Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 581
Прийняття: 14.08.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. № 581
Київ

Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 841 від 30.10.2013
№ 775 від 30.09.2015}

Відповідно до частини одинадцятої статті 33 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 581

ПОРЯДОК
здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій (далі - заходи з евакуації).

2. Відшкодування вартості послуг і розміру фактичних витрат суб’єкту господарювання та громадянину, понесених під час здійснення ними заходів з евакуації (далі - компенсація), здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.

3. Право на компенсацію мають суб’єкти господарювання та громадяни, яким видано посвідчення про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу до здійснення заходів з евакуації (далі - посвідчення), оформлене згідно з додатком 1.

Посвідчення перед здійсненням заходів з евакуації реєструється відповідальною посадовою особою структурного підрозділу інфраструктури відповідного місцевого органу в спеціальному журналі, оформляється, підписується та видається водієві автотранспортного засобу.

Після завершення робіт відповідальна посадова особа структурного підрозділу інфраструктури відповідного місцевого органу вносить до посвідчення дані про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу та видає таке посвідчення водієві транспортного засобу під підпис у спеціальному журналі.

4. З метою завчасного визначення необхідної суми коштів для здійснення компенсації та своєчасного прийняття рішення про їх виділення з відповідного бюджету структурні підрозділи інфраструктури (спеціалізована служба цивільного захисту транспортного забезпечення) місцевого органу виконавчої влади разом з органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, головними управліннями, управліннями чи відділами інфраструктури та економічного розвитку і торгівлі місцевої держадміністрації (далі - структурні підрозділи інфраструктури та економічного розвитку і торгівлі та фінансів) та структурним підрозділом фінансів складають орієнтовні (прогнозовані) техніко-економічні розрахунки розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян під час здійснення ними заходів з евакуації (далі - орієнтовні техніко-економічні розрахунки) за формою, наведеною в додатку 2.

Орієнтовні техніко-економічні розрахунки є додатком до плану евакуації і складаються (коригуються) з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318, під час розроблення (коригування) планів евакуації згідно з Положенням про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1980).

Орієнтовні техніко-економічні розрахунки складаються для кожного прогнозованого виду надзвичайної ситуації, які потребують обов’язкового здійснення заходів з евакуації.

Під час складання орієнтовних техніко-економічних розрахунків ураховуються діючі ціни на матеріальні ресурси і послуги з транспортного забезпечення.

5. Суб’єктам господарювання та громадянам здійснюється компенсація прямих витрат на оплату праці та матеріальних витрат, зокрема за вилучені транспортні засоби, які під час здійснення заходів з евакуації отримали наднормативне радіаційне, біологічне або хімічне забруднення і за результатами перевірки санітарно-епідеміологічної служби (радіологічної лабораторії) визнані такими, що не підлягають спеціальному обробленню і подальшій експлуатації, або транспортні засоби, що вийшли з ладу під час виконання заходів з евакуації у районах бойових дій і не підлягають ремонту.

Рішення про вилучення зазначених транспортних засобів приймається органом, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації:

на державному рівні - Кабінетом Міністрів України;

на регіональному рівні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

на місцевому рівні - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, відповідними органами місцевого самоврядування;

на об’єктовому рівні - керівниками суб’єктів господарювання.

Оцінка вартості транспортних засобів здійснюється в порядку, установленому законодавством про оцінку майна та майнових прав.

6. Витрати суб’єктів господарювання та громадян, транспортні засоби яких залучалися для здійснення заходів з евакуації (робота транспортних засобів, розміри витрачання пально-мастильних та інших витратних матеріалів), розраховуються з урахуванням інформації, внесеної до посвідчень (додаток 1).

7. Витрати на здійснення заходів з евакуації залізничним, авіаційним або водним (морським, річковим) транспортом визначаються згідно з укладеними контрактами (договорами) між місцевими держадміністраціями (органами місцевого самоврядування) та органом, який здійснює управління такими видами транспорту:

залізничним транспортом - виходячи з установлених законодавством тарифів на перевезення пасажирів;

водним транспортом - згідно з укладеними контрактами відповідно до законодавства;

повітряним транспортом (чартерними рейсами) - за контрактами, укладеними відповідно до законодавства.

8. Орган, який прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, у місячний строк після завершення таких заходів компенсує витрати суб’єктам господарювання та громадянам на підставі поданих ними заяв.

У заяві зазначаються такі відомості:

повне найменування суб’єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб);

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу Міндоходів та мають відмітку в паспорті);

реквізити банківського рахунка.

До заяви додаються:

посвідчення про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу у здійсненні заходів з евакуації (додаток 1);

висновок про непридатність транспортного засобу до подальшої експлуатації;

акт про вилучення транспортного засобу.

9. Орган, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, розглядає заяви, подані суб’єктом господарювання та громадянином, які брали участь у здійсненні заходів з евакуації, протягом 10 робочих днів з дня їх подання.

У разі виникнення потреби в перевірці викладених у заяві фактів та з’ясуванні додаткових обставин заява розглядається протягом 20 робочих днів.

10. За результатами розгляду заяв і документів, поданих суб’єктами господарювання та громадянами, які брали участь у здійсненні заходів з евакуації, орган, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, за участю структурних підрозділів інфраструктури, економічного розвитку і торгівлі та фінансів протягом 5 робочих днів уточнює орієнтовні техніко-економічні розрахунки та готує висновок про фактичні (понесені) витрати суб’єкта господарювання та громадянина під час здійснення заходів з евакуації за формою згідно з додатком 3.

Висновок підписує особа, на яку згідно з розподілом обов’язків в органі, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, покладено завдання щодо організації здійснення заходів з евакуації, із зазначенням прізвища та ініціалів і скріплює підпис печаткою.

Висновок оформляється в трьох примірниках. Перший примірник видається суб’єкту господарювання або громадянину, другий - територіальному органу Казначейства, третій зберігається та обліковується за місцем його видачі.

11. Контроль за використанням коштів, виділених з відповідного бюджету для компенсації, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Спори, пов’язані з виплатою компенсації, вирішуються в судовому порядку.Додаток 1
до Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ
про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу до здійснення заходів з евакуації № ________Додаток 2
до Порядку


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова державної
адміністрації ________________________
                          (прізвище, ім’я, по батькові)
“____” _________________ 20___ р.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян під час здійснення ними заходів з евакуації ___________________________________________________________
(надзвичайна ситуація)

1. Техніко-технологічні питання

Цей розділ у рамках техніко-економічного обґрунтування надання транспортних засобів суб’єктами господарювання та громадянами для здійснення заходів, пов’язаних з евакуацією населення з небезпечних зон надзвичайних ситуацій (районів можливих бойових дій), має містити:

1) опис проблеми, яку передбачається розв’язати за допомогою залучених транспортних засобів суб’єктів господарювання та громадян із зазначенням:

кількості населення, що підлягає евакуації;

кількості транспортних засобів та їх марки, які необхідно залучити для цих цілей;

розрахунку відстані до населених пунктів, до яких буде здійснюватися евакуація населення, назви та номера рішення, згідно з яким здійснюються заходи з евакуації;

основних та резервних маршрутів;

2) обґрунтування обраних транспортних засобів для здійснення заходів з евакуації (середня пасажиромісткість);

3) графік виконання/розв’язання завдання, що відображає прогнозований період виконання завдань щодо транспортного забезпечення здійснення заходів з евакуації та тривалість їх виконання (план-графік) за двома варіантами (основний і резервний маршрути);

4) порядок забезпечення транспортних засобів пально-мастильними та іншими витратними матеріалами.

2. Фінансові питання

У розділі наводиться порядок розрахунку прямих витрат на оплату праці водіям, прямих матеріальних витрат, інших прямих та непрямих витрат, який здійснюється згідно з Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318, із зазначенням формул та припущень.

Дані та розрахунки надаються у вигляді таблиць з відповідними поясненнями.

Кількісні та якісні показники повинні бути взаємозв’язані та наведені в порівняльних таблицях з економічно-обґрунтованими завершеними висновками.

3. Розрахунок витрат

Розрізняють такі види витрат:

1) прямі витрати на оплату праці водіям. До таких витрат належить оплата праці водіям згідно з розмірами, встановленими законодавством;

2) прямі матеріальні витрати. До таких витрат належать витрати пально-мастильних та інших витратних матеріалів (охолоджувальна рідина для двигунів внутрішнього згоряння, зношення шин, акумуляторних батарей тощо), що використовуються безпосередньо під час надання транспортних послуг для забезпечення здійснення заходів з евакуації.

Витрати палива для автомобілів визначаються з урахуванням їх пробігу і норм витрат залежно від марки автомобіля на 100 кілометрів пробігу.

Для здійснення розрахунків до уваги беруться такі показники:

базові лінійні норми витрат палива і мастильних матеріалів на транспортному засобі;

експлуатація шин (кілометрів пробігу) згідно з експлуатаційними нормами середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі;

період (час) роботи акумуляторних батарей згідно з експлуатаційними нормами середнього ресурсу акумуляторних, свинцевих, стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі;

компенсація за транспортний засіб, який вийшов із ладу внаслідок радіаційного, біологічного, хімічного або іншого наднормативного забруднення чи отримав значні пошкодження під час виконання завдань в зоні воєнних конфліктів, яка оцінюється виходячи з вартості транспортного засобу і його зносу (амортизації) і нараховується за одним із методів, визначених згідно з пунктом 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Мінфіну від 27 квітня 2000 р. № 92, та з урахуванням вимог Податкового кодексу України;

3) інші прямі витрати, які включають:

витрати на всі види ремонту і технічне обслуговування транспортних засобів, які безпосередньо беруть участь у перевезеннях, для забезпечення їх технічного стану відповідно до вимог безпеки руху та інших експлуатаційних вимог;

витрати на спеціальне оброблення транспортних засобів після виконання робіт на радіаційно-, біологічно або хімічно забруднених територіях;

витрати на оцінку вартості транспортного засобу, який підлягає вилученню.

Розрахунок загального обсягу витрат здійснюється шляхом визначення суми одержаних показників прямих витрат на оплату праці водіям, прямих матеріальних витрат, інших прямих витрат, непрямих витрат.

4. Висновки

5. Пропозиції

Посада особи,
яка здійснювала розрахунок______________
(підпис)______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
Примітка. Техніко-економічні розрахунки розробляються окремо для кожного виду надзвичайної ситуації, яка потребує обов’язкової евакуації населення.Додаток 3
до Порядку

ВИСНОВОК
про фактичні (понесені) витрати суб’єкта господарювання та громадянина під час здійснення заходів з евакуації _____________________________________________________
(вид надзвичайної ситуації)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 581

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 841 від 30.10.2013}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 775 від 30.09.2015}