.|Акти ревізій ціннос-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |тей оборотних (опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних) кас, резерв-|     |    |     |     |     |     |
|  |них фондів      |     |    |     |     |     |     |
|270.|Документи з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |переобліку  грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |білетів і монет (ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, довідки,  листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|271.|Документи з  питань|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |прорахунків, що зро-|     |    |     |     |     |відшкоду-|
|  |били касири  банків|     |    |     |     |     |вання  |
|  |(акти, довідки, лис-|     |    |     |     |     |завданих |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |збитків |
|272.|Листування про пере-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |рахування і  переси-|     |    |     |     |     |     |
|  |лання цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|273.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |касового господарства|     |    |     |     |     |     |
|  |та зберігання ціннос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тей         |     |    |     |     |     |     |
|274.|Акти про передачу і|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |приймання цінностей і|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів та про розк-|     |    |     |     |     |     |
|  |риття посилок з цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ностями       |     |    |     |     |     |     |
|275.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |організації надійної|     |    |     |     |     |     |
|  |схороності готівки та|     |    |     |     |     |     |
|  |технічного оснащення|     |    |     |     |     |     |
|  |кас         |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             4.2. Інкасація і перевезення цінностей            |
|                                            |
|276.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |одержання,  видачі,|     |    |     |     |     |     |
|  |зберігання і  обліку|     |    |     |     |     |     |
|  |зброї        |     |    |     |     |     |     |
|277.|Журнали обліку вида-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |чі, зберігання і об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку зброї та боєпри-|     |    |     |     |     |     |
|  |пасів        |     |    |     |     |     |     |
|278.|Книги обліку бланків|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |спецпосвідчень    |     |    |     |     |     |     |
|279.|Акти знищення  спец-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |посвідчень      |     |    |     |     |     |     |
|280.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |інкасації та переве-|     |    |     |     |     |     |
|  |зення цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|281.|Документи про переве-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |зення цінностей (пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни, зведення, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, наряди на ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання завдань з пе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ревезення цінностей,|     |    |     |     |     |     |
|  |явочні картки)    |     |    |     |     |     |     |
|282.|Журнали обліку осіб,|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |що допускаються  до|     |    |     |     |     |     |
|  |відкриття, закриття,|     |    |     |     |     |     |
|  |опечатування  комор,|     |    |     |     |     |     |
|  |вогнетривких шаф  та|     |    |     |     |     |     |
|  |інших грошових сховищ|     |    |     |     |     |     |
|283.|Журнали обліку явоч-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них  карток, сумок,|     |    |     |     |     |     |
|  |штампів та доручень|     |    |     |     |     |     |
|  |на збирання грошової|     |    |     |     |     |     |
|  |виручки       |     |    |     |     |     |     |
|284.|Журнали обліку прий-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |няття сумок та мішків|     |    |     |     |     |     |
|  |з грошовою виручкою |     |    |     |     |     |     |
|285.|Корінці доручень  на|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |перевезення цінностей|     |    |     |     |     |     |
|286.|Маршрутні листи  із|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |збирання сумок  із |     |    |     |     |     |     |
|  |цінностями  ощадних|     |    |     |     |     |     |
|  |кас         |     |    |     |     |     |     |
|287.|Книги з обліку вида-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них ключів,  печаток|     |    |     |     |     |     |
|  |та пломбірів     |     |    |     |     |     |     |
|288.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |придбання   засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |оперативного зв'язку,|     |    |     |     |     |     |
|  |технічних засобів за-|     |    |     |     |     |     |
|  |хисту особового скла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ду апарату інкасації |     |    |     |     |     |     |
|289.|Листування з питань,|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |пов'язаних з пересу-|     |    |     |     |     |     |
|  |ванням,   ремонтом,|     |    |     |     |     |     |
|  |обслуговуванням спец-|     |    |     |     |     |     |
|  |вагонів та автотранс-|     |    |     |     |     |     |
|  |порту        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        5. Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні розрахунки,        |
|                 валютне регулювання                 |
|              5.1. Міжнародні банківські зв'язки             |
|                                            |
|290.|Листування з  націо-|  25 р. | 25 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нальними банками за-|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |рубіжних країн з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань кредитно-фінан-|     |    |     |     |     |     |
|  |сового співробітницт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ва          |     |    |     |     |     |     |
|291.|Листування з  Міжна-|  25 р. | 25 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |родним валютним фон-|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |дом, Міжнародним бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ком реконструкції та|     |    |     |     |     |     |
|  |розвитку, Міжнародною|     |    |     |     |     |     |
|  |асоціацією розвитку,|     |    |     |     |     |     |
|  |Міжнародним  агент-|     |    |     |     |     |     |
|  |ством  інвестиційних|     |    |     |     |     |     |
|  |гарантій, Міжнародною|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансовою корпораці-|     |    |     |     |     |     |
|  |єю, Європейським бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ком реконструкції  і|     |    |     |     |     |     |
|  |розвитку, Банком між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народних розрахунків,|     |    |     |     |     |     |
|  |Міжнародним інвести-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційним банком, Міжна-|     |    |     |     |     |     |
|  |родним банком еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічного  співробіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва та іншими між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народними організаці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ями з питань кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-фінансового спів-|     |    |     |     |     |     |
|  |робітництва     |     |    |     |     |     |     |
|292.|Листування акціонер-|  -  |  -  |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |но-комерційних банків|     |    |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |з українськими, іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земними і міжнародни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми організаціями  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань  кредитно-фі-|     |    |     |     |     |     |
|  |нансового співробіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва        |     |    |     |     |     |     |
|293.|Протоколи  засідань|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*що сто- |
|  |міжнародних  банків,|     |    |     |     |     |суються |
|  |організацій та доку-|     |    |     |     |     |діяльнос-|
|  |менти до їх засідань |     |    |     |     |     |ті НБУ, |
|  |           |     |    |     |     |     |інші - до|
|  |           |     |    |     |     |     |ки не ми-|
|  |           |     |    |     |     |     |не потре-|
|  |           |     |    |     |     |     |ба    |
|294.|Методологічні матері-|постійно |доки не |доки не  |  -   |  -  |     |
|  |али міжнародних орга-|     |мине  |мине   |     |     |     |
|  |нізацій з питань бан-|     |потреба |потреба  |     |     |     |
|  |ківської  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |(інструкції, методи-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, визначення)   |     |    |     |     |     |     |
|295.|Документи, що  пода-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ються  Міжнародному|     |    |     |     |     |     |
|  |валютному фонду, Сві-|     |    |     |     |     |     |
|  |товому банку,  іншим|     |    |     |     |     |     |
|  |міжнародним банкам і|     |    |     |     |     |     |
|  |організаціям (статис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тичні відомості, зві-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, огляди)     |     |    |     |     |     |     |
|296.|Документи місії екс-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |пертів  Міжнародного|     |    |     |     |     |     |
|  |валютного фонду, Сві-|     |    |     |     |     |     |
|  |тового банку,  інших|     |    |     |     |     |     |
|  |міжнародних  банків,|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій про стан|     |    |     |     |     |     |
|  |економічного станови-|     |    |     |     |     |     |
|  |ща і грошово-кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної політики України|     |    |     |     |     |     |
|  |(аналізи,  висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції, умови)  |     |    |     |     |     |     |
|297.|Документи з  питань|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |двосторонніх  валют-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |но-фінансових відно-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |син НБУ з національ-|     |    |     |     |     |дії угод |
|  |ними банками зарубіж-|     |    |     |     |     |надходять|
|  |них країн  (довідки,|     |    |     |     |     |на держ- |
|  |висновки,  доповіді,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |листування)     |     |    |     |     |     |ня    |
|298.|Договори,   угоди,|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |контракти з іноземни-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ми банками, міжнарод-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ними і іноземними ор-|     |    |     |     |     |дії угод |
|  |ганізаціями, звіни та|     |    |     |     |     |надходять|
|  |доповнення до них  |     |    |     |     |     |на держ- |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|299.|Листування з  Міжна-|  25 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |родним валютним фон-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |дом,   міжнародними|     |    |     |     |     |     |
|  |банками та   іншими|     |    |     |     |     |     |
|  |міжнародними органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |заціями з   питань|     |    |     |     |     |     |
|  |членства України  у|     |    |     |     |     |     |
|  |цих організаціях і її|     |    |     |     |     |     |
|  |обов'язків перед ними|     |    |     |     |     |     |
|300.|Документи, підготов-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |лені НБУ до засідань,|     |    |     |     |     |     |
|  |нарад   міжнародних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків, організацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |членом яких є Україна|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, пропозиції,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповіді)      |     |    |     |     |     |     |
|301.|Листування з органами|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -   |     |
|  |державної і виконав-|     |    |     |     |     |     |
|  |чої влади, міністерс-|     |    |     |     |     |     |
|  |твами, відомствами з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань   здійснення|     |    |     |     |     |     |
|  |зовнішніх  зв'язків|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|302.|Документи з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |прийому представників|     |    |     |     |     |     |
|  |і делегацій іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків   (програми,|     |    |     |     |     |     |
|  |плани   проведення|     |    |     |     |     |     |
|  |зустрічей,  графіки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|303.|Записи бесід з предс-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |тавниками  іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |держав,   іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків,  міжнародних|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|304.|Журнали  реєстрації|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |зустрічій з представ-|     |    |     |     |     |     |
|  |никами іноземних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, міжнародних ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізацій      |     |    |     |     |     |     |
|305.|Журнали  реєстрації|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |представництв інозем-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків і кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |них установ     |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             5.2. Валютне регулювання, контроль,             |
|               ліцензування валютних операцій              |
|                                            |
|306.|Листування з  питань|  25 р. | 25 р. |  25 р. |  25 р. |  25 р. |     |
|  |валютного законодавс-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |тва, його  удоскона-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення і застосування |     |    |     |     |     |     |
|307.|Дозволи, ліцензії на|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |реалізацію громадяна-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ми товарів  (робіт,|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |послуг) на території|     |    |     |     |     |дії   |
|  |України за  іноземну|     |    |     |     |     |     |
|  |валюту        |     |    |     |     |     |     |
|308.|Дозволи, ліцензії на|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |відкриття  разунків|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |режидентам за кордо-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ном         |     |    |     |     |     |дії   |
|309.|Дозволи, ліцензії на|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |здійснення інвестицій|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |в банківсько-фінансо-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |вому секторі за кор-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |доном        |     |    |     |     |     |     |
|310.|Дозволи на  акумулю-|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |вання валютних коштів|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |на рахунках підприєм-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ств і організацій  |     |    |     |     |     |дії   |
|311.|Дозволи на вивезення|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* | 5 р.* |*після  |
|  |і ввезення  валютної|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |готівки, дорожних че-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ків та документи, на|     |    |     |     |     |дії   |
|  |підставі яких  вони|     |    |     |     |     |     |
|  |видані        |     |    |     |     |     |     |
|312.|Дозволи на  надання|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |кредитів резидентам і|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |розстрочку платежів з|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |них         |     |    |     |     |     |дії   |
|313.|Дозволи на продовжен-|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |ня терміну розрахун-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ків за експортно-ім-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |портними операціями |     |    |     |     |     |дії   |
|314.|Дозволи філіям і від-| 15 р.* | 15 р.*| 15 р.* | 15 р.* | 15 р.* |*після  |
|  |діленням уповноваже-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |них банків на право|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |здійснення операцій з|     |    |     |     |     |дії   |
|  |іноземною валютою  |     |    |     |     |     |     |
|315.|Ліцензії на відкриття|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |рахунків  представ-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ництвам       |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії   |
|316.|Журнали  реєстрації|відпо-  |відпо- |відпо-  |відпо-  |відпо-  |     |
|  |дозволів, ліцензій  |відно до |відно до|відно до |відно до |відно до |     |
|  |           |терміну |терміну |терміну  |терміну  |терміну |     |
|  |           |збері-  |збері- |збері-  |збері-  |збері-  |     |
|  |           |гання  |гання  |гання   |гання   |гання  |     |
|  |           |дозво-  |дозво- |дозво-  |дозво-  |дозво-  |     |
|  |           |лів, лі- |лів, лі-|лів, лі- |лів, лі- |лів, лі- |     |
|  |           |цензій  |цензій |цензій  |цензій  |цензій  |     |
|317.|Документи  суб'єктів|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |господорської діяль-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ності, надані на от-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |римання індивідуаль-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |ного дозволу на про-|     |    |     |     |     |     |
|  |довження   термінів|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків за  екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |портно-імпортними  |     |    |     |     |     |     |
|  |операціями (установчі|     |    |     |     |     |     |
|  |документи, висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки тощо)    |     |    |     |     |     |     |
|318.|Документи про декла-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |     |     |
|  |рування валютних цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ностей, доходів  та|     |    |     |     |     |     |
|  |майна, що  належить|     |    |     |     |     |     |
|  |резидентам України і|     |    |     |     |     |     |
|  |знаходяться за її ме-|     |    |     |     |     |     |
|  |жами (декларації, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|319.|Висновки про надання|постійно*|постій- |постійно* |   -  |  -  |*збері- |
|  |ліцензій, дозволів на|     |но*   |     |     |     |гаються в|
|  |здійснення операцій в|     |    |     |     |     |реєстра- |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |ційних  |
|  |           |     |    |     |     |     |справах |
|320.|Документи про  пору-|  25 р. |  25 р.|  25 р. |  25 р. | 10 р. |     |
|  |шення валютного зако-|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |нодавства  (довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, протоколи,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|321.|Постанови про притяг-|  25 р. |  25 р.|  25 р. |  25 р. |  10 р. |     |
|  |нення до відповідаль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності за  порушення|     |    |     |     |     |     |
|  |Правил валютного за-|     |    |     |     |     |     |
|  |конодавства     |     |    |     |     |     |     |
|322.|Протоколи та докумен-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |ти до засідань комі-|     |    |     |     |     |     |
|  |сії з питань продов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ження   законодавчо|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлених строків|     |    |     |     |     |     |
|  |з експортно-імпортни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми операціями    |     |    |     |     |     |     |
|323.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |запобігання незакон-|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |ним валютним опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціям         |     |    |     |     |     |     |
|324.|Листування про надан-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |     |     |
|  |ня   індивідуальних|     |    |     |     |     |     |
|  |дозволів на ввезення|     |    |     |     |     |     |
|  |і вивезення іноземної|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти, дорожніх че-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|325.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |здійснення інвестицій|     |    |     |     |     |     |
|  |в банківсько-фінансо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вому секторі за кор-|     |    |     |     |     |     |
|  |доном        |     |    |     |     |     |     |
|326.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |акумулювання валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |коштів на рахунках  |     |    |     |     |     |     |
|327.|Листування про надан-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |ня кредитів резиден-|     |    |     |     |     |     |
|  |там і розстрочку пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тежів з них     |     |    |     |     |     |     |
|328.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |відкриття і  ведення|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків в іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |та національній валю-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті  та  регулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій нерезидентів|     |    |     |     |     |     |
|329.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |відкриття і  ведення|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків в іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |валюті та регулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій резидентів |     |    |     |     |     |     |
|330.|Документи про відкри-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ту валютну  позицію|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки  ліміту,|     |    |     |     |     |     |
|  |ліміти, звіти за фор-|     |    |     |     |     |     |
|  |мами 28, 28-А, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|331.|Щомісячні звіти  ко-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |обсяги авансових пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тежів та попередньої|     |    |     |     |     |     |
|  |оплати за імпорт то-|     |    |     |     |     |     |
|  |варів і  послуг, що|     |    |     |     |     |     |
|  |надійшли на  рахунки|     |    |     |     |     |     |
|  |"Лоро", та   термін|     |    |     |     |     |     |
|  |рзрахунків за такими|     |    |     |     |     |     |
|  |операціями      |     |    |     |     |     |     |
|332.|Щомісячний звіт  про| 10 р. |  -  | 10 р.* |  10 р. |  -  |*надісла-|
|  |стан ресусів та роз-|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |міщення грошових кош-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |тів банку в іноземній|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |валюті (ф.111)    |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|333.|Звіти   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків про стан за-|     |    |     |     |     |     |
|  |боргованості за іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земними   кредитами|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.22 з додатками): |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно |  -  |постійно |постійно |  -  |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.* |  -  | 3 р.*  |  3 р.* |  -  |*за від- |
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|334.|Квартільні звіти ко-|постійно |  -  |постійно |постійно |  -  |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |залучення з обслуго-|     |    |     |     |     |     |
|  |вування  іноземного|     |    |     |     |     |     |
|  |довгострокового  га-|     |    |     |     |     |     |
|  |рантованого (негаран-|     |    |     |     |     |     |
|  |тованого)   кредиту|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.23 з додатками)  |     |    |     |     |     |     |
|335.|Щоденні  розшифровки|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |валютних рахунків ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційних банків  за|     |    |     |     |     |     |
|  |видами валют (ф.762) |     |    |     |     |     |     |
|336.|Щоденні  інформації|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |про курс  та  обсяи|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій з іноземною|     |    |     |     |     |     |
|  |валютою (ф.25 з до-|     |    |     |     |     |     |
|  |датками)       |     |    |     |     |     |     |
|337.|Місячні дані   про|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |кількість  суб'єктів|     |    |     |     |     |     |
|  |господарської діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності та  кількість|     |    |     |     |     |     |
|  |пунктів обміну (ф.26)|     |    |     |     |     |     |
|338.|Місячні звіти про ді-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |яльність  суб'єктів|     |    |     |     |     |     |
|  |господарської діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності, що мають лі-|     |    |     |     |     |     |
|  |цензії на операції з|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземною валютою, та|     |    |     |     |     |     |
|  |про оборот готівкової|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти в   обмінних|     |    |     |     |     |     |
|  |пунктах (ф.27)    |     |    |     |     |     |     |
|339.|Інформації регіональ-|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |них управлінь НБУ про|     |    |     |     |     |     |
|  |кількість декларувань|     |    |     |     |     |     |
|  |резидентами  України|     |    |     |     |     |     |
|  |валютних цінностей та|     |    |     |     |     |     |
|  |майна, що належать їм|     |    |     |     |     |     |
|  |та знаходяться за ме-|     |    |     |     |     |     |
|  |жами України (ф.29) |     |    |     |     |     |     |
|340.|Квартальні звіти ре-| 10 р. |постійно|     |     |     |     |
|  |гіональних управлінь|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ про стан деклару-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання резидентами Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни валютних  цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ностей та майна, що|     |    |     |     |     |     |
|  |належать їм та знахо-|     |    |     |     |     |     |
|  |дяться за межами Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни (ф.30)     |     |    |     |     |     |     |
|341.|Місячні звіти про по-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рушників законодавчо|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлених термінів|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків за  екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |портно-імпортними  |     |    |     |     |     |     |
|  |операціями (ф.31)  |     |    |     |     |     |     |
|342.|Щомісячні звіти регі-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ональних  управлінь|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ про надані дозво-|     |    |     |     |     |     |
|  |ли на   продовження|     |    |     |     |     |     |
|  |терміну  завершення|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків за  екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |портно-імпортними  |     |    |     |     |     |     |
|  |операціями (ф.32)  |     |    |     |     |     |     |
|343.|Щомісячні інформації|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про надані дозволи на|     |    |     |     |     |     |
|  |право здійснення опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рацій з   валютними|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностями (ф.33)  |     |    |     |     |     |     |
|344.|Статистичні звіти про|     |    |     |     |     |     |
|  |рух коштів в інозем-|     |    |     |     |     |     |
|  |ній      валюті|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.15-ЗЕЗ):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |
|  |б) квартальні    |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|345.|Щомісячні звіти  про|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |
|  |залишки на  валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунках, відкритих у|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних  банках|     |    |     |     |     |     |
|  |України (ф.760)   |     |    |     |     |     |     |
|346.|Щомісячні звіти  про|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |залишки валютних кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів на   депозитних|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунках комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків (ф.761)    |     |    |     |     |     |     |
|347.|Аналітичні документи|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |за звітами підприєм-|     |    |     |     |     |     |
|  |ств і  організацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |які мають рахунки в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті  за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордоном (огляди, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повіді, довідки, таб-|     |    |     |     |     |     |
|  |лиці)        |     |    |     |     |     |     |
|348.|Аналітичні документи|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |про активи і пасиви|     |    |     |     |     |     |
|  |банків в  іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |валюті (довідки, ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домості; розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці)       |     |    |     |     |     |     |
|349.|Аналітичні документи|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про міжнародні золо-|     |    |     |     |     |     |
|  |товалютні резерви Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни (огляди, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповіді, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, таблиці, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|350.|Довідки про стан фор-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |мування валютних ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервів і золотовалют-|     |    |     |     |     |     |
|  |них ресурсів НБУ   |     |    |     |     |     |     |
|351.|Листування з  питань|  25 р. | 25 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |формування  валютних|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |резервів і золотова-|     |    |     |     |     |     |
|  |лютних ресрсів    |     |    |     |     |     |     |
|352.|Гарантії банків з ва-|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |лютних операцій   |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії   |
|353.|Реєстраційні журнали|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |-//-   |
|  |гарантій банків  на|     |    |     |     |     |     |
|  |проведення  валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій       |     |    |     |     |     |     |
|354.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ведення обліку валют-|     |    |     |     |     |     |
|  |них операцій     |     |    |     |     |     |     |
|355.|Довідки про  вільні|  -   |  15 р.|  -   |  -   |  -  |     |
|  |залишки валютної каси|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ         |     |    |     |     |     |     |
|356.|Книги валютного схо-|  -   | 25 р. |  25 р. |  25 р. |  -  |     |
|  |вища з  обліку руху|     |    |     |     |     |     |
|  |готівкової валюти та|     |    |     |     |     |     |
|  |інших цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|357.|Листування з питань,|15 р.  |15 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |пов'язаних з дорого-|     |    |     |     |     |     |
|  |цінними металами, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |рогоцінними каменями |     |    |     |     |     |     |
|358.|Акти приймання і роз-|  -  |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |печатування посилок з|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземною валютою та|     |    |     |     |     |     |
|  |іншими  цінностями,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування про недос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тачу, надлишки в по-|     |    |     |     |     |     |
|  |силках        |     |    |     |     |     |     |
|359.|Свідоцтва про реєст-|  -  | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |рацію обмінних пунк-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |тів комерційних бан-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ків         |     |    |     |     |     |дії   |
|360.|Книги реєстрації об-|  -  |постій- |  -   |  -   |  -  |*на дер- |
|  |мінних пунктів    |     |но*   |     |     |     |жавне  |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|361.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |реєстрації і  діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності обмінних пунк-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів         |     |    |     |     |     |     |
|362.|Акти перевірок обмін-|  -  |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |них пунктів     |     |    |     |     |     |     |
|363.|Бюлетені НБУ про кур-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |си іноземних валют до|     |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |національної валюти |     |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|364.|Документи з  питань|15 р.  |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |встановлення  курсів|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземних валют  до|     |    |     |     |     |     |
|  |національної  валюти|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди, листування) |     |    |     |     |     |     |
|365.|Біржові бюлетені кур-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |сів валют      |     |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |           |     |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|366.|Інформації про курси|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |іноземних валют, ціну|     |    |     |     |     |     |
|  |золота, ставки за єв-|     |    |     |     |     |     |
|  |родепозитами за кор-|     |    |     |     |     |     |
|  |доном        |     |    |     |     |     |     |
|367.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |курсів іноземних ва-|     |    |     |     |     |     |
|  |лют         |     |    |     |     |     |     |
|368.|Документи про курси і|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |обсяги операцій   з|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземною валютою та|     |    |     |     |     |     |
|  |структуру  валютного|     |    |     |     |     |     |
|  |ринку (звіти, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, інформації)   |     |    |     |     |     |     |
|369.|Документи про діяль-|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ність іноземних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, їх філій (довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, висновки, звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|370.|Документи з  питань|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |контролю за діяльніс-|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |тю Міжбанківської ва-|     |    |     |     |     |     |
|  |лютної біржі (довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, відомості, звіти)|     |    |     |     |     |     |
|371.|Документи   Міжбан-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |ківської   валютної|мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |біржі про результати|потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|  |торгівлі   (біржові|     |    |     |     |     |     |
|  |посвідчення,  опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційні листи, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|         5.3. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини        |
|                                            |
|372.|Документи з  питань|  15 р. | 15 р. |  15 р. |  15 р. |     |     |
|  |розразунків в інозем-|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |ній валюті (аналізи,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,  висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|373.|Статистичні відомості|  10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про зовнішньо-торгі-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |вельний обіг і міжна-|     |    |     |     |     |     |
|  |родні розрахунки   |     |    |     |     |     |     |
