Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 682
Прийняття: 23.07.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 липня 2008 р. № 682
Київ

Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"

Відповідно до статей 10, 16, 20 і 22 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього;

Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї;

Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті;

Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними;

Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. № 682

ПОРЯДОК
взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього

1. Взяття громадян на соціальний квартирний облік (далі - облік) здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону. Для взяття на облік громадянин або уповноважена ним особа, що підтверджується завіреною в установленому законом порядку довіреністю, подає письмову заяву.

Недієздатні громадяни беруться на облік за заявою опікунів або органів опіки та піклування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 365 від 06.04.2011}

Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 365 від 06.04.2011}

Внутрішньо переміщені особи беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. При цьому члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка подає заяву, беруться на облік разом із нею незалежно від місця такого обліку (за умови, що вони не перебувають на обліку за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб).

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

Заява про взяття громадянина на облік подається до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування заявника. Якщо зазначеним органом утворено центр надання адміністративних послуг, заява подається виключно через такий центр. Заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією, на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування та зазначеної адміністрації.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік за місцем їх фактичного проживання, зазначеним у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 522 від 26.05.2021}

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, місцем походження або проживання яких до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є населені пункти тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та які не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться на облік органами місцевого самоврядування за місцем їх фактичного проживання на території населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій і територій населених пунктів на лінії зіткнення. Зміна місця проживання таких осіб після взяття їх на облік не є підставою для зняття їх з відповідного обліку.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 522 від 26.05.2021}

1-1. Заява про взяття громадянина на облік подається одним з таких способів:

1) особисто під час відвідування органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг, зокрема за наявності технічної можливості шляхом заповнення відповідною посадовою особою органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг електронної форми заяви, її роздрукування та підписання громадянином;

2) через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або інтегровану з ним інформаційну систему в електронній формі за наявності технічної можливості. Ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису;

3) рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Засвідчення справжності підпису особи у заяві здійснюється відповідно до Закону України “Про нотаріат”.

{Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

2. У заяві про взяття громадянина на облік зазначаються відомості про характеристику житлового приміщення, в якому проживають громадянин, який подає заяву, та члени його сім’ї (загальна та житлова площа квартири/приміщення, кількість кімнат у квартирі, а також документи, що підтверджують право на проживання в житловому приміщенні, або інформацію про фактичне місце проживання/перебування у разі, коли заява про взяття на облік подається внутрішньо переміщеною особою).

До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи:

довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108), зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним (крім внутрішньо переміщених осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), та бездомних осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним, з пред’явленням оригіналів таких документів;

копії одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) і бажають стати на облік, з пред’явленням оригіналів;

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів;

копії документів, що підтверджують право громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на облік;

довідки про доходи громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї за попередній рік.

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа під час визначення середньомісячного сукупного доходу не враховуються соціальна стипендія, пенсія у зв’язку з втратою годувальника та аліменти на утримання дитини;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 522 від 26.05.2021}

відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).

До заяви про взяття на облік, крім зазначених документів, у разі наявності у громадянина, який подає заяву, або членів його сім’ї житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування), додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у місті держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 3, ст. 122), з пред’явленням оригіналу.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, крім зазначених документів, додаються:

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.

У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для взяття на облік, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

У разі відсутності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для взяття на облік, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який подає заяву.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

3. Громадянин без визначеного місця проживання звертається для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування.

У день звернення до органу місцевого самоврядування громадянинові видається направлення на безоплатне тимчасове (до шести місяців) проживання в тимчасовому притулку для дорослих. Відсутність у громадянина документів, що посвідчують особу, не може бути підставою для відмови в наданні місця у такому притулку.

4. Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття громадянина на облік та документи, що додаються до неї, в книзі згідно з додатком 2 та видає розписку згідно з додатком 3.

5. Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви разом з документами, що додаються до неї, не пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

Зазначене рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

Під час вирішення питання щодо надання соціального житла - квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності такого громадянина або членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім площі житла, розміщеного на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також площі житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування).

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

6. Громадянинові може бути відмовлено у взятті на облік у разі подання документів:

у неповному обсязі відповідно до пункту 2 цього Порядку;

які містять виправлення;

що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

які містять недостовірні відомості, що встановлено відповідним органом місцевого самоврядування.

7. У разі прийняття рішення про взяття на облік орган місцевого самоврядування вручає/надсилає громадянинові не пізніше семи робочих днів після його прийняття повідомлення згідно з додатком 4.

