Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 918-р
Прийняття: 16.11.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2016 р. № 918-р
Київ

Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні

1. Схвалити Концепцію розвитку системи електронних послуг в Україні, що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Державним агентством з питань електронного урядування, Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробити та в установленому порядку подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 918-р

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку системи електронних послуг в Україні

Проблема, яка потребує розв’язання

З розвитком інформаційного суспільства та суспільних відносин виникає необхідність надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі.

На сьогодні до сфери публічних послуг віднесені послуги, що надаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери їх управління.

У цій Концепції терміни вживаються у такому значенні:

автентифікація - електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, а також походження та цілісність електронних даних;

електронна ідентифікація - процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;

електронна послуга - адміністративна та інша публічна послуга, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про адміністративні послуги” і “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Згідно з останнім дослідженням ООН (United Nations Е-government Survey 2016) щодо розвитку електронного урядування (E-Government Development Index) Україна посіла 62 місце серед 193 держав.

Наведене свідчить про значне відставання України від світових темпів розвитку електронних послуг та необхідність розроблення єдиної скоординованої державної політики у зазначеній сфері, спрямованої на розв’язання таких першочергових проблем:

несформованість нормативно-правової бази, що регулює сферу надання електронних послуг;

відсутність єдиних вимог до запровадження електронних послуг;

неврегульованість питання електронної ідентифікації та автентифікації суб’єктів звернення під час надання електронних послуг;

відсутність міжвідомчої електронної взаємодії під час надання адміністративних послуг;

складність та зарегульованість порядків надання адміністративних послуг;

невизначеність формату електронного документа, згідно з яким суб’єкт звернення повинен подавати документи для отримання адміністративної послуги;

відсутність єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує надання електронних послуг на основі встановлених вимог;

брак довіри до електронної взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення;

низький рівень готовності державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до запровадження електронних послуг.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення напрямів, механізму і строків формування ефективної системи електронних послуг в Україні для задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та прозорих, безпечних та некорупційних, найменш затратних, швидких та зручних електронних послуг.

Досягнення мети Концепції повинно базуватися на таких основних принципах:

орієнтація на споживача;

доступність;

безпека та захист персональних даних;

дебюрократизація та адміністративне спрощення;

прозорість;

збереження електронної інформації (суб’єкти звернення повинні мати можливість отримувати інформацію про дії суб’єктів надання адміністративних послуг, пов’язані з отриманням їх персональних даних);

відкритість та повторне використання (здатність суб’єктів надання адміністративних послуг взаємодіяти для надання якісних та ефективних електронних послуг, використовуючи дані та технічні рішення один одного);

технологічна нейтральність;

ефективність і результативність.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року та складається з трьох основних етапів.

На першому етапі (2016-2017 роки) передбачається:

оптимізація порядків надання пріоритетних послуг, запровадження надання яких в електронній формі передбачається першочергово (далі - пріоритетні послуги), згідно з додатком;

реалізація пілотних проектів із запровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі та альтернативних способів електронної ідентифікації та автентифікації;

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури надання електронних послуг та визначення єдиних вимог до запровадження електронних послуг;

врегулювання на законодавчому рівні  застосування альтернативних електронному цифровому підпису схем електронної ідентифікації із встановленням рівня довіри до них (низького, середнього, високого);

розподіл електронних послуг за необхідними рівнями довіри до схем електронної ідентифікації залежно від наслідків, які можуть бути заподіяні у разі компрометації схеми.

На другому етапі (2018-2019 роки) передбачається:

оптимізація порядків надання адміністративних послуг;

запровадження пріоритетних послуг в електронній формі;

широке залучення фізичних та юридичних осіб до використання електронних послуг.

На третьому етапі (2020 рік) передбачається забезпечення надання електронних послуг в усіх сферах суспільного життя, надання інтегрованих електронних послуг, а також запровадження транскордонних електронних послуг.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для досягнення мети Концепції слід забезпечити виконання комплексних заходів за такими напрямами:

оптимізація порядків надання адміністративних послуг;

визначення та планування стадій розвитку системи електронних послуг;

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечує надання електронних послуг;

підвищення готовності фізичних та юридичних осіб до використання електронних послуг.

Забезпечення координації та контролю за реалізацією Концепції, виконання планів заходів, моніторингу стану їх виконання повинно здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг, разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку електронного урядування.