|374.|Зведені відомості та|  25 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |інші документи з дов-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |гострокових валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитів, наданих Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїні та  одержаних|     |    |     |     |     |     |
|  |від інших країн, між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народних банків, ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізацій, листування|     |    |     |     |     |     |
|  |з ними        |     |    |     |     |     |     |
|375.|Документи з  питань|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*на дер- |
|  |державного зовнішнь-|     |    |     |     |     |жавне  |
|  |ого боргу  (довідки,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |висновки,  доповідні|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |записки, розрахунки,|     |    |     |     |     |дить піс-|
|  |листування)     |     |    |     |     |     |ля пога- |
|  |           |     |    |     |     |     |шення  |
|  |           |     |    |     |     |     |боргу  |
|376.|Урядові та  міжбан-|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*на держ-|
|  |ківські кредитні уго-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ди, угоди з іноземни-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |ми банками про поря-|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |док ведення і розра-|     |    |     |     |     |ля закін-|
|  |хунки за  іноземними|     |    |     |     |     |чення  |
|  |валютними кредитами,|     |    |     |     |     |строку  |
|  |зміни та  доповнення|     |    |     |     |     |дії цієї |
|  |до угод,  листування|     |    |     |     |     |угоди  |
|  |щодо них       |     |    |     |     |     |     |
|377.|Урядові угоди про то-|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*на держ-|
|  |варообіг і  платежі,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |угоди з  іноземними|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |банками і організаці-|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |ями про    порядок|     |    |     |     |     |ля закін-|
|  |здійснення і ведення|     |    |     |     |     |чення  |
|  |рахунків за міжнарод-|     |    |     |     |     |строку  |
|  |ними  розрахунками,|     |    |     |     |     |дії цієї |
|  |міжбанківські корес-|     |    |     |     |     |угоди  |
|  |пондентські договори|     |    |     |     |     |     |
|  |та інші угоди за між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народними розрахунка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми і валютними опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями, протоколи, об-|     |    |     |     |     |     |
|  |мінні листи та інші|     |    |     |     |     |     |
|  |документи про зміни і|     |    |     |     |     |     |
|  |доповнення угод, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування щодо них   |     |    |     |     |     |     |
|378.|Документи з  питань|постійно*|-    |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |зовнішньої заборгова-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ності зарубіжних кра-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |їн України (довідки,|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |висновки, розрахукни,|     |    |     |     |     |ля пога- |
|  |доповіді, листування)|     |    |     |     |     |шення  |
|  |           |     |    |     |     |     |боргу  |
|379.|Листування з  питань|постійно |-    |постійно |-     |     |     |
|  |незавершених  розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків з країнами ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |лишнього СРСР та Зов-|     |    |     |     |     |     |
|  |нішекокомбанком Росії|     |    |     |     |     |     |
|380.|Грошово-розрахункові |15 р.*  |-    |-     |-     |-    |*після  |
|  |документи за наданими|     |    |     |     |     |погашення|
|  |і обержаними кредита-|     |    |     |     |     |кредиту |
|  |ми на підставі основ-|     |    |     |     |     |     |
|  |них міжурядових   і|     |    |     |     |     |     |
|  |міжбанківських угод |     |    |     |     |     |     |
|381.|Бухгалтерські докуме-|25 р.  |25 р.  |25 р.   |25 р.   |-    |     |
|  |нти дня за іноземними|     |    |     |     |     |     |
|  |операціями з валютою |     |    |     |     |     |     |
|382.|Розпорядження банків|15 р.  |15 р.  |15 р.   |-     |-    |     |
|  |про ведення кореспон-|     |    |     |     |     |     |
|  |дентських  рахунків|     |    |     |     |     |     |
|  |"Ностро" і "Лоро"  |     |    |     |     |     |     |
|383.|Юридичні справи бан-|15 р.*  |15 р.* |15 р.*  |-     |-    |*після  |
|  |ку-кореспондента  за|     |    |     |     |     |закриття |
|  |"Ностро"-рахунками в|     |    |     |     |     |рахунку |
|  |національній (інозем-|     |    |     |     |     |     |
|  |ній) валюті     |     |    |     |     |     |     |
|384.|Справи клієнтів  про|15 р.*  |15 р.* |15 р.*  |15 р.*  |-    |*після  |
|  |одержання  валютного|     |    |     |     |     |погашення|
|  |кредиту, гарантій за|     |    |     |     |     |кредиту |
|  |кредитами (договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |зобов'язання, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|385.|Справи клієнтів  за|-    |10 р.* |10 р.*  |10 р.*  |-    |*після  |
|  |поточними  валютними|     |    |     |     |     |закриття |
|  |рахунками (депозитни-|     |    |     |     |     |рахунку |
|  |ми рахунками)    |     |    |     |     |     |     |
|386.|Документи про ведення|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |кореспондентських ра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків з  іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |валюті  (відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,   виписки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|387.|Довідки про здійснен-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |ня валютних операцій |     |    |     |     |     |     |
|388.|Відомості залишків за|  -   | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  |  -  |     |
|  |особовими рахунками |     |    |     |     |     |     |
|389.|Відомості залишків за|-    |3 р.  |3 р.   |3 р.   |-    |     |
|  |валютами       |     |    |     |     |     |     |
|390.|Відомості  курсових|-    |3 р.  |3 р.   |3 р.   |-    |     |
|  |різниць       |     |    |     |     |     |     |
|391.|Таблиці оперативного|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |обліку залишків  за|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунках "Ностро"  і|     |    |     |     |     |     |
|  |вільно конвертованої|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти        |     |    |     |     |     |     |
|392.|Листування з підпри-|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |ємствами, організаці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ями з питань змін ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |жимів валютних рахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|393.|Листування про взаєм-|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |ні вимоги з валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій       |     |    |     |     |     |     |
|394.|Документи  клієнтів| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) після|
|  |про  продаж-купівлю|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |валюти (заявки, дого-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |вори, контракти, роз-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |порядження, інформа-|     |    |     |     |     |договору |
|  |ції)         |     |    |     |     |     |     |
|395.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |розшукування платежів|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|396.|Доручення про переказ|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |коштів з рахунків в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |     |
|397.|Підтвердження   про|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |одержання коштів  в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |     |
|398.|Журнали з балансового|-    |25 р.  |25 р.   |25 р.   |-    |     |
|  |обліку рахунків "Не-|     |    |     |     |     |     |
|  |оплачені   перекази|     |    |     |     |     |     |
|  |із-за кордону"    |     |    |     |     |     |     |
|399.|Повідомлення інобан-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |ків про продаж дорож-|     |    |     |     |     |     |
|  |ніх чеків і листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня щодо них     |     |    |     |     |     |     |
|400.|Повідомлення інобан-|  -   | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |ків про втрату дорож-|     |    |     |     |     |     |
|  |ніх чеків      |     |    |     |     |     |     |
|401.|Рахунки обліку чеко-|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |вих операцій     |     |    |     |     |     |     |
|402.|Підтвердження сальдо|  -   | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |за поточними рахунка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми          |     |    |     |     |     |     |
|403.|Касові, позабалансові|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |прибуткові і видатко-|     |    |     |     |     |     |
|  |ві ордери з докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тами до них за опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями з іноземною ва-|     |    |     |     |     |     |
|  |лютою        |     |    |     |     |     |     |
|404.|Мемореальні і позаба-|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |лансові ордери з до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументами до них за|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземними операціями|     |    |     |     |     |     |
|405.|Особові рахунки   і|     |    |     |     |     |     |
|  |картки за балансовими|     |    |     |     |     |     |
|  |і позабалансовими ра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунками:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за рахунками  за|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |дорожні чеки     |     |    |     |     |     |     |
|  |б) за обліком акреди-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |тивів і інкасо із-за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордону і за кордон |     |    |     |     |     |     |
|  |в) за  операціями з|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |іноземною валютою та|     |    |     |     |     |     |
|  |іншими цінностями  |     |    |     |     |     |     |
|  |г) за обліком держав-|15 р.*  |15 р.* |-     |-     |-    |*після  |
|  |них і   банківських|     |    |     |     |     |погашення|
|  |кредитів       |     |    |     |     |     |кредиту |
|  |д) за обліком дебіто-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |рів і кредиторів   |     |    |     |     |     |     |
|  |е) за кореспондентсь-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |кими, кредитними, де-|     |    |     |     |     |     |
|  |позитними рахунками і|     |    |     |     |     |     |
|  |за обліком імпортних|     |    |     |     |     |     |
|  |акредитивів     |     |    |     |     |     |     |
|406.|Виписки із  особових|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |рахунків НБУ в бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ках-кореспондентах  |     |    |     |     |     |     |
|407.|Грошово-розрахункові |-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |документи і листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня з  документарних|     |    |     |     |     |     |
|  |акредитивів і інкасо|     |    |     |     |     |     |
|  |за кордон  та із-за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордону, а також щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |гарантій, які надані|     |    |     |     |     |     |
|  |і одержані НБУ, ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційними банками  |     |    |     |     |     |     |
|408.|Грошово-розрахункові |-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |документи і листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня з питань грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |акредитивів і інкасо|     |    |     |     |     |     |
|  |за   некомерційними|     |    |     |     |     |     |
|  |операціями      |     |    |     |     |     |     |
|409.|Тарифи комісійної ви-|3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.*  |*після  |
|  |нагороди під час ви-|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |конання валютних опе-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |рацій        |     |    |     |     |     |     |
|410.|Журнали реєстрації та|     |    |     |     |     |     |
|  |обліку:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) документарних ак-|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |редитивів та інкасо з|     |    |     |     |     |     |
|  |експорту та імпорту |     |    |     |     |     |     |
|  |б) переказів і копій|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |чеків, виданих   за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордон, а також прий-|     |    |     |     |     |     |
|  |нятих на інкасо   |     |    |     |     |     |     |
|  |в) особових рахунків |-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |г) цінностей, прийня-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |тих і надісланих на|     |    |     |     |     |     |
|  |інкасо        |     |    |     |     |     |     |
|  |д) розпоряджень  на|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |видачу цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|  |е) умовних платежів і| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |позовів   іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків у зв'язку з|     |    |     |     |     |     |
|  |порушенням умов акре-|     |    |     |     |     |     |
|  |дитивів       |     |    |     |     |     |     |
|411.|Альбоми зразків під-|     |    |     |     |     |     |
|  |писів  уповноважених|     |    |     |     |     |     |
|  |службових осіб:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) іноземних   бан-|15 р.  |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |ків-кореспондентів  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) що  надсилаються|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |банками України   в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |     |
|  |в) міністерств,  ві-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |домств, обслуговуючих|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|412.|Зразки  анульованих| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |підписів закордонних|     |    |     |     |     |     |
|  |кореспондентів і лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування щодо них   |     |    |     |     |     |     |
|413.|Зразки підписів спів-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |робітників банків  |мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |           |потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|414.|Списки співробітників|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |комерційних  банків,|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |уповноважених підпи-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |сувати документи  і|     |    |     |     |     |     |
|  |здійснювати операції|     |    |     |     |     |     |
|  |з валютного контролю |     |    |     |     |     |     |
|415.|Листування про надан-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ня, доповнення, зміни|     |    |     |     |     |     |
|  |списків співробітни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків,  уповноважених|     |    |     |     |     |     |
|  |підписувати документи|     |    |     |     |     |     |
|  |і здійснювати опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції з валютного конт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ролю         |     |    |     |     |     |     |
|416.|Картотеки  мікрофіш|15 р.  |-    |15 р.   |-     |-    |     |
|  |зразків   підписів|     |    |     |     |     |     |
|  |уповноважених  осіб|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземних банків   |     |    |     |     |     |     |
|417.|Листування з інобан-|15 р.  |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |ками про застосування|     |    |     |     |     |     |
|  |телеграфного "ключа"|     |    |     |     |     |     |
|  |і телеграфних розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків        |     |    |     |     |     |     |
|418.|Листування з інобан-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |ками з питань порядку|     |    |     |     |     |     |
|  |підписання документів|     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                 6. Банківський нагляд                 |
|              6.1. Регулювання діяльності банків             |
|                                            |
|419.|Економічні нормативи|постійно |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |НБУ для  комерційних|     |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |банків        |     |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
|420.|Щомісячні зведені за-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ні про дотримання ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційними  банками|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлених  еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічних нормативів  |     |    |     |     |     |     |
|421.|Листування з органами|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади, місцевого са-|     |    |     |     |     |     |
|  |моврядування, мініс-|     |    |     |     |     |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, організаціями  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань  регулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків      |     |    |     |     |     |     |
|422.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |встановлення  еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічних нормативів  |     |    |     |     |     |     |
|423.|Листування з Асоціа-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |цією комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків з питань регулю-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання діяльності ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційних банків   |     |    |     |     |     |     |
|424.|Листування з  комер-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ційними банками з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань методології  їх|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльності      |     |    |     |     |     |     |
|425.|Листування з  госпо-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |дарськими організаці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ями з питань діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|426.|Листування з громадя-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |нами з питань діяль-|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |ності   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|427.|Листування з  регіо-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |нальними управліннями|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |з питань економічного|     |    |     |     |     |     |
|  |аналізу  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних банків  |     |    |     |     |     |     |
|428.|Листування з  комер-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ційними банками, ус-|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |тановами і організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями з питань еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічного аналізу   |     |    |     |     |     |     |
|429.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |постійно |постійно |5 р.   |*після  |
|  |застосування штрафних|ЕПК*   |ЕПК*  |     |     |     |ліквіда- |
|  |санкцій до комерцій-|     |    |     |     |     |ції банку|
|  |них банків і кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |них установ (доповід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні записки, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |аналізи, листування) |     |    |     |     |     |     |
|430.|Щомісячні звіти  ко-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |платоспроможність  |     |    |     |     |     |     |
|  |банку (ф.ПС з додат-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками N 1, N 2, N 3) |     |    |     |     |     |     |
|431.|Щомісячні звіти  ко-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |ліквідність   банку|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.ЛБ з   додатками|     |    |     |     |     |     |
|  |N 1, N 2)      |     |    |     |     |     |     |
|432.|Щоденні  інформації|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |для розрахунку та об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку резерву на мож-|     |    |     |     |     |     |
|  |ливі втрати за позич-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (ф.300)     |     |    |     |     |     |     |
|433.|Щомісячні зведені до-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |відки-паспорти комер-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних банків    |     |    |     |     |     |     |
|434.|Звіти   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків з основної ді-|     |    |     |     |     |     |
|  |яльності:      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |5 р.   |5 р.  |постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |б) квартальні    |3 р.   |3 р.  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*за від- |
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |в) місячні      |1 р.   |1 р.  |1 р.   |1 р.   |1 р.   |     |
|435.|Щоденні дані про дот-|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |римання комерційними|     |    |     |     |     |     |
|  |банками встановлених|     |    |     |     |     |     |
|  |економічних нормати-|     |    |     |     |     |     |
|  |вів         |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|          6.2. Реєстрація і ліцензування діяльності банків          |
|                                            |
|436.|Реєстраційні  справи|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |-    |*на держ-|
|  |комерційних  банків|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |(статути, списки ак-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |ціонерів (учасників),|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |ліцензії,  висновки,|     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |дації ко-|
|  |           |     |    |     |     |     |мерційних|
|  |           |     |    |     |     |     |банків  |
|437.|Реєстраційні  справи|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |-    |*на держ-|
|  |кредитних   установ|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |(статути, списки ак-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |ціонерів (учасників),|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |ліцензії,  висновки,|     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |дації ус-|
|  |           |     |    |     |     |     |танов  |
|438.|Книга реєстрації ко-|постійно*|-    |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |мерційних банків, які|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |одержали ліцензії на|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |здійснення банківсь-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |ких операцій в іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земній валюті    |     |    |     |     |     |     |
|439.|Дозволи, ліцензії на|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*на держ-|
|  |банківські операції |     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|440.|Дозволи на відкриття|-    |постій- |-     |постійно* |-    |*на держ-|
|  |філій і представництв|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |комерційних банків  |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|441.|Республіканська книга|постійно*|-    |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |реєстрації  банків,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |валютних бірж та ін-|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |ших фінансово-кредит-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |них установ     |     |    |     |     |     |     |
|442.|Реєстри філій, предс-|-    |постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |тавництв комерційних|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |банків        |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|443.|Документи регіональ-|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*зберіга-|
|  |них управлінь НБУ що-|     |но*   |     |     |     |ються  в|
|  |до реєстрації комер-|     |    |     |     |     |реєстра- |
|  |ційних банків, їх фі-|     |    |     |     |     |ційних  |
|  |лій,  представництв|     |    |     |     |     |справах |
|  |(обгрунтування, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки, висновки про|     |    |     |     |     |     |
|  |доцільність їх ство-|     |    |     |     |     |     |
|  |рення)        |     |    |     |     |     |     |
|444.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |реєстрації та ліцен-|     |    |     |     |     |     |
|  |зування  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних  банків,|     |    |     |     |     |     |
|  |їх філій,  представ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництв        |     |    |     |     |     |     |
|445.|Ліцензії на  заняття|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |аудиторською  діяль-|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |ністю        |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|                                            |
|           6.3. Інспектування комерційних банків, аудит           |
|                                            |
|446.|Методичні рекоменда-|постійно |до замі-|-     |-     |-    |     |
|  |ції з питань інспек-|     |ни нови-|     |     |     |     |
|  |тування  комерційних|     |ми   |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|447.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |інспектування комер-|ЕПК   |ЕПК   |     |     |     |     |
|  |ційних банків    |     |    |     |     |     |     |
|448.|Наглядові справи про|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |діяльність комерцій-|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |них банків  (основні|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |показники, зведення,|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |таблиці,  відомості,|     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |доповіді, пояснюваль-|     |    |     |     |     |дації ко-|
|  |ні записки, довідки,|     |    |     |     |     |мерційних|
|  |аналізи)       |     |    |     |     |     |банків  |
|449.|Документи про аналіз|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків до прове-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення перевірки (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, відомості таб-|     |    |     |     |     |     |
|  |лиці, акти, висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди, листування) |     |    |     |     |     |     |
|450.|Акти перевірок  НБУ|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків і докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти до них      |     |    |     |     |     |     |
|451.|Документи про аналіз|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків після про-|     |    |     |     |     |     |
|  |веденої   перевірки|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці, акти,  вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки, огляди, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|452.|Листування про реалі-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |зацію рішень   щодо|     |    |     |     |     |винесення|
|  |неправомірних  дій,|     |    |     |     |     |рішень  |
|  |економічних порушень|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних банків  |     |    |     |     |     |     |
|453.|Листування про  пре-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |тензії, які пов'язані|     |    |     |     |     |винесення|
|  |з проведенням переві-|     |    |     |     |     |рішень  |
|  |рок комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|454.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |забезпечення безпеки|     |    |     |     |     |     |
|  |інспекційної безпеки |     |    |     |     |     |     |
|455.|Журнал реєстрації пе-|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |ревірок  комерційних|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |банків        |     |    |     |     |     |ня не  |
|  |           |     |    |     |     |     |надходять|
|456.|Документи про вивчен-|доки не |доки не |-     |-     |-    |     |
|  |ня і   впровадження|мине   |мине  |     |     |     |     |
|  |досвіду інспектування|потреба |потреба |     |     |     |     |
|  |банків (рекомендації,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, огляди)   |     |    |     |     |     |     |
|457.|Документи про прове-|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |дення  аудиторських|     |    |     |     |     |     |
|  |перевірок діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |банків (аналізи, вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки,  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, огляди, ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти)         |     |    |     |     |     |     |
|458.|Результати  аналізу|10 р.  |10 р.  |-     |-     |-    |     |
|  |аудиторських виснов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|459.|Листування з  ауди-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |торськими фірмами що-|     |    |     |     |     |     |
|  |до надання консульта-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних послуг    |     |    |     |     |     |     |
|460.|Журнали  реєстрації|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |угод на  проведення|мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |зовнішнього аудиту  |потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|461.|Угоди на  проведення|3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.*  |*після  |
|  |зовнішнього аудиту  |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії угоди|
|                                            |
|               7. Операції з цінними паперами              |
|             7.1. Організація ринку цінних паперів             |
|                                            |
|462.|Реєстр цінних  папе-|-    |-    |постійно |доки не  |доки не |     |
|  |рів, які випущені ко-|     |    |     |мине   |мине   |     |
|  |мерційними банками  |     |    |     |потреба  |потреба |     |
|463.|Реєстр депозитних  і|-    |-    |постійно |доки не  |доки не |     |
|  |ощадних сертифікатів|     |    |     |мине   |мине   |     |
|  |комерційних банків  |     |    |     |потреба  |потреба |     |
|464.|Реєстраційні докумен-|-    |-    |постійно |доки не  |-    |     |
|  |ти випусків  цінних|     |    |     |мине   |     |     |
|  |паперів  комерційних|     |    |     |потреба  |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|465.|Статистичні   звіти|     |    |     |     |     |     |
|  |банків про  випуск,|     |    |     |     |     |     |
|  |реалізацію та обсяг|     |    |     |     |     |     |
|  |цінних    паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.2Б):       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |5 р.   |5 р.  |постійно* |постійно |-    |*надісла-|
|  |           |     |    |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |б) квартальні    |1 р.   |1 р.  |3 р.   |3 р.   |-    |     |
|466.|Документи про  пору-|постійно |постійно|постійно |постійно |-    |     |
|  |шення  комерційними|     |    |     |     |     |     |
|  |банками правил випус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку  цінних  паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, висновки)   |     |    |     |     |     |     |
|467.|Умови випуску  депо-|-    |-    |постійно* |доки не  |доки не |*надісла-|
|  |зитних і ощадних сер-|     |    |     |мине   |мине   |ні від  |
|  |тифікатів      |     |    |     |потреба  |потреба |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|468.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |роботи з цінними па-|     |    |     |     |     |     |
|  |перами        |     |    |     |     |     |     |
|469.|Документи інформацій-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |ного  і довідкового|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |характеру про ринок|     |    |     |     |     |     |
|  |цінних паперів, фі-|     |    |     |     |     |     |
|  |нансовий ринок, опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рації з цінними папе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рами (огляди, табли-|     |    |     |     |     |     |
|  |ці, аналітичні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, довідки)     |     |    |     |     |     |     |
|470.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |методології і аналізу|     |    |     |     |     |     |
|  |ринку цінних паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|471.|Документи про опера-|-    |-    |3 р.*   |3 р.*   |-    |*після  |
|  |ції комерційних бан-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ків  з  облігаціями|     |    |     |     |     |ня    |
|  |внутрішної державної|     |    |     |     |     |строку  |
|  |позики (договори, за-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |яви,  розпорядження,|     |    |     |     |     |договорів|
|  |листування)     |     |    |     |     |     |або після|
|  |           |     |    |     |     |     |погашення|
|  |           |     |    |     |     |     |випусків |
|  |           |     |    |     |     |     |державних|
|  |           |     |    |     |     |     |цінних  |
|  |           |     |    |     |     |     |паперів |
|472.|Документи про випуск|постійно |3 р.*  |-     |-     |-    |*після  |
|  |державних цінних па-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |перів (договори, ак-|     |    |     |     |     |ня    |
|  |ти, протоколи, умови|     |    |     |     |     |строку  |
|  |випуску)       |     |    |     |     |     |дії   |
|  |           |     |    |     |     |     |договорів|
|  |           |     |    |     |     |     |або після|
|  |           |     |    |     |     |     |погашення|
|  |           |     |    |     |     |     |випусків |
|  |           |     |    |     |     |     |державних|
|  |           |     |    |     |     |     |цінних  |
|  |           |     |    |     |     |     |паперів |
|473.|Реєстри операцій  з|постійно |постійно|-     |-     |-    |     |
|  |облігаціями державних|     |    |     |     |     |     |
|  |позик        |     |    |     |     |     |     |
|474.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |організації розрахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків,  розміщення  і|     |    |     |     |     |     |
|  |обслуговування  дер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавних позик (допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди, довідки, відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|475.|Документи з обслуго-|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |вування державних об-|     |    |     |     |     |     |
|  |лігацій  зовнішньої|     |    |     |     |     |     |
|  |позики   (договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |розпорядження, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, відомості)    |     |    |     |     |     |     |
|476.|Документи з організа-|постійно | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) після|
|  |ції вторинного ринку|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |державних цінних па-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |перів (договори, ак-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |ти, протоколи, умови|     |    |     |     |     |договорів|
|  |випуску)       |     |    |     |     |     |або після|
|  |           |     |    |     |     |     |погашення|
|  |           |     |    |     |     |     |випусків |
|  |           |     |    |     |     |     |державних|
|  |           |     |    |     |     |     |цінних  |
|  |           |     |    |     |     |     |паперів |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|477.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |вторинного ринкудер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавних позик (довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, відомості, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|478.|Документи комерційних| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |банків з обліку цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |них паперів     |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|479.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |випуску цінних папе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів (доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, огляди, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|480.|Звіти банків про век-|     |    |     |     |     |     |
|  |селі:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно*|постій- |постійно* |постійно* |10 р.  |*надісла-|
|  |           |     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |б) щомісячні     | 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|481.|Документи з  питань|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |вексельного   обігу|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди, довідки, ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домості, листування) |     |    |     |     |     |     |
