Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 709-VII
Прийняття: 21.11.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.794)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 879-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 16, ст.582
Кодексом
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48
Законом
№ 2849-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у статті 212-9:

назву доповнити словами "та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів";

абзац перший частини першої після слів "друкованих засобах масової інформації" доповнити словами "в продукції інформаційного агентства", а після слів "працівниками засобів масової інформації" - словами "інформаційних агентств";

абзац перший частини другої доповнити словами "інформаційних агентств";

2) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

в абзаці "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 212-9)" слово та цифри "стаття 212-9" замінити словами та цифрами "стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації";

в абзаці "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань" слова та цифри "(стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань" замінити словами та цифрами "(стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)";

у пункті 2-2 слово та цифри "(статті 212-11, 212-15-212-20)" замінити словом та цифрами "(статті 212-7, 212-9, 212-11-212-20)".

2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у частині десятій статті 172 слова "надходження позовної заяви" замінити словами "відкриття провадження у справі";

2) у статті 174:

назву та частину першу після слів "органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації" доповнити словами "інформаційних агентств", а після слів "працівників засобів масової інформації" - словами "та інформаційних агентств";

друге речення частини третьої після слів "бездіяльності засобів масової інформації" доповнити словами "інформаційних агентств", а після слів "працівників засобів масової інформації" - словами "та інформаційних агентств";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору порушення засобом масової інформації чи інформаційним агентством вимог закону про вибори суд невідкладно повідомляє про це Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, Центральну виборчу комісію, відповідну окружну виборчу комісію";

3) статтю 175 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму і комісію вищого рівня про відкриття провадження у справі та про ухвалене судом рішення".

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

4. Статтю 8 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку".

5. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2012 р., № 10-11, ст. 73):

1) частину другу статті 4 після слів "офіційні спостерігачі від" доповнити словами "громадських організацій";

2) частину першу статті 10 та частину першу статті 12 після слова "розгляду" доповнити словами "та обговорення";

3) пункт 1 частини другої статті 29 після слова "розгляді" доповнити словами "та обговоренні".

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

7. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 23, ст. 218):

у першому реченні:

після слів "Інформаційні плакати" доповнити словами "політичних партій";

слова "від політичних партій" виключити;

друге речення виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"За заявою відповідного суб’єкта виборчого процесу на інформаційному плакаті місцевої організації партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати і посадові особи місцевого самоврядування поруч із текстом державною мовою розміщується його переклад регіональною мовою (мовами). Засвідчений в установленому законодавством порядку текст перекладу подається суб’єктом виборчого процесу одночасно із такою заявою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 лютого 2014 року.

{Пункт 2 розділу ІІ виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 листопада 2013 року
№ 709-VII