Оптимізація порядків надання адміністративних послуг

Запровадження електронних послуг потребує проведення оптимізації існуючих порядків надання адміністративних послуг з метою:

скорочення кількості документів, що вимагаються від суб’єкта звернення, за рахунок запровадження міжвідомчої електронної взаємодії, відкриття доступу до державних інформаційних ресурсів;

скорочення кількості та спрощення етапів, які передбачені порядком надання адміністративної послуги;

запровадження електронних форм взаємодії суб’єктів звернення та суб’єктів надання адміністративних послуг;

визначення окремих етапів (процедур), що передбачені порядком надання адміністративної послуги, які можуть бути автоматизовані;

скорочення строків виконання окремих етапів, які передбачені порядком надання адміністративної послуги, та загального строку надання адміністративної послуги.

Визначення та планування стадій розвитку електронних послуг

Запровадження електронних послуг повинно здійснюватися шляхом послідовної реалізації таких стадій.

На першій стадії передбачається забезпечити можливість дистанційного доступу суб’єкта звернення до повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

На другій стадії передбачається забезпечити можливість дистанційного доступу суб’єкта звернення для завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

На третій стадії передбачається забезпечити можливість подання суб’єктом звернення заяви та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги в електронній формі, а також здійснення оплати за надання адміністративної послуги в електронній формі (у разі надання платної адміністративної послуги).

Реалізація даної стадії передбачає проведення електронної ідентифікації суб’єкта звернення, розроблення та затвердження електронних форм заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також запровадження міжвідомчої електронної взаємодії.

Результат надання електронної послуги у паперовій формі може бути виданий суб’єкту звернення безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги або центром надання адміністративних послуг відповідно до встановленого порядку надання адміністративної послуги.

На четвертій стадії передбачається забезпечити виконання всіх етапів (процедур), передбачених порядком надання адміністративної послуги в електронній формі, а також персоналізоване планування необхідності отримання адміністративної послуги на підставі даних, відомих про фізичну або юридичну особу.

Четверта стадія не виключає фізичного контакту суб’єкта звернення та суб’єкта надання адміністративної послуги, якщо це передбачено законодавством.

Реалізація третьої та четвертої стадій розвитку електронних послуг повинна передбачати можливість доступу центрів надання адміністративних послуг до інформації про надання електронних послуг на відповідній території.

Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечує надання електронних послуг

Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечує надання електронних послуг, повинно здійснюватися за концептуальною моделлю системи електронних послуг (далі - концептуальна модель).

Концептуальна модель використовує сервіс-орієнтований підхід, модульний принцип з метою поєднання та повторного використання її компонентів під час запровадження нових електронних послуг та є достатньо універсальною для застосування як на місцевому, так і на національному рівні.

Концептуальна модель умовно поділяється на три рівні: рівень даних, рівень взаємодії та презентаційний рівень.

Рівень даних - нижчий рівень концептуальної моделі, який містить компоненти для формування електронних послуг.

Державні реєстри містять первинні та актуальні дані про фізичних та юридичних осіб, рухоме та нерухоме майно тощо. Дані з таких реєстрів повинні бути доступними для суб’єктів надання адміністративних послуг.

Інформаційні системи суб’єктів надання адміністративних послуг використовуються для підтримки прийняття управлінських рішень під час надання адміністративних послуг, які повинні бути інтегровані в єдиний державний портал надання адміністративних послуг згідно з єдиними встановленими вимогами, відкритими форматами та протоколами.

Зовнішні системи - це інформаційні системи третіх осіб (надавачі житлово-комунальних послуг тощо), дані з яких можуть використовуватися під час надання електронних послуг.

Сервіси - програмні інтерфейси, за допомогою яких забезпечується:

доступ до визначених даних з державних реєстрів та інших інформаційних систем під час здійснення міжвідомчої електронної взаємодії;

обробка електронних документів від суб’єктів звернення та обмін даними з єдиним державним порталом адміністративних послуг та/або іншими інформаційними системами під час надання електронних послуг.

Сервіси повинні бути розроблені власниками інформаційних систем згідно з єдиними встановленими вимогами, відкритими форматами та протоколами.

Рівень взаємодії - центральний рівень концептуальної моделі, який використовується для забезпечення автоматизованого обміну електронними даними та електронними документами між її компонентами. Такий обмін повинен бути безпечним, керованим та контрольованим.