Повідомлення про відмову згідно з додатком 5 надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

8. Відомості про громадян, щодо яких органом місцевого самоврядування прийнято рішення про взяття на облік, вносяться до книги обліку згідно з додатком 6.

9. Списки громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому порядку і в порядку загальної черги, складаються згідно з додатком 7 на підставі даних обліку.

10. Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про ведення обліку шляхом оприлюднення списків громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

11. Орган місцевого самоврядування може зняти громадянина з обліку у разі:

подання ним заяви про зняття з обліку;

втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла;

виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва чи придбання житла;

надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку;

виявлення в документах, поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку, недостовірних відомостей, а також неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на облік.

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається органом місцевого самоврядування не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

Повідомлення про зняття з обліку надсилається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів після прийняття такого рішення за формою згідно з додатком 8 із зазначенням причини.

12. За громадянином, якого знято з обліку у зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу перевищує суму опосередкованої вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня зняття з обліку право на поновлення в черзі за його обліковим номером.


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}Додаток 2
до Порядку

КНИГА
реєстрації заяв громадян про взяття на соціальний квартирний облік

____________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування і населеного пункту)

Розпочата _________ ___________________ 20___ р.

Закінчена _________ ___________________ 20___ р.

Порядковий номер

Дата надходження заяви і документів, що додаються до неї

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування, його зміст

Дата надсилання заявникові і номер повідомлення про прийняте рішення


Додаток 3
до Порядку

РОЗПИСКА
про отримання заяви і документів для взяття на соціальний квартирний облік


Додаток 4
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на соціальний квартирний облік


Додаток 5
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у взятті на соціальний квартирний облікДодаток 6
до Порядку

КНИГА
обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла

__________________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

Розпочата _______________________ 20____ р.

Закінчена _______________________ 20____ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження громадянина та членів його сім'ї

Місце роботи громадянина та членів його сім'ї

Адреса, стисла характеристика займаного житлового приміщення

Дата реєстрації місця проживання у даному населеному пункті/дата взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб

Підстава для взяття на облік

Поряд ковий обліковий номер у черзі

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування про:

Підстава для зняття з обліку

взяття на облік

надання житлового приміщення (зазначається кількість кімнат, житлова площа та адреса)

зняття з обліку

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}Додаток 7
до Порядку

СПИСОК
громадян, що користуються
________________________________________
(позачерговим, першочерговим, загальним)
правом на отримання соціального житла
____________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові громадянина, який перебуває на обліку

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування про:

Підстава для зняття з обліку

Примітка

взяття на облік

уточнення списку

зняття з обліку


Додаток 8
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття із соціального квартирного облікуДодаток 9
до Порядку

ДОВІДКА
про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб

{Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 138 від 25.03.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. № 682

ПОРЯДОК
врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї

1. Цей Порядок визначає механізм врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї (далі - майно), для визначення їх права взяття на соціальний квартирний облік.

2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які не мають житла або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, середньомісячний сукупний дохід яких за минулий рік у розрахунку на одну особу менший від сумарної величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

3. Сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї обчислюється як сума всіх доходів, отриманих ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами, обчислена з урахуванням норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

4. Для визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

5. Вартість майна, до якого належить нерухоме майно, транспортні засоби, вклади у банках, цінні папери та інші активи, обчислюється уповноваженими оцінними комісіями органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства на підставі відомостей, що подаються громадянином за формою згідно з додатком. До зазначених відомостей громадянином додаються довідки, що підтверджують наявність/відсутність майна, зокрема з Державтоінспекції, органу державної податкової служби, бюро технічної інвентаризації, підрозділів Центру державного земельного кадастру.

У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для врахування вартості майна, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

У разі відсутності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для врахування вартості майна, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який подає заяву.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

6. Вартість нерухомого майна та транспортних засобів визначається виходячи із середніх цін, що склалися у регіоні на таке майно, тобто за ринковими цінами.

7. Вартість майна в розрахунку на одну особу обчислюється на підставі проведеної оцінки шляхом ділення його загальної вартості на 12 місяців і на середню кількість осіб, що входили до складу сім'ї громадянина за зазначений період.

8. Розмір середньомісячного сукупного доходу громадян з урахуванням вартості їх майна в розрахунку на одну особу за минулий рік включає суму всіх доходів кожного члена сім'ї, визначених на підставі інформації про доходи за календарний рік, який передує даті взяття на соціальний квартирний облік, і вартість майна, обчислену згідно з пунктом 7 цього Порядку.Додаток
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про вартість майна громадянина
____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
та членів його сім'ї у кількості ____ осіб,
що проживають разом з ним за адресою
__________________________________________________________
(місто, район, вулиця, будинок, корпус, номер квартири)
станом на __________ 20 __ р.

