Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 809
Прийняття: 09.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2020 р. № 809
Київ

Про затвердження Порядку формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України “Про охорону культурної спадщини” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 809

ПОРЯДОК
формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає загальні засади формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) відповідальна організація - установа, організація або заклад культури, що беруть участь у формуванні кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів;

2) виконавець робіт з дослідження археологічної спадщини (далі - виконавець робіт - фізична особа) - археолог (громадянин України), який підтвердив фаховий рівень дослідника археологічної спадщини;

3) кваліфікаційна рада з питань видачі кваліфікаційних документів (далі - кваліфікаційна рада) - колегіальний, незалежний орган, відповідальний за фаховий рівень виконавця робіт - фізичної особи, утворюється і діє без статусу юридичної особи, має свій бланк і круглу печатку із своїм повним найменуванням;

4) кандидат відповідальної організації (далі - кандидат) - особа, яка пропонується відповідальною організацією до складу кваліфікаційної ради;

5) самостійні польові археологічні дослідження - польові дослідження (археологічні розвідки, розкопки, інші земляні і підводні роботи), проведені виконавцем робіт з дослідження археологічної спадщини як керівником археологічної експедиції (її відокремленого загону) з дотриманням принципів наукового дослідження археологічної спадщини та виконанням зобов’язань, установлених частиною другою статті 35 Закону України “Про охорону культурної спадщини”;

6) форма кваліфікаційного документа - цифра, що проставляється на титульному аркуші кваліфікаційного документа в рядку “форма” і визначає вид та характер самостійних польових археологічних досліджень, для проведення яких фаховий рівень виконавця робіт - фізичної особи, що отримала відповідний кваліфікаційний документ, є достатнім.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про охорону культурної спадщини” та “Про охорону археологічної спадщини”.

3. Кваліфікаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

4. Завданням кваліфікаційної ради є розгляд питань щодо визначення фахового рівня виконавця робіт для здійснення самостійних польових археологічних досліджень. За результатами визначення фахового рівня виконавця робіт - фізичної особи кваліфікаційна рада видає такій особі кваліфікаційний документ в одній або більше формах, який може бути анульований за наявності підстав, визначених цим Порядком.

5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційної ради покладається на Інститут археології Національної академії наук.

Формування кваліфікаційної ради

6. Кількісний склад кваліфікаційної ради складається з дев’яти осіб на умовах представництва від відповідальних організацій за такою квотою:

1) три представники Інституту археології Національної академії наук;

2) один представник наукової установи Національної академії наук, для якої діяльність із дослідження археологічної спадщини є основною;

3) один представник адміністрації історико-культурного заповідника або музею, який у своєму складі має спеціальний структурний підрозділ з дослідження археологічної спадщини;

4) два представники закладу вищої освіти державної форми власності, що проводить підготовку фахівців-археологів не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти;

5) два представники громадського об’єднання, статутними завданнями якого передбачено захист інтересів археологів.

7. Формування кваліфікаційної ради проводиться Інститутом археології Національної академії наук шляхом:

1) прийняття рішення про початок формування кваліфікаційної ради;

2) оприлюднення рішення про початок формування кваліфікаційної ради;

3) прийняття документів відповідальних організацій, які бажають взяти участь у формуванні кваліфікаційної ради;

4) проведення перевірки відповідальних організацій щодо відповідності, вимогам визначеним у пункті 6 цього Порядку;

5) проведення перевірки відповідності кандидатів критеріям, визначеним цим Порядком;

6) ухвалення рішення про затвердження складу кваліфікаційної ради;

7) оприлюднення рішення про затвердження складу кваліфікаційної ради.

8. Рішення про початок формування кваліфікаційної ради приймається Інститутом археології Національної академії наук у строк, що не перевищує два місяці до закінчення строку повноважень діючої кваліфікаційної ради, або протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена кваліфікаційної ради.

