Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 645-IX
Прийняття: 02.06.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 41, ст.331)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів

Основними завданнями громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів є:

сприяння залученню учнів та студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;

сприяння організації і проведенню спортивних змагань серед учнів та студентів спільно із всеукраїнськими спортивними федераціями;

сприяння вдосконаленню проведення обов’язкових занять з фізичної культури у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів діють на підставі статутів відповідно до закону".

2. Доповнити статтями 21-1 і 21-2 такого змісту:

"Стаття 21-1. Спортивна студентська спілка України

Спортивна студентська спілка України - це громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості студентів, яке має всеукраїнський статус відповідно до закону та визнане Міжнародною федерацією університетського спорту.

Спортивна студентська спілка України, крім повноважень, визначених статтею 21 цього Закону:

представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед студентів, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;

може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед студентів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;

співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.

Спортивна студентська спілка України може отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію і проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту.

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Спортивної студентської спілки України та надавати допомогу відповідно до закону для проведення спортивних заходів відповідно до місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.

Стаття 21-2. Українська федерація учнівського спорту

Українська федерація учнівського спорту - це громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів, яке має всеукраїнський статус відповідно до закону та визнане Міжнародною федерацією учнівського спорту.

Українська федерація учнівського спорту, крім повноважень, визначених статтею 21 цього Закону:

представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед учнівської молоді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;

може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед учнівської молоді з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;

співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.

Українська федерація учнівського спорту може отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію і проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту.

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Української федерації учнівського спорту та надавати допомогу відповідно до закону для проведення спортивних заходів відповідно до місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту".

3. У тексті Закону слова "громадська організація" в усіх відмінках і числах замінити словами "громадське об’єднання" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Бюджетного кодексу України та Закону України "Про фізичну культуру і спорт" у відповідність із законами України "Про громадські об’єднання" та "Про освіту".

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 червня 2020 року
№ 645-IX