Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 668
Прийняття: 04.07.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. № 668
Київ

Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Відповідно до підпункту “х” пункту 18 частини другої статті 5, частини другої статті 14 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що додається.

2. Установити, що до 31 грудня 2022 р. максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” становить до 150 тис. гривень.

3. Установити, що до 30 квітня 2022 р. максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” становить 6 328 000 гривень.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 503 від 19.05.2021}

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 388 від 21.04.2021}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 668

ПОРЯДОК
визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає умови оплати послуг та компенсації витрат членам наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - члени наглядових рад).

2. Член наглядової ради державного унітарного підприємства (далі - підприємство), господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - товариство), має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються загальними зборами товариства, суб’єктом управління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство.

3. Оплата послуг та компенсація витрат членам наглядових рад, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

4. Оплата послуг за виконання членами наглядових рад своїх функцій та компенсація витрат членам наглядових рад здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом наглядової ради та керівником підприємства, товариства.

5. Дія цього Порядку не поширюється на членів наглядових рад, які займають посади державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”.

Оплата послуг членів наглядових рад підприємства, товариства

6. За кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати свої функції, член наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород.

7. Суб’єкт управління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства приймають рішення про розмір річної винагороди членам наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначених у додатку.

Суб’єкт управління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства щороку переглядають розмір річної винагороди членам наглядової ради.

Суб’єкт управління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам наглядової ради.

8. Сума річної та додаткової винагород члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі між членом наглядової ради та підприємством, товариством (далі - договір).

9. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку, та залежить від чистого річного доходу підприємства, товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або загальних доходів банку (для банків) за даними останньої річної фінансової звітності.

10. Членові наглядової ради виплачується додаткова винагорода за виконання ним функцій голови наглядової ради підприємства, товариства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди, зазначеної в договорі.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 141 від 05.02.2020}

11. Річна та додаткова винагороди розподіляються на 12 рівних частин і виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

Додаткова винагорода виплачується члену наглядової ради, який бере участь у роботі комітету наглядової ради підприємства, товариства, за умови його регулярної участі у роботі комітету наглядової ради підприємства, товариства.

12. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України з урахуванням положень пункту 3 цього Порядку.

13. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі.

14. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється на підставі акта між членом наглядової ради та підприємством, товариством, який складається щомісяця, з подальшим письмовим інформуванням суб’єкта управління об’єктами державної власності. В акті зазначається сума річної та додаткової винагород за місяць. Порядок та строки підписання акта визначаються у договорі.

Компенсація витрат

15. Компенсації підлягають витрати членів наглядових рад, пов’язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать:

витрати на проїзд;

витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради;

витрати, пов’язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради);

інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов’язані з виконанням ним своїх функцій.

Умови договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у цьому пункті.

16. Витрати членів наглядових рад компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у договорі.

17. Витрати членів наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

18. Підприємство, товариство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом наглядової ради у зв’язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 15 цього Порядку, якщо обов’язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами договору.
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 141)

ПОКАЗНИКИ
визначення розміру винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, товариства/загальні доходи банку** (тис. гривень) за даними останньої річної фінансової звітності

Максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради у кратності до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату

До 1 000 000

до 5

Від 1 000 001 до 3 000 000

до 10

Від 3 000 001 до 10 000 000

до 15

Від 10 000 001 до 20 000 000

до 18

Від 20 000 001

до 22

**Показник “загальні доходи банку” розраховується як сума процентних доходів, комісійних доходів, результату від торговельних операцій, інших операційних доходів та інших доходів без урахування доходів, отриманих від повернення списаних активів.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 207 від 21.03.2018, № 689 від 29.08.2018; в редакції Постанови КМ № 141 від 05.02.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1369 від 09.12.2022}