9. У рішенні про початок формування кваліфікаційної ради зазначається:

1) строк подачі відповідальними організаціями документів, передбачених цим Порядком;

2) поштова адреса, на яку надсилаються зазначені документи;

3) строк формування кваліфікаційної ради та дата оприлюднення рішення про затвердження складу кваліфікаційної ради;

4) контактні дані особи, уповноваженої на приймання і перевірку поданих документів (далі - уповноважена особа).

10. Рішення про початок формування кваліфікаційної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту археології Національної академії наук у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Строк подачі відповідальними організаціями документів становить не більш як 60 календарних днів від дати оприлюднення рішення про початок формування кваліфікаційної ради. Строк подачі відповідальними організаціями документів може бути продовжений на строк до 30 календарних днів із внесенням відповідних змін у рішення про початок формування кваліфікаційної ради.

Строк формування кваліфікаційної ради становить не більш як 90 календарних днів від дати оприлюднення рішення про початок формування кваліфікаційної ради. У разі потреби строк подачі відповідальними організаціями документів щодо формування кваліфікаційної ради може бути продовжений на строк до 30 календарних днів.

11. Кандидат повинен відповідати таким критеріям:

1) мати науковий ступінь не нижче доктора філософії за науковою спеціальністю “Археологія”;

2) мати досвід самостійних польових археологічних досліджень не менше десяти років, з яких не рідше одного разу на рік протягом п’яти останніх років;

3) мати бездоганну ділову репутацію, що виключає наявність порушення зобов’язань, установлених частиною другою статті 35 Закону України “Про охорону культурної спадщини” протягом останніх трьох років.

12. Для участі у формуванні кваліфікаційної ради відповідальна організація подає шляхом надсилання на зазначену у рішенні про початок формування кваліфікаційної ради поштову адресу подання про участь у формуванні кваліфікаційної ради, в якому зазначається:

відповідність відповідальної організації пункту 6 цього Порядку;

прізвище, ім’я, по батькові кандидата, його посада у відповідальній організації, дані про освіту, науковий ступінь, вчене звання.

До подання додаються:

автобіографія кандидата із зазначенням основних наукових здобутків та інформації про участь кандидата у самостійних польових археологічних дослідженнях;

посвідчена в установленому порядку копія документа про присудження кандидатові наукового ступеня не нижче доктора філософії за науковою спеціальністю “Археологія”;

довідка про відсутність протягом останніх трьох років порушення зобов’язань, установлених частиною другою статті 35 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, видана органом охорони культурної спадщини, що видає дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою.

13. Уповноважена особа у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня закінчення строку подачі відповідальними організаціями документів, перевіряє їх відповідність:

вимогам, передбаченим пунктом 6 цього Порядку, - для відповідальної організації;

критеріям, визначеним цим Порядком, - для кандидатів.

Перелік кандидатів, що пройшли перевірку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту археології Національної академії наук у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

14. Персональний склад кваліфікаційної ради затверджується Інститутом археології Національної академії наук з числа кандидатів, що пройшли перевірку.

15. Якщо відповідальними організаціями в установлений строк не подано пропозиції щодо кандидатів для участі у формуванні кваліфікаційної ради або кандидати не пройшли перевірку відповідності критеріям, визначеним цим Порядком, Інститут археології Національної академії наук на свій розсуд у межах визначених критеріїв для кандидатів запрошує осіб до кваліфікаційної ради. В такому випадку персональний склад кваліфікаційної ради формується без урахування квот відповідальних організацій, передбачених пунктом 6 цього Порядку.

Якщо у строк, визначений для подачі відповідальними організаціями документів для участі у формуванні кваліфікаційної ради подано документи більше ніж від однієї відповідальної організації у межах квоти і висунуті кандидати пройшли перевірку відповідності критеріям, членом кваліфікаційної ради визначається кандидат, який має найбільший досвід участі в самостійних польових наукових археологічних дослідженнях.

16. Строк повноважень членів кваліфікаційної ради становить п’ять років.

17. Члени кваліфікаційної ради працюють на громадських засадах та беруть участь у засіданнях особисто, без права делегування своїх повноважень.