|482.|Щомісячні розрахунки|10 р.  |10 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |банків з АТ  "Цент-|     |    |     |     |     |     |
|  |ральний депозитарій" |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             7.2. Організація роботи з акціонерами             |
|                                            |
|483.|Списки   акціонерів|-    |-    |постійно* |постійно* |постійно*|*на дер- |
|  |банку        |     |    |     |     |     |жавне  |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |           |     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |           |     |    |     |     |     |дації  |
|  |           |     |    |     |     |     |банку  |
|484.|Книги обліку свідоцтв|-    |-    |постійно* |постійно* |постійно*|*на дер- |
|  |акціонерів, власників|     |    |     |     |     |жавне  |
|  |акцій        |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |           |     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |           |     |    |     |     |     |дації  |
|  |           |     |    |     |     |     |банку  |
|485.|Списки акціонерів  -|-    |-    |постійно* |постійно* |постійно*|*на дер- |
|  |працівників банків з|     |    |     |     |     |жавне  |
|  |розподілу привілейо-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ваних і простих акцій|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |           |     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |           |     |    |     |     |     |дації  |
|  |           |     |    |     |     |     |банку  |
|486.|Відомості нарахування|-    |-    |75 р.*  |75 р.*  |75 р.*  |*за умови|
|  |дивідендів      |     |    |-"В"   |-"В"   |     |введення |
|  |           |     |    |ЕПК    |ЕПК    |     |особових |
|  |           |     |    |     |     |     |рахунків |
|  |           |     |    |     |     |     |акціоне- |
|  |           |     |    |     |     |     |рів - 5р.|
|487.|Договори-заявки  на|-    |-    |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |придбання акцій   |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|488.|Довіреності та реєст-|-    |-    |постійно* |постійно* |постійно*|*на держ-|
|  |ри на акціонерів бан-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ку про право підпи-|     |    |     |     |     |ня не  |
|  |сання установчих до-|     |    |     |     |     |надходять|
|  |кументів та участь в|     |    |     |     |     |     |
|  |акціонерних зборах  |     |    |     |     |     |     |
|489.|Договори купівлі-про-|-    |-    |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |дажу акцій      |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|490.|Справи установ, у які|-    |-    |постійно* |постійно* |постійно*|*у держ- |
|  |інвестовані   кошти|     |    |     |     |     |архів не |
|  |банку (установчі до-|     |    |     |     |     |передають|
|  |кументи, договори про|     |    |     |     |     |ся    |
|  |спільну  діяльність)|     |    |     |     |     |     |
|  |та вкладення майнових|     |    |     |     |     |     |
|  |сертифікатів     |     |    |     |     |     |     |
|491.|Агітаційно-рекламні |-    |постій- |постійно* |5 р.   |5 р.   |*за міс- |
|  |матеріали з  питань|     |но*   |     |     |     |цем зат- |
|  |цінних паперів (пла-|     |    |     |     |     |вердження|
|  |кати, брошури, текс-|     |    |     |     |     |та роз- |
|  |ти, статті для радіо|     |    |     |     |     |роблення |
|  |і телебачення, газет)|     |    |     |     |     |надіслані|
|  |           |     |    |     |     |     |до відо- |
|  |           |     |    |     |     |     |ма - 5 р.|
|492.|Документи про підроб-|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |лення,   псування,|     |    |     |     |     |     |
|  |втрати цінних паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді,  довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             8. Бухгалтерський облік і звітність             |
|               8.1. Бухгалтерська звітність               |
|                                            |
|493.|План рахунків бухгал-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |терського обліку бан-|     |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |ків України     |     |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|494.|Зведений річний бух-|постійно |-    |-     |-     |-    |     |
|  |галтерський звіт НБУ |     |    |     |     |     |     |
|495.|Зведені річні бухгал-|5 р.   |постійно|-     |-     |     |     |
|  |терські звіти регіо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нальних управлінь НБУ|     |    |     |     |     |     |
|496.|Річні  бухгалтерські|5 р.   |постій- |-     |-     |-    |*за міс- |
|  |звіти госпрозрахунко-|     |но*   |     |     |     |цем скла-|
|  |вих організацій   і|     |10 р.** |     |     |     |дання  |
|  |підприємств,  розра-|     |    |     |     |     |**в ре- |
|  |хунково-касових цент-|     |    |     |     |     |гіональ- |
|  |рів НБУ, в т.ч. ко-|     |    |     |     |     |них уп- |
|  |леджів        |     |    |     |     |     |равліннях|
|  |           |     |    |     |     |     |НБУ   |
|497.|Річні  бухгалтерські|постійно |-    |-     |-     |-    |     |
|  |звіти  департаментів|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ         |     |    |     |     |     |     |
|498.|Річні  бухгалтерські|5 р.   |5 р.  |постійно* |постійно |10 р.  |*надісла-|
|  |звіти комерційних та|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |акціонерно-комерцій- |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |них банків      |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|499.|Квартальні звіти ус-|3 р.   |5 р.*  |-     |-     |-    |*за від- |
|  |танов і  організацій|     |    |     |     |     |сутністю |
|  |НБУ         |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|500.|Місячні оборотні ві-| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) за  |
|  |домості із встановле-|     |    |     |     |     |умови  |
|  |ними додатками до них|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|  |           |     |    |     |     |     |ревізій |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|501.|Передаточні, розділя-|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |у разі  |
|  |ючі, ліквідаційні ба-|     |    |     |     |     |виникнен-|
|  |ланси і доадатки, по-|     |    |     |     |     |ня розбіж|
|  |яснювальні записки до|     |    |     |     |     |ностей  |
|  |них         |     |    |     |     |     |слідчих і|
|  |           |     |    |     |     |     |судових |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіга- |
|  |           |     |    |     |     |     |ються до |
|  |           |     |    |     |     |     |винесення|
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|502.|Протоколи  засідань|     |    |     |     |     |     |
|  |комісій з розгляду і|     |    |     |     |     |     |
|  |затвердження звітів і|     |    |     |     |     |     |
|  |балансів:      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |б) квартальні    |3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.**  |*за від- |
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |           |     |    |     |     |     |**за від-|
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |10 р.  |
|503.|Аналітичні таблиці з|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |розробки і  аналізу|     |    |     |     |     |     |
|  |річних бухгалтерських|     |    |     |     |     |     |
|  |звітів і балансів  |     |    |     |     |     |     |
|504.|Листування про строки|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |надання бухгалтерсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої і   фінансової|     |    |     |     |     |     |
|  |звітності      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                8.2. Бухгалтерський облік                |
|                                            |
|505.|Особові рахунки з об-|постійно |-    |постійно |постійно |-    |     |
|  |ліку статутного і ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервного фондів   |     |    |     |     |     |     |
|506.|Особові рахунки  за|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |вкладами громадян  |     |    |     |     |     |закриття |
|  |           |     |    |     |     |     |рахунку |
|507.|Особові рахунки  за|75 р.-  |75 р.- |75 р.-  |75 р.-  |75 р.-  |     |
|  |заробітною платою ро-|"В"   |"В"   |"В"    |"В"    |"В"   |     |
|  |бітників і службовців|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |банківських установ |     |    |     |     |     |     |
|508.|Особові рахунки одер-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |жувачів пенсій і дер-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |жавної допомоги   |     |    |     |     |     |ня випла-|
|  |           |     |    |     |     |     |ти допо- |
|  |           |     |    |     |     |     |моги і  |
|  |           |     |    |     |     |     |пенсії; |
|  |           |     |    |     |     |     |для одно-|
|  |           |     |    |     |     |     |разової |
|  |           |     |    |     |     |     |допомоги |
|  |           |     |    |     |     |     |- 1 р.  |
|509.|Розрахункові (розра-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*за від- |
|  |хунково-платіжні ві-|     |    |     |     |     |сутністю |
|  |домості), у тому чис-|     |    |     |     |     |особових |
|  |лі на машинних носіях|     |    |     |     |     |рахунків-|
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|510.|Особові рахунки з об-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |ліку  довгострокових|     |    |     |     |     |закриття |
|  |кредитних  операцій|     |    |     |     |     |рахунку |
|  |(розділи VII,  VIII,|     |    |     |     |     |     |
|  |IX, X балансу) і бор-|     |    |     |     |     |     |
|  |гів, списання у зби-|     |    |     |     |     |     |
|  |ток (розділ VIII по-|     |    |     |     |     |     |
|  |забалансовий)    |     |    |     |     |     |     |
|511.|Особові   рахунки,| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |картки,   штафелі,|     |    |     |     |     |     |
|  |книжки і журнали ана-|     |    |     |     |     |     |
|  |літичного обліку за|     |    |     |     |     |     |
|  |балансовими і позаба-|     |    |     |     |     |     |
|  |лансовими  рахунками|     |    |     |     |     |     |
|  |(крім вказаних попе-|     |    |     |     |     |     |
|  |редніх чотирьох ста-|     |    |     |     |     |     |
|  |тей)         |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|512.|Особові рахунки з об-|-    |5 р.  |-     |-     |-    |     |
|  |ліку дорогоцінних ме-|     |    |     |     |     |     |
|  |талів і дорогоцінного|     |    |     |     |     |     |
|  |каміння       |     |    |     |     |     |     |
|513.|Книги передачі особо-| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) |  -  |(1) після|
|  |вих рахунків, зобов'-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |язань та інших мате-|     |    |     |     |     |ня книги |
|  |ріалів у разі заміни|     |    |     |     |     |     |
|  |операційних працівни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків банків      |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|514.|Книги   реєстрації|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*в держ- |
|  |відкритих  особових|     |но*   |     |     |     |архів не |
|  |рахунків аналітичного|     |    |     |     |     |передають|
|  |обліку    клієнтів|     |    |     |     |     |ся    |
|  |(ф.61)        |     |    |     |     |     |     |
|515.|Мемореальні і касові|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |документи за вкладами|     |    |     |     |     |закриття |
|  |громадян       |     |    |     |     |     |рахунку |
|516.|Вкладні документи по|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*в держ- |
|  |закритих   вкладах|     |но*   |     |     |     |архів не |
|  |(вкладні книжки, пер-|     |    |     |     |     |передають|
|  |винні ордери та доку-|     |    |     |     |     |ся    |
|  |менти по закриттю ра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунку - видаткові ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |дери, доручення, за-|     |    |     |     |     |     |
|  |повіти, довіреності) |     |    |     |     |     |     |
|517.|Мемореальні,  касові|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |та інші  документи,|     |    |     |     |     |     |
|  |які стосуються будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва в порядку па-|     |    |     |     |     |     |
|  |йової участі   бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківських установ   |     |    |     |     |     |     |
|518.|Меморіальні і касові| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |документи дня    |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|519.|Мемореальні і касові|-    |-    |25 р.   |25 р.   |25 р.  |     |
|  |документи за позиками|     |    |     |     |     |     |
|  |індивідуальних пози-|     |    |     |     |     |     |
|  |чальників та довгост-|     |    |     |     |     |     |
|  |рокових споживачів  |     |    |     |     |     |     |
|520.|Інформація про дебі-|  -   |  -  | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тові  та  кредитові|     |    |     |     |     |     |
|  |обороти за всіма ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |дами рахунків клієн-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів - юридичних осіб |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|521.|Листування з громадя-|-    |-    |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |нами з питань вкладів|     |    |     |     |     |     |
|522.|Перевірочні відомості|-    |-    |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |і контрольні листи за|     |    |     |     |     |     |
|  |вкладними операціями|     |    |     |     |     |     |
|  |громадян       |     |    |     |     |     |     |
|523.|Алфавітні картки осо-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |бових рахунків   за|     |    |     |     |     |закриття |
|  |вкладами громадян  |     |    |     |     |     |рахунку |
|524.|Щоденні баланси   і| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |бухгалтерські журнали|     |    |     |     |     |     |
|  |(разом з касовими) та|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості нарахування|     |    |     |     |     |     |
|  |відсотків за рахунка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми          |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|525.|Альбоми відбитків пе-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |чаток і   підписів|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |службових осіб  бан-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |ківських установ   |     |    |     |     |     |     |
|526.|Документи з  питань|постійно |15 р.  |15 р.   |15 р.   |15 р.  |     |
|  |фіктивних розрахунко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-платіжних докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів (довідки, огляди,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці, листування) |     |    |     |     |     |     |
|527.|Документи з кодового|     |    |     |     |     |     |
|  |захисту платіжних до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів:      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) щомісячна ключова| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |інформація      |     |    |     |     |     |     |
|  |б) таблиці кодів об-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |міну         |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|528.|Листування з  питань| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |захисту  розрахунко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-платіжних докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів         |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|529.|Акти про передачу з|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |однієї установи банку|     |    |     |     |     |     |
|  |до іншої  картотеки|     |    |     |     |     |     |
|  |документів до позаба-|     |    |     |     |     |     |
|  |лансових рахунків  |     |    |     |     |     |     |
|530.|Зведені картки і пе-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ревірочні  відомості|     |    |     |     |     |     |
|  |за балансовими і по-|     |    |     |     |     |     |
|  |забалансовими рахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками на 1 число міся-|     |    |     |     |     |     |
|  |ця          |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|531.|Щоденні  перевірочні|3 міс.  |3 міс. |3 міс.  |3 міс.  |3 міс.  |     |
|  |відомості,  складені|     |    |     |     |     |     |
|  |на ЕОМ        |     |    |     |     |     |     |
|532.|Картки обліку видачі|1 р.   |1 р.  |1 р.   |1 р.   |1 р.   |     |
|  |виписок з  особових|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків, довіреності|     |    |     |     |     |     |
|  |клієнтів на одержання|     |    |     |     |     |     |
|  |виписок       |     |    |     |     |     |     |
|533.|Документи про переда-|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |чу операцій з одних|     |    |     |     |     |     |
|  |установ НБУ в  інші|     |    |     |     |     |     |
|  |або з НБУ в комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні банки і кредитні|     |    |     |     |     |     |
|  |установи (акти, опи-|     |    |     |     |     |     |
|  |си, списки  особових|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків, листування)|     |    |     |     |     |     |
|534.|Документи, що втрати-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ли силу, з відкриття|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків,  поточних|     |    |     |     |     |     |
|  |бюджетних рахунків і|     |    |     |     |     |     |
|  |з оформлення повнова-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень на розпорядження|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунками, документи|     |    |     |     |     |     |
|  |за закритими рахунка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми          |     |    |     |     |     |     |
|535.|Реєстраційні журнали,|1 р.   |1 р.  |1 р.   |1 р.   |1 р.   |     |
|  |журнали-описи, реєст-|     |    |     |     |     |     |
|  |ри та інші документи|     |    |     |     |     |     |
|  |за інкасовими опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями і   взаємними|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунками     |     |    |     |     |     |     |
|536.|Пенсійні листи і до-|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |ручення на одночасну|     |    |     |     |     |     |
|  |виплату пенсій і до-|     |    |     |     |     |     |
|  |помоги, за якими за-|     |    |     |     |     |     |
|  |кінчені виплати   |     |    |     |     |     |     |
|537.|Листування з   бан-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ківськими установами,|     |    |     |     |     |     |
|  |міністерствами,  ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домствами, організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями, підприємства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, фізичними особами|     |    |     |     |     |     |
|  |з  питань  операцій|     |    |     |     |     |     |
|  |банку        |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|538.|Підтвердження сальдо| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |за рахунками клієнтів|     |    |     |     |     |     |
|  |і довідки про звірку|     |    |     |     |     |     |
|  |із   розпорядниками|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитів звітних да-|     |    |     |     |     |     |
|  |них про одержання із|     |    |     |     |     |     |
|  |бюджету коштів    |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|539.|Інвентарні   картки| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |складського  обліку|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріальних ціннос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тей         |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|540.|Акти приймання, пере-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |вірки інвентаря, спи-|     |    |     |     |     |     |
|  |сання  непридатного|     |    |     |     |     |     |
|  |майна та листування з|     |    |     |     |     |     |
|  |цих питань      |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|541.|Довіреності на одер-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |жання грошових сум і|     |    |     |     |     |     |
|  |товарно-матеріальних |     |    |     |     |     |     |
|  |цінностей  (у  т.ч.|     |    |     |     |     |     |
|  |анульованих)     |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|542.|Постанови  судових,|     |    |     |     |     |     |
|  |слідчих органів:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) про накладення та|10 р.*  |10 р.* |10 р.*  |10 р.*  |10 р.*  |*після  |
|  |зняття арешту з вкла-|     |    |     |     |     |зняття  |
|  |дів         |     |    |     |     |     |арешту на|
|  |           |     |    |     |     |     |вклад  |
|  |б) про  конфіскацію|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*на дер- |
|  |вкладів       |     |но*   |     |     |     |жавне  |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|543.|Протоколи комісій із|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |списання сум з балан-|     |    |     |     |     |     |
|  |су або за зняттям їх|     |    |     |     |     |     |
|  |з позабалансового об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку за клопотаннями|     |    |     |     |     |     |
|  |банківських установ,|     |    |     |     |     |     |
|  |що обгрунтовують не-|     |    |     |     |     |     |
|  |реальність сум    |     |    |     |     |     |     |
|544.|Документи з розробки|постійно |10 р.  |постійно |10 р.   |5 р.   |     |
|  |форм бланків докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів за рахунками че-|     |    |     |     |     |     |
|  |рез банк,   бланків|     |    |     |     |     |     |
|  |внутрібанківської до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументації, затверд-|     |    |     |     |     |     |
|  |жені форми бланків і|     |    |     |     |     |     |
|  |форми  статистичної|     |    |     |     |     |     |
|  |звітності      |     |    |     |     |     |     |
|545.|Облікові   регістри| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) за  |
|  |(головна книга, жур-|     |    |     |     |     |умови  |
|  |нали-ордери, розроб-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |лені таблиці)    |     |    |     |     |     |ня    |
|  |           |     |    |     |     |     |ревізій |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|546.|Рішення судів, вико-|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |10 р.  |     |
|  |навчі листи, видомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті і листування з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань різних  вираху-|     |    |     |     |     |     |
|  |вань із  заробітної|     |    |     |     |     |     |
|  |плати        |     |    |     |     |     |     |
|547.|Журнали  реєстрації| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |виконавчих  листів,|     |    |     |     |     |     |
|  |книги обліку депоно-|     |    |     |     |     |     |
|  |ваної заробітної пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти          |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|548.|Журнали, книги реєст-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |рації рахунків, касо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих ордерів,  дору-|     |    |     |     |     |     |
|  |чень, платіжних доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментів та інші    |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|549.|Корінці, копії орде-| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) за  |
|  |рів, рахунків, фак-|     |    |     |     |     |умови  |
|  |тур, накладних, кви-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |танцій, чекових кни-|     |    |     |     |     |ня    |
|  |жок, асигнівок    |     |    |     |     |     |ревізій |
|550.|Реєстри рахунків  до| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) за  |
|  |оплати        |     |    |     |     |     |умови  |
|  |           |     |    |     |     |     |завершен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|  |           |     |    |     |     |     |ревізій |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|551.|Відомості про розра-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |хунки з перевитрати і|     |    |     |     |     |     |
|  |заборгованості із за-|     |    |     |     |     |     |
|  |робітної плати, про|     |    |     |     |     |     |
|  |відрахування із заро-|     |    |     |     |     |     |
|  |бітної плати, із кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів соціального стра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хування, про виплату|     |    |     |     |     |     |
|  |відпускної і вихідної|     |    |     |     |     |     |
|  |допомоги,   сплати|     |    |     |     |     |     |
|  |внесків у різні фонди|     |    |     |     |     |     |
|  |та інші       |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|552.|Документи про інвен-| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) за  |
|  |таризацію (протоколи|     |    |     |     |     |умови  |
|  |засідань інвентариза-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |ційних комісій, ін-|     |    |     |     |     |ня    |
|  |вентарні описи, акти,|     |    |     |     |     |ревізій |
|  |звіряльні відомості) |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|553.|Документи про виплату|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |допомоги,   пенсій,|мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |листів  непрацездат-|потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|  |ності з фонду соці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ального страхування |     |    |     |     |     |     |
|554.|Довідки на оплату уч-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |бових   відпусток,|     |    |     |     |     |     |
|  |одержання пільг з по-|     |    |     |     |     |     |
|  |датків        |     |    |     |     |     |     |
|555.|Документи про перео-|постійно |постійно|постійно |постійно |до перео-|     |
|  |цінку основних фондів|     |    |     |     |цінки  |     |
|  |(протоколи,  звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, відомості пере-|     |    |     |     |     |     |
|  |оцінки)       |     |    |     |     |     |     |
|556.|Паспорти  будинків,|3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.*  |*після  |
|  |споруд, обладнання  |     |    |     |     |     |ліквіда- |
|  |           |     |    |     |     |     |ції ос- |
|  |           |     |    |     |     |     |новних  |
|  |           |     |    |     |     |     |коштів, |
|  |           |     |    |     |     |     |для спо- |
|  |           |     |    |     |     |     |рудження |
|  |           |     |    |     |     |     |пам'яток |
|  |           |     |    |     |     |     |архітек- |
|  |           |     |    |     |     |     |тури -  |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|557.|Листування про  пас-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |портизацію будинків і|     |    |     |     |     |     |
|  |споруд        |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|558.|Листування з  питань| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |фінансово-господарсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої діяльності (про|     |    |     |     |     |     |
|  |облік фондів, накла-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення  і  стягнення|     |    |     |     |     |     |
|  |штрафів,   прийман-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня-здавання  матері-|     |    |     |     |     |     |
|  |альних цінностей)  |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|559.|Акти перевірки каси,| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |правильності збирання|     |    |     |     |     |     |
|  |податків тощо    |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|560.|Договори, угоди (гос-| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) після|
|  |подарські, операцій-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ні, трудові та інші) |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії   |
|  |           |     |    |     |     |     |договору,|
|  |           |     |    |     |     |     |за умови |
|  |           |     |    |     |     |     |завершен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|  |           |     |    |     |     |     |ревізій |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|561.|Договори про матері-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |альну  відповідаль-|     |    |     |     |     |звільнен-|
|  |ність        |     |    |     |     |     |ня мате- |
|  |           |     |    |     |     |     |ріально |
|  |           |     |    |     |     |     |відпові- |
|  |           |     |    |     |     |     |дальної |
|  |           |     |    |     |     |     |особи  |
|562.|Довідки про підсумки|-    |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |проведених перевірок|     |    |     |     |     |     |
|  |на ділянках  роботи|     |    |     |     |     |     |
|  |операційних працівни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|563.|Документи про прове-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |дення документальних|     |    |     |     |     |     |
|  |ревізій і  контроль-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-ревізійну  роботу|     |    |     |     |     |     |
|  |(плани, звіти, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|564.|Акти  документальних|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*за умови|
|  |ревізій   фінансо-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |во-господарської ді-|     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |яльності банків, ін-|     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |ших установ НБУ  та|     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |документи до них (до-|     |    |     |     |     |нення роз|
|  |відки,  інформації,|     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |доповідні записки)  |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіга- |
|  |           |     |    |     |     |     |ються до |
|  |           |     |    |     |     |     |винесен- |
|  |           |     |    |     |     |     |ня оста- |
|  |           |     |    |     |     |     |точного |
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
|565.|Звіти про роботу ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |візійних служб (ф.1-р|     |    |     |     |     |     |
|  |з додатками):    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно*|постійно|-     |-     |-    |*надісла-|
|  |           |     |    |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |регіональ|
|  |           |     |    |     |     |     |них управ|
|  |           |     |    |     |     |     |лінь НБУ |
|  |           |     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|  |б) піврічні     |3 р.**  |3 р.  |-     |-     |-    |**надіс- |
|  |           |     |    |     |     |     |лані від |
|  |           |     |    |     |     |     |регіональ|
|  |           |     |    |     |     |     |них управ|
|  |           |     |    |     |     |     |лінь-1р. |
|                                            |
|          8.3. Оперативний та статистичний облік і звітність         |
|                                            |
|566.|Статистичні щорічни-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |ки, збірникі, бюлете-|     |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |ні Національного бан-|     |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|  |ку України      |     |    |     |     |     |     |
|567.|Документи щодо видан-|постійно |доки не |-     |-     |-    |     |
|  |ня статистичних мате-|     |мине  |     |     |     |     |
|  |ріальів   (довідки,|     |потреба |     |     |     |     |
|  |статистичні відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, інформації, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки, таблиці)  |     |    |     |     |     |     |
|568.|Статистичні   звіти|     |    |     |     |     |*термін |
|  |банківських установ*:|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня за ок-|
|  |           |     |    |     |     |     |ремими  |
|  |           |     |    |     |     |     |формами |
|  |           |     |    |     |     |     |статзвіт-|
|  |           |     |    |     |     |     |ності по-|
|  |           |     |    |     |     |     |дяються в|
|  |           |     |    |     |     |     |розділах |
|  |           |     |    |     |     |     |Переліку |
|  |           |     |    |     |     |     |за напрям|
|  |           |     |    |     |     |     |ками ді- |
|  |           |     |    |     |     |     |яльності |
|  |а) зведені річні і з|постійно |постійно|постійно |-     |-    |     |
|  |більшою періодичністю|     |    |     |     |     |     |
|  |б) річні і з більшою|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |періодичністю    |     |    |     |     |     |     |
|  |в) піврічні     |3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.**  |*за від- |
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |           |     |    |     |     |     |**за від-|
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |10 р.  |
|  |г) квартальні    |3 р.*** |3 р.*** |3 р.***  |3 р.***  |3 р.**** |***за від|
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних, |
|  |           |     |    |     |     |     |піврічних|
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но;****за|
|  |           |     |    |     |     |     |відсутніс|
|  |           |     |    |     |     |     |тю річних|
|  |           |     |    |     |     |     |- 10 р. |
|  |д) місячні, оператив-|1 р.*****|1р.*****|1 р.***** |1 р.***** |1р.******|*****за |
|  |ні          |     |    |     |     |     |відсутніс|
|  |           |     |    |     |     |     |тю річ- |
|  |           |     |    |     |     |     |них, пів-|
|  |           |     |    |     |     |     |річних, |
|  |           |     |    |     |     |     |кварталь-|
|  |           |     |    |     |     |     |них - по-|
|  |           |     |    |     |     |     |стійно; |
|  |           |     |    |     |     |     |******за |
|  |           |     |    |     |     |     |відсутніс|
|  |           |     |    |     |     |     |тю річ- |
|  |           |     |    |     |     |     |них, пів-|
|  |           |     |    |     |     |     |річних, |
|  |           |     |    |     |     |     |кварталь-|
|  |           |     |    |     |     |     |них-10 р.|
|569.|Статистичні  звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |надіслані від підві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домчих  банківських|     |    |     |     |     |     |
|  |установ:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |5 р.   |5 р.*  |5 р.*   |пост.**  |-    |*надісла-|
|  |           |     |    |     |     |     |ні дирек-|
|  |           |     |    |     |     |     |ціями, фі|
|  |           |     |    |     |     |     |ліями ко-|
|  |           |     |    |     |     |     |мерційних|
|  |           |     |    |     |     |     |банків  |
|  |б) квартальні    |     |    |     |     |     |**надісла|
|  |           |     |    |     |     |     |ні район-|
|  |           |     |    |     |     |     |ними від-|
|  |           |     |    |     |     |     |діленнями|
|  |           |     |    |     |     |     |комерцій-|
|  |           |     |    |     |     |     |них бан- |
|  |           |     |    |     |     |     |ків   |
|  |в) місячні, оператив-|1 р.   |1 р.*  |1 р.*   |1 р.**  |-    |     |
|  |ні          |     |    |     |     |     |     |
|570.|Статистичні звіти, що|     |    |     |     |     |     |
|  |подаються в  органи|     |    |     |     |     |     |
|  |державної статистики:|     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |10 р.*  |10 р.* |10 р.*  |10 р.*  |10 р.*  |*у разі |
|  |           |     |    |     |     |     |необхід- |
|  |           |     |    |     |     |     |ності  |
|  |           |     |    |     |     |     |строк мо-|
|  |           |     |    |     |     |     |же бути |
|  |           |     |    |     |     |     |продовже-|
|  |           |     |    |     |     |     |ний ЕК  |
|  |б) квартальні    |3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |в) місячні, оператив-|1 р.   |1 р.  |1 р.   |1 р.   |-    |     |
|  |ні          |     |    |     |     |     |     |
|571.|Документи про підсум-|постійно |постійно|постійно |постійно |5 р.   |     |
|  |ки діяльності банків|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді,  огляди,|     |    |     |     |     |     |
|  |аналітичні довідки) |     |    |     |     |     |     |
|572.|Розроблені відомості|     |    |     |     |     |     |
|  |за статистичною звіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ністю:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річною та  звіт-| постій- |постій- | постій- | постій- | 10 р.  |     |
|  |ністю на 1 січня   |  но  | но  |  но   |  но   |     |     |
