Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 769-VII
Прийняття: 23.02.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.190)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

2. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):

1) текст статті 214 викласти в такій редакції:

"1. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, статті 128 Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховна Рада обирає:

1) професійного суддю безстроково, термін повноважень якого на посаді судді закінчився;

2) суддею безстроково особу, яка раніше уже обіймала посаду судді не менше п’яти років, але на час розгляду питання про обрання не займає посаду судді;

3) суддею раніше обраного безстроково до суду іншого рівня або до суду того ж рівня, але іншої спеціалізації.

2. Подання про обрання суддів безстроково вноситься до Верховної Ради Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Разом з поданням Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Верховної Ради подаються документи, визначені статтею 75 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

4. Комітет, до предмета відання якого належить попередній розгляд питання про обрання на посади суддів безстроково, розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в місячний строк з дня його надходження до Верховної Ради. Рішення комітету про рекомендування або відмову у рекомендуванні щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково подається до Верховної Ради.

5. За наявності рішення про рекомендування або відмову у рекомендуванні про обрання суддів безстроково комітет, до предмета відання якого належить попередній розгляд питання про обрання на посади суддів безстроково, вносить пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради питання стосовно обрання суддів безстроково.

6. Обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради починається з доповіді комітету, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про обрання та звільнення суддів, обраних безстроково.

7. Кожний народний депутат має право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидату, який обирається на посаду судді безстроково, висловлювати свою думку щодо цієї кандидатури.

8. За наявності зауважень до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, висловлених на пленарному засіданні Верховної Ради, що потребують додаткової перевірки комітетом, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про судоустрій, статус суддів та забезпечення діяльності судів, голосування щодо цього кандидата не проводиться. Повторний розгляд подання щодо нього здійснюється за умови перевірки зазначеним комітетом дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України, статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також перевірки звернень громадян та інших звернень щодо діяльності кандидата на посаду судді безстроково відповідно до вимог статті 2141 цього Регламенту. У разі якщо повідомлені народними депутатами факти на пленарному засіданні Верховної Ради не знайшли свого підтвердження, розгляд такої кандидатури проводиться без обговорення.

9. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради. Голосування щодо обрання кандидатів на посаду судді безстроково може проводитись як по кожній кандидатурі на посаду окремо, так і за списком кандидатів на посади.

10. У разі якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата на посаду судді безстроково з посади судді";

2) доповнити статтями 2141, 2142 та 2143 такого змісту:

"Стаття 2141. Перевірка комітетом Верховної Ради звернень громадян та інших матеріалів стосовно діяльності кандидата, який обирається суддею безстроково

1. Комітет здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України та статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також перевірку звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата.

2. У разі якщо розгляд звернень потребує додаткової перевірки, комітет приймає рішення про направлення їх до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Ради суддів України.

3. Строк розгляду таких звернень та надання відповіді комітету обчислюється відповідно до положень, передбачених законом про звернення громадян.

4. За необхідності комітет може провести безпосередню перевірку звернень, доручивши її здійснення члену цього комітету (за його згодою).

5. Кандидат, який обирається на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з матеріалами звернень щодо його діяльності, запитів комітету по них та відповідей, наданих комітету.

6. Секретаріат комітету у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів через Апарат Верховної Ради списки кандидатів, які пропонуються для обрання суддями безстроково, із зазначенням дня та часу засідання комітету.

7. На засідання комітету запрошуються також уповноважені представники Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вищих спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, а також кандидат на посаду судді, присутність якого на засіданні є обов’язковою.

8. На засідання комітету на вимогу народних депутатів можуть бути запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадськості.

9. Особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, повідомляються про день і час засідання письмово не пізніш як за три дні до дня його проведення.

Стаття 2142. Розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на засіданні комітету Верховної Ради

1. Комітет розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в місячний строк з дня їх надходження. У разі необхідності перевірки фактів, які не дають можливості прийняти рішення, цей строк може бути продовжений цим комітетом, але не більше ніж на два місяці, крім випадків, коли строк продовження перевірки припадає на міжсесійний період роботи Верховної Ради.

2. Розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково проводиться на засіданні комітету колегіально щодо кожного кандидата окремо.

3. Під час обговорення члени комітету, запрошені особи мають право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидату.

4. Рішення комітету про рекомендування або відмову в рекомендуванні щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково після обговорення кандидатури та розгляду поданих звернень стосовно його діяльності проголошується в присутності кандидата.

5. Рішення комітету про нерекомендування кандидата на обрання суддею безстроково не є перешкодою для розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради.

Стаття 2143. Обов’язковість рішення комітету Верховної Ради про обрання кандидатів на посаду суддів безстроково Верховною Радою

1. За наявності рішення про рекомендування або відмову в рекомендуванні щодо обрання суддів безстроково комітет вносить пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради питання стосовно обрання цих суддів.

2. Верховна Рада на пленарних засіданнях обирає або відмовляє в обранні суддів безстроково за наявності рішення відповідного комітету".

3. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2013 р., № 17, ст. 153):

1) в абзаці першому частини другої статті 20 слова "Вищою радою юстиції" замінити словами "Верховною Радою України";

2) у частині третій статті 74:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) Комітет Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питань про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково, приймає рішення щодо рекомендування або відмови у рекомендуванні про обрання кандидата на посаду судді безстроково та внесення цього рішення на розгляд Верховної Ради України";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) Верховна Рада України приймає рішення про обрання кандидата або відмову в обранні на посаду судді безстроково";

3) частини другу, третю та шосту статті 79 викласти в такій редакції:

"2. Питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України за наявності висновків Комітету Верховної Ради України.

3. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді визначеного Комітетом Верховної Ради України доповідача";

"6. У разі якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата з посади судді";

4) частину першу статті 101 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) кандидата на посаду судді безстроково не обрано Верховною Радою України".

4. Після абзацу п’ятого пункту 5 додатку до Постанови Верховної Ради України "Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 38, ст. 506) доповнити новим абзацом такого змісту:

"обрання на посади суддів безстроково, звільнення суддів, призначення суддів на адміністративні посади".

У зв’язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Голови судів та їх заступники, призначені на посади голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови суду, заступника голови суду до закінчення строку, на який їх призначено, якщо інше не встановлено законом.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
23 лютого 2014 року
№ 769-VII