Дані громадянина:

паспорт, серія _________ № ___________

реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) ___________

Найменування майна

Кількість

Вартість, гривень

Примітка

1. Нерухоме майно, що перебуває у приватній власності*:
земельна ділянкарозташована за адресою
_______________________
(населений пункт, вулиця тощо)

індивідуальний житловий будинокрозташований за адресою
_______________________
(населений пункт, вулиця, будинок тощо)

квартиразагальною площею ___ кв. метрів, розташована за адресою
_______________________
(населений пункт, вулиця, будинок, номер квартири)

садовий (дачний) будинокрозташований за адресою
_______________________
(населений пункт, вулиця тощо)

гаражрозташований за адресою
_______________________
(населений пункт, вулиця тощо)

інше нерухоме майнозазначається вид та місцезнаходження майна

2. Транспортні засоби, що перебувають у приватній власності*:
автомобіль легковийзазначається марка, рік випуску, об'єм двигуна, реєстрація в Державтоінспекції

автомобіль вантажний-"-

автобус-"-

мотоцикл-"-

трактор спеціалізованого і спеціального призначення-"-

водний транспортний засіб-"-

інші засоби-"-

3. Вклади у банках, цінні папери та інші активи: номінальна вартість придбаних цінних паперів
розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій
сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
Усього у розрахунку на одну особу, гривень

х


х

на місяць, гривень

х


х

__________
* Вартість визначається уповноваженими оцінними комісіями органів місцевого самоврядування виходячи із середніх цін, що склалися у регіоні на таке майно.

______________________
(підпис громадянина)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Про відповідальність за подання не в повному обсязі чи неправдивих відомостей попереджений.

_____________________
(підпис)

_______________ 20 _ р.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. № 682

ПОРЯДОК
визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті

1. Цей Порядок регулює питання визначення органом місцевого самоврядування величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла для встановлення відповідно до закону права громадян на соціальний квартирний облік та отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

2. Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті визначається відповідним органом місцевого самоврядування на підставі щомісячних даних щодо мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 121 від 19.02.2020}

3. Плата за наймання (оренду) житла визначається відповідним органом місцевого самоврядування на підставі даних організацій, що надають послуги із здавання житлових приміщень в найм (оренду), або на підставі оголошень у місцевих засобах масової інформації чи на підставі даних опитування населення.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 121 від 19.02.2020}

4. Розмір плати за наймання (оренду) житла на одну особу розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку на мінімальну норму забезпечення житлом.

До плати за наймання (оренду) житла не включається плата за житлово-комунальні послуги.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 121 від 19.02.2020}

5. Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу розраховується щокварталу за формулою

ОПн = (Пн1 + Пн2 + Пн3) : 3,

де Пн1, Пн2, Пн3 - розмір плати, що вноситься згідно з пунктом 4 цього Порядку однією особою за кожний місяць відповідного кварталу.

6. Органи місцевого самоврядування щокварталу до 25 числа наступного місяця оприлюднюють у засобах масової інформації величину опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у населеному пункті за минулий квартал.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. № 682

ПОРЯДОК
проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними

1. Органи місцевого самоврядування проводять щороку моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку (далі - облік), та членів їх сімей і доходів наймачів житла, що належить до житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло), та членів їх сімей, які проживають разом з ними.

2. Моніторинг сукупного доходу громадян, що перебувають на обліку, проводиться органом місцевого самоврядування на підставі:

довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;

відомостей про майно, у тому числі земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на дату уточнення списків громадян, що перебувають на обліку (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

Про прийняття рішення за результатами моніторингу зазначається у книзі обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла.

3. Моніторинг сукупного доходу громадян, яким надано соціальне житло, та членів їх сімей проводиться щороку органом місцевого самоврядування на підставі:

довідки про доходи наймача соціального житла та членів його сім'ї за попередній рік;

відомостей про майно, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, за попередній рік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

4. Орган місцевого самоврядування для проведення моніторингу має право з власної ініціативи або за зверненням громадян, громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади чи наглядової ради у сфері розподілу соціального житла робити запит до відповідних органів щодо надання документального підтвердження достовірності відомостей, які містяться у поданих громадянином документах.