|  |б) звітів про касові| постій- |постій- | постій- | постій- | 10 р.  |     |
|  |обороти (747, 748)  |  но  | но  |  но   |  но   |     |     |
|  |в) виконання   біз-|  -  |  -  | постій- | постій- | 10 р.  |     |
|  |нес-плану      |     |    |  но   |  но   |     |     |
|  |г) квартальної,  мі-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 5 р.  |     |
|  |сячної (крім звітнос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті за 1 січня)    |     |    |     |     |     |     |
|573.|Висновки за звітами: |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річними      | постій- |постій- | постій- | постій- | 10 р.  | *за від-|
|  |           |  но  | но  |  но   |  но   |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |б) квартальними   | 3 р.*  | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.** |**за від-|
|  |           |     |    |     |     |     | сутністю|
|  |           |     |    |     |     |     | річних -|
|  |           |     |    |     |     |     | 10 р.  |
|574.|Книги обліку   форм|  3 р. | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |звітності      |     |    |     |     |     |     |
|575.|Листування про орга-|  3 р. | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію та вдоскона-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення про організацію|     |    |     |     |     |     |
|  |та вдосконалення об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку та звітності  |     |    |     |     |     |     |
|576.|Затверджені  правила|  3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* | *після |
|  |організації  бухгал-|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |терської та статис-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |тичної звітності  в|     |    |     |     |     |     |
|  |банках України    |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      9. Виконання державного бюджету України                  |
|                                            |
|577.|Листування з  питань|  5 р. | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |Державного  бюджету|     |    |     |     |     |     |
|  |України і його касо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вого виконання    |     |    |     |     |     |     |
|578.|Зведені річні  звіти| постій- |постій- | постій- | постій- |  10 р. | *наді- |
|  |за доходами Державно-|  но*  | но*  |  но*  |  но  |     |слані від|
|  |го бюджету  України|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |(ф.ф.14, 15, 15а)  |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5 р|
|579.|Зведена звітність за|     |    |     |     |     |     |
|  |доходами  Державного|     |    |     |     |     |     |
|  |бюджету України   з|     |    |     |     |     |     |
|  |встановленими додат-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками    (ф.ф.412,|     |    |     |     |     |     |
|  |412-Д):       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) місячні      | 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  |  3 р. |     |
|  |б) оперативні    | 1 р.  | 1 р. | 1 р.  | 1 р.  |  1 р. |     |
|580.|Особові рахунки   з| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  |  1 р.* | *після |
|  |річного звіту за до-|     |    |     |     |     |закриття |
|  |ходами   Державного|     |    |     |     |     |особових |
|  |бюджету України   |     |    |     |     |     |рахунків |
|581.|Щоденна  інформація| 3 р.  | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про особові  рахунки|     |    |     |     |     |     |
|  |державного та місце-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих бюджетів     |     |    |     |     |     |     |
|582.|Зведені довідки  про| 3 р.  | 3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |виконання державного|     |    |     |     |     |     |
|  |і   консолідованого|     |    |     |     |     |     |
|  |бюджетів       |     |    |     |     |     |     |
|583.|Розроблені відомості,| 5 р.  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |таблиці, зведення про|     |    |     |     |     |     |
|  |місячний аналіз  ба-|     |    |     |     |     |     |
|  |лансу і    звітів|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.412, 412-Д)  про|     |    |     |     |     |     |
|  |виконання Державного|     |    |     |     |     |     |
|  |бюджету України   |     |    |     |     |     |     |
|584.|Щомісячні виписки  з| 3 р.  |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |балансів НБУ   щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитних  вкладень|     |    |     |     |     |     |
|  |Міністерства фінансів|     |    |     |     |     |     |
|  |України       |     |    |     |     |     |     |
|585.|Щомісячні виписки  з| 10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |балансу НБУ   щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |складання державного|     |    |     |     |     |     |
|  |внутрішнього боргу  |     |    |     |     |     |     |
|586.|Кредитні договори  з| 10 р.* |  -  | 10 р.* |  -   |  -  | *після |
|  |Міністерством фінан-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |сів України     |     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |           |     |    |     |     |     |договору |
|587.|Документи з  питань| постій- |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |заборгованості Уряду,|  но  |    |     |     |     |     |
|  |чистих кредитів Уря-|     |    |     |     |     |     |
|  |ду, залишків  коштів|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевих бюджетів  і|     |    |     |     |     |     |
|  |позабюджетних фондів,|     |    |     |     |     |     |
|  |державного внутрішнь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ого боргу, заборгова-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності  за кредитами|     |    |     |     |     |     |
|  |Міністерства фінансів|     |    |     |     |     |     |
|  |України   (довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |звітні,   прогнозні|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки, таблиці) |     |    |     |     |     |     |
|588.|Документи про планові| постій- |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |і фактичні  строки,|  но  |    |     |     |     |     |
|  |розміри   погашення|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитів і   сплати|     |    |     |     |     |     |
|  |відсотків за кредита-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, що надані Мініс-|     |    |     |     |     |     |
|  |терством фінансів Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни (довідки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості)        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|           10. Робота з кадрами                       |
|            10.1. Облік кадрів                        |
|                                            |
|589.|Листування з органами| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |державною виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади, місцевого са-|     |    |     |     |     |     |
|  |моврядування та вищи-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми установами   про|     |    |     |     |     |     |
|  |приймання, розподіл,|     |    |     |     |     |     |
|  |переміщення,  облік|     |    |     |     |     |     |
|  |кадрів        |     |    |     |     |     |     |
|590.|Документи про потребу| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |в спеціалістах,  ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |бітничних   кадрах,|     |    |     |     |     |     |
|  |службовцях  (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|591.|Документи про стан та| постій- |постій- | постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |перевірку роботи  з|  но  | но  |  но   |  но   |     |     |
|  |кадрами  (доповіді,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди, зведення, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, звіти (ф.1-К;|     |    |     |     |     |     |
|  |6-ПВ)        |     |    |     |     |     |     |
|592.|Довідки про   склад| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |працівників  апарату|     |    |     |     |     |     |
|  |управління      |     |    |     |     |     |     |
|593.|Документи до наказів| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |з особового  складу,|     |    |     |     |     |     |
|  |що не  ввійшли  до|     |    |     |     |     |     |
|  |складу особових справ|     |    |     |     |     |     |
|  |(листи з обліку кад-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів, довідки,  копії|     |    |     |     |     |     |
|  |довідок, обхідні лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти)         |     |    |     |     |     |     |
|594.|Особові справи (зая-| 75 р. - |75 р. - | 75 р. - | 75 р. - | 75 р. - |* членів|
|  |ви, анкети автобіог-| "В"*  | "В"*  | "В"*  | "В"*  | "В"*  |вищих ор-|
|  |рафії, копії й витяги|     |    |     |     |     |ганів  |
|  |з наказів про прий-|     |    |     |     |     |державної|
|  |мання,  переміщення,|     |    |     |     |     |влади  і|
|  |звільнення, оголошен-|     |    |     |     |     |управлін-|
|  |ня подяк, копії осо-|     |    |     |     |     |ня,  які|
|  |бистих  документів,|     |    |     |     |     |мають  |
|  |характеристики, лист-|     |    |     |     |     |найвищі |
|  |ки з обліку кадрів) |     |    |     |     |     |ступені |
|  |           |     |    |     |     |     |відзнаки |
|  |           |     |    |     |     |     |і почесні|
|  |           |     |    |     |     |     |звання, |
|  |           |     |    |     |     |     |керівни- |
|  |           |     |    |     |     |     |ків уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов рес-|
|  |           |     |    |     |     |     |публі-  |
|  |           |     |    |     |     |     |канського|
|  |           |     |    |     |     |     |значення,|
|  |           |     |    |     |     |     |відомих |
|  |           |     |    |     |     |     |політич- |
|  |           |     |    |     |     |     |них дія-|
|  |           |     |    |     |     |     |чів,   |
|  |           |     |    |     |     |     |осіб, які|
|  |           |     |    |     |     |     |мають  |
|  |           |     |    |     |     |     |ступені і|
|  |           |     |    |     |     |     |звання -|
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|595.|Особові справи аспіра| 75 р. - |75 р. - | 75 р. - | 75 р. - | 75 р. - |     |
|  |нтів, студентів, які|  "В"  | "В"  |  "В"  |  "В"  |  "В"  |     |
|  |закінчили  навчальні|     |    |     |     |     |     |
|  |заклади або зі стар-|     |    |     |     |     |     |
|  |ших курсів  (заяви,|     |    |     |     |     |     |
|  |автобіографії, анке-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти,  характеристики,|     |    |     |     |     |     |
|  |копії наказів про за-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахування, переведен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня, оголошення подяк|     |    |     |     |     |     |
|  |і стягнень, навчальні|     |    |     |     |     |     |
|  |особові картки  сту-|     |    |     |     |     |     |
|  |дентів, копії дипло-|     |    |     |     |     |     |
|  |мів, атестатів, сві-|     |    |     |     |     |     |
|  |доцтв, довідки  про|     |    |     |     |     |     |
|  |надання  академічної|     |    |     |     |     |     |
|  |відпустки)      |     |    |     |     |     |     |
|596.|Особові справи осіб,|     |    |     |     |     |* докуме-|
|  |які працюють за су-|     |    |     |     |     |нти, що є|
|  |місництвом  (картки|     |    |     |     |     |підставою|
|  |обліку,  приймання,|     |    |     |     |     |для нака-|
|  |переміщення та звіль-|     |    |     |     |     |зів  з |
|  |нення):       |     |    |     |     |     |особового|
|  |а) працівників,  для| 75 р. - |75 р. - | 75 р. - | 75 р. - | 75 р. - |(анкети, |
|  |яких відповідно  до| "В"*  | "В"*  | "В"*  | "В"*  | "В"*  |копії ди-|
|  |пенсійного  законо-|     |    |     |     |     |пломів, |
|  |давства  сумісництво|     |    |     |     |     |заявки, |
|  |впливає на   розмір|     |    |     |     |     |дозволи),|
|  |пенсій        |     |    |     |     |     |- 3 р.  |
|  |б) працівників,  які| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |мають повний посадо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вий оклад (ставку) за|     |    |     |     |     |     |
|  |основним місцем робо-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти          |     |    |     |     |     |     |
|597.|Особові картки робіт-| 75 р. - |75 р. - | 75 р. - | 75 р. - | 75 р. - |     |
|  |ників,  службовців,|  "В"  | "В"  |  "В"  |  "В"  |  "В"  |     |
|  |інженерно-технічних |     |    |     |     |     |     |
|  |працівників (у  тому|     |    |     |     |     |     |
|  |числі   тимчасових|     |    |     |     |     |     |
|  |співробітників)   |     |    |     |     |     |     |
|598.|Документи про  прий-| 75 р. - |75 р. - | 75 р. - | 75 р. - | 75 р. - |     |
|  |мання на роботу, пе-|  "В"  | "В"  |  "В"  |  "В"  |  "В"  |     |
|  |реведення, звільнення|     |    |     |     |     |     |
|  |робітників і службов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ців, що замінюють на-|     |    |     |     |     |     |
|  |кази з   особового|     |    |     |     |     |     |
|  |складу (контракти, |     |    |     |     |     |     |
|  |договори,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки)       |     |    |     |     |     |     |
|599.|Документи осіб,  не| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.   | 1 р.  |     |
|  |прийнятих на  роботу|     |    |     |     |     |     |
|  |(листки з обліку кад-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів,  автобіографії,|     |    |     |     |     |     |
|  |заяви)        |     |    |     |     |     |     |
|600.|Журнали обліку, алфа-| 75 р.  | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |віти особових справ |     |    |     |     |     |     |
|601.|Журнали,  картотеки| 75 р.  | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |обліку прийняття, пе-|     |    |     |     |     |     |
|  |реміщення, звільнення|     |    |     |     |     |     |
|  |працівників (у  тому|     |    |     |     |     |     |
|  |числі   тимчасових|     |    |     |     |     |     |
|  |співробітників)   |     |    |     |     |     |     |
|602.|Документи про  вста-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |* за від-|
|  |новлення персональних|     |    |     |     |     |сутнтістю|
|  |ставок, окладів, над-|     |    |     |     |     |наказів |
|  |бавок (подання, анке-|     |    |     |     |     |про вста-|
|  |ти, акти)      |     |    |     |     |     |новлення |
|  |           |     |    |     |     |     |та зміну |
|  |           |     |    |     |     |     |окладів -
|  |           |     |    |     |     |     |50 р.
|603.|Списки  (штатно-спи-| 75 р.  | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |сочний склад) праців-|     |    |     |     |     |     |
|  |ників банків     |     |    |     |     |     |     |
|604.|Списки інженерно-тех-| 75 р.  | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |нічних  працівників|     |    |     |     |     |     |
|  |установ з вищою і се-|     |    |     |     |     |     |
|  |редньою  спеціальною|     |    |     |     |     |     |
|  |освітою       |     |    |     |     |     |     |
|605.|Списки ветеранів  і| постій- | постій-| постій- | постій- | 75 р. |     |
|  |учасників   Великої|  но  |  но  |  но   |  но   |     |     |
|  |Вітчизняної війни  |     |    |     |     |     |     |
|606.|Картотеки, покажчики| 75 р.  | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |до наказів з особово-|     |    |     |     |     |     |
|  |го складу      |     |    |     |     |     |     |
|607.|Документи конкурсних| 75 р. - | 75 р. -| 75 р. - | 75 р. - |  -  |* збері- |
|  |комісій щодо заміщен-| "В"*  | "В"* | "В"*  | "В"*  |     |гаються у|
|  |ня вакантних посад  |     |    |     |     |     |складі  |
|  |           |     |    |     |     |     |особових |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|608.|Довідки про наявність| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |вакантних посад   |     |    |     |     |     |     |
|609.|Списки кандидатів на| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |висування за посадою|     |    |     |     |     |     |
|  |(резерв)       |     |    |     |     |     |     |
|610.|Листування про резерв| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |кадрів і  заміщення|     |    |     |     |     |     |
|  |вакантних посад   |     |    |     |     |     |     |
|611.|Оригінали  особових|до запи- |до запи-| до запи- | до запи- |до запи- |     |
|  |документів (дипломи,|тання,  |тання, | тання,  | тання,  |тання,  |     |
|  |атестати ,  трудові|не зат- |не зат- | не зат- | не зат- |не зат- |     |
|  |книжки)       |ребувані |ребувані| ребувані | ребувані |ребувані |     |
|  |           |- не ме- |- не ме-| - не ме- | - не ме- |- не ме- |     |
|  |           |нше 50 р.|нше 50 р| нше 50 р.| нше 50 р |нше 50 р |     |
|612.|Журнали обліку видачі| 50 р.  | 50 р. | 50 р.  | 50 р.  | 50 р. |     |
|  |трудових  книжок  і|     |    |     |     |     |     |
|  |вкладишів до них   |     |    |     |     |     |     |
|613.|Книга (журнали) реєс-|     |    |     |     |  -  |     |
|  |трації видачі дипло-|     |    |     |     |     |     |
|  |мів, атестатів, пос-|     |    |     |     |     |     |
|  |відчень про закінчен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня навчальних закла-|     |    |     |     |     |     |
|  |дів, інститутів, фа-|     |    |     |     |     |     |
|  |культетів і  курсів|     |    |     |     |     |     |
|  |підвищення кваліфіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) у навчальних зак-|  -  | 75 р. |  -   |  75 р. |     |     |
|  |ладах        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інститутах, на|     | 10 р. |     |  10 р. |     |     |
|  |факультетах і курсах|     |    |     |     |     |     |
|  |підвищення кваліфіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, в організаціях,|     |    |     |     |     |     |
|  |при яких діють курси |     |    |     |     |     |     |
|614.|Документи про  облік| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |трудових книжок   і|     |    |     |     |     |     |
|  |вкладишів до   них|     |    |     |     |     |     |
|  |(звіти, акти,  відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості,   прибутко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-витратні книги)  |     |    |     |     |     |     |
|615.|Звіти про бронювання| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |військовозобов'язаних|     |    |     |     |     |     |
|616.|Списки  військовозо-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |  1 р.  | 1 р.  |     |
|  |бов'язаних      |     |    |     |     |     |     |
|617.|Картотеки,   картки| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  |  3 р.* | 3 р.* |* після |
|  |обліку  військовозо-|     |    |     |     |     |звільнен-|
|  |бов'язаних      |     |    |     |     |     |ня    |
|618.|Журнали (книги) пере-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |  3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вірок стану  обліку|     |    |     |     |     |     |
|  |військовозобов'язаних|     |    |     |     |     |     |
|619.|Журнали   (книги),|     |    |     |     |     |     |
|  |списки, картотеки об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку направлених  у|     |    |     |     |     |     |
|  |відрядження:     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) по Україні    | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |б) закордонні    | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|620.|Журнал обліку видачі| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |посвідчень про  від-|     |    |     |     |     |     |
|  |рядження       |     |    |     |     |     |     |
|621.|Листування про оформ-|     |    |     |     |     |*після по|
|  |лення відряджень:  |     |    |     |     |     |вернення |
|  |а) по Україні    | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |із-за кор|
|  |б) закордонних    | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  |  -  |дону   |
|622.|Графіки надання від-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |пусток, заяви,  зве-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення, листування про|     |    |     |     |     |     |
|  |використання відпус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ток         |     |    |     |     |     |     |
|623.|Заяви про   надання|  -  | 3 р.* |  -   | 3 р.*  |  -  |* після |
|  |навчальних відпусток |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня нав- |
|  |           |     |    |     |     |     |чального |
|  |           |     |    |     |     |     |закладу |
|624.|Довідки, видані спів-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |робітникам про стаж і|     |    |     |     |     |     |
|  |місце роботи, заробі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тну плату та інші  |     |    |     |     |     |     |
|625.|Книги обліку  видачі| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |довідок про   стаж,|     |    |     |     |     |     |
|  |місце роботи,  заро-|     |    |     |     |     |     |
|  |бітну плату     |     |    |     |     |     |     |
|626.|Зведення про укладен-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня трудових договорів|     |    |     |     |     |     |
|  |з пенсіонерами    |     |    |     |     |     |     |
|627.|Листування з органами| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |соціального забезпе-|     |    |     |     |     |     |
|  |чення про призначення|     |    |     |     |     |     |
|  |і виплату пенсій, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |помоги        |     |    |     |     |     |     |
|628.|Документи про подання| 75 р. | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |до нагородження "По-|     |    |     |     |     |     |
|  |чесною відзнакою Пре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зидента України", ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |шими урядовими наго-|     |    |     |     |     |     |
|  |родами (подання, кло-|     |    |     |     |     |     |
|  |потання, характерис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тики, нагородні лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, довідки-об'єктив-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, виписки з рішень|     |    |     |     |     |     |
|  |профспілкових  орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нів)         |     |    |     |     |     |     |
|629.|Документи про подання|     |    |     |     |     |     |
|  |до нагородження  ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домчими   грамотами|     |    |     |     |     |     |
|  |(подання, характерис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тики, виписки з рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень  профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |комітетів, нагородні|     |    |     |     |     |     |
|  |листи):       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) в установах, які| 5 р.  |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нагороджують     |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в установах, які| 75 р. | 75 р. | 75 р.  | 75 р.  | 75 р. |     |
|  |подають       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|           10.2. Підготовка кадрів, підвицення кваліфіації         |
|                                            |
|630.|Листування з  Мініс-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |терством  освіти та|     |    |     |     |     |     |
|  |іншими відомствами з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань   підготовки|     |    |     |     |     |     |
|  |кадрів для банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої системи     |     |    |     |     |     |     |
|631.|Листування з навчаль-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ними закладами з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань підготовки, пе-|     |    |     |     |     |     |
|  |репідготовки  кадрів|     |    |     |     |     |     |
|  |для банківської сис-|     |    |     |     |     |     |
|  |теми         |     |    |     |     |     |     |
|632.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |організації економіч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної освіти кадрів  |     |    |     |     |     |     |
|633.|Річні та перспективні| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |плани про потребу у|     |    |     |     |     |     |
|  |спеціалістах, підго-|     |    |     |     |     |     |
|  |товки кадрів     |     |    |     |     |     |     |
|634.|Акти, довідки про пе-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ревірку стану роботи|     |    |     |     |     |     |
|  |з підготовки кадрів і|     |    |     |     |     |     |
|  |підвищення їх квалі-|     |    |     |     |     |     |
|  |фікації       |     |    |     |     |     |     |
|635.|Документи про роботу| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |коледжів, банківських| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   | ЕПК  |     |
|  |шкіл, курсів  підви-|     |    |     |     |     |     |
|  |щення  кваліфікації|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді, звіти)  |     |    |     |     |     |     |
|636.|Кошториси та  штатні| 3 р.  |постій- | 3 р.  | постій- |  -   |* у нав- |
|  |розписи   коледжів,|     | но*  |     |  но*  |     |чальних |
|  |банківських шкіл  та|     |    |     |     |     |закладів |
|  |інших закладів з під-|     |    |     |     |     |     |
|  |готовки і підвищення|     |    |     |     |     |     |
|  |кваліфікації кадрів |     |    |     |     |     |     |
|637.|Листування з навчаль-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  |  3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ними закладами, уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новами   підвищення|     |    |     |     |     |     |
|  |кваліфікації   бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківських працівників|     |    |     |     |     |     |
|  |з питань фінансуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня і оплати праці  |     |    |     |     |     |     |
|638.|Учбові плани, програ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми навчальних закла-|     |    |     |     |     |     |
|  |дів, курсів:     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|  -  |постій- |  -   |  -   |     |     |
|  |ня          |     | но  |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |доки не |доки не | доки не | доки не | доки не |     |
|  |           | мине  | мине  | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           |потреба |потреба | потреба | потреба | потреба |     |
|639.|Документи про розроб-|  -  |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |лення   навчальних|     |    |     |     |     |     |
|  |програм   (проекти,|     |    |     |     |     |     |
|  |відгуки, висновки)  |     |    |     |     |     |     |
|640.|Журнали обліку годин|  -  | 5 р.* |  -   |  -   |  -  |* відомо-|
|  |роботи викладачів  |     |    |     |     |     |сті - 1 р|
|641.|Класні журнали, жур-|  -  | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нали курсів підвищен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня кваліфікації   |     |    |     |     |     |     |
|642.|Навчальні   журнали|  -  | 3 р.  |  3 р.  |  -   |  -  |     |
|  |курсів   підвищення|     |    |     |     |     |     |
|  |кваліфікації     |     |    |     |     |     |     |
|643.|Екзаменаційні письмо-|  -  | 1 р. |  -   |  -   |     |     |
|  |ві роботи учнів   |     |    |     |     |     |     |
|644.|Курсові роботи учнів |  -   | 3 р.* |  -   |  -   |  -  |* роботи,|
|  |           |     |    |     |     |     |відзначе-|
|  |           |     |    |     |     |     |ні премі-|
|  |           |     |    |     |     |     |ями  на |
|  |           |     |    |     |     |     |конкурсах|
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
|645.|Контрольні  роботи |     |    |     |     |     |     |
|  |учнів:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  -   | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |б) семестрові, четве-|  -   | 1 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ртні         |     |    |     |     |     |     |
|646.|Дипломні роботи, від-|  -   | 5 р.* |  -   |  -   |  -  |*роботи, |
|  |гуки на них     |     |    |     |     |     |відзначе-|
|  |           |     |    |     |     |     |ні премі-|
|  |           |     |    |     |     |     |ями, - по|
|  |           |     |    |     |     |     |стійно  |
|647.|Протоколи  засідань|  -   | 75 р. |     |     |     |     |
|  |державних  екзамена-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних комісій    |     |    |     |     |     |     |
|648.|Залікові й екзамена-|  -   | 5 р.* |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |ційні відомості   |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня навча-|
|  |           |     |    |     |     |     |льного  |
|  |           |     |    |     |     |     |закладу |
|649.|Зведені відомості ус-|  -   | 5 р.* |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |пішності       |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня навча-|
|  |           |     |    |     |     |     |льного  |
|  |           |     |    |     |     |     |закладу |
|650.|Листування з  видав-| 3 р.  | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ництвами з питань ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |дання підручників  і|     |    |     |     |     |     |
|  |навчальних посібників|     |    |     |     |     |     |
|651.|Документи про прове-| 1 р.  | 1 р. | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |дення   виробничої|     |    |     |     |     |     |
|  |практики   (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|652.|Списки осіб, що за-|  -   | 10 р.* |  -   | 10 р.* |  -   |*у навча-|
|  |кінчили коледжі, бан-|     |    |     |     |     |льних за-|
|  |ківські школи,  інші|     |    |     |     |     |кладах  |
|  |навчальні заклади  |     |    |     |     |     |     |
|653.|Листування з навчаль-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ними закладами з роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |поділу молодих спеці-|     |    |     |     |     |     |
|  |алістів       |     |    |     |     |     |     |
|654.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |переміщення,  звіль-|     |    |     |     |     |     |
|  |нення, зміни направ-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення молодих спеціа-|     |    |     |     |     |     |
|  |лістів        |     |    |     |     |     |     |
|655.|Корінці до посвідчень| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |молодих спеціалістів |     |    |     |     |     |     |
|656.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію заочного  і|     |    |     |     |     |     |
|  |вечірнього  навчання|     |    |     |     |     |     |
|  |працівників банків  |     |    |     |     |     |     |
|657.|Списки осіб, які за-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |кінчили курси підви-|     |    |     |     |     |     |
|  |щення кваліфікації, і|     |    |     |     |     |     |
|  |тих, що пройшли атес-|     |    |     |     |     |     |
|  |тацію        |     |    |     |     |     |     |
|658.|Протоколи  засідань,| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.*  | 10 р.* |*докумен-|
|  |постанови атестацій-|     |    |     |     |     |ти (про- |
|  |них і кваліфікаційних|     |    |     |     |     |токоли  |
|  |комісій       |     |    |     |     |     |лічильних|
|  |           |     |    |     |     |     |комісій, |
|  |           |     |    |     |     |     |бюлетені |
|  |           |     |    |     |     |     |таємного |
|  |           |     |    |     |     |     |голосу- |
|  |           |     |    |     |     |     |вання) - |
|  |           |     |    |     |     |     |5 р.   |
|659.|Документи про прове-| 75 р. - | 75 р. -| 75 р. - | 75 р. - | 75 р. - |*зберіга-|
|  |дення атестації   і| "В"*  | "В"* | "В"*  | "В"*  | "В"*  |ються у |
|  |встановлення кваліфі-|     |    |     |     |     |складі  |
|  |кації (відгуки,  ха-|     |    |     |     |     |особових |
|  |рактеристики, атеста-|     |    |     |     |     |справ ті,|
|  |ційні листи)     |     |    |     |     |     |що  не |
|  |           |     |    |     |     |     |увійшли |
|  |           |     |    |     |     |     |до особо-|
|  |           |     |    |     |     |     |вих справ|
|  |           |     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|660.|Списки членів атеста-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  |  3 р. |     |
|  |ційних і  кваліфіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних комісій    |     |    |     |     |     |     |
|661.|Заяви про незгоди з| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  |  3 р. |     |
|  |постановами  атеста-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних і  кваліфіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних комісій, доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |менти про їх розгляд|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, висновки) |     |    |     |     |     |     |
|662.|Підсумкові зведення,| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  |  5 р. |     |
|  |відомості про прове-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення атестації   і|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлення  квалі-|     |    |     |     |     |     |
|  |фікації       |     |    |     |     |     |     |
|663.|Листування з  питань| 3 р.  |  -  |  3 р.  |  -   |  -  |     |
|  |підвищення кваліфіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції в  центральному|     |    |     |     |     |     |
|  |апараті НБУ і цент-|     |    |     |     |     |     |
|  |ральних апаратах ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційних банків (у|     |    |     |     |     |     |
|  |тому числі щодо орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізації вивчення іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земних мов)     |     |    |     |     |     |     |
|664.|Документи з  питань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |навчання  персоналу|     |    |     |     |     |     |
|  |банків та стажування|     |    |     |     |     |     |
|  |співробітників   за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордоном   (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |списки, довідки, зві-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                 11. Організація праці                 |
|                                            |
|665.|Протоколи  засідань| постій- |постій- | постій- | постій- | 5 р.  |     |
|  |ради з науковою орга-|  но  | но  |  но   |  но   |     |     |
|  |нізації праці    |     |    |     |     |     |     |
|666.|Листування про впро-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 3 р.  |     |
|  |вадження та вдоскона-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення наукової орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізації праці    |     |    |     |     |     |     |
|667.|Документи про вдоско-| постій- |постій- | постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |налення   структури|  но  | но  |  но   |  но   |     |     |
|  |апарату  управління|     |    |     |     |     |     |
|  |(нормативи чисельнос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, типові структури,|     |    |     |     |     |     |
|  |аналітичні  таблиці,|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки, доповіді,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |     |
|668.|Договори про впровад-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ження наукової орга-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |нізації праці в бан-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ківських установах  |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|669.|Документи про механі-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію й автоматизацію|     |    |     |     |     |     |
|  |праці і  управління|     |    |     |     |     |     |
|  |(форми   підрахунку|     |    |     |     |     |     |
|  |рівня  механізації,|     |    |     |     |     |     |
|  |переліки  технічних|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів, технічні ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |моги, розрахунки, ме-|     |    |     |     |     |     |
|  |тодика  розрахунків,|     |    |     |     |     |     |
|  |комплексні  проекти|     |    |     |     |     |     |
|  |механізації й автома-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизації праці)    |     |    |     |     |     |     |
|670.|Звіти з праці:    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       | постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |*надісла-|
|  |           |  но*  |  но* |  но*  |  но   |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5 р|
|  |б) квартальні    | 3 р.** | 3 р.** | 3 р.** | 3 р.** |     |**за від-|
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |в) місячні      |  -   | 1 р. | 1 р.  | 1 р.  |  -  |     |
|671.|Галузеві   переліки| постій- |до замі-| до замі- | до замі- |до замі- |     |
|  |професій       |  но  |  ни  |  ни  |  ни  |  ни  |     |
|  |           |     |новими | новими  | новими  |новими  |     |
