Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 990-IX
Прийняття: 05.11.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215 із наступними змінами):

1) статтю 5 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Особи мають право повторно безоплатно на тому самому рівні здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою кваліфікацією, професією (групою професій), спеціальністю на умовах конкурсу для державного (регіонального) замовлення у державних і комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі особи, які здобувають освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати роботу за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії";

2) статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання, мають право нормативно-правовими актами встановлювати особливі вимоги до створення та управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, прийому на посади керівників та педагогічних працівників, правил прийому осіб на навчання, організації освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення, порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб до закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання";

3) статтю 14 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Правила прийому осіб на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання встановлюються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать відповідно до законодавства".

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

4) у статті 17:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання - заклад освіти, який здійснює на певних рівнях професійної освіти підготовку здобувачів освіти для потреб центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінально-виконавчої системи".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Права та обов’язки, цілі, завдання та принципи діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, якщо його право на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти зазначено в ліцензії відповідної юридичної особи та якщо основним видом діяльності такого структурного підрозділу є освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. З метою реалізації цілей та завдань таким структурним підрозділам, у тому числі відокремленим, надаються окремі права фінансово-господарської самостійності: право вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби";

5) статтю 19 після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти, в тому числі закладу вищої освіти із статусом національного, шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу професійної (професійно-технічної) освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування такого підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.

Засновник забезпечує збереження та передачу новоутвореному закладу професійної (професійно-технічної) освіти як окремій юридичній особі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти, в тому числі закладу вищої освіти із статусом національного".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною шостою;

6) частину першу статті 20 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"органи місцевого самоврядування".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

7) абзац одинадцятий частини четвертої статті 24 викласти в такій редакції:

"разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти під час виробничого навчання, виробничої практики та інших видів практичного навчання спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";

8) у статті 25:

абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:

"виробнича практика та інші види практичного навчання на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Норми часу навчальної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання визначаються відповідно до установчих документів центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать";

9) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"Навчальний (робочий) час здобувача освіти в період проходження передвипускної (переддипломної), виробничої практики та інших видів практичного навчання встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством";

10) у частинах першій та третій статті 29 слова "виробничої практики" замінити словами "виробничої практики та інших видів практичного навчання";

11) абзац третій частини першої статті 37 викласти в такій редакції:

"матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами";

12) у частині дев’ятій статті 50 слова "виробниче навчання і виробничу практику" замінити словами "виробниче навчання, виробничу практику та інші види практичного навчання".

2. Частину четверту статті 13 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) доповнити словами "заклади професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
5 листопада 2020 року
№ 990-IX