18. Повноваження члена кваліфікаційної ради припиняється достроково у разі:

1) відмови від участі в роботі кваліфікаційної ради за власним бажанням;

2) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

3) систематичної відсутності на засіданнях кваліфікаційної ради (понад три рази підряд) без поважної причини;

4) наявності підтверджених рішенням суду, яке набрало законної сили, фактів вчинення такою особою дій, що суперечать етиці науковця та дослідника археологічної спадщини;

5) його смерті;

6) набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у кваліфікаційній раді;

7) визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною;

8) припинення членства або трудових відносин із відповідальною організацією.

Рішення про припинення повноважень члена кваліфікаційної ради приймається Інститутом археології Національної академії наук за поданням кваліфікаційної ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена кваліфікаційної ради обирається інший член кваліфікаційної ради відповідно до вимог формування кваліфікаційної ради, встановлених цим Порядком.

Діяльність кваліфікаційної ради

19. Організаційною формою роботи кваліфікаційної ради є засідання, які відбуваються за потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання кваліфікаційної ради є відкритими.

Кваліфікаційну раду очолює голова, який обирається з числа членів кваліфікаційної ради на першому її засіданні простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування присутніх членів строком на п’ять років. Одна особа може бути обрана головою кваліфікаційної ради не більше ніж два строки підряд.

Заступник голови та секретар кваліфікаційної ради обираються із числа членів кваліфікаційної ради на першому її засіданні за пропозицією голови кваліфікаційної ради простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування присутніх членів строком на п’ять років.

Головує на засіданнях кваліфікаційної ради голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

20. Засідання кваліфікаційної ради скликаються її головою, а у разі його відсутності - заступником голови або на вимогу не менш ніж чотирьох членів кваліфікаційної ради. Члени кваліфікаційної ради повідомляються про проведення засідання через електронні або інші засоби зв’язку не пізніше ніж за сім календарних днів до дати його проведення.

Оголошення про дату, час, місце та порядок денний засідання кваліфікаційної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту археології Національної академії наук.

21. Засідання кваліфікаційної ради вважається правомочним у разі участі в ньому не менше двох третин її складу.

Рішення кваліфікаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Рішення кваліфікаційної ради оформлюються протоколом, що скріплюється підписами головуючого та секретаря, а в разі відсутності секретаря - особою, що одноразово обирається кваліфікаційною радою з числа своїх членів, присутніх на засіданні.

22. Кваліфікаційна рада має право:

1) запрошувати на засідання представників установ та організацій, які звернулися для отримання кваліфікаційного документа, виконавця робіт - фізичну особу та осіб, які надали виконавцю робіт - фізичній особі рекомендаційні листи;

2) запрошувати на засідання та залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань, що належать до компетенції кваліфікаційної ради, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, в тому числі іноземних та міжнародних, науковців, експертів, а також представників засобів масової інформації (за згодою);

3) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на кваліфікаційну раду завдань;

4) визначати критерії фахового рівня виконавця робіт - фізичної особи. Зазначені критерії підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Інституту археології Національної академії наук.

23. Голова кваліфікаційної ради:

1) організовує роботу та надає доручення членам кваліфікаційної ради;

2) відповідає за виконання покладених на кваліфікаційну раду завдань та функцій;

3) веде засідання кваліфікаційної ради;

4) вносить секретарю пропозиції щодо порядку денного засідань кваліфікаційної ради;

5) забезпечує всебічний та об’єктивний розгляд питань на засіданні кваліфікаційної ради;

6) підписує протокол засідання кваліфікаційної ради;

7) контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів кваліфікаційної ради;

8) представляє кваліфікаційну раду у відносинах із спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності кваліфікаційної ради або доручає здійснювати таке представництво члену кваліфікаційної ради;

9) підписує кваліфікаційний документ.

