Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 6
Прийняття: 30.06.1989
Видавники: Верховний Суд України

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

N 6 від 30.06.89
м.Київ
vd890630 vn6

Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму
Верховного Суду Української РСР в цивільних справах

У зв'язку зі змінами в законодавстві і керівних роз'ясненнях Пленуму Верховного Суду СРСР Пленум Верховного Суду Української РСР П О С Т А Н О В Л Я Є:

Внести такі зміни і доповнення у постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в цивільних справах:

1. У постанові N 3 від 2 березня 1973 р. "Про судову практику в справах про поділ колгоспного двору і виділ з нього":

1) в абзаці другому описової частини постанови слова "п.42 Примірного Статуту" замінити словами "п.58 Примірного Статуту";

2) у пункті 8 слова "у Трудовій ощадній касі і в Державному банку СРСР" замінити словами "в установі Ощадного банку СРСР".

2. У постанові N 6 від 15 червня 1973 р. ( v0006700-73 ) "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР":

1) у пункті 6 слова "в ощадні каси" замінити словами "в установи Ощадного банку СРСР" та виключити слово "сертифікати".

3. У постанові N 5 від 16 травня 1975 р. "Про практику розгляду судами Української РСР цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди":

1) в абзаці першому описової частини постанови слова "і постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 23 жовтня 1963 р. "Про судову практику за позовами про відшкодування шкоди" виключити;

2) в абзаці третьому описової частини постанови перше речення викласти в такій редакції:

"Деякі суди не враховують, що правильне і своєчасне вирішення спору про відшкодування шкоди багато в чому залежить від підготовки справ до судового розгляду, тому не в усіх випадках перед призначенням їх до слухання вимагають від сторін або з власної ініціативи пред'явлення необхідних для вирішення справи доказів";

3) в абзаці першому пункту I слова "від 23 жовтня 1963 року "Про судову практику за позовами про відшкодування шкоди" замінити словами "від 5 вересня 1986 р. N 13 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я";

4) в абзаці третьому пункту 2 і в пункті 6 слова "за договором про найом колгоспами тимчасових робітників" замінити словами "за трудовим договором";

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Враховуючи, що за чинним законодавством час звернення за відшкодуванням шкоди на підставі ст.456 Цивільного кодексу УРСР ( 1540-06 ) має значення лише по первісних вимогах, за позовами про продовження платежів, про стягнення недовиплачених сум відшкодування у зв'язку з помилковим зниженням його розміру з вини адміністрації підприємства, установи, організації,авиплата проводиться за весь попередній час, протягом якого належало відшкодувати шкоду, без обмеження будь-яким строком. В інших випадках вимоги про перерахунок сум щомісячних платежів, раніше визначених судом або адміністрацією, підлягають задоволенню за час, що не перевищує трьох років".

4. У постанові N 2 ( v0002700-76 ) від 14 травня 1976 р. "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню законодавства про право особистої власності на жилий будинок":

1) пункт 10 після слів "про надання земельної ділянки" доповнити словами "дозвіл виконкому місцевої Ради народних депутатів на переобладнання і перепланування жилого будинку".

5. У постанові N 4 від 6 липня 1979 р. ( v0004700-79 ) "Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення":

1) пункт 5 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Згідно зі ст.17 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" ( v8998400-88 ) побутове обслуговування населення кооперативами здійснюється на підставі укладених ними договорів із споживачами їх продукції, робіт, послуг. Типові договори по окремих видах обслуговування громадян застосовуються у зазначених відносинах, якщо це передбачено сторонами при укладенні договору";

2) абзац другий пункту II доповнити реченням такого змісту:

"При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.19 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР",акооператив реалізує продукцію і товари власного виробництва, виконує роботи і надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються ним за домовленістю із споживачами або самостійно, а у випадках реалізації продукції (робіт, послуг), виробленої відповідно до укладених договорів на виконання державного замовлення, а також виготовленої з сировини або з матеріалів, постачених кооперативу з державних ресурсів, - за цінами (тарифами), що визначаються централізовано".

6. У постанові N 2 від 1 квітня 1983 р. ( v0002700-83 ) "Про практику розгляду судами Української РСР трудових спорів колгоспників":

1) в абзаці першому пункту 2 слова "Відповідно до п.35" замінити словами "Відповідно до п.47".

Доповнити цей пункт абзацом третім такого змісту:

"Безпосередньо до суду може бути оскаржене виключення з членів колгоспу";

2) у пункті 3 слова "і виключення", "(старших)" виключити.