У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для проведення моніторингу, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

У разі відсутності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для проведення моніторингу, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який подає заяву.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 776 від 02.09.2020}

5. За результатами розгляду документів, поданих відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку для проведення моніторингу, орган місцевого самоврядування приймає не пізніше ніж протягом семи робочих днів одне з таких рішень:

про підтвердження права громадянина на подальше перебування на обліку або про зняття його з обліку як такого, що втратив право на отримання соціального житла;

про продовження строку дії договору найму соціального житла або про ініціювання розірвання такого договору з громадянином, який втратив право на проживання у соціальному житлі, та подання відповідного позову до суду.

6. Орган місцевого самоврядування:

надсилає громадянинові не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення про прийняття відповідного рішення із зазначенням дати його прийняття;

інформує щороку територіальну громаду про результати проведеного моніторингу шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року списків громадян, що перебувають на обліку, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. № 682

ПОРЯДОК
надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення

Надання соціального житла

1. Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло) безоплатно надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку (далі - облік), за рішенням органу місцевого самоврядування, який веде облік, у порядку черговості (позачергово, першочергово або в порядку загальної черги) за умови підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла.

2. Надання громадянинові житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення здійснюється за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування, який надає таке житло, але не менше мінімальних норм, які встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 219 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 693).

3. Орган місцевого самоврядування не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати виявлення можливості надання соціального житла письмово повідомляє про це громадянинові, що перебуває на обліку і має право на його отримання, із зазначенням переліку документів, які необхідно подати для підтвердження такого права, та строку їх подання.

4. Для підтвердження права на отримання соціального житла подаються такі документи:

довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який перебуває на обліку, та всіх членів його сім’ї за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108), зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним (крім внутрішньо переміщених осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), та бездомних осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9 до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1885; 2015 р., № 26, ст. 752);

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який перебуває на обліку, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;

довідки про доходи громадянина, який перебуває на обліку, та членів його сім’ї за попередній рік, отримані ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами;

відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який перебуває на обліку, та членів його сім’ї на момент взяття на облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування);

акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали в такому гуртожитку).

Документи подаються до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування заявника. Якщо зазначеним органом утворено центр надання адміністративних послуг, документи подаються виключно через такий центр. Документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією, на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування та зазначеної адміністрації.

У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для підтвердження права на отримання соціального житла, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

У разі технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі відсутності електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для підтвердження права на отримання соціального житла, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який перебуває на обліку.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

5. Соціальне житло надається для всіх членів сім'ї громадянина, що разом з ним перебувають на обліку, а також для дітей, що народилися після взяття громадянина на облік, і його дружини (чоловіка), яка (який) були пізніше включені до облікової справи як такі, що мають право на отримання соціального житла.

Соціальне житло повинне відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо доступності для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, та бути придатним для проживання.

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

Особам похилого віку, багатодітним сім'ям з неповнолітніми дітьми та окремим категоріям осіб з інвалідністю і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання житлові приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках, обладнаних ліфтами. Порядок видачі та форма зазначених висновків установлюються МОЗ.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 453 від 08.05.2019}

6. Під час прийняття рішення про надання житла громадянинові, який сам чи члени сім’ї якого, що проживають разом з ним, мають у власності або користуванні житлове приміщення, але відповідно до закону потребують поліпшення житлових умов, ураховується площа такого житлового приміщення (крім площі житла, розміщеного на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також площі житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування).

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 776 від 02.09.2020}

Громадянинові може бути надано окреме житлове приміщення, площа якого разом з площею житлового приміщення, що перебуває у його власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, не перевищує норми, встановленої для забезпечення соціальним житлом.

У разі передачі громадянином житлового приміщення, яке перебуває у його чи членів його сім'ї власності або користуванні, відповідному органу місцевого самоврядування він має право на одержання соціального житла в межах установленої норми.

Рішення приймається з урахуванням побажань громадянина щодо вибору одного із зазначених варіантів надання житлового приміщення та наявної можливості.

Порядок передачі житлового приміщення, що перебуває у власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, відповідному органу місцевого самоврядування встановлюється Мінрегіоном.

{Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 28.12.2011}

7. В окремих випадках з урахуванням ситуації, яка склалася з формуванням житлового фонду соціального призначення, на прохання громадянина, що перебуває на обліку, якщо надійшла його черга на отримання соціального житла або він користується правом на позачергове чи першочергове отримання такого житла, може бути ухвалено рішення про надання:

двом чи більше окремим громадянам у спільне користування житлового приміщення, яке відповідає встановленим пунктами 5 і 6 цього Порядку вимогам, але збудовано для однієї сім'ї;

одному громадянинові житлового приміщення, яке відповідає установленим пунктом 5 цього Порядку вимогам, але за розміром менше необхідного згідно з нормами забезпечення соціальним житлом, із збереженням права перебування на обліку.