24. Секретар кваліфікаційної ради:

1) здійснює організаційне забезпечення засідань кваліфікаційної ради;

2) визначає порядок денний. Доводить до відома членів кваліфікаційної ради та запрошених осіб інформацію щодо порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання кваліфікаційної ради;

3) забезпечує підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях кваліфікаційної ради;

4) забезпечує ведення, складення, оформлення і зберігання протоколів засідань кваліфікаційної ради;

5) веде документацію кваліфікаційної ради;

6) контролює своєчасність надання та комплектність документації, інших матеріалів, що подаються на розгляд кваліфікаційної ради;

7) веде книгу обліку видачі кваліфікаційних документів.

25. Члени кваліфікаційної ради мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд кваліфікаційної ради;

2) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

3) викладати письмово окрему думку, що є невід’ємною частиною протоколу засідання кваліфікаційної ради;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідання кваліфікаційної ради.

26. Члени кваліфікаційної ради зобов’язані:

1) брати участь у роботі кваліфікаційної ради особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;

2) виконувати доручення голови кваліфікаційної ради, надані відповідно до цього Порядку;

3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кваліфікаційної ради;

4) бути об’єктивними та неупередженими під час голосування;

5) утримуватися від дій, що дискредитують власні авторитет і репутацію, авторитет і репутацію кваліфікаційної ради;

6) дотримуватися вимог законодавства, в тому числі цього Порядку.

27. Фаховий рівень виконавця робіт - фізичної особи може бути визнаний кваліфікаційною радою достатнім лише за умови відповідності таким кваліфікаційним вимогам:

1) наявності фахової освіти за науковою спеціальністю “Археологія” або “Музеєзнавство. Пам’яткознавство” не нижче другого рівня вищої освіти;

2) наявності досвіду ведення польових археологічних досліджень, що становить не менше чотирьох польових сезонів;

3) виконавець робіт - фізична особа повинен бути науковим або науково-педагогічним працівником установи або організації, статутна діяльність якої передбачає проведення наукових досліджень археологічної спадщини. До таких установ належать:

Інститут археології Національної академії наук;

наукові установи Національної академії наук, які у своєму складі мають спеціальний структурний підрозділ з дослідження археологічної спадщини;

заклади вищої освіти державної форми власності, що здійснюють підготовку фахівців за рівнем не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю “Історія та археологія”;

адміністрації історико-культурних заповідників, музеї державної та комунальної форми власності, які у своєму складі мають спеціальний структурний підрозділ з дослідження археологічної спадщини.

28. Для визначення фахового рівня виконавця робіт - фізичної особи установи та організації, зазначені у підпункті 3 пункту 27 цього Порядку (далі - заявник), звертаються до 1 травня до кваліфікаційної ради із заявою за формою згідно із додатком 1.

Після 1 травня приймаються заяви лише про визначення фахового рівня виконавця робіт - фізичної особи за видом невідкладних науково-рятувальних археологічних досліджень пам’яток або об’єктів культурної спадщини, яким загрожує знищення або руйнування, та про проведення наукової археологічної експертизи програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може негативно позначитися на стані об’єктів археологічної спадщини, їх територій та зон охорони (далі - наукова археологічна експертиза).

До заяви додаються:

копії паспорта громадянина України та документа, що засвідчує реєстраційний номер облікової картки платника податків - виконавця робіт - фізичної особи (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

обґрунтування проведення археологічних досліджень;

для виконавця робіт - фізичної особи, фаховий рівень якого визначається вперше, - завірена копія документа про відповідну фахову освіту; довідка з місця роботи; два рекомендаційні листи про практичний досвід та готовність до самостійних польових археологічних досліджень виконавця робіт - фізичної особи, надані фахівцями у галузі археології, що мають досвід проведення самостійних польових археологічних досліджень протягом останніх п’яти років;

для виконавця робіт - фізичної особи, яка протягом останніх п’яти років не проводила самостійно польові археологічні дослідження, - довідка з місця роботи, два рекомендаційні листи про наявний практичний досвід самостійних польових археологічних досліджень, надані фахівцями у галузі археології, що мають досвід проведення самостійних польових археологічних досліджень протягом останніх п’яти років;

для виконавця робіт - фізичної особи, що планує проводити підводні роботи, - завірена копія документа, що підтверджує кваліфікацію водолаза.

