Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 766
Прийняття: 31.05.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 31 травня 2006 р. N 766 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

Про внесення змін до положень про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2005 р., N 28, ст. 1623), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 766

ЗМІНИ, що вносяться до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування ( 468-2004-п )

1. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України ( 468-2004-п ):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "напрямом "державне управління" виключити;

2) абзаци третій і четвертий підпункту 1 пункту 3 після слів "не менш як один рік" доповнити словами і цифрами "(за винятком осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках)";

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова "та заочною" замінити словами "заочною та заочно-дистанційною";

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"займають посади не нижче п'ятої категорії і мають ранг державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не нижче десятого;

працюють на посадах не нижче шостої категорії, зараховані до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорій та перебувають у кадровому резерві не менш як один рік (за винятком осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Зазначені у цьому пункті особи приймаються на навчання за рекомендацією органу, установи, організації, в яких вони працюють або перебувають у кадровому резерві";

4) у пункті 5:

абзац перший після слів "керівних кадрів" доповнити словами "за рекомендацією органів, установ, організацій та";

у підпункті 2 слова "за рекомендацією органів державної влади або органів місцевого самоврядування" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Народні депутати України при вступі до Академії рекомендацій не подають";

5) абзац перший пункту 7 після слова "заочною" доповнити словами "та заочно-дистанційною";

6) друге речення абзацу другого пункту 11 викласти у такій редакції:

"При цьому кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування повинна становити не менш як 33 відсотки, а кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають посади першої - четвертої категорій, - не менш як 50 відсотків";

7) в абзаці першому пункту 12 слово "чотири" замінити словом "три";

8) друге речення абзацу другого пункту 13 викласти у такій редакції:

"Особи, які вступають до Академії на навчання за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, подають рекомендацію органу, установи, організації, в яких вони працюють або перебувають у кадровому резерві";

9) абзац шостий пункту 15 викласти у такій редакції:

"На факультет вищих керівних кадрів приймаються особи за результатами тестування з визначення їх професійних якостей і співбесіди із сучасних проблем державного управління";

10) пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання в Академію з 2006 року за денною формою перебували на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, виплачується в 2006 році стипендія в розмірі посадового окладу, а з 2007 року - в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. Слухачам, які на момент зарахування до Академії не перебували на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, виплачується в 2006 році стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як один максимальний посадовий оклад спеціаліста II категорії міністерства, а з 2007 року - провідного спеціаліста міністерства в розмірі, встановленому згідно з додатком 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632).

Розмір стипендії перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.

Слухачам, зарахованим до Академії у 2005 році за денною формою навчання, виплачується стипендія у розмірі, раніше визначеному відповідними наказами ректора Академії за 2005 рік";

11) у додатку 1 до Положення:

абзац четвертий пункту 1 після слів "четвертої категорії" доповнити словами "або ту, на якій він перебуває в кадровому резерві згідно з договором-направленням";

в абзаці третьому пункту 2 слова "і відпрацювати в ньому (ній)" замінити словами "і відпрацювати на посаді державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування)";

12) у тексті Положення слово "вечірня" в усіх відмінках замінити словом "вечірньо-заочна" у відповідному відмінку;

13) додаток 2 до Положення викласти у такій редакції:

"Додаток 2 до Положення

РЕКОМЕНДАЦІЯ

__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, установи, організації)
__________________________________________________________________
рекомендує відповідно до статті 29 Закону України "Про державну
службу" для вступу до Національної академії державного
управління при Президентові України на навчання за формою_________ __________________________________________________________________
(вечірньо-заочна, заочна, заочно-дистанційна) _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові вступника) _________________________________________________________________,
(дата народження)
який (яка) займає посаду__________________________________________
(найменування)
в________________________________________________________________,
(місце роботи)
має страховий стаж________________ і зарахований (зарахована) до
кадрового резерву для прийняття на посаду державного службовця
(посадової особи місцевого самоврядування) __________________________________________________________________
(найменування, категорія) __________________________________________________________________
(дата та номер наказу чи розпорядження)

Під час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові вступника)
користуватиметься пільгами, передбаченими законодавством для осіб,
які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих
навчальних закладах.
________________________ ________________ ______________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
____ _____________200_ р.
__________________________________________________________________
(місцезнаходження органу, установи, організації)

2. У Положенні про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування ( 468-2004-п ):

1) у пункті 1:

перше речення абзацу першого доповнити словами "відповідно до договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України)";

абзац четвертий після слів "кадровому резерві" доповнити словами "визначених договорами-направленнями";

2) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Академії - керівників стажування слухачів визначаються наказом ректора".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.