Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 812
Прийняття: 09.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2020 р. № 812
Київ

Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 754 від 21.07.2021
№ 966 від 15.09.2021
№ 416 від 28.04.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з національної інфраструктури геопросторових даних у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 812

СКЛАД
Ради з національної інфраструктури геопросторових даних

Міністр аграрної політики та продовольства, голова Ради;

Перший заступник Міністра цифрової трансформації, заступник голови Ради;

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства, заступник голови Ради;

Голова Держгеокадастру, заступник голови Ради;

Заступник Голови Держгеокадастру;

Заступник Міністра економіки;

Заступник Міністра оборони;

Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури;

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 416 від 28.04.2023}

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

Заступник Міністра культури та інформаційної політики;

Заступник Міністра охорони здоров’я;

Заступник Міністра фінансів;

Заступник Міністра енергетики;

Голова ДКА;

Голова ДСНС;

Голова Держводагентства;

Голова Держлісагентства;

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);

Перший віце-президент (віце-президент) Національної академії наук (за згодою);

представники органів місцевого самоврядування (за згодою);

представники підприємств, установ та організацій а також фахівці, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими (за згодою).

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 754 від 21.07.2021, № 966 від 15.09.2021, № 416 від 28.04.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 812

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних

1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо сфери національної інфраструктури геопросторових даних (базових геопросторових даних та метаданих, а також геопросторових даних та метаданих геоінформаційних систем);

сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у різних держателів геопросторових даних;

сприяння забезпеченню належних умов користування геопросторовими даними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими користувачами;

розгляд річного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями геопросторових даних.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

розробляє пропозиції та рекомендації щодо пріоритетів державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних та розробляє пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення;

забезпечує координацію дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання щодо забезпечення ефективної діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;

розробляє пропозиції та рекомендації з питань забезпечення прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування ефективних управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації;

готує пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

подає пропозиції до проектів концепцій, стратегій, програм та планів і нормативно-правових актів у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

надсилати звернення до держателів геопросторових даних;

залучати до участі у своїй роботі керівників держателів геопросторових даних;

утворювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Ради входять голова, його заступники та інші члени Ради.

Голова Ради затверджує персональний склад Ради та вносить у разі потреби зміни до нього.

Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності один із заступників голови.

За рішенням голови та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

9. Секретар Ради призначається головою Ради.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанов КМ № 754 від 21.07.2021, № 966 від 15.09.2021}

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, інформування всіх членів Ради про час і дату засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінагрополітики.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 754 від 21.07.2021}