|672.|Проекти галузевих пе-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |реліків професій   |     |    |     |     |     |затверд- |
|  |           |     |    |     |     |     |ження  |
|673.|Документи про опера-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |ційне  навантаження|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |банківських  установ|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, таблиці)  |     |    |     |     |     |     |
|674.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |операційного наванта-|     |    |     |     |     |     |
|  |ження і обсягових по-|     |    |     |     |     |     |
|  |казників у роботі ос-|     |    |     |     |     |     |
|  |новних категорій пра-|     |    |     |     |     |     |
|  |цівників       |     |    |     |     |     |     |
|675.|Відомості установ  і| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |організацій банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої системи з опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційного навантаження |     |    |     |     |     |     |
|676.|Колективні договори | постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |           |  но  |  но  |  но  |  но  |     |
|677.|Документи про хід і| постій- | постій-| постій- | постій- |  5 р. |     |
|  |підсумки умов,  угод|  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|  |та колективних дого-|     |    |     |     |     |     |
|  |ворів (протоколи, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|678.|Галузеві тарифні уго-| постій- |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ди          |  но  |    |     |     |     |     |
|679.|Акти перевірки вико-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*у разі |
|  |нання колективних до-|     |    |     |     |     |відсутно-|
|  |говорів       |     |    |     |     |     |сті допо-|
|  |           |     |    |     |     |     |відей,  |
|  |           |     |    |     |     |     |довідок |
|  |           |     |    |     |     |     |про вико-|
|  |           |     |    |     |     |     |нання ко-|
|  |           |     |    |     |     |     |лективних|
|  |           |     |    |     |     |     |договорів|
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
|680.|Журнали  реєстрації| 5 р.*  | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |угод та  колективних|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |договорів      |     |    |     |     |     |ня журна-|
|  |           |     |    |     |     |     |лу    |
|681.|Листування про скла-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |дання угод та колек-|     |    |     |     |     |     |
|  |тивних   договорів,|     |    |     |     |     |     |
|  |підсумки їх виконання|     |    |     |     |     |     |
|682.|Документи про облік,| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |втрати робочого часу|     |    |     |     |     |     |
|  |(зведення, відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|683.|Табелі (графіки) ви-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ходу  співробітників|     |    |     |     |     |     |
|  |на роботу      |     |    |     |     |     |     |
|684.|Документи про трудову| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дисципліну (повідом-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|685.|Документи про притяг-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нення до відповідаль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності осіб, які пору-|     |    |     |     |     |     |
|  |шили трудову дисцип-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліну (характеристики,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, доповідні  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, довідки, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|686.|Документи про прове-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |дення соціологічних,|     |    |     |     |     |     |
|  |психологічних обсте-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень (анкети, опиту-|     |    |     |     |     |     |
|  |вальні листи)    |     |    |     |     |     |     |
|687.|Методики і рекоменда-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції з психологічного|     |    |     |     |     |     |
|  |забезпечення:    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розроб-| постій- | постій-| постій- |  -   |  -  |     |
|  |лення        |  но  |  но  |  но   |     |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|688.|Тарифно-кваліфікацій-| постій- |до  за-| постій- | до  за- | до  за-|*за міс- |
|  |ні  довідники, сіт-|  но*  | міни |  но*  |  міни  |  міни |цем роз- |
|  |ки, ставки      |     | новими |     | новими | новими |роблення |
|689.|Документи про розроб-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |лення тарифно-квалі-|     |    |     |     |     |затверд- |
|  |фікаційних  довідни-|     |    |     |     |     |ження  |
|  |ків, сіток,  ставок|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки,  акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, проекти)  |     |    |     |     |     |     |
|690.|Документи про стан і| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 3 р.  |     |
|  |вдосконалення діючих|     |    |     |     |     |     |
|  |систем оплати праці,|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріального і  мо-|     |    |     |     |     |     |
|  |рального стимулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |та контролю  за  їх|     |    |     |     |     |     |
|  |застосуванням (допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, проекти, пропози-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, інформації)   |     |    |     |     |     |     |
|691.|Затверджені   річні| постій- | 10 р. | постій- | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |фонди   заробітної|  но  |    |  но  |     |     |     |
|  |плати        |     |    |     |     |     |     |
|692.|Списки  банківських| постій- |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |установ за категорія-|  но  |    |     |     |     |     |
|  |ми і групами оплати|     |    |     |     |     |     |
|  |праці        |     |    |     |     |     |     |
|693.|Документи про премію-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вання (довідки спис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, розрахунки,  ли-|     |    |     |     |     |     |
|  |стування)      |     |    |     |     |     |     |
|694.|Положення про премію-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розроб-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |лення        |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|  |б) в інших установах | до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |           | міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |           | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|695.|Листування про засто-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |сування різних  форм|     |    |     |     |     |     |
|  |оплати праці,  вста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новлення  посадових|     |    |     |     |     |     |
|  |окладів       |     |    |     |     |     |     |
|696.|Листування про оплату| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |праці у святкові дні,|     |    |     |     |     |     |
|  |дні відпочинку та за|     |    |     |     |     |     |
|  |понаднормові роботи |     |    |     |     |     |     |
|697.|Акти, розпорядження з| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |техніки безпеки і са-|     |    |     |     |     |     |
|  |нітарії       |     |    |     |     |     |     |
|698.|Документи про поліп-| постій- | постій-| постій- | постій- | 5 р.  |     |
|  |шення умов   праці,|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |стан техніки безпеки|     |    |     |     |     |     |
|  |і санітарії     |     |    |     |     |     |     |
|699.|Листування про осво-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |єння і стан засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |техніки безпеки   |     |    |     |     |     |     |
|700.|Документи  розсліду-|     |    |     |     |     |     |
|  |вань нещасних випад-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (акти, висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |протоколи):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем події  | 75 р.- | 75 р.- | 75 р.- | 75 р.- | 75 р.- |     |
|  |           | "В"  | "В"  |  "В"  |  "В"  |  "В"  |     |
|  |б) в інших організа-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |     |
|701.|Журнали  реєстрації| постій- | постій-| постій- | постій- | 75 р. |     |
|  |нещасних випадків  |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|702.|Книги обліку аварій,| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |пожеж        |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|703.|Відомості про аварії| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |і нещасні випадки  |     |    |     |     |     |     |
|704.|Документи про забез-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |печення співробітни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків спеціальним одя-|     |    |     |     |     |     |
|  |гом, запобіжними за-|     |    |     |     |     |     |
|  |собами,  спеціальним|     |    |     |     |     |     |
|  |харчуванням     |     |    |     |     |     |     |
|705.|Листування про профе-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |сійні  захворювання,|     |    |     |     |     |     |
|  |виробничий  травма-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизм, заходи щодо їх|     |    |     |     |     |     |
|  |усунення       |     |    |     |     |     |     |
|706.|Документи про  сані-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тарний стан службових|     |    |     |     |     |     |
|  |приміщень (акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|707.|Акти, анкети  обсте-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ження умов праці бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківських працівників |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|    12. Капітальне будівництво і матеріально-технічне                |
|              постачання                         |
|         12.1. Капітальне будівництво                     |
|                                            |
|708.|Техніко-економічні  | постій- | постій-| постій- | постій- | доки не |     |
|  |обгрунтування доціль-|  но  |  но  |  но  |  но  | мине  |     |
|  |ності будівництва та|     |    |     |     | потреба |     |
|  |реконструкції    |     |    |     |     |     |     |
|709.|Листування про техні-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ко-економічні обгрун-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування  доцільності|     |    |     |     |     |     |
|  |будівництва та  ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |конструкцію     |     |    |     |     |     |     |
|710.|Листування з органами| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -   |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади про проектуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня, будівництво  та|     |    |     |     |     |     |
|  |реконструкцію    |     |    |     |     |     |     |
|711.|Листування з проект-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ними інститутами, бу-|     |    |     |     |     |     |
|  |дівельними організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями,  банківськими|     |    |     |     |     |     |
|  |установами про проек-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування, будівництво|     |    |     |     |     |     |
|  |та реконструкцію   |     |    |     |     |     |     |
|712.|Документи про проек-| постій- | постій-| постій- | постій- |  -  |     |
|  |тування й будівництво|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |об'єктів зарубіжними|     |    |     |     |     |     |
|  |фірмами   (технічні|     |    |     |     |     |     |
|  |завдання, контракти,|     |    |     |     |     |     |
|  |договори, листування)|     |    |     |     |     |     |
|713.|Документи про підго-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |товку і хід капіталь-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ного будівництва  та|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |реконструкції (допо-|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |віді, огляди, інфор-|     |    |     |     |     |     |
|  |маційні довідки)   |     |    |     |     |     |     |
|714.|Технічні завдання на|     |    |     |     |     |     |
|  |проектування, будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництво та реконструк-|     |    |     |     |     |     |
|  |цію будівель і спо-|     |    |     |     |     |     |
|  |руд:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розробки| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р.* |*у замов-|
|  |і затвердження    |  но*  |  но* |  но*  |  но*  |     |ника до |
|  |           |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня експ- |
|  |           |     |    |     |     |     |луатації |
|  |           |     |    |     |     |     |об'єкта, |
|  |           |     |    |     |     |     |у будіве-|
|  |           |     |    |     |     |     |льників -|
|  |           |     |    |     |     |     |до здаван|
|  |           |     |    |     |     |     |ня в екс-|
|  |           |     |    |     |     |     |плуатацію|
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  |  мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|715.|Затверджена  проект-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-кошторисна  доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментація на  будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництво і реконструк-|     |    |     |     |     |     |
|  |цію об'єктів (поясню-|     |    |     |     |     |     |
|  |вальні записки, кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |ториси,   протоколи|     |    |     |     |     |     |
|  |затвердження техніч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної документації, ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |сновки, довідки):  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем проекту-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р.* |*на держ-|
|  |вання і затвердження |  но*  |  но* |  но*  |  но*  |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |ть після |
|  |           |     |    |     |     |     |ліквіда- |
|  |           |     |    |     |     |     |ції уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нови   |
|  |б) за місцем будів-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.*  |*після  |
|  |ництва        |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |           |     |    |     |     |     |ництва  |
|  |в) за місцем експлуа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |тації        | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|716.|Доповідні записки  і| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |листування про  тех-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |нічний нагляд і конт-|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |роль за будівельними|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |роботами       |     |    |     |     |     |     |
|717.|Титульні списки  на| доки не |доки не | доки не | доки не | доки не |*після  |
|  |капітальне будівницт-| мине  | мине  | мине  | мине  | мине  |затверд- |
|  |во          | потреба*|потреба*| потреба* | потреба* | потреба*|ження ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |щими і це|
|  |           |     |    |     |     |     |нтральни-|
|  |           |     |    |     |     |     |ми органа|
|  |           |     |    |     |     |     |ми держав|
|  |           |     |    |     |     |     |ної влади|
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
|718.|Титульні списки  на|     |    |     |     |     |     |
|  |реконструкцію об'єк-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ня та затвердження  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших організа-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |завершен-|
|719.|Титульні списки  на| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |капітальний ремонт  |     |    |     |     |     |     |
|720.|Внутрішньо-будівельні| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |титульні списки  на|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |об'єкти, що будуються|     |    |     |     |     |ня роботи|
|721.|Документи про відве-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*на дер- |
|  |дення земельних діля-|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |жавне збе|
|  |нок під будівництво з|     |    |     |     |     |рігання |
|  |додатками   планів,|     |    |     |     |     |не переда|
|  |профілей  земельних|     |    |     |     |     |ються  |
|  |ділянок  (протоколи,|     |    |     |     |     |     |
|  |паспорти, акти,  до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, висновки, рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шення, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|722.|Документи про прийн-|     |    |     |     |     |     |
|  |няття в експлуатацію|     |    |     |     |     |     |
|  |закінчених  об'єктів|     |    |     |     |     |     |
|  |будівництва  (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |рішення,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, довідки):  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) для об'єктів за-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій- |     |
|  |гальнодержавного зна-|  но  |  но  |  но   |  но  |  но  |     |
|  |чення        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) для об'єктів міс-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |цевого значення   |     |    |     |     |     |     |
|723.|Акти приймання-пере-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |давання проектно-кош-|     |    |     |     |     |введення |
|  |торисної документації|     |    |     |     |     |об'єкта в|
|  |на новозбудовані  та|     |    |     |     |     |експлуата|
|  |здані в експлуатацію|     |    |     |     |     |цію   |
|  |об'єкти       |     |    |     |     |     |     |
|724.|Протоколи розбіжнос-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тей між замовниками і|     |    |     |     |     |     |
|  |підрядниками з будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва об'єктів   |     |    |     |     |     |     |
|725.|Технічні паспорти бу-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |дівель        |     |    |     |     |     |знесення |
|  |           |     |    |     |     |     |будівлі |
|726.|Оціночні акти вартос-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ті завершених будів-| мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |ництвом об'єктів   | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|727.|Документи про переда-| до спи- | до спи-| до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |вання і приймання бу-| сання з | сання з| сання з | сання з | сання з |     |
|  |дівель на баланс   | балансу | балансу| балансу | балансу | балансу |     |
|728.|Документи про  стан| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |будівель і   споруд|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, довідки, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|729.|Документи про витрати| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |будівельних матеріа-|     |    |     |     |     |     |
|  |лів (довідки,  відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості,  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, доповідні  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки)        |     |    |     |     |     |     |
|730.|Документи про експе-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |ртизу проектів будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва та реконструк-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції (акти, звіти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|731.|Документи про прове-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дення капітального і|     |    |     |     |     |     |
|  |поточного   ремонту|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості, зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |кошториси, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|732.|Акти огляди та прий-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |мання об'єктів після|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |капітального і поточ-|     |    |     |     |     |ня ремон-|
|  |ного ремонту     |     |    |     |     |     |ту    |
|733.|Затверджені  ліміти| постій- | 10 р. | постій- | 10 р.  |  -  |     |
|  |асигнувань на капіта-|  но  |    |  но   |     |     |     |
|  |льне будівництво, ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |конструкцію     |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       12.2. Матеріально-технічне постачання                   |
|                                            |
|734.|Докуметни про потребу| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |в матеріалах і облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нанні (особові рахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, зведені відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, таблиці, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки)        |     |    |     |     |     |     |
|735.|Заяви на імпортне об-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ладнання       |     |    |     |     |     |     |
|736.|Річні фонди й ліміти| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |на всі види постачан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня          |     |    |     |     |     |     |
|737.|Відомості  розподілу| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |річних фондів і лімі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів на всі види пос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тачання       |     |    |     |     |     |     |
|738.|Рознарядки на розпо-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |діл імпортного облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання і матеріалів  |     |    |     |     |     |     |
|739.|Листування про мате-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ріальне і  технічне|     |    |     |     |     |     |
|  |постачання      |     |    |     |     |     |     |
|740.|Зведення,  відомості| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |про надходження, вит-|     |    |     |     |     |     |
|  |рачання, залишки си-|     |    |     |     |     |     |
|  |ровини, матеріалів і|     |    |     |     |     |     |
|  |готової продукції  |     |    |     |     |     |     |
|741.|Акти, висновки  про| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |якість  обладнання,|     |    |     |     |     |     |
|  |метеріалів, що надхо-|     |    |     |     |     |     |
|  |дять         |     |    |     |     |     |     |
|742.|Акти про   прийман-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня-здавання продукції|     |    |     |     |     |     |
|  |представникам замов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ників        |     |    |     |     |     |     |
|743.|Документи про реалі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію понаднорматив-|     |    |     |     |     |     |
|  |них і невикористаних|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріалів і  облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання (відомості, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|744.|Комерційні акти   | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|745.|Дозволи на відпускан-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня матеріалів   для|     |    |     |     |     |     |
|  |господарських потреб |     |    |     |     |     |     |
|746.|Документи про органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію і  обладнання|     |    |     |     |     |     |
|  |складських приміщень|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідник, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|747.|Нормативи складських| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |запасів       |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|748.|Повідомлення, листу-| 1 р.(1) | 1 р.(1)| 1 р.(1) | 1 р.(1) | 1 р.(1)|(1) екс- |
|  |вання про прибуття  |     |    |     |     |     |портно- |
|  |вантажів       |     |    |     |     |     |імпортних|
|  |           |     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|749.|Графіки завезення то-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |варів,  матеріалів,|     |    |     |     |     |     |
|  |обладнання на склади |     |    |     |     |     |     |
|750.|Акти приймання мате-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*за умови|
|  |ріалів,  обладнання,|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |що надійшли на склади|     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |           |     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |           |     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |           |     |    |     |     |     |нення спо|
|  |           |     |    |     |     |     |рів, роз-|
|  |           |     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |           |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберігаю-|
|  |           |     |    |     |     |     |ся до ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |несення |
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|751.|Документи з  обліку| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  |  3 р.* |*за умови|
|  |прибутку, витрат, на-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |явності залишків то-|     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |варів і матеріалів на|     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |складах (картки, ко-|     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |мірні й амбарні кни-|     |    |     |     |     |нення спо|
|  |ги, описи, прибуткові|     |    |     |     |     |рів, роз-|
|  |і видаткові накладні,|     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |ордери)       |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберігаю-|
|  |           |     |    |     |     |     |ся до ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |несення |
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|752.|Відомості про  наяв-| до спи- | до спи-| до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |ність імпортного об-| сання з | сання з| сання з | сання з | сання з |     |
|  |ладнання       | балансу | балансу| балансу | балансу | балансу |     |
|753.|Акти перевірок  при-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |бутку-витрат сирови-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни, матеріалів    |     |    |     |     |     |     |
|754.|Акти, відомості про-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*за умови|
|  |ведення інвентариза-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |ції майна      |     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |           |     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |           |     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |           |     |    |     |     |     |нення спо|
|  |           |     |    |     |     |     |рів, роз-|
|  |           |     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |           |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберігаю-|
|  |           |     |    |     |     |     |ся до ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |несення |
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|755.|Документи про недос-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тачі й розтрати това-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів, матеріалів (ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, відомості, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|756.|Книги обліку  розпо-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ряджень на  відпуск|     |    |     |     |     |     |
|  |товарів,  матеріалів|     |    |     |     |     |     |
|  |зі складів      |     |    |     |     |     |     |
|757.|Перепустки на  виве-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зення товарів і мате-|     |    |     |     |     |     |
|  |ріалів зі складів  |     |    |     |     |     |     |
|758.|Документи про  виго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товлення друкарської|     |    |     |     |     |     |
|  |продукції  (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |книги обліку, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|759.|Документи про  виго-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |товлення бланків су-|     |    |     |     |     |     |
|  |ворою звітності (за-|     |    |     |     |     |     |
|  |явки, довідки, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       13. Науково-інформаційна діяльність                   |
|        13.1. Науково-технічна інформація                    |
|                                            |
|760.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізації і методи нау-|     |    |     |     |     |     |
|  |ково-технічної інфор-|     |    |     |     |     |     |
|  |мації        |     |    |     |     |     |     |
|761.|Документи про роботу| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |з питань   науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-технічної інформа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції (доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, зведення,  відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості, довідки)   |     |    |     |     |     |     |
|762.|Листування про  роз-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*із зару-|
|  |робку науково-техніч-|     |    |     |     |     |біжними |
|  |них видань, підготов-|     |    |     |     |     |країнами |
|  |ку інформаційних баз|     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|  |даних        |     |    |     |     |     |     |
|763.|Інформаційні видання|     |    |     |     |     |     |
|  |(бюлетені,  вісники,|     |    |     |     |     |     |
|  |інформаційні  листи,|     |    |     |     |     |     |
|  |каталоги, списки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відники, збірники): |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  |  -  |     |
|  |ня          |  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|764.|Інформаційні підбірки| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |систем  вибіркового| мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |поширення інформації| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|  |і  документаційного|     |    |     |     |     |     |
|  |забезпечення  керів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва, реферативні і|     |    |     |     |     |     |
|  |бібліографічні  під-|     |    |     |     |     |     |
|  |бірки, тематичні по-|     |    |     |     |     |     |
|  |кажчики  літератури,|     |    |     |     |     |     |
|  |бібліографічні покаж-|     |    |     |     |     |     |
|  |чики літератури   |     |    |     |     |     |     |
|765.|Аналітичні   огляди|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді   науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-технічної інформа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції):        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| постій- | постій-| постій- | постій- |  -  |  -  |
|  |ня          |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|766.|Інформаційні огляди: |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  |  -  |     |
|  |ня          |  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|767.|Переклади   статей,| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |іноземних книг, жур-| мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |налів з питань науки| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|  |і техніки      |     |    |     |     |     |     |
|768.|Картки обліку вибір-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |кового поширення ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації       |     |    |     |     |     |     |
|769.|Документи про  вико-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ристання науково-тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічної   інформації|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|770.|Документи про потребу| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |в інформаційних мате-|     |    |     |     |     |     |
|  |ріалах (заявки,  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |мовлення, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|771.|Документи про перек-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |лад іноземної літера-|     |    |     |     |     |     |
|  |тури з питань  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківської  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,  відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|772.|Документи про реклам-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ну діяльність  (рек-|     |    |     |     |     |     |
|  |ламні тексти, зразки|     |    |     |     |     |     |
|  |проспектів, замовлен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|          13.2. Видавнича діяльність                      |
|                                            |
|773.|Протоколи, стенограми|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |*у редак-|
|  |редакційно-видавничих|     |  но* |     |     |     |ціях відо|
|  |і художніх рад, ред-|     |    |     |     |     |мчих жур-|
|  |колегій, нарад редак-|     |    |     |     |     |налів  |
|  |цій         |     |    |     |     |     |     |
|774.|Протоколи, нарад ав-|  -   | постій-|  _   |  _   |  _  |*у редак-|
|  |торського активу  і|     |  но* |     |     |     |ціях відо|
|  |власних кореспонден-|     |    |     |     |     |мчих жур-|
|  |тів         |     |    |     |     |     |налів  |
|775.|Документи про визна-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |чення   можливості|     |    |     |     |     |     |
|  |опублікування видань,|     |    |     |     |     |     |
|  |інформації (акти екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |пертизи, списки, опи-|     |    |     |     |     |     |
|  |си, дозволи)     |     |    |     |     |     |     |
|776.|Листування з устано-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |вами і організаціями|     |    |     |     |     |     |
|  |про спільний  випуск|     |    |     |     |     |     |
|  |видань        |     |    |     |     |     |     |
|777.|Листування про підго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |  -  |     |
|  |товку і хід випуску|     |    |     |     |     |     |
|  |відомчої літератури,|     |    |     |     |     |     |
|  |періодичних та інфор-|     |    |     |     |     |     |
|  |маційних видань   |     |    |     |     |     |     |
|778.|Тематичні плани  ви-| доки не | постій-|  -   |  -   |  -  |*у редак-|
|  |пуску видань (річні) | мине  |  но* |     |     |     |ціях відо|
|  |           | потребаа|    |     |     |     |чих журна|
|  |           |     |    |     |     |     |лів   |
|779.|Авторські й  набірні|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |*рукописи|
|  |рукописи опублікова-|     | ЕПК* |     |     |     |відомих |
|  |них видань, верстки,|     |    |     |     |     |банківсь-|
|  |звірки        |     |    |     |     |     |ких праці|
|  |           |     |    |     |     |     |ників,  |
|  |           |     |    |     |     |     |учених - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|780.|Авторські  рукописи|  -  | 3 р.* |  -   |  -   |  -  |*не затре|
|  |неопублікованих робіт|     |    |     |     |     |бувані ав|
|  |           |     |    |     |     |     |торами - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|781.|Ілюстрації до видань |  -   | 3 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|782.|Сигнальні примірники|  -   | 1 р.* |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |видань        |     |    |     |     |     |здавання |
|  |           |     |    |     |     |     |тиражів |
|783.|Зразки рекламних ви-|  -   | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |  -  |     |
|  |дань         |     |    |     |     |     |     |
|784.|Листування про охоро-|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ну авторських прав  |     |    |     |     |     |     |
|785.|Журнали  реєстрації|  -   | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |документів      |     |    |     |     |     |     |
|786.|Журнали  реєстрації|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рецензій       |     |    |     |     |     |     |
|787.|Списки видань,   що|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |вийшли з друку    |     |  но  |     |     |     |     |
|788.|Листування з друкар-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нями про  виконання|     |    |     |     |     |     |
|  |замовлень      |     |    |     |     |     |     |
|789.|Заявки,  замовлення,| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |наради на друкарські,|     |    |     |     |     |     |
|  |копіювально-розмножу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вальні роботи    |     |    |     |     |     |     |
|790.|Журнали (книги) облі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ку замовлень на дру-|     |    |     |     |     |     |
|  |карські,  копіюваль-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-розмножувальні ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |боти         |     |    |     |     |     |     |
