Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 879-VI
Прийняття: 15.01.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.296 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 2155-VIII ( 2155-19 ) від 05.10.2017, ВВР, 2017, N 45, ст.400 N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318):

1) абзац перший преамбули, частину п'яту статті 9, абзац перший пункту "б" статті 12, пункт "б" частини першої статті 13, пункти "б", "в", "г", "и" частини першої і частину другу статті 17, частину сьому статті 30, друге речення частини восьмої і частину чотирнадцяту статті 43 після слів "державна пожежна охорона" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;

2) пункт "г" статті 1-2 доповнити словами "особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

3) частину четверту статті 9 та пункт "и" частини першої статті 17 після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України";

4) частину другу статті 17-2 після слів "служби в органах внутрішніх справ" доповнити словами "Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

5) друге речення частини дев'ятої статті 43 після слів "полковника податкової міліції" доповнити словами "полковника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

3. Пункт 2 статті 10 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408) доповнити словами "і Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

4. Частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2006 р., N 37, ст. 318) після слів "особи начальницького складу податкової міліції" доповнити словами "особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", а після слів "податковій міліції" доповнити словами "Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України".

5. У частині першій статей 6 і 10 Закону України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" ( 2919-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 103) слова "у сфері конфіденційного зв'язку" замінити словами "з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2155-VIII ( 2155-19 ) від 05.10.2017 }

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

8. У Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347):

1) абзац п'ятий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані йому регіональні органи";

2) у частині третій статті 9 слова "уповноважений орган у сфері захисту інформації" замінити словами "відповідно спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або підпорядкований йому регіональний орган";

3) у статті 10:

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації";

у частині четвертій слова "з уповноваженим органом у сфері захисту інформації" замінити словами "відповідно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або підпорядкованим йому регіональним органом".

9. Абзац одинадцятий частини другої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" ( 3014-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 53) викласти в такій редакції:

"спеціального зв'язку".

10. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258, N 51, ст. 519):

1) у статті 10:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів "молодший лейтенант", "лейтенант", "старший лейтенант", "капітан", "майор", "підполковник", "полковник" додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".

У зв'язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами четвертою - одинадцятою;

після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"11. Особи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням на службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Перелік посад, які можуть бути заміщені особами начальницького складу в цих державних органах, установах і організаціях, затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;

2) у частині дев'ятнадцятій статті 21 слово "технічного" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО