Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 589-VII
Прийняття: 19.09.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.742)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2012 р., № 22, ст. 217; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними законами України від 2 жовтня 2012 року № 5404-VI, від 14 травня 2013 року № 224-VII та від 4 липня 2013 року № 406-VII) такі зміни:

1. Частину п’яту статті 5 після слів "спеціальні звання" доповнити словами "або класні чини".

2. Абзац сьомий частини сьомої статті 14 викласти в такій редакції:

"психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території району (міста)".

3. У статті 16:

абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

"психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території району (міста)";

абзац дев’ятий частини третьої виключити.

4. Пункт 4 частини другої статті 17 після слів "до трьох років або" доповнити словом "дитину".

5. Статтю 23 доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:

"7. До строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцями покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

8. У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону".

6. У пункті 1 частини першої статті 24 слова "районного (міського) військового комісаріату" замінити словами "обласного збірного пункту".

7. У статті 26:

частину другу доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, - у разі оголошення демобілізації у строки, встановлені Президентом України";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються із служби достроково:

1) військовослужбовці строкової військової служби:

а) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

б) за сімейними обставинами - у разі виникнення в них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини першої статті 18 цього Закону;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) особи офіцерського складу:

а) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

б) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

г) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку";

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. У разі настання особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, а також військовослужбовці, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку".

У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України - до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік".

8. У статті 37:

абзац третій пункту 2 частини першої викласти в такій редакції:

"які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

пункт 1 частини п’ятої доповнити абзацом шостим такого змісту:

"які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

у пункті 1 частини шостої слова "або направлені для проходження альтернативної (невійськової) служби" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім частини восьмої статті 26, яка набирає чинності з 25 березня 2014 року та пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 1169-VII від 27.03.2014}

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 вересня 2013 року
№ 589-VII