|791.|Звіти, акти витрат і| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |перевитрат  полігра-|     |    |     |     |     |     |
|  |фічних  друкарських|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріалів      |     |    |     |     |     |     |
|792.|Акти перевірки збері-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |гання і використання|     |    |     |     |     |     |
|  |копіювально-розмоно- |     |    |     |     |     |     |
|  |жувальної техніки  |     |    |     |     |     |     |
|793.|Листування про  роз-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |повсюдження видань і|     |    |     |     |     |     |
|  |рознарядку на їх роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |силку        |     |    |     |     |     |     |
|794.|Журнали, аркуші від-|  -   |до за- |  -   |  -   |  -  |     |
|  |битків зразків шриф-|     | міни  |     |     |     |     |
|  |тів і  пояснювальні|     |новими |     |     |     |     |
|  |записки до них    |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|         14. Науково-дослідна робота                     |
|                                            |
|795.|Проекти  тематичних|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |планів  науково-дос-|     |    |     |     |     |     |
|  |лідних робіт     |     |    |     |     |     |     |
|796.|Перспективні,  річні|  -   |  -  | постій- |  -   |  -  |*за міс-|
|  |тематичні плани нау- |     |    |  но*  |     |     |цем затве|
|  |ково-дослідних робіт |     |    |     |     |     |рдження |
|797.|Листування про  роз-|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |робку окремих науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих проблем і тем  |     |    |     |     |     |     |
|798.|Програми, оперативні|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |графіки,  календарні|     |    |     |     |     |     |
|  |плани виконання нау-|     |    |     |     |     |     |
|  |ково-дослідних робіт |     |    |     |     |     |     |
|799.|Особисті творчі плани|  -   | 3 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|800.|Реєстраційні, інфор-|  -   | 10 р.* |  -   |  -   |  -  |*за міс-|
|  |маційні карти, огляди|     |    |     |     |     |цем реєст|
|  |науково-дослідних ро-|     |    |     |     |     |рації - |
|  |біт         |     |    |     |     |     |постійно |
|801.|Тематичні карти нау-|  -   | доки не|  -   |  -   |  -  |     |
|  |ково-дослідних робіт |     | мине |     |     |     |     |
|  |           |     | потреба|     |     |     |     |
|802.|Технічні завдання та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи до   них|     |    |     |     |     |     |
|  |(технічні й  такти-|     |    |     |     |     |     |
|  |ко-технічні  вимоги)|     |    |     |     |     |     |
|  |та виконання  науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-дослідних робіт: |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розробки|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |і затвердження    |     |  но  |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |     |
|803.|Технічні описання та| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |документи до   них| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |(розрахунки, технічні| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |характеристики)   |     |    |     |     |     |     |
|804.|Листування про  роз-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |робку і затвердження|     |    |     |     |     |     |
|  |технічних завдань та|     |    |     |     |     |     |
|  |технічних проектів  |     |    |     |     |     |     |
|805.|Техноробоча докумен-|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |*за міс-|
|  |тація на системи  і|     |  но* |     |     |     |цем розро|
|  |програми       |     |    |     |     |     |бки, в ін|
|  |           |     |    |     |     |     |ших - до-|
|  |           |     |    |     |     |     |ки не ми-|
|  |           |     |    |     |     |     |не потре-|
|  |           |     |    |     |     |     |ба    |
|806.|Інформаційно-аналі- |  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |тичні звіти про нау-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |ково-дослідні роботи |     |    |     |     |     |     |
|807.|Звіти про   наукові|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |відрядження     |     |  но  |     |     |     |     |
|808.|Листування про науко-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |ві відрядження    |     |    |     |     |     |     |
|809.|Договори, замовлення| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  |  -  |*після  |
|  |на  науково-дослідні|     |    |     |     |     |закриття |
|  |роботи та листування|     |    |     |     |     |теми   |
|  |щодо їх розробки   |     |    |     |     |     |     |
|810.|Документи про розроб-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  |  -  |*після  |
|  |ку наукових тем (до-|     |    |     |     |     |закриття |
|  |відки, обгрунтування,|     |    |     |     |     |теми   |
|  |розрахунки)     |     |    |     |     |     |     |
|811.|Документи про невико-|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нані й відкладені на-|     |    |     |     |     |     |
|  |уково-дослідні роботи|     |    |     |     |     |     |
|  |(протоколи, акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|812.|Документи про  відк-| 10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |риття проблемних ла-|     |    |     |     |     |     |
|  |бораторій, груп (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|813.|Листування з  мініс-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, організаціями про|     |    |     |     |     |     |
|  |проведення  спільних|     |    |     |     |     |     |
|  |науково-дослідних ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |біт         |     |    |     |     |     |     |
|814.|Паспорти,  анотації,|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |реферати і регламенти|     |  но  |     |     |     |     |
|  |на  науково-дослідні|     |    |     |     |     |     |
|  |роботи        |     |    |     |     |     |     |
|815.|Переліки (списки) ви-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |конаних науково-дос-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |лідних робіт     |     |    |     |     |     |     |
|816.|Плани роботи  науко-|  -  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |во-технічних рад   |     |    |     |     |     |     |
|817.|Звіти про діяльність|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |наукових рад     |     |    |     |     |     |     |
|818.|Протоколи  засідань|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |наукових рад і доку-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |менти до них     |     |    |     |     |     |     |
|819.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нізацію роботи науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих рад       |     |    |     |     |     |     |
|820.|Переліки, характерис-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |тики робіт, що вису-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |нуті на здобуття дер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавних премій, спеці-|     |    |     |     |     |     |
|  |альних премій, інших|     |    |     |     |     |     |
|  |нагород       |     |    |     |     |     |     |
|821.|Робочі програми нау-|  -  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ково-дослідних робіт |     |    |     |     |     |     |
|822.|Заключні звіти  про|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |закінчені теми науко-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |во-дослідних робіт з|     |    |     |     |     |     |
|  |додатками та виснов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками до них     |     |    |     |     |     |     |
|823.|Проміжні або  етапні|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти з науково-дос-|     |    |     |     |     |     |
|  |лідних робіт:    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) що мають самостій-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |не значення     |     |  но  |     |     |     |     |
|  |б) що ввійшли до зак-|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |лючних звітів    |     |    |     |     |     |     |
|824.|Звіти про припинені і|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |незакінчені теми  та|     |  но  |     |     |     |     |
|  |висновки до них   |     |    |     |     |     |     |
|825.|Графіки і таблиці по-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |рівняння науково-дос-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |лідних робіт із зару-|     |    |     |     |     |     |
|  |біжними аналогами  |     |    |     |     |     |     |
|826.|Акти, протоколи прий-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |мання науково-дослід-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |них робіт      |     |    |     |     |     |     |
|827.|Доповіді  керівників|  -  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |тем про хід науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-дослідної роботи |     |    |     |     |     |     |
|828.|Документи з розробки|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |науково-дослідних ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |біт (журнали, щоден-|     |    |     |     |     |     |
|  |ники,   аналітичні|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці, ескізи)   |     |    |     |     |     |     |
|829.|Акти-процентовки  на|  -  | 5 р.* |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |виконання   науко-|     |    |     |     |     |проведен-|
|  |во-дослідних робіт  |     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |           |     |    |     |     |     |зії   |
|830.|Документи про  впро-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |вадження науково-дос-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |лідних робіт (прото-|     |    |     |     |     |     |
|  |коли, довідіки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, аналі-|     |    |     |     |     |     |
|  |зи, акти)      |     |    |     |     |     |     |
|831.|Розрахунки   техні-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |ко-економічної ефек-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |тивності науково-дос-|     |    |     |     |     |     |
|  |лідних робіт     |     |    |     |     |     |     |
|832.|Акти  приймання-зда-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |вання виконаних нау-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |ково-дослідних робіт|     |    |     |     |     |     |
|  |з рекомендаціями щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |їх впровадження  та|     |    |     |     |     |     |
|  |очікуваного економіч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ного ефекту     |     |    |     |     |     |     |
|833.|Раціоналізаторські  |     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції, технічні|     |    |     |     |     |     |
|  |вдосконалення та до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументи до них (вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки, відгуки, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки  економічної|     |    |     |     |     |     |
|  |ефективності):    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) прийняті до реалі-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |зації        |     |  но  |     |     |     |     |
|  |б) відхилені     |  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|                  |    |     |     |     |     |
|  15. Інформатизація, автоматизація, технічне обслуговування             |
|                                            |
|834.|Цільові  комплексні| 10 р. | 5 р. | 10 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |програми інформатиза-|  ЕПК  |    |  ЕПК  |     |     |     |
|  |ції банківських уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |нов та документи з їх|     |    |     |     |     |     |
|  |розробки       |     |    |     |     |     |     |
|835.|Листування з органами| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |представницької, дер-| ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |жавної   виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади, місцевого са-|     |    |     |     |     |     |
|  |моврядування   про|     |    |     |     |     |     |
|  |впровадження  нових|     |    |     |     |     |     |
|  |форм обслуговування в|     |    |     |     |     |     |
|  |банківській системі |     |    |     |     |     |     |
|836.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |інформатизації, авто-|     |    |     |     |     |     |
|  |матизації банківських|     |    |     |     |     |     |
|  |робіт        |     |    |     |     |     |     |
|837.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |електронних розрахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, банківських тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нологій       |     |    |     |     |     |     |
|838.|Виробничо-фінансові | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |плани підрозділів ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |форматизації банків |     |    |     |     |     |     |
|839.|Листування з інофір-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |мами, інобанками  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань  використання|     |    |     |     |     |     |
|  |комп'ютерів у  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківській системі   |     |    |     |     |     |     |
|840.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |впровадження  елект-|     |    |     |     |     |     |
|  |ронних платежів (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, листування)|     |    |     |     |     |     |
|841.|Документи банків  з| до за- | до за-| до за- | до за- |  -  |     |
|  |питань створення ін-| міни  | міни | міни  |  міни  |     |     |
|  |формаційного і мате-| новими | новими | новими  | новими |     |     |
|  |матичного забезпечен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня  (класифікатири,|     |    |     |     |     |     |
|  |нормативи)      |     |    |     |     |     |     |
|842.|Документи про введен-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня в дію  технічних|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів (плани, акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |графіки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|843.|Аналізи економічного| постій- | постій-| постій- | постій- |  -   |     |
|  |ефекту від  впровад-|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |ження нової техноло-|     |    |     |     |     |     |
|  |гії, техніки     |     |    |     |     |     |     |
|844.|Документи про забез-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |печення  технічними|     |    |     |     |     |     |
|  |засобами і матеріала-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми (заявки, розрахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|845.|Технічна та експлуа-| до спи- | до спи-| до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |таційна документація;| сання | сання | сання  | сання  | сання |     |
|  |документи з організа-| устат- | устат-| устат- | устат- | устат- |     |
|  |ції технічного обслу-| кування | кування| кування | кування | кування |     |
|  |говування   (схеми,|     |    |     |     |     |     |
|  |інструкції,   листи|     |    |     |     |     |     |
|  |супроводження)    |     |    |     |     |     |     |
|846.|Акти  приймання-зда-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 5 р.  |     |
|  |вання системних прог-|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |рамних і  технічних|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів; акти готов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності об'єктів   до|     |    |     |     |     |     |
|  |впровадження     |     |    |     |     |     |     |
|847.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |міжнародної  мережі|     |    |     |     |     |     |
|  |телекомунікацій (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|848.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |банківської  мережі|     |    |     |     |     |     |
|  |телекомунікацій (допо|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|849.|Запити щодо комплек-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |тації  телекомуніка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційними засобами   |     |    |     |     |     |     |
|850.|Зведені звіти про ви-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 5 р.  |     |
|  |конання планів інфор-|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |матизації комплексних|     |    |     |     |     |     |
|  |тематичних програм  |     |    |     |     |     |     |
|851.|Статистичні звіти про|     |    |     |     |     |     |
|  |роботу  підрозділів|     |    |     |     |     |     |
|  |інформатизації і об-|     |    |     |     |     |     |
|  |числювальних центрів|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.1-інф.;  2-інф.;|     |    |     |     |     |     |
|  |3-інф.; 4-інф.):   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       | 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|852.|Кошториси витрат  на| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |виконання  комплекс-|     |    |     |     |     |     |
|  |них і   тематичних|     |    |     |     |     |     |
|  |програм       |     |    |     |     |     |     |
|853.|Документи про вироб-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ничо-економічну  ді-|     |    |     |     |     |     |
|  |яльність банківських|     |    |     |     |     |     |
|  |установ (таблиці, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|854.|Договори про придбан-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |ня технічних засобів|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |автоматизації,  вит-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ратних матеріалів та|     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |ремонт техніки    |     |    |     |     |     |вору   |
|855.|Листування про прид-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |бання та монтаж тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічних засобів авто-|     |    |     |     |     |     |
|  |матизації      |     |    |     |     |     |     |
|856.|Договори про проекту-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |вання,   розробку,|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |створення,  впровад-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ження автоматизованих|     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |систем        |     |    |     |     |     |вору   |
|857.|Договори про розвиток| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |банківської  мережі|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |телекомунікацій   |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|858.|Документи про органі-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |зацію фонду алгорит-| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |мів і програм (довід-| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |ки, таблиці, діагра-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|859.|Регламенти зберігання| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |інформації на магні-| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |тних носіях     | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|860.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нормативно-довідкової|     |    |     |     |     |     |
|  |інформації, стандар-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизації, техніко-еко-|     |    |     |     |     |     |
|  |номічної інформації |     |    |     |     |     |     |
|861.|Документи про склад і| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |структуру баз  даних| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |(довідки,  таблиці,| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |діаграми)      |     |    |     |     |     |     |
|862.|Реєстраційні  справи| доки не |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |клірингових  установ| мине  |    |     |     |     |     |
|  |(ліцензії, висновки,| потреба |    |     |     |     |     |
|  |довідки, комплект до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів з описанням|     |    |     |     |     |     |
|  |програмно-технічних |     |    |     |     |     |     |
|  |комплексів)     |     |    |     |     |     |     |
|863.|Книги   реєстрації| доки не |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |технічних  ліцензій| мине  |    |     |     |     |     |
|  |клірингових установ | потреба |    |     |     |     |     |
|864.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |видачі технічних лі-|     |    |     |     |     |     |
|  |цензій  кліринговим|     |    |     |     |     |     |
|  |установам      |     |    |     |     |     |     |
|865.|Журнали  технічного| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |стану обладнання   |     |    |     |     |     |     |
|866.|Звіти про  технічну| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |експлуатацію  облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання        |     |    |     |     |     |     |
|867.|Документи про прове-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дення ремонтних, на-|     |    |     |     |     |     |
|  |лагоджувальних робіт|     |    |     |     |     |     |
|  |(плани, акти, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|868.|Документи про прид-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |бання запасних частин|     |    |     |     |     |     |
|  |і ремонт  обладнання|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки, розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|869.|Номенклатури запасних| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |частин до обладнання |     |    |     |     |     |     |
|870.|Специфікації на  за-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |пасні частини до об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ладнання       |     |    |     |     |     |     |
|871.|Акти перевірки якості| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ремонту і підготовки|     |    |     |     |     |     |
|  |обладнання до техніч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної експлуатації   |     |    |     |     |     |     |
|872.|Журнали обліку  зда-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вання-приймання  об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ладнання після ремон-|     |    |     |     |     |     |
|  |ту          |     |    |     |     |     |     |
|873.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |списання обладнання |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        16. Захист банківської інформації                    |
|                                            |
|874.|Листування з  мініс-| 10 р. | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, банківськими ус-|     |    |     |     |     |     |
|  |тановами з питань ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізації стану тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічного захисту  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації       |     |    |     |     |     |     |
|875.|Акти перевірок орга-| 10 р. | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нізації і стану тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічного захисту  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації в централь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ному апараті і уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новах НБУ      |     |    |     |     |     |     |
|876.|Акти перевірок  тех-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |нічних засобів, вис-|     |    |     |     |     |кінчення |
|  |новки про можливість|     |    |     |     |     |експлуата|
|  |обробки  інформації,|     |    |     |     |     |ції   |
|  |що охороняється, за-|     |    |     |     |     |     |
|  |собами електронно-об-|     |    |     |     |     |     |
|  |числювальної техніки|     |    |     |     |     |     |
|  |і розпорядження  на|     |    |     |     |     |     |
|  |експлуатацію ПЕОМ  |     |    |     |     |     |     |
|877.|Документи з  питань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |фінансової  безпеки|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|878.|Акти приймання етало-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |нів програмного  за-| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |безпечення (ЕПЗ), ак-| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |ти зняття  з обліку|     |    |     |     |     |     |
|  |ЕПЗ         |     |    |     |     |     |     |
|879.|Документи про  виго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товлення копій етало-|     |    |     |     |     |     |
|  |нів програмного  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |безпечення (ЕПЗ) спе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціалізованих автома-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизованих   робочих|     |    |     |     |     |     |
|  |станцій (САРС) (заяв-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доручення, копії|     |    |     |     |     |     |
|  |платіжних документів)|     |    |     |     |     |     |
|880.|Акти   впровадження| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |спеціалізованих авто-|     |    |     |     |     |     |
|  |матизованих  робочих|     |    |     |     |     |     |
|  |станцій (САРС БОН)  |     |    |     |     |     |     |
|881.|Акти зняття з обліку| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |копій ЕПЗ (САРС БОН)|     |    |     |     |     |     |
|882.|Картотеки реєстрації| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |копій ЕПЗ (САРС) та| міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |ЕПЗ (ІАСБВ)     | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|883.|Журнали  реєстрації| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |ЕПЗ (САРС БОН)    | міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |           | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|884.|Документи про  виго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товлення копій  ЕПЗ|     |    |     |     |     |     |
|  |інтегрованих автома-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизованих систем бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківського виробництва|     |    |     |     |     |     |
|  |(ІАСБВ) (заявки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |ручення, копії  пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тіжних документів)  |     |    |     |     |     |     |
|885.|Акти   впровадженя| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ІАСБВ        |     |    |     |     |     |     |
|886.|Акти зняття з обліку| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |копій ЕПЗ (ІАСБВ)  |     |    |     |     |     |     |
|887.|Звіти банківських ус-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |танов про експлуата-|     |    |     |     |     |     |
|  |цію ІАСБВ, САРС БОН |     |    |     |     |     |     |
|888.|Програми захисту ін-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після за|
|  |формації       |     |    |     |     |     |кінчення |
|  |           |     |    |     |     |     |експлуата|
|  |           |     |    |     |     |     |ції   |
|889.|Документи про розслі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |дування порушень під| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |час роботи із систе-|     |    |     |     |     |     |
|  |мою захисту інформа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції (акти, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, висновки)  |     |    |     |     |     |     |
|890.|Акти міжвідомчих ко-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |місій про обстеження|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |будівель банків   |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|891.|Договори з  охорони| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |будівель банків   |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|892.|Документи з  питань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |пропускного і  внут-|     |    |     |     |     |     |
|  |рішньооб'єктового ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |жиму (плани,  звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, доповідні  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|893.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |порушення пропускного|     |    |     |     |     |     |
|  |і внутрішнгьооб'єкто-|     |    |     |     |     |     |
|  |вого режиму     |     |    |     |     |     |     |
|894.|Документи про видачу| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |посвідчень і перепус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ток у службові примі-|     |    |     |     |     |     |
|  |щення (заявки, спис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|895.|Книги реєстрації пос-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |відчень і перепусток |     |    |     |     |     |     |
|896.|Приймальні акти  на| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |бланки посвідчень  і|     |    |     |     |     |     |
|  |перепусток, витратні|     |    |     |     |     |     |
|  |акти знищення посвід-|     |    |     |     |     |     |
|  |чень, перепусток, ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |рінців до них    |     |    |     |     |     |     |
|897.|Документи про втрату| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |посвідчень і перепу-|     |    |     |     |     |     |
|  |сток (акти, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |і пояснювальні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|898.|Разові  перепустки,| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |корінці перепусток у|     |    |     |     |     |     |
|  |службові приміщення |     |    |     |     |     |     |
|899.|Документи про допуск| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |у службові приміщення|     |    |     |     |     |     |
|  |в неробочий час  та|     |    |     |     |     |     |
|  |вихідні дні (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |списки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|900.|Документи про зловжи-| остій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*у банків|
|  |вання і розкрадання в|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |ських  |
|  |банківських установах|     |    |     |     |     |установах|
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, довідки, пові-|     |    |     |     |     |     |
|  |домлення)      |     |    |     |     |     |     |
|901.|Документи про захист| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |банківських службов-| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |ців (листування, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні   записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, заявки)   |     |    |     |     |     |     |
|902.|Документи про  пору-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |шення правил роботи з| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |документами, які міс-|     |    |     |     |     |     |
|  |тять  конфіденційну|     |    |     |     |     |     |
|  |інформацію (акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|903.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |допуску до конфіден-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціної інформації (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, дозволи, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|904.|Листування з правоо-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |хоронними органами з| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |питань безпеки банків|     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|    17. Адміністративно-господарськен обслуговування                |
|      17.1. Адміністративно-господарські питання                 |
|                                            |
|905.|Правила внутрішнього| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |розпорядку      |     |    |     |     |     |міни нови|
|  |           |     |    |     |     |     |ми    |
|906.|Акти про  порушення| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |внутрішнього  розпо-|     |    |     |     |     |     |
|  |рядку        |     |    |     |     |     |     |
|907.|Журнали, табелі реєс-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |трації приходу на ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |боту і виходу з робо-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти робітників і служ-|     |    |     |     |     |     |
|  |бовців        |     |    |     |     |     |     |
|908.|Листування про  зат-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вердження печаток та|     |    |     |     |     |     |
|  |штампів       |     |    |     |     |     |     |
|909.|Журнал відбитків  і| постій- | постій-| постій- | постій- | до за- |*на дер- |
|  |зліпків печаток  та|  но*  |  но* |  но*  |  но*  | міни  |жавне збе|
|  |штампів       |     |    |     |     | новими |рігання |
|  |           |     |    |     |     |     |не переда|
|  |           |     |    |     |     |     |ється  |
|910.|Журнали обліку вида-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |чі печаток та штампів|     |    |     |     |     |     |
|911.|Акти знищення печаток| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.** |*за відсу|
|  |та штампів      |     |    |     |     |     |тністю жу|
|  |           |     |    |     |     |     |рналів - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |           |     |    |     |     |     |**за від|
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |журналів |
|  |           |     |    |     |     |     |- до замі|
|  |           |     |    |     |     |     |ни новими|
|912.|Дозволи на  виготов-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*на дер- |
|  |лення печаток   та|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |жавне збе|
|  |штампів       |     |    |     |     |     |рігання |
|  |           |     |    |     |     |     |не переда|
|  |           |     |    |     |     |     |ються  |
|913.|Журнал   реєстрації| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |місцевих відряджень |     |    |     |     |     |     |
|914.|Списки, книги адрес і|     |    |     |     |     |     |
|  |телефонів      |     |    |     |     |     |     |
|915.|Квитанції,  корінці| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |квитанцій, заявки на|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |передплату на періо-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |дичні і неперіодичні|     |    |     |     |     |     |
|  |видання       |     |    |     |     |     |     |
|916.|Листування з органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |заціями з питань гос-|     |    |     |     |     |     |
|  |подарської діяльності|     |    |     |     |     |     |
|917.|Листування про прид-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |бання господарського|     |    |     |     |     |     |
|  |майна, канцелярського|     |    |     |     |     |     |
|  |приладдя, залізничних|     |    |     |     |     |     |
|  |і авіаквитків, оплату|     |    |     |     |     |     |
|  |послуг засобів зв'яз-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку          |     |    |     |     |     |     |
|918.|Докуменит про оформ-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |лення митних деклара-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій на вантажі,  що|     |    |     |     |     |     |
|  |надходять до  банків|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|919.|Листування про надан-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня місць у готелях  |     |    |     |     |     |     |
|920.|Листування про  вмі-| 1 р.  | 1 р.  | 12 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |щення в газетах ого-|     |    |     |     |     |     |
|  |лошень і публікацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |що стосуються поточ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної діяльності  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківських установ   |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       17.2. Експлуатація службових будівель                   |
|                                            |
|921.|Акти приймання та пе-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*на дер- |
|  |редачі будівель, при-|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |жавне збе|
|  |міщень, земельних ді-|     |    |     |     |     |рігання |
|  |лянок у користування |     |    |     |     |     |не переда|
|  |або власність    |     |    |     |     |     |ються  |
|922.|Документи про  прий-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |мання та здачу буді-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |вель, приміщень   в|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |оренду        |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|923.|Листування про  екс-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |плуатацію і  надання|     |    |     |     |     |     |
|  |приміщень в оренду  |     |    |     |     |     |     |
|924.|Листування про  все-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |лення, виселення  і|     |    |     |     |     |     |
|  |продовження  строків|     |    |     |     |     |     |
|  |користування  примі-|     |    |     |     |     |     |
|  |щеннями, які займають|     |    |     |     |     |     |
