Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 33
Прийняття: 05.10.2007
Видавники: Верховний Суд України

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

05.10.2007 N 33

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

Розглянувши подання Голови Верховного Суду України щодо затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, керуючись пунктом 9 частини третьої статті 54, частиною другою статті 57 Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ), Президія Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Президії Верховного Суду України від 14 січня 2003 року N 3 ( v0003700-03 ) "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України".

Голова Верховного Суду України            В.В.Онопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Президії Верховного Суду України 05.10.2007 N 33

ПОЛОЖЕННЯ про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

1. Науково-консультативна рада при Верховному Суді України (далі - Рада) є дорадчим органом, який утворюється з метою попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків стосовно проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

2. Рада утворюється строком на п'ять років із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права (вчених, суддів та інших працівників, діяльність яких за своїм характером пов'язана з роботою судів).

3. Склад Ради, до якої входять голова Ради, його заступник, вчений секретар, члени Ради, затверджується Президією Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України.

4. Рада вивчає питання, що виникають у судовій діяльності, і на підставі вимог закону та наукового аналізу судової практики розробляє і подає Верховному Суду України рекомендації щодо:

а) проектів роз'яснень Пленуму Верховного Суду України;

б) матеріалів узагальнень судової практики і даних судової статистики;

в) проектів конституційних подань Верховного Суду України до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або щодо необхідності офіційного тлумачення положень Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України;

г) відповідності Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

д) питань правового характеру, що виникають у судовій практиці.

На засіданнях Ради можуть обговорюватися теоретичні роботи та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності.

5. Керівництво роботою Ради здійснює голова Ради або за його дорученням заступник голови Ради.

До повноважень голови Ради належать:

- організація роботи Ради та головування на її засіданнях;

- визначення питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, а також порядку розроблення та реалізації рекомендацій Ради;

- призначення засідань Ради;

- розпорядження видатками на утримання і забезпечення діяльності Ради;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням.

6. Вчений секретар Ради здійснює організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи Ради, зокрема:

- проводить підготовку засідань Ради;

- розробляє план роботи Ради та організовує його виконання;

- готує проекти документів Ради;

- по можливості забезпечує членів Ради офіційними виданнями Верховного Суду України та іншою юридичною літературою.

7. Члени Ради беруть участь у вивченні та узагальненні судової практики, у роботі з підвищення кваліфікації суддів та працівників судів, підготовці роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, а також інших питань, які підлягають розгляду на засіданнях Ради. За дорученням голови Ради, його заступника або вченого секретаря члени Ради готують письмові висновки з окремих питань судової діяльності.

Члени Ради мають право:

- бути присутніми на засіданнях Верховного Суду України;

- в установленому порядку ознайомлюватися з матеріалами судової практики Верховного Суду України, інших судів і судової статистики;

- особисто ініціювати перед Радою та керівництвом Верховного Суду України питання щодо поліпшення судової практики і вдосконалення законодавства, конституційності законів та інших правових актів, необхідності надання роз'яснень судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства.

8. Із числа членів Ради утворюються чотири секції: цивільного, кримінального, господарського, адміністративного судочинства.

Організовує роботу кожної секції голова секції, який обирається на засіданні Ради із числа її членів. Діяльність секцій координують голови відповідних судових палат Верховного Суду України.

9. У разі необхідності із числа членів Ради можуть утворюватися робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань судової практики та організаційної діяльності судів.

10. Щорічні плани роботи Ради затверджуються на її пленарних засіданнях.

11. Пленарні засідання Ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік, а засідання секцій - в разі потреби.

До засідання Ради або її секції членам Ради (секції) надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

Для участі в засіданні Ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей знань, які не є членами Ради.

12. На засіданнях Ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.

За результатами розгляду правових і методичних питань Рада приймає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Ради або її секцій - рішення.

Голова Ради або за його дорученням заступник голови Ради чи вчений секретар повідомляє її членів про результати розгляду у Верховному Суді України підготовлених Радою рекомендацій.

13. Про роботу Ради її голова в разі потреби інформує Президію та Пленум Верховного Суду України.

14. Робота Ради висвітлюється у журналі "Вісник Верховного Суду України", на веб-сайті Верховного Суду України та в інших засобах масової інформації.

При опублікуванні постанов Пленуму Верховного Суду України та узагальнень судової практики відображається авторство членів Ради, які брали безпосередню участь у їх розробці (підготовці).

15. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Верховним Судом України, за кодом економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ) "Оплата інших послуг та інші видатки" на підставі затвердженого кошторису.