У разі коли заявником є адміністрація історико-культурного заповідника, музей державної та комунальної форми власності, до заяви додається завірена копія витягу із штатного розпису.

29. Обґрунтування проведення самостійних польових археологічних досліджень містить один із таких документів:

1) витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи (організації), про затвердження наукової теми виконавця робіт - фізичної особи, в якій зазначено необхідність проведення наукових досліджень, - якщо самостійні польові археологічні дослідження планується проводити на виконання наукової теми;

2) затверджену керівником установи (організації) програму проведення навчальної археологічної практики студентів, в якій зазначено строки практики, перелік пам’яток культурної спадщини (об’єктів культурної спадщини), або її завірену копію, - якщо самостійні польові археологічні дослідження планується проводити з метою здійснення практики студентів;

3) підтвердні документи щодо необхідності виконання відповідних робіт: акт щодо руйнації пам’ятки культурної спадщини (об’єкта культурної спадщини); копію експертного висновку наукової археологічної експертизи; лист органу охорони культурної спадщини; договір з фізичною або юридичною особою, що планує проведення будівельних робіт на об’єкті археологічної спадщини, - якщо археологічні дослідження планується проводити з науково-рятувальною метою.

30. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційна рада приймає рішення про наявність або відсутність у виконавця робіт - фізичної особи зазначеного в заяві фахового рівня. Рішення у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня його прийняття, доводяться до відома заявника.

31. Кваліфікаційна рада приймає рішення про відсутність у виконавця робіт - фізичної особи достатнього фахового рівня в разі наявності не менше однієї з таких підстав:

1) неподання документів, визначених пунктом 28 цього Порядку;

2) невідповідності виконавця робіт - фізичної особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 27 цього Порядку;

3) наявості виданого кваліфікаційного документа іншій особі з обґрунтуванням дослідження такої самої пам’ятки чи об’єкта культурної спадщини;

4) виявлення порушень методики проведення самостійних польових археологічних досліджень виконавцем робіт - фізичною особою під час попередніх досліджень археологічної спадщини;

5) проведення виконавцем робіт - фізичною особою видів робіт, не передбачених кваліфікаційним документом під час попередніх досліджень археологічної спадщини;

6) наявності фактів порушення виконавцем робіт - фізичною особою зобов’язань, установлених частиною другою статті 35 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, під час проведення попередніх досліджень археологічної спадщини;

7) зазначення в обґрунтуванні проведення самостійних польових археологічних досліджень такого обсягу запланованих самостійних польових археологічних досліджень, що може вплинути на якість дослідження об’єкта археологічної спадщини (пам’ятки культурної спадщини);

8) неможливості проведення археологічних досліджень на території, наведеній в обґрунтуванні, незалежно від волі виконавця робіт - фізичної особи;

9) наявності висновку (листа) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про недоцільність проведення археологічних досліджень на відповідній території.

32. Відповідно до рішення кваліфікаційної ради, яким встановлено наявність у виконавця робіт - фізичної особи достатнього фахового рівня для проведення досліджень археологічної спадщини, у строк, що не перевищує 30 календарних днів, оформляється кваліфікаційний документ згідно з додатком 2.

Кваліфікаційний документ видається строком до 31 грудня року отримання заяви за такими формами:

форма № 1 - для проведення повномасштабних археологічних розкопок з метою розкриття наукової теми, затвердженої вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи або організації, де працює виконавець робіт - фізична особа;

форма № 2 - для проведення археологічних розвідок у межах визначених територій (пошук археологічних об’єктів, збір підйомного матеріалу та закладання шурфів);

форма № 3 - для проведення археологічних розвідок у межах визначених територій без виконання будь-яких земляних робіт на пам’ятках археології, крім обмежених зачисток існуючих оголень культурного шару;

