Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 714
Прийняття: 16.09.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 714
Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 787 від 02.09.2020}

Відповідно до статті 18 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 714
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 787)

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку

Прем’єр-міністр України, голова Міжвідомчої координаційної комісії

Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Міжвідомчої координаційної комісії

Міністр Кабінету Міністрів України, заступник голови Міжвідомчої координаційної комісії

Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник голови Міжвідомчої координаційної комісії

Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій

Керівник Директорату координації та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Міжвідомчої координаційної комісії

Голова (заступник) Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)

Голова (заступник) Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Перший заступник (заступник) Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров’я

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра культури та інформаційної політики

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Перший заступник (заступник) Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Перший заступник (заступник) Міністра цифрової трансформації

Перший заступник (заступник) Міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Голови обласних, Київської міської держадміністрацій (у разі потреби)

Галузеві експерти (за згодою)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 787 від 02.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 714

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку (далі - Міжвідомча комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення здійснення його повноважень.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

1) забезпечення координації дій органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, зокрема з обов’язковим залученням органів місцевого самоврядування до формування та реалізації державної регіональної політики, а також до узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики;

2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної регіональної політики;

3) розроблення пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної регіональної політики;

4) сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади під час формування та реалізації державної регіональної політики;

5) розроблення пропозицій щодо забезпечення взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;

6) сприяння використанню позитивного досвіду інших країн, зокрема європейських, під час удосконалення нормативно-правової бази з питань державної регіональної політики.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та планів заходів з її реалізації, регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 787 від 02.09.2020}

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань формування та реалізації державної регіональної політики;

3) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної регіональної політики;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) вивчає питання поєднання інструментів планування і фінансування у сфері регіональної політики, пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів та їх концентрації для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів у регіонах;

6) сприяє створенню ефективних механізмів представництва інтересів регіонів на загальнодержавному рівні, територіальних громад на регіональному рівні;

7) готує пропозиції щодо участі у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

8) сприяє формуванню конкурентоспроможності регіонів, стимулюванню міжрегіональної інтеграції, подоланню міжрегіонального відчуження та участі регіонів у програмах і проектах розвитку транскордонного співробітництва;

9) проводить моніторинг запровадження дієвих інструментів державної підтримки виконання міжрегіональних програм і проектів;

91) сприяє цифровій трансформації регіонів, діджиталізації процесів моніторингу регіонального і місцевого розвитку, у тому числі шляхом створення єдиної геоінформаційної системи моніторингу та оцінки розвитку регіонів та територіальних громад, що розроблена та функціонує за стандартами, порівняними із стандартами відповідних баз даних у країнах ЄС;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 91 згідно з Постановою КМ № 787 від 02.09.2020}

10) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої комісії є Прем’єр-міністр України.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 02.09.2020}

Голова Міжвідомчої комісії здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Міжвідомчої комісії.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 02.09.2020}

Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує її голова.

Голова Міжвідомчої комісії має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

Перший заступник голови Міжвідомчої комісії за дорученням голови Міжвідомчої комісії приймає та затверджує рішення про утворення робочих груп та їх персональний склад, здійснює керівництво ними, скликає засідання зазначених робочих груп та головує на них.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 02.09.2020}

8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої комісії веде її голова, а в разі його відсутності - перший заступник голови за його дорученням, у разі відсутності голови та першого заступника голови - один із заступників голови за дорученням голови.

Організаційне забезпечення засідання Міжвідомчої комісії забезпечує її секретар.

Голова Міжвідомчої комісії може прийняти рішення про проведення засідання Міжвідомчої комісії у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої комісії в такому режимі у засіданні Міжвідомчої комісії. У зазначеному засіданні беруть участь члени Міжвідомчої комісії, а також інші особи, які визначені головою Міжвідомчої комісії.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 787 від 02.09.2020}

9. На своїх засіданнях Міжвідомча комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої комісії.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 02.09.2020}

{Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 787 від 02.09.2020}

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 787 від 02.09.2020}

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 02.09.2020}