Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 617-VIII
Прийняття: 15.07.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" щодо зменшення адміністративного навантаження

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.353)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 25, ст. 192; 2014 р., № 6-7, ст. 80) такі зміни:

1. У статті 1:

визначення терміна "вантаж" після слів "об’єктів регулювання" доповнити словами "(або об’єктів, на які поширюється правовий режим об’єктів регулювання)";

визначення терміна "об’єкти регулювання" доповнити словами "які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також для цілей контролю за переміщенням територією України".

2. В абзаці сьомому статті 5 слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити.

3. У частині першій статті 7:

абзац двадцятий доповнити словами "на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону";

доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:

"публікація у вільному доступі на своїй офіційній інтернет-сторінці інформації про розроблені та/або переглянуті фітосанітарні заходи та фітосанітарні заходи країн призначення, результатів аналізу ризику, рішень про запровадження або скасування карантинного режиму, у тому числі переліку територій, на яких запроваджено карантинний режим, а також переліку регульованих шкідливих організмів, переліків шкідливих організмів А1 та А2 Європейської та Середземноморської організації захисту рослин, протягом одного робочого дня з дня отримання такої інформації, якщо інше не передбачено цим Законом".

4. Абзаци третій і десятий частини другої статті 10 викласти в такій редакції:

"затримувати згідно із законом об’єкти регулювання для інспектування та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у разі візуального виявлення у вантажі регульованого шкідливого організму";

"безперешкодного доступу до потужностей (об’єктів) виробництва та обігу об’єктів регулювання, включених до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, в порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. В абзаці четвертому частини четвертої статті 12 слова "зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин" замінити словами "подавати визначену законом інформацію для реєстрації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин".

6. У статті 16:

у частині четвертій слова "довільна або необґрунтована" виключити;

у частині п’ятій слово "об’єктивно" замінити словами "на основі науково обґрунтованої інформації".

7. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"Результати аналізу ризику розміщуються на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, протягом трьох робочих днів із дня затвердження висновків".

8. У статті 19:

в абзаці другому частини першої слова "у періодичних виданнях відповідне повідомлення" замінити словами "відповідне повідомлення у періодичних виданнях, а також на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

частину п’яту доповнити словами "і на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин".

9. Частину першу статті 21 доповнити словами "і на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин".

10. У статті 25:

частину четверту доповнити словами "і на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

у частині п’ятій слова "а також в мережі Інтернет" замінити словами "та на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин".

11. Статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Встановлення переліків об’єктів регулювання

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, затверджує окремі переліки об’єктів регулювання:

для цілей імпорту, експорту та реекспорту;

для цілей контролю за переміщенням територією України.

Перелік об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України складається відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону.

У переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту визначаються:

об’єкти регулювання для цілей імпорту із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, які заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих організмів на території, з якої походять такі об’єкти регулювання;

об’єкти регулювання для цілей експорту та реекспорту із зазначенням конкретних країн-імпортерів, які вимагають супроводження фітосанітарними документами.

Зміни до переліків об’єктів регулювання вносяться відповідно до зміни статусу регульованих шкідливих організмів іноземної держави та/або України, нової науково обґрунтованої інформації, повідомлень країн-імпортерів та міжнародних стандартів.

Переліки об’єктів регулювання розміщуються на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, протягом трьох робочих днів із дня набрання ними чинності.

На рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту, реекспорту та контролю за переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами, поширюється правовий режим об’єктів регулювання, встановлений цим Законом".

12. Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:

"Реєстрація проводиться протягом 10 робочих днів на основі заяви, поданої особою, яка здійснює господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, відповідно до закону за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин".

13. У статті 29:

абзаци перший і другий частини першої викласти в такій редакції:

"Об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у випадках:

вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони";

частину другу доповнити реченнями такого змісту: "Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором у разі відсутності підстав для відмови, передбачених цією статтею. Карантинний сертифікат також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами";

частину третю викласти в такій редакції:

"Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження";

в абзаці першому частини шостої слово "Підставами" замінити словами "Виключними підставами";

частину десяту виключити;

частину одинадцяту після слів "в межах" доповнити словами "та за межі";

друге речення частини тринадцятої викласти в такій редакції: "Заява розглядається не пізніше двох робочих днів після її подання".

14. У статті 33:

друге речення частини першої виключити;

у частині третій:

перше речення доповнити словами "та на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

доповнити реченням такого змісту: "Рішення про запровадження або скасування карантинного режиму набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні та на офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:

"межі карантинної зони, в якій запроваджується карантинний режим".

15. У статті 34:

у назві слова "і регульованій" виключити;

у частині першій:

в абзаці першому слова "і регульованих" виключити;

в абзаці четвертому слова "та регульованих" виключити;

абзац п’ятий доповнити словами "у разі їх вивезення з карантинної зони у зону, вільну від регульованих шкідливих організмів".

16. Абзац перший частини першої статті 39 після слів "об’єктами регулювання" доповнити словами "включеними до переліків об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту, реекспорту та для цілей контролю за переміщенням територією України".

17. У статті 40:

частину першу після слів "здоров’я рослин" доповнити словами і цифрами "враховуючи результати аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону";

абзац перший частини третьої після слова "встановлюються" доповнити словами і цифрами "враховуючи результати аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону".

18. У статті 46:

назву доповнити словами "імпортуються або реекспортуються";

частину першу викласти в такій редакції:

"Імпорт, експорт, реекспорт об’єктів регулювання, включених до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, здійснюється в супроводі оригіналу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт та/або іншої документації за запитом країни призначення";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами";

частину третю викласти в такій редакції:

"Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження";

друге речення частини десятої викласти в такій редакції: "Заява розглядається не пізніше двох робочих днів після її подання";

частину дванадцяту доповнити словами "та отримати відшкодування шкоди, завданої внаслідок неотримання такого рішення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 липня 2015 року
№ 617-VIII