форма № 4 - для проведення науково-рятувальних археологічних розкопок та археологічного нагляду на зазначених у кваліфікаційному документі об’єктах археологічної спадщини (пам’ятках культурної спадщини), яким загрожує знищення або руйнування;

форма № 5 - для проведення підводних археологічних досліджень на об’єктах культурної спадщини (пам’ятках культурної спадщини) (пошук, підняття об’єктів на поверхню, їх консервація, реставрація і паспортизація);

форма № 6 - для проведення науково-археологічних експертиз (науково-пошукового обстеження) земельних ділянок, з’ясування наявності (відсутності) археологічного культурного шару, встановлення площі його поширення, культурно-хронологічної належності.

Особі, яка вперше отримує кваліфікаційний документ та протягом останніх п’яти років не проводила самостійно польові археологічні дослідження, видається кваліфікаційний документ за формою 3.

Кваліфікаційний документ за формою 6 видається виконавцям робіт - фізичним особам, які мають досвід самостійних польових археологічних досліджень не менше трьох років безперервно, що передували року подання заяви про визначення їх фахового рівня.

33. Кваліфікаційний документ видається особисто виконавцю робіт - фізичній особі. Інформація про дату і час отримання кваліфікаційного документа оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту археології Національної академії наук. Запис про видачу кваліфікаційного документа вноситься секретарем кваліфікаційної ради до книги обліку за формою згідно з додатком 3.

Кваліфікаційний документ не може бути переданий іншій особі. В разі втрати кваліфікаційного документа виконавець робіт - фізична особа у строк, що не перевищує десяти календарних днів, письмово повідомляє про це кваліфікаційну раду та правоохоронні органи. У разі виникнення необхідності у продовженні археологічних досліджень виконавець робіт - фізична особа, який втратив кваліфікаційний документ, звертається до кваліфікаційної ради із заявою про видачу дубліката у строк, що не перевищує 30 календарних днів.

Дублікат кваліфікаційного документа видається в межах дії такого документа без розгляду питання на засіданні кваліфікаційної ради. На дублікаті кваліфікаційного документа наноситься напис “ДУБЛІКАТ”.

Про втрату кваліфікаційного документа та видачу дубліката секретарем кваліфікаційної ради вноситься відповідний запис до книги обліку видачі кваліфікаційних документів.

34. Кваліфікаційна рада може анулювати кваліфікаційний документ до завершення строку його дії виключно у разі:

1) наявності фактів порушення виконавцем робіт - фізичною особою зобов’язань, установлених частиною другою статті 35 Закону України “Про охорону культурної спадщини” під час проведення досліджень археологічної спадщини;

2) проведення виконавцем робіт - фізичною особою видів робіт, не передбачених кваліфікаційним документом;

3) непередачі виконавцем робіт - фізичною особою виявлених археологічних предметів на постійне зберігання визначеній у дозволі установі для їх внесення до державної частини Музейного фонду України;

4) неможливості проведення подальших археологічних досліджень на території, зазначеній в обґрунтуванні, з підстав, незалежних від волі виконавця робіт - фізичної особи;

5) наявності висновку (листа) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про недоцільність проведення археологічних досліджень на відповідній території.

35. Питання анулювання кваліфікаційного документа ініціюється кваліфікаційною радою за зверненням юридичних або фізичних осіб або з власної ініціативи.

Про анулювання кваліфікаційного документа кваліфікаційна рада у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня прийняття нею відповідного рішення, письмово повідомляє заявника, виконавця робіт - фізичну особу, що отримала кваліфікаційний документ, та орган охорони культурної спадщини, що видав дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, історичних ареалах населених місць, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою. До повідомлення додається витяг із протоколу засідання кваліфікаційної ради про прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного документа.

Секретар кваліфікаційної ради вносить до книги обліку видачі кваліфікаційних документів запис про анулювання кваліфікаційного документа та надсилання повідомлення про прийняте рішення.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ
на проведення наукового дослідження археологічної спадщини


Додаток 3
до Порядку

КНИГА
обліку видачі кваліфікаційних документів