Доповнити цей пункт після слів "відповідно до" словами "статей 12, 14 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР", п.64 Примірного статуту колгоспу і";

3) пункт 4 після слів "внутрігосподарський розрахунок" доповнити словами "про організацію підрядних та орендних відносин" і після слів "внутріколгоспних актів" словами "Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР";

4) абзац другий пункту 5 доповнити реченням такого змісту:

"Якщо при застосуванні звільнення колгоспника від посади (роботи) як заходу дисциплінарного стягнення правління колгоспу на порушення п.47 Примірного статуту колгоспу не вирішило питання про надання йому іншої роботи, дана обставина може бути підставою для задоволення його вимог про оплату викликаного цим вимушеного прогулу стосовно до п.39 зазначеного Статуту";

5) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"При розгляді спорів про переведення на іншу роботу суди повинні враховувати, що в силу пп.4, 5, 18, 32, 34, 47 Примірного статуту і п.5 Примірних правил внутрішнього розпорядку колгоспу перевести колгоспника на іншу роботу правління колгоспу вправі: на його прохання; при зміні організації виробництва і праці; в зв'язку з виявленою невідповідністю колгоспника виконуваній роботі (внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи); в разі виробничої необхідності на строк до трьох місяців; у порядку дисциплінарного стягнення на строк до трьох місяців на нижчеоплачувану роботу або на нижчу посаду, а за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетрезвому стані - на той же строк на іншу нижчеоплачувану роботу або на іншу нижчу посаду без урахування кваліфікації";

6) в абзаці першому пункту 7 цифру "35" замінити цифрою "47";

7) в абзаці першому пункту 8 цифру "28" замінити цифрою "39".

Цей же пункт доповнити абзацом третім такого змісту:

"Якщо вимогу про оплату вимушеного прогулу у зв'язку з виключенням з колгоспу заявлено разом з оскарженням виключення з колгоспу, вона вирішується безпосередньо судом в одному провадженні";

8) доповнити абзац перший пункту 10 реченням такого змісту:

"При цьому має врахуватись, що члени колгоспу, які не виконали без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі у громадському господарстві, допустили виробничі упущення і прогули, появу на роботі в нетверезому стані, а також які вибули з колгоспу без поважних причин до закінчення господарського року або виключені з членів колгоспу рішенням його правління, з урахуванням пропозицій трудового колективу, можуть частково або повністю позбавлятися додаткової оплати й інших видів матеріального заохочення".

У цьому ж абзаці цифри "27, 28, 45" замінити цифрами "35, 36, 37, 39, 42".

Абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції:

"Оскільки згідно зі ст.25 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" і п.34 Примірного Статуту колгоспу останній самостійно визначає форми і системи оплати праці колгоспників, їх позови про доплату за надурочні роботи вирішуються з урахуванням правил, передбачених Положенням про оплату праці в колгоспі".

Абзац четвертий цього пункту після слів "порушенням порядку" доповнити словами "і підстав";

9) з абзацу другого пункту 11 слова "і Рекомендацій по оплаті праці у колгоспах Української РСР" виключити;

10) абзац перший пункту 13 доповнити словами "якщо розмір її перевищує середній місячний заробіток службової особи і остання несе повну матеріальну відповідальність".

Абзац другий цього пункту викласти в такій редакції:

"У таких випадках, а також при заподіянні шкоди у зв'язку з оплатою вимушеного прогулу за час невиконання рішення суду про поновлення на роботі згідно з п.15 Примірного Статуту колгоспу,авинна службова особа несе матеріальну відповідальність у розмірі дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо її вина виявилась у недбалості, і в повному розмірі при умисному заподіянні шкоди або вчиненні дій, що мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку і встановлених у порядку кримінального судочинства. Відшкодування шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку службової особи (колгоспника) провадиться за рішенням правління колгоспу шляхом відрахування з його заробітку".

7. У постанові N 7 ( v0007700-86 ) від 7 червня 1986 р. "Про практику застосування судами Української РСР земельного законодавства при розгляді цивільних справ":

у абзаці другому пункту 5 слова "(зі змінами, внесеними Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 вересня 1982 р.)" замінити словами "(в редакції Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 вересня 1987 р.)".

Голова Верховного Суду УРСР О.Н.Якименко
Секретар Пленуму, член
Верховного Суду УРСР В.Т.Маляренко