8. Орган місцевого самоврядування у разі прийняття рішення про надання громадянинові соціального житла вручає (надсилає) йому не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення із зазначенням дати прийняття і номера такого рішення разом із запрошенням укласти договір найму соціального житла (далі - договір найму).

У повідомленні зазначаються:

найменування та адреса юридичної особи, що виступає наймодавцем у договорі найму, і режим її роботи;

прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефонні номери посадових осіб наймодавця, уповноважених здійснювати зв'язок з наймачами;

строк, протягом якого повинен бути укладений договір найму.

9. Рішення про надання громадянинові соціального житла може бути переглянуто до укладення договору найму в разі виявлення обставин, що не були раніше відомі і могли вплинути на рішення.

10. Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про надання соціального житла шляхом оприлюднення реєстрів укладених договорів на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

11. Рішення про відмову в наданні громадянинові соціального житла, перенесення черги або надання житла, яке не відповідає архітектурно-планувальним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, може бути оскаржене ним до суду.

12. Підставою для вселення у житлове приміщення громадянина та членів його сім'ї є договір найму.

13. Договір найму укладається між громадянином (наймачем) і власником житла (наймодавцем) або уповноваженою ним особою на підставі рішення органу місцевого самоврядування про надання такого житла відповідно до типового договору (додаток 1) не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати прийняття відповідного рішення та вноситься до реєстру договорів найму соціального житла (додаток 2).

У разі коли громадянин необґрунтовано відмовляється від укладення договору найму наданого приміщення, орган місцевого самоврядування приймає рішення про перенесення його черги на отримання житла, але не більше ніж на один рік, і надсилає громадянинові письмове повідомлення про таке рішення не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати його ухвалення.

У надане за договором найму соціальне житло вселяються громадянин та зазначені в договорі члени його сім'ї.

Громадянин зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору найму вселитися в надане йому та зазначеним в договорі членам його сім'ї приміщення.

Розірвання договору найму

14. Договір найму може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін або за рішенням суду.

15. Громадянин, що наймає соціальне житло за відповідним договором, має право за згодою всіх зазначених у ньому членів сім'ї розірвати в будь-який час такий договір в односторонньому порядку.

16. Наймодавець житлового приміщення за договором найму може прийняти рішення про ініціювання розірвання такого договору та виселення громадянина, що наймає соціальне житло, та членів його сім'ї з житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення за таких підстав:

надання громадянину та членам його сім'ї або придбання ними іншого житлового приміщення;

втрата громадянином права на проживання у наданому йому соціальному житлі внаслідок збільшення доходів його сім'ї до рівня, який дає можливість укласти договір найму житлового приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;

отримання наймодавцем незаперечних доказів того, що громадянином подано документи, які містять недостовірні відомості щодо рівня фактичних доходів його сім'ї;

невнесення протягом шести місяців громадянином плати за користування соціальним житлом;

систематичне порушення громадянином та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, використання житлового приміщення не за призначенням, його руйнування чи псування;

недотримання умов договору найму після письмового попередження громадянина.

17. Якщо наймодавець виявив бажання розірвати договір найму, він повідомляє про це наймачеві. У разі коли наймач відмовляється розірвати договір найму, наймодавець подає відповідний позов до суду, про що він чи уповноважена ним особа письмово попереджає не пізніше ніж за місяць до дати подання такого позову наймача житлового приміщення.

18. У разі переїзду громадянина та членів його сім'ї на інше місце проживання договір найму вважається розірваним з моменту звільнення житлового приміщення.

19. Договір найму вважається розірваним у разі руйнування житлового приміщення чи смерті одинокого громадянина.

20. За громадянином, з яким розірвано договір найму у зв'язку із збільшенням його та членів його сім'ї середньомісячного сукупного доходу за попередній рік з розрахунку на одну особу до розміру, що перевищує опосередковану суму вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня розірвання договору найму право на поновлення в черзі за його порядковим обліковим номером за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла.

21. Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про розірвання договорів найму соціального житла шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року їх переліку на офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації.Додаток 1
до Порядку

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
найму соціального житла


Додаток
до Типового договору

АКТ
приймання-передачі житлового приміщенняДодаток 2
до Порядку

РЕЄСТР
договорів найму соціального житла

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові наймача

Найменування наймодавця

Дата прийняття і номер рішення про надання житлового приміщення (зазначається кількість кімнат, житлова площа, адреса)

Дата підписання і номер договору найму

Відмітка про продовження строку дії договору найму або його розірвання