Гарантування безпечного обміну потребує виконання таких управлінських функцій:

управління обміном для здійснення контролю за електронною ідентифікацією, автентифікацією, обміном електронними даними та електронними документами;

реєстрація обміну для забезпечення доступу до нових сервісів;

протоколювання обміну;

виконання вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Презентаційний рівень - вищий рівень концептуальної моделі, який повинен реалізовуватися на базі єдиного державного порталу адміністративних послуг, у тому числі інтегрованих в нього інших порталів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що функціонують та взаємодіють згідно з єдиними визначеними вимогами.

Презентаційний рівень повинен забезпечувати реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) і використання єдиного електронного кабінету суб’єкта звернення та єдиної системи електронної ідентифікації та автентифікації з метою:

забезпечення доступу до всіх електронних послуг з одного місця, уніфікації інтерфейсів надання електронних послуг;

збереження всієї історії взаємодії суб’єкта звернення із суб’єктами надання адміністративних послуг;

забезпечення можливості автоматичного планування необхідності отримання адміністративних послуг;

забезпечення здійснення контролю за якістю надання електронних послуг.

Центри надання адміністративних послуг можуть виконувати такі завдання в системі електронних послуг:

організація видачі результату надання електронної послуги в паперовій формі;

отримання інформації про надання електронних послуг для забезпечення здійснення загального контролю та координації надання адміністративних послуг на відповідній території;

організація допомоги суб’єктам звернення під час отримання електронних послуг;

реалізація можливості отримання дистанційної консультації, дистанційного запису на прийом, попереднього замовлення адміністративної послуги з наступним поданням оригіналу пакета документів, дистанційна оцінка якості надання адміністративної послуги, подання скарги щодо порушення порядку надання адміністративної послуги.

Доступ суб’єктів звернення до електронних послуг також може бути реалізований через посередників, з якими суб’єкти звернення контактують на постійній основі (бібліотеки, банки, провайдери телекомунікацій тощо), спеціальні автоматизовані пункти доступу до електронних послуг чи мобільні додатки, які взаємодіють з єдиним державним порталом адміністративних послуг згідно з єдиними визначеними вимогами.

Використання різних каналів доступу до електронних послуг дасть змогу зробити більш зручним, спростити та розширити доступ суб’єктів звернення до електронних послуг, задовольнити потреби різних груп, а також стимулювати використання суб’єктами звернення електронних послуг.

Створення, розвиток та експлуатація інформаційних систем суб’єктів надання адміністративних послуг повинно здійснюватися виходячи з необхідності їх сумісності з єдиною інформаційно-телекомунікаційною інфраструктурою.

Реалізація такого підходу дасть можливість забезпечити єдині високі стандарти якості надання електронних послуг на всій території України.

Підвищення готовності фізичних та юридичних осіб до використання електронних послуг

Переваги електронних послуг повинні бути зрозумілі та доступні для всіх суб’єктів звернення. З метою реалізації Концепції необхідно розширити та модернізувати зусилля з підвищення готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг шляхом забезпечення:

розвитку відповідних електронних освітніх ресурсів та розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності;

створення спеціальних місць для навчання громадян на базі мережі бібліотек, громадських організацій та волонтерських ініціатив;

розвитку системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

До популяризації розвитку системи електронних послуг повинні залучатися засоби масової інформації, громадські організації.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема:

покращити якість надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог;

підвищити ефективність роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування і досягти якісно нового рівня управління державою, що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності та підзвітності;

забезпечити необхідну мобільність і конкурентоспроможність громадян та суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах;

зменшити ризик корупції під час надання адміністративних послуг;

покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність держави;

стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Україні.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги видатків на виконання заходів Концепції уточняються щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів, конкретизації заходів за результатами їх виконання у попередні роки.Додаток
до Концепції

ПЕРЕЛІК
пріоритетних послуг, запровадження надання яких в електронній формі передбачається першочергово (третя, четверта стадії розвитку електронних послуг)

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

Державна реєстрація юридичної особи

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Державна реєстрація припинення юридичної особи

Внесення змін до відомостей про юридичну особу

Внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця

Державна реєстрація актів цивільного стану

Державна реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Призначення житлової субсидії

Призначення допомоги при  народженні дитини

Призначення допомоги по безробіттю

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Видача письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Видача контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформлення паспорта громадянина України

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

Видача посвідчення біженця

Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Реєстрація платника єдиного податку

Надання витягу з реєстру платників єдиного податку

Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами

Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків

Державна реєстрація (перереєстрація) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації

Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів,  з видачею номерних знаків

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