Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 876
Прийняття: 23.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 876
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869 “Про затвердження Порядку внесення засобів електронного цифрового підпису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, та надання послуг електронного цифрового підпису з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3148) зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 876

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869

1. У назві та пункті 1 постанови слова “засобів електронного цифрового підпису” замінити словами “засобів кваліфікованого електронного підпису”, а слова “послуг електронного цифрового підпису” - словами “кваліфікованих електронних довірчих послуг”.

2. У Порядку внесення засобів електронного цифрового підпису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, та надання послуг електронного цифрового підпису з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “засобів електронного цифрового підпису” замінити словами “засобів кваліфікованого електронного підпису”, а слова “послуг електронного цифрового підпису” - словами “кваліфікованих електронних довірчих послуг”;

2) у пункті 1 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”, а слова “, в тому числі засобів шифрування,” виключити;

3) у пункті 2:

в абзаці третьому слова “та використовується з метою здійснення комплексу заходів, пов’язаних з ідентифікацією особи та накладенням електронного цифрового підпису” замінити словами “, використовується з метою здійснення комплексу заходів, пов’язаних з ідентифікацією особи, генерацією пар ключів та створенням кваліфікованого електронного підпису”;

в абзаці п’ятому слова “ключових даних та накладення електронного цифрового підпису” замінити словами “пар ключів та створення кваліфікованого електронного підпису”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“захищений носій особистих ключів - засіб кваліфікованого електронного підпису, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

в абзаці сьомому слова “установлення особи” замінити словами “процедура однозначного установлення особи”;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“підписувач - фізична особа, яка на законних підставах отримала паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм та володіє особистим ключем, який згенерований та зберігається в захищеній енергонезалежній області пам’яті безконтактного електронного носія, та від свого імені застосовує кваліфікований електронний підпис;”;

4) у пункті 3:

слова “Послуги електронного цифрового підпису” замінити словами “Кваліфіковані електронні довірчі послуги”;

слова “посилених сертифікатів” замінити словами “кваліфікованих сертифікатів”;

слова “послуги фіксування часу” замінити словами “формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу”;

після слова “надаються” доповнити словами “кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - ”;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Уповноважені суб’єкти, які здійснюють представництво центру, виконують такі процедури:

приймання від осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку та отримали паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, заяв про реєстрацію в центрі як підписувачів та укладання договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

ідентифікація особи шляхом перевірки ідентифікаційних даних, які однозначно її визначають (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також відомості про місце реєстрації) та містяться у документах, що нею подаються;

надання в користування засобів кваліфікованого електронного підпису, внесених до паспортів громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм;

створення умов для генерації ключів безпосередньо особою, яка отримала паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм;

надання допомоги під час генерації ключів.”;

6) в абзаці другому пункту 8 слова “та засобами шифрування” виключити;

7) у пункті 9 слова “та шифрування” виключити;

8) абзаци перший - третій пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Засоби кваліфікованого електронного підпису, які вносяться до безконтактного електронного носія, імплантованого в паспорт громадянина України, повинні забезпечувати:

генерацію в захищеній енергонезалежній області пам’яті безконтактного електронного носія особистого та відкритого ключів, які використовуються для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису, і особистого та відкритого ключів, які використовуються для протоколу узгодження ключів шифрування;

можливість зберігання в захищеній енергонезалежній області пам’яті безконтактного електронного носія не менше п’яти пар особистих ключів, які використовуються для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису та для протоколу узгодження ключів шифрування;”;

9) у пункті 12 слова “для накладення та перевірки електронного цифрового підпису” замінити словами “для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису”;

10) у пункті 17 слова “системи електронного цифрового підпису” замінити словами “системи кваліфікованого електронного підпису”;

11) друге речення пункту 18 після слова “сертифікатів” доповнити словом “ключів”;

12) у пункті 24 слова “для електронного цифрового підпису” замінити словами “для кваліфікованого електронного підпису”;

13) в абзаці другому пункту 27 слова “у сфері послуг електронного цифрового підпису” замінити словами “у сфері електронних довірчих послуг”;

14) в абзаці першому пункту 30 слово “можуть” замінити словом “повинні”;

15) у тексті Порядку:

слова “Закон України “Про електронний цифровий підпис” в усіх відмінках замінити словами “Закон України “Про електронні довірчі послуги” у відповідному відмінку;

слова “у сфері електронного цифрового підпису” замінити словами “у сфері електронних довірчих послуг”;

слова “надійні засоби електронного цифрового підпису” та “Надійні засоби електронного цифрового підпису” в усіх відмінках замінити відповідно словами “засоби кваліфікованого електронного підпису” та “Засоби кваліфікованого електронного підпису” у відповідному відмінку;

слова “послуги електронного цифрового підпису” в усіх відмінках замінити словами “кваліфіковані електронні довірчі послуги” у відповідному відмінку;

слова “ключових даних” замінити словом “ключів”;

слова “ключів електронного цифрового підпису” замінити словами “ключів кваліфікованого електронного підпису”.