|  |організації     |     |    |     |     |     |     |
|925.|Документи про оцінку| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |стану будівель і при-|     |    |     |     |     |     |
|  |міщень, які займають|     |    |     |     |     |     |
|  |організації (допові-|     |    |     |     |     |     |
|  |ді, огляди, довідки) |     |    |     |     |     |     |
|926.|Плани розміщення ор-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ганізацій      |     |    |     |     |     |     |
|927.|Листування про розмі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |щення організацій  |     |    |     |     |     |     |
|928.|Угоди про страхування| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |будівель       |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії угоди|
|929.|Документи про техніч-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ний та   санітарний|     |    |     |     |     |     |
|  |стан будівель (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|930.|Листування про підго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товку будівель до зи-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми та попереджувальні|     |    |     |     |     |     |
|  |заходи щодо затопленн|     |    |     |     |     |     |
|931.|Листування про кому-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |нальне обслуговування|     |    |     |     |     |     |
|  |будівель і приміщень |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        17.3. Транспортне обслуговування                    |
|                                            |
|932.|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зації і експлуатацію|     |    |     |     |     |     |
|  |автотранспорту (огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди, довідки, доповід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні записки, відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті)         |     |    |     |     |     |     |
|933.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію,  наявність,|     |    |     |     |     |     |
|  |стан,  експулатацію|     |    |     |     |     |     |
|  |автотранспорту    |     |    |     |     |     |     |
|934.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і здійснення|     |    |     |     |     |     |
|  |перевезень  вантажів|     |    |     |     |     |     |
|  |та виділення  транс-|     |    |     |     |     |     |
|  |порту        |     |    |     |     |     |     |
|935.|Документи про аналіз| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |роботи   транспорту|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, довідки, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |токоли, відомості)  |     |    |     |     |     |     |
|936.|Документи про визна-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |чення потреби    у|     |    |     |     |     |     |
|  |транспортних засобах|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки, розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|937.|Листування про виді-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |лення й  закріплення|     |    |     |     |     |     |
|  |автатранспорту за ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізаціями та служ-|     |    |     |     |     |     |
|  |бовими особами    |     |    |     |     |     |     |
|938.|Заявки на перевезення| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |вантажів       |     |    |     |     |     |     |
|939.|Документи про аварії|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, висновки, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |токоли):       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) пов'язані з вели-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |кими  матеріальними|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |збитками та людськими|     |    |     |     |     |     |
|  |жертвами       |     |    |     |     |     |     |
|  |б) про інші аварії  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|940.|Документи про розслі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дування      до-|     |    |     |     |     |     |
|  |рожньо-транспортних |     |    |     |     |     |     |
|  |пригод (повідомлення,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|941.|Документи про техніч-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ний стан  і  огляд|     |    |     |     |     |     |
|  |транспортних засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|942.|Паспорти транспортних| до спи- |до спи- | до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |засобів       | сання  |сання  | сання  | сання  | сання  |     |
|  |           | транспо-|транспо-| транспо- | транспо- | транспо-|     |
|  |           | ртних  |ртних  | ртних  | ртних  | ртних  |     |
|  |           | засобів |засобів | засобів | засобів | засобів |     |
|943.|Документи про списан-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ня транспортних засо-|     |    |     |     |     |списання |
|  |бів (акти, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|944.|Технічні характерис-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |тики транспорту   |     |    |     |     |     |списання |
|945.|Відомості,   картки| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |обліку  експлуатації|     |    |     |     |     |списання |
|  |автомашин, автопокри-|     |    |     |     |     |     |
|  |шок         |     |    |     |     |     |     |
|946.|Документи про  вихід| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |автомобілів на лінію|     |    |     |     |     |     |
|  |(графіки,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|947.|Дорожні листи та на-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після за|
|  |ряди на машини    |     |    |     |     |     |вершення |
|  |           |     |    |     |     |     |ревізії |
|948.|Книги обліку пробігу| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |автомашин      |     |    |     |     |     |     |
|949.|Документи про  наяв-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ність і стан автомо-|     |    |     |     |     |     |
|  |більних парків, гара-|     |    |     |     |     |     |
|  |жів, майстерень (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|950.|Документи про ремонт| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |транспортних засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки, акти, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|951.|Графіки  технічного| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |обслуговування та ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |монти автомобільного|     |    |     |     |     |     |
|  |транспорту      |     |    |     |     |     |     |
|952.|Листування про витра-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ти пально-мастильних|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріалів, запасних|     |    |     |     |     |     |
|  |частин        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      17.4. Організація внутрівідомчого зв'язку                  |
|                                            |
|953.|Документи про  стан| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |служби зв'язку (допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|954.|Дозволи Міністерства| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |зв'язку України  на|     |    |     |     |     |кінчення |
|  |встановлення та вико-|     |    |     |     |     |експлуата|
|  |ристання   засобів|     |    |     |     |     |ції   |
|  |зв'язку, радіозв'язку|     |    |     |     |     |     |
|955.|Договори на  оренду| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |тезнічних   засобів|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |зв'язку       |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|956.|Листування про прове-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дення робіт з телефо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізації,  радіофіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, сигналізації ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізацій      |     |    |     |     |     |     |
|957.|Документи про експлу-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |атацію і ремонт засо-|     |    |     |     |     |     |
|  |бів зв'язку  (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |зведення, відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|958.|Акти введення в експ-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |луатацію ліній зв'яз-|     |    |     |     |     |зняття  |
|  |ку          |     |    |     |     |     |лінії  |
|959.|Документи про встано-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |влення, перенесення,|     |    |     |     |     |     |
|  |перемикання,  зняття|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів зв'язку (за-|     |    |     |     |     |     |
|  |явки, книги  обліку,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        17.5. Охорона банківських установ                    |
|                                            |
|960.|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію загальної, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |типожежної  охорони|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні записки,до|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, плани, звіти) |     |    |     |     |     |     |
|961.|Документи про обсте-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ження протипожежного|     |    |     |     |     |     |
|  |стану будинків   і|     |    |     |     |     |     |
|  |контролю за виконан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ням обстежень (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, зведення)  |     |    |     |     |     |     |
|962.|Схеми дислокації пос-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |тів охорони     |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|963.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і   несення|     |    |     |     |     |     |
|  |сторожової і пожежної|     |    |     |     |     |     |
|  |відомчо і позавідом-|     |    |     |     |     |     |
|  |чої охорони установ |     |    |     |     |     |     |
|964.|Листування про інже-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нерно-технічні проти-|     |    |     |     |     |     |
|  |пожежні заходи та за-|     |    |     |     |     |     |
|  |ходи з охорони уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |нов         |     |    |     |     |     |     |
|965.|Документи про несення| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |караульної   служби|     |    |     |     |     |     |
|  |(розписи,   табелів|     |    |     |     |     |     |
|  |постів, нарядів, пос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тові відомості, жур-|     |    |     |     |     |     |
|  |нали обходу будівель,|     |    |     |     |     |     |
|  |рапорти)       |     |    |     |     |     |     |
|966.|Документи про заходи| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |щодо загальної і про-|     |    |     |     |     |     |
|  |типожежної  охорони|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|967.|Списки протипожежного| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |обладнання та інвен-|     |    |     |     |     |     |
|  |таря, відомості  про|     |    |     |     |     |     |
|  |рух інвентаря    |     |    |     |     |     |     |
|968.|Акти про  порушення| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |правил протипожежної|     |    |     |     |     |     |
|  |безпеки       |     |    |     |     |     |     |
|969.|Акти перевірок несен-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня варти постовими та|     |    |     |     |     |     |
|  |роботи бюро перепус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ток         |     |    |     |     |     |     |
|970.|Журнали обліку  опе-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |чатування приміщень і|     |    |     |     |     |     |
|  |передачі ключів   |     |    |     |     |     |     |
|971.|Списки, графіки чер-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |гових по установах  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|    17.6. Медичне і санаторно-курортне обслуговування                |
|                                            |
|972.|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію і  діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |лікувально-профілак- |     |    |     |     |     |     |
|  |тичних і   санатор-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-курортних закладів|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді,  довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти обстежень, відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості)        |     |    |     |     |     |     |
|973.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |санаторно-курортних |     |    |     |     |     |     |
|  |закладів       |     |    |     |     |     |     |
|974.|Листування про сані-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тарний нагляд, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |ведення  запобіжних|     |    |     |     |     |     |
|  |щеплень, медичний ог-|     |    |     |     |     |     |
|  |ляд, диспансерезацію,|     |    |     |     |     |     |
|  |госпіталізацію    |     |    |     |     |     |     |
|975.|Документи про  наяв-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ність і стан медичних|     |    |     |     |     |     |
|  |пунктів в  установах|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|976.|Документи про періо-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дичні медичні огляди|     |    |     |     |     |     |
|  |(плани, довідки, кар-|     |    |     |     |     |     |
|  |тки, списки)     |     |    |     |     |     |     |
|977.|Відомості про склад,| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |кількість, рух хворих|     |    |     |     |     |     |
|  |і відпочиваючих у лі-|     |    |     |     |     |     |
|  |карняно-профілактич- |     |    |     |     |     |     |
|  |них і  санаторно-ку-|     |    |     |     |     |     |
|  |рортних закладах   |     |    |     |     |     |     |
|978.|Звіти, довідки  про| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |причини  захворюва-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності   працівників|     |    |     |     |     |     |
|  |банківських установ |     |    |     |     |     |     |
|979.|Рішення   лікарня-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |но-трудових експерт-|     |    |     |     |     |     |
|  |них комісій, висновки|     |    |     |     |     |     |
|  |лікарняно-консульта- |     |    |     |     |     |     |
|  |ційних комісій    |     |    |     |     |     |     |
|980.|Листки  непрацездат-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ності, корінці лист-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків непрацездатності |     |    |     |     |     |     |
|981.|Акти перевірок  пра-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вильності заповнення|     |    |     |     |     |     |
|  |лікарняних листків  |     |    |     |     |     |     |
|982.|Журнали (книги) реєс-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |трації листків непра-|     |    |     |     |     |     |
|  |цездатності     |     |    |     |     |     |     |
|983.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію лікувального|     |    |     |     |     |     |
|  |харчування і призна-|     |    |     |     |     |     |
|  |чення, видачу дотації|     |    |     |     |     |     |
|  |на лікувальне харчу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
|984.|Листування про надан-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня місць у лікуваль-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-профілактичних ус-|     |    |     |     |     |     |
|  |тановах, про прикріп-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення до поліклінік |     |    |     |     |     |     |
|985.|Списки співробітників| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |і членів  їх сімей,|     |    |     |     |     |     |
|  |прикріплених до  ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домчих поліклінік  |     |    |     |     |     |     |
|986.|Договори про  сана-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |торно-курортне обслу-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |говування      |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|987.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |надання путівок  та|     |    |     |     |     |     |
|  |оздоровлення праців-|     |    |     |     |     |     |
|  |ників банків     |     |    |     |     |     |     |
|988.|Документи про надан-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня, придбання, облік,|     |    |     |     |     |     |
|  |розподіл і реалізацію|     |    |     |     |     |     |
|  |путівок у  санатор-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-курортні заклади |     |    |     |     |     |     |
|989.|Протоколи комісій  з| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |розподілу путівок  у|     |    |     |     |     |     |
|  |санаторно-курортні  |     |    |     |     |     |     |
|  |заклади       |     |    |     |     |     |     |
|990.|Документи про  одер-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |жання путівок (заяв-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, вимоги, накладні,|     |    |     |     |     |     |
|  |ордери, відомості)  |     |    |     |     |     |     |
|991.|Книги обліку розподі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |лу, надходжень і ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |дачі путівок у сана-|     |    |     |     |     |     |
|  |торно-курортні закла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди          |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|         17.7. Житлово-побутові питання                    |
|                                            |
|992.|Документи про стан і | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |експлуатацію  житло-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-комунального фон-|     |    |     |     |     |     |
|  |ду, управління житло-|     |    |     |     |     |     |
|  |вими будинками    |     |    |     |     |     |     |
|993.|Документи про обсте-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ження і  поліпшення|     |    |     |     |     |надання |
|  |житлово-побутових  |     |    |     |     |     |житлової |
|  |умов робітників   і|     |    |     |     |     |площі  |
|  |службовців   (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|994.|Документи про надан-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |ня, розподіл,  облік|     |    |     |     |     |надання |
|  |квартир (заяви, допо-|     |    |     |     |     |житлової |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |площі  |
|  |ки, відомості, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|995.|Угоди на дарування та| постій- | постій-| постій- | постій- |  -  |     |
|  |обмін квартир    |  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|996.|Договори, угоди  про| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |право  користування|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |житловою площею в бу-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |динках, що  належать|     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |банківським установам|     |    |     |     |     |вору   |
|997.|Протоколи  засідань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |житлових комісій   |     |    |     |     |     |     |
|998.|Листування про висе-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |лення, виселення  і|     |    |     |     |     |надання |
|  |продовження  строків|     |    |     |     |     |житлової |
|  |користування житловою|     |    |     |     |     |площі  |
|  |площею        |     |    |     |     |     |     |
|999.|Списки черговості на| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |одержання житла   | міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |           | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|1000|Журнали обліку отри-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |мання житлової площі | мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|1001|Ордери на право ко-| до кінця|до кінця| до кінця | до кінця | до кінця|     |
|  |ристування  житловою| користу-|користу-| користу- | користу- | користу-|     |
|  |площею, корінці орде-| вання  |вання  | вання  | вання  | вання  |     |
|  |рів         | житловою|житловою| житловою | житловою | житловою|     |
|  |           | площею |площею | площею  | площею  | площею |     |
|1002|Журнали (книги) облі-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |ку видачі ордерів на| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |житлову площу    | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|1003|Листування про надан-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня місць у гуртожит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ках, готелях     |     |    |     |     |     |     |
|1004|Листування про броню-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вання житлової площі |     |    |     |     |     |     |
|1005|Документи про органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію роботи відомчих|     |    |     |     |     |     |
|  |дитячих закладів (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1006|Документи про надання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |місць дітям у відом-|     |    |     |     |     |     |
|  |чих дитячих садках і|     |    |     |     |     |     |
|  |яслах (заяви, плани,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1007|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію  колективного|     |    |     |     |     |     |
|  |садівництва і город-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва,  відведення|     |    |     |     |     |     |
|  |земельних ділянок ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |бітникам і службовцям|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,   рішення,|     |    |     |     |     |     |
|  |списки, довідки, по-|     |    |     |     |     |     |
|  |дання, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      17.8. Організація громадського харчування                  |
|                                            |
|1008|Документи про органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію  громадського|     |    |     |     |     |     |
|  |харчування (акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домості, пропозиції,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1009|Документи про стан і| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |поліпшення   роботи|     |    |     |     |     |     |
|  |підриємств громадсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кого харчування (ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, довідки,  листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|1010|Відомості про  наяв-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ність їдалень в уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новах        |     |    |     |     |     |     |
|1011|Акти перевірок стану| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*за умови|
|  |роботи  підприємств|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |громадського  харчу-|     |    |     |     |     |ння реві-|
|  |вання        |     |    |     |     |     |зії   |
|1012|Книги обліку  зняття| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |проб на підприємствах|     |    |     |     |     |     |
|  |громадського  харчу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
|1013|Накопичувальні журна-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ли витрат продуктів |     |    |     |     |     |     |
|1014|Листування про розд-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |рібний товарообіг  і|     |    |     |     |     |     |
|  |реалізацію продуктів |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        18. Організація цивільної оборони                    |
|                                            |
|1015|Плани проведення за-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |ходів із  цивільної|     |    |     |     |     |тверджен-|
|  |оборони об'єктів бан-|     |    |     |     |     |ня нових |
|  |ківської системи   |     |    |     |     |     |планів  |
|1016|Плани дій органів уп-| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |равління і сил  для| міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |попереджування і лік-| новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|  |відації надзвичайних|     |    |     |     |     |     |
|  |ситуацій у мирний час|     |    |     |     |     |     |
|1017|Звіти, доповіді бан-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ківських установ із|     |    |     |     |     |     |
|  |цивільної оборони  |     |    |     |     |     |     |
|1018|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |цивільної оборони  |     |    |     |     |     |     |
|1019|Листування про інже-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |нерно-технічні й ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізаційні заходи з|     |    |     |     |     |     |
|  |цивільної оборони  |     |    |     |     |     |     |
|1020|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |проведення  навчань,|     |    |     |     |     |     |
|  |підготовки керівного|     |    |     |     |     |     |
|  |складу на курсах ци-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільної оборони   |     |    |     |     |     |     |
|1021|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |фінансування заходів|     |    |     |     |     |     |
|  |цивільної  оборони,|     |    |     |     |     |     |
|  |спеціального майна  |     |    |     |     |     |     |
|1022|Звіти-заявки на  хі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |мічне, медичне, інше|     |    |     |     |     |     |
|  |спеціальне майно ци-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільної оборони   |     |    |     |     |     |     |
|1023|Акти  інвентаризації| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |спеціального майна  |     |    |     |     |     |     |
|1024|Акти приймання захис-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |них споруд цивільної|     |    |     |     |     |     |
|  |оборони       |     |    |     |     |     |     |
|1025|Плани бойової підго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товки формувань  ци-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільної оборони   |     |    |     |     |     |     |
|1026|Списки (журнали облі-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |ку) формувань цивіль-|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |ної оборони     |     |    |     |     |     |новими  |
|1027|Списки тих, хто під-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |лягає евакуації   |     |    |     |     |     |заміни но|
|  |           |     |    |     |     |     |вими, спи|
|  |           |     |    |     |     |     |ски еваку|
|  |           |     |    |     |     |     |йованих |
|  |           |     |    |     |     |     |під час |
|  |           |     |    |     |     |     |стихійно-|
|  |           |     |    |     |     |     |го лиха -|
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|1028|Книги обліку бланків| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |спецобліку, військо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих квитків та особо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих карток      |     |    |     |     |     |     |
|1029|Журнали обліку війсь-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ковозобов'язаних,  |     |    |     |     |     |     |
|  |призовників та   їх|     |    |     |     |     |     |
|  |бронювання      |     |    |     |     |     |     |
|1030|Журнали обліку майна| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |підрозділів цивільної|     |    |     |     |     |     |
|  |оборони       |     |    |     |     |     |     |
|1031|Звіти про чисельність| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |процюючих та забронь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ованих військово-зо-|     |    |     |     |     |     |
|  |бов'язаних      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      19. Діяльність профспілкових організацій                  |
|                                            |
|1032|Докуметни загальних,|     |    |     |     |     |     |
|  |звітно-виборних збо-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів (протоколи, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, накази за звіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ними доповідями, сте-|     |    |     |     |     |     |
|  |нограми,  постанови,|     |    |     |     |     |     |
|  |резолюції):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) в організації  в| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |цілому        |  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |б) у первинних осе-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |редках        |     |    |     |     |     |     |
|1033|Бюлетені таємного го-| протягом|протягом| протягом | протягом | протягом|     |
|  |лосування,   списки| строку | строку | строку | строку | строку |     |
|  |кандидатів, висунутих| повнова-|повнова-| повнова- | повнова- | повнова-|     |
|  |до нового складу ке-| жень  | жень  | жень  | жень  | жень  |     |
|  |рівництва профспілко-|     |    |     |     |     |     |
|  |вої організації   |     |    |     |     |     |     |
|1034|Плани реалізації кри-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |тичних зауважень  і|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |пропозицій, прийнятих|     |    |     |     |     |     |
|  |за звітними докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тами на звітно-вибор-|     |    |     |     |     |     |
|  |них зборах      |     |    |     |     |     |     |
|1035|Протоколи  засідань| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ревізійних комісій  |     |    |     |     |     |     |
|1036|Акти ревізійних комі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |сій         |     |    |     |     |     |     |
|1037|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і проведення|     |    |     |     |     |     |
|  |звітно-виборних кам-|     |    |     |     |     |     |
|  |паній        |     |    |     |     |     |     |
|1038|Календарні плани про-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ведення  громадських|     |    |     |     |     |     |
|  |заходів       |     |    |     |     |     |     |
|1039|Документи  керівних| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |органів профспілкових|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |організацій (протоко-|     |    |     |     |     |     |
|  |ли, стенограми, резо-|     |    |     |     |     |     |
|  |люції, постанови)  |     |    |     |     |     |     |
|1040|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |профспілкових органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |зацій        |     |    |     |     |     |     |
|1041|Заяви про прийняння у| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |члени  профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|1042|Заявки на  одержання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |членських  квитків |     |    |     |     |     |     |
|1043|Звіти про  кількість| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |одержаних і витраче-|     |    |     |     |     |     |
|  |них членських квит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, бланків, марок |     |    |     |     |     |     |
|1044|Журнали, картки облі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ку видачі й надсилан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня членських квитків,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості про видачу,|     |    |     |     |     |     |
|  |переєстрацію та обмін|     |    |     |     |     |     |
|  |членських  квитків,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти на   знищення|     |    |     |     |     |     |
|  |квитків,  анульовані|     |    |     |     |     |     |
|  |членські квитки й об-|     |    |     |     |     |     |
|  |лікові картки    |     |    |     |     |     |     |
|1045|Облікові картки чле-| до знят-|до знят-| до знят- | до знят- | до знят-|     |
|  |нів профспілкових ор-|  тя з | тя з |  тя з  |  тя з  |  тя з |     |
|  |ганізацій      | обліку |обліку | обліку  | обліку  | обліку |     |
|1046|Заяви членів  профс-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після ви|
|  |пілкових організацій|     |    |     |     |     |буття з |
|  |на перерахування чле-|     |    |     |     |     |членів  |
|  |нських внесків безго-|     |    |     |     |     |профспіл-|
|  |тівково       |     |    |     |     |     |кової ор-|
|  |           |     |    |     |     |     |ганізації|
|1047|Плани    збирання| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |членських внесків і|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості про їх ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання       |     |    |     |     |     |     |
|1048|Звіти про стан членс-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тва, надходження  і|     |    |     |     |     |     |
|  |витрачання внесків  |     |    |     |     |     |     |
|1049|Відомості про надход-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ження і  витрачання|     |    |     |     |     |     |
|  |членських внесків  |     |    |     |     |     |     |
|1050|Листування про забор-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |гованість,  порядок|     |    |     |     |     |     |
|  |сплати,   членських|     |    |     |     |     |     |
|  |внесків і витрачання|     |    |     |     |     |     |
|  |коштів профспілковими|     |    |     |     |     |     |
|  |організаціями    |     |    |     |     |     |     |
|1051|Документи  постійно| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |діючих консультатив-|     |    |     |     |     |     |
|  |них та інших коміте-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів, комісій,  рад,|     |    |     |     |     |     |
|  |секцій профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій (постано-|     |    |     |     |     |     |
|  |ви, рішення, рекомен-|     |    |     |     |     |     |
|  |дації, протоколи)  |     |    |     |     |     |     |
|1052|Документи про надання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |матеріальної допомоги|     |    |     |     |     |     |
|  |робітникам і службов-|     |    |     |     |     |     |
|  |цям (заяви, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1053|Документи про діяль-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ність комісій профс-|     |    |     |     |     |     |
|  |пілкових організацій|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, відомості, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|1054|Заяви членів кас вза-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ємодопомоги про вида-|     |    |     |     |     |     |
|  |чу позик       |     |    |     |     |     |     |
|1055|Протоколи  засідань,| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |рішення правлінь кас|     |    |     |     |     |     |
|  |взаємодопомоги  про|     |    |     |     |     |     |
|  |видачу позик     |     |    |     |     |     |     |
|1056|Фінансові звіти  кас|     |    |     |     |     |     |
|  |взаємодопомоги:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       | 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|1057|Зведення, списки ро-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |засигнування коштів,|     |    |     |     |     |     |
|  |відпущених соцстархом|     |    |     |     |     |     |
|  |касам взаємодопомоги |     |    |     |     |     |     |
|1058|Особові картки  (ра-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після ви|
|  |хунки) членів   кас|     |    |     |     |     |буття з |
|  |взаємодопомоги    |     |    |     |     |     |кас взає-|
|  |           |     |    |     |     |     |модопомо-|
|  |           |     |    |     |     |     |ги    |
|1059|Заяви про  вступ до| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |кас взаємодопомоги  |     |    |     |     |     |     |
|1060|Документи про одержа-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ння і погашення позик|     |    |     |     |     |     |
|  |членами рад взаємодо-|     |    |     |     |     |     |
|  |помоги, про збір ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |сами членських внес-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (відомості,  ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |рінці квитанцій   і|     |    |     |     |     |     |
|  |розписок)      |     |    |     |     |     |     |
|1061|Акти ревізій кас вза-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ємодопомоги     |     |    |     |     |     |     |
|1062|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |кас взаємодопомоги  |     |    |     |     |     |     |
|1063|Заяви в  комісії  з| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |трудових спорів і то-|     |    |     |     |     |     |
|  |вариські суди    |     |    |     |     |     |     |
|1064|Документи комісії  з| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |трудових спорів і то-|     |    |     |     |     |     |
|  |вариських судів   |     |    |     |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 531 ( v0531500-01 ) від 19.12.2001 )

Додаток N 1 Затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 16 жовтня 1996 р. N 47

Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації

( v0047353-96 )

Додаток N 2 Схвалено Методичною комісією Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України протокол N 7 від 13.11.96 р.

Зразкове положення про архів (архівний підрозділ) об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, заснованих на колективній та приватній формах власності

( v0007353-96 )

Додаток N 3 Затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 13 березня 1996 р. N 9 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 р. N 173/1198

Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації

( z0173-96 )

Додаток N 4

ЗАТВЕРДЖУЮ Найменування посади керівника установи, дата

Найменування установи

Номенклатура страв

____________N________
   на__________рік
   _____________________________________________________________
Назва розділу*
----------------------------------------------------------------------
|Індекс|Заголовок справи|Кількість справ,|Строк зберігання |Примітка|
|справи| (тому, частини)|томів, частин  |справи (тому,   |    |
|   |        |        |частини і N статей|    |
|   |        |        |за переліком**)  |    |
|------+----------------+----------------+------------------+--------|
| 1  |    2    |    3    |    4     |  5  |
----------------------------------------------------------------------
Найменування посади керівника
служби діловодства Підпис (ініціали, прізвище)
Віза керівкика архівного підрозділу установи
ПОГОДЖЕНО                    ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Протокол ЕПК
архівної установи __________N____ ___________N_____

Формат А4 (210х297)

Підсумковий запис категорії і кількість справ, заведених у_____ році в стурктурному підрозділі

---------------------------------------------------------------
|За строками | Усього |       У тому числі       |
|зберігання |    |---------------------------------------|
|      |    |таких, що переходять|з позначкою "ЕПК" |
|------------+--------+--------------------+------------------|
|   1   |  2  |     3     |    4     |
---------------------------------------------------------------
постійного
тимчасового
(понад 10 років)
тимчасового
(до 10 років включно)
Разом:
Найменування посад службової
особи, відповідальної
за діловодство Підпис (ініціали, прізвище)
Дата
Підсумкові відомості передано в службу діловодства установи
Найменування посади службової
особи, відповідальної
за передачу відомостей Підпис (ініціали, прізвище)
Дата
________________________________________
* Найменування стуктури підрозділу. Для установ, що не мають
стурктурного поділу, - напряму діяльності.

** Назва Переліку із зазначенням строків зберігання документів та його вихідні дані.

Додаток 5
-------------------------------------------------------------------
   |                             |
 | 20 |            код держархіву________________  |
 |  |            код установи__________________  |
 | ---+-------------------------------------------------------  |
 |  |  ________________________  | _____________ Спр.N |  |
 | 30 |  ________________________  | _____________ Оп.N |  |
 |  |  ________________________  | _____________  Ф.N |  |
 | ---+-------------------------------------------------------  |
 | 5 |  (найменування державного архіву)            |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | 50 |  __________________________________________________  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |   (найменування установи і структурного розділу)    |
 | 35 |                             |
 |  |                             |
 | ---+-------------- Справа N _______________ Том N ________  |
 | 15|                             |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 320  |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | 70 |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |         (заголовок справи)           |
 | 25 |                             |
 |  |                             |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |                  (дата)         |
 | 20 |              На ____ аркуш.        |
 |  |              Зберігати ________________  |
 | ---+--------------------------                |
 |  | | Спр.N _____________ |                |
 | 30 | | Оп.N _____________ |                |
 |  | | Ф.N  _____________ |                |
 | ---+--+----------------------+----------------------------  |
 |  | | -------- 60 -------- |                |
 | 20 |                             |
   |                             |
 -------+----------------------------------------------------------|
    | ------------------------ 230 --------------------------- |

Додаток N 6
_______________________________________________________
(найменування установи)
_______________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)
Затверджую
Найменування посади керівника
структурного підрозділу
Підпис Розшифровка
підпису
Дата

Опис N

__________________________________________
(назва розділу)
------------------------------------------------------------------
|NN |Індекс |Заголовок|Дата  |Кількість|Строк збері- |Примітка|
|пп |справи |справи  |справи |аркушів |гання справи |    |
|  |(тому, |(тому,  |(тому, |у справі |(тому, час- |    |
|  |частини)|частини) |частини)|(томі,  |тини), стаття|    |
|  |    |     |    |частині) |за переліком |    |
|---+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |   6*   |  7  |
|---+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
------------------------------------------------------------------
   У цей опис внесено ___________ справ з N ____________________
по N _______________________, у тому числі: літерні номери:
пропущені номери:
Найменування посади      Підпис     Розшифровка підпису
укладача опису
Дата
Погоджено                 Схвалено**
Найменування посади Протокол ЕК структурного
керівника служби підрозділу
діловодства установи від __________ N _______
Підпис       Розшифровка підпису
Передав ________________________ справ та ________________________
(цифрами і літерами) (цифрами і літерами)
реєстраційно-контрольних карток до документів.
Найменування посади      Підпис      Розшифровка підпису
службової особи
структурного підрозділу
Дата
Прийняв***______________________ справ та ________________________
(цифрами і літерами) (цифрами і літерами)
Найменування посади      Підпис      Розшифровка підпису
службової особи
архівного підрозділу
Дата
-----------------------------
* Графа 6 опускається в описах справ постійного зберігання.
** При наявності ЕК структурного підрозділу.
*** Передаються разом із справами канцелярії.

Формат А4 (210х297) Форма опису справ постійного, тимчасового (понад 10 років) зберігання і з особового складу струуктурного підрозділу установи

Додаток N 7
Найменування установи        Затверджую
Найменування посади Акт __________ N ________________ керівника установи _________________________________
(місце складання) Підпис Розшифровка
підпису
Дата
На підставі ______________________________________________________
(назва і вихідні дані переліку документів
__________________________________________________________________
із зазначеням строків їх зберігання) відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
цінності і втратили практичне значення, документи фонду
N ________________________________________________________________
(назва фонду)
--------------------------------------------------------------------------
|NN|Заголовок |Дата |Номери |Індекс справи |Кількість|Строки збе-|При- |
|пп|справи   |справи|описів |(тому, части- |справ  |рігання  |мітка|
| |або групо- |або  |(номен-|ни), за номен-|(томів, |справи   |   |
| |вий заголо-|крайні|клатур)|клатурою або N|частин) |(тому, час-|   |
| |вок справ |дати |за рік |справи за   |     |тини) і NN |   |
| |      |справ |(роки) |описом    |     |статй за  |   |
| |      |   |    |       |     |переліком |   |
|--+-----------+------+-------+--------------+---------+-----------+-----|
|1 |   2   | 3  |  4  |   5    |  6  |   7   | 8 |
--------------------------------------------------------------------------
Разом ___________________________ справа за _________________ роки
(цифрами і літерами) Описи справ постіного зберігання за ____________ роки затверджені,
а з особового складу погоджені з ЕПК _____________________________ __________________________________________________________________
(найменування архівної установи)

(протокол від ______________________ N __________________________)

Найменування посади     Підпис      Розшифровка підпису
особи, яка проводила
експертизу цінності
документів
Дата
Схвалено
Протокол ЕК
від ______________________ N ________________
Документ у кількості __________________________________ справ
(цифрами і літерами) вагою _____________ кг здано в ___________________________________
(найменування установи) _______ на переробку за приймально-здавальною накладною від ______
N _______________________
Найменування посади Підпис Розшифровка підпису
службової особи установи,
яка здала документ
Дата
